S nami budete podnikať

logo efektívnejšie

Založenie živnosti cudzincov len za 89 EUR

Získanie podnikateľského oprávnenia pre osoby, ktoré nemajú na Slovensku trvalý pobyt
🏠 Domov > Živnosť > Živnosť pre cudzincov

Založenie živnosti pre cudzincov (občanov EÚ a občanov tretích krajín), ktorí nemajú na Slovensku trvalý pobyt

Fyzická osoba s bydliskom (trvalým pobytom) mimo územia Slovenskej republiky môže na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť. Ide o tzv. podnik zahraničnej osoby.

Na Slovensku môže podnikať aj občan štátu EÚ, aj občan tretej krajiny. Rozdiel pri získaní živnostenského oprávnenia spočíva v tom, že občan tretej krajiny potrebuje na získanie živnostenského oprávnenia povolenie na pobyt. Občan krajiny EÚ môže podnikať na Slovensku aj bez povolenia na pobyt.

Založenie živnosti pohodlne online

Šetríme Vaše náklady a čas

Živnosť založíme ešte dnes

Nechajte všetko na nás - živnosť založíme rýchlo a spoľahlivo

S nami založíte živnosť rýchlo a z pohodlia domova. Všetky formality vybavíme za Vás a Vy môžete už o pár dní podnikať.

Cena 89 € je konečná a nie je ničím podmienená.

R

Naše skúsenosti šetria Váš čas

Proces založenia živnosti vie byť pre ľudí bez skúseností časovo náročný a pre osoby s trvalým pobytom mimo Slovenska platia rôzne špecifiká.

Vďaka našim skúsenostiam máme založenie živnosti pre cudzincov perfektne zvládnuté.

Postup spolupráce

1. Vyplníte nezáväznú objednávku a na email Vám príde formulár s osobným údajmi, ktoré potrebujeme.

2. Formulár vyplníte a pošlete nám ho späť emailom.

3. Pripravíme Vám potrebné dokumenty na podpis.

Všetko ostatné na založenie Vašej živnosti vybavíme za Vás

Konečná cena: 89 € s DPH

Cena zahŕňa všetky úkony potrebné na založenie živnosti:

 • prípravu všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu so živnostenským úradom
 • založenie Vašej živnosti a pridelenie IČO
 • registráciu na daňovom úrade – pridelenie DIČ
 • poradenstvo a konzultácie
 • neobmedzený počet voľných živností

Cena nezahŕňa: prípadné poplatky za viazané a remeselné živnosti

Platba

vopred

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „ODOSLAŤ“ Vám na email príde formulár, ktoré je potrebné vyplniť. Ide o nezáväzný záujem.

Telefonický kontakt

Ing. Vladimíra Kubinová

Potrebujete sa poradiť?
Zavolajte na +421 911 988 531 a s radosťou Vám poradím.

Ako je možné, že vieme založiť zahraničnú živnosť za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri zakladaní živnosti za nás
 • Automatizované generovanie dokumentov na založenie živnosti a formuláru na živnostenský úrad
 • Vyladený proces založenia živnosti vďaka skúsenostiam

Živnostenské podnikanie cudzincov s trvalým pobytom na Slovensku

Ak osoba s iným štátnym občianstvom ako Slovensko má na Slovensku trvalý pobyt, nevzťahujú sa na ňu pri získavaní živnostenského oprávnenia žiadne osobitné ustanovenia. Takýto cudzinec môže na Slovensku získať živnostenské oprávnenie rovnakým postupom a za rovnakých podmienok ako občan Slovenskej republiky. Podľa živnostenského zákona sa jedná o slovenskú fyzickú osobu (fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky). Bydliskom na území SR sa rozumie trvalý pobyt na území SR, alebo trvalý pobyt na území SR na základe udeleného povolenia.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Cudzinci, ktorí získali slovenské štátne občianstvo, nepodnikajú na Slovensku ako zahraniční živnostníci, ale ako slovenskí živnostníci.

Za cudzinca sa pre účely živnostenského podnikania považuje osoba s iným štátnym občianstvom ako Slovenská republika. Živnosťou cudzincov je sústavná činnosť, ktorá prevádzkovaná cudzincom samostatne, vo vlastnom mene cudzinca, na vlastnú zodpovednosť cudzinca a za účelom dosiahnutia zisku.

Alebo si prečítajte často kladené otázky

Podmienky založenia živnosti (podniku zahraničnej osoby) občanov členských EÚ na Slovensku

Občania členských štátov EÚ, ktorí majú trvalý pobyt v štáte ÉU a chcú podnikať ako živnostníci, musia spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Takýto živnostník (občan krajiny EÚ) musí mať viac ako 18 rokov, byť bezúhonný a byť spôsobilý na právne úkony. Keďže nemá na Slovensku trvalý pobyt, ktorý slúži živnostníkom ako miesto podnikania, musí preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uvedie ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby (ekvivalent miesta podnikania slovenských živnostníkov).

U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby.

Postup založenia živnosti občanov EÚ na Slovensku

Občan EÚ ohlasuje živnosť na príslušnom Okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania podľa miesta podnikania. Môže využiť buď jednotné kontaktné miesta pri osobnom ohlásení, alebo využije pri elektronickom ohlásení elektronické služby Slovensko.sk a službu Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba.

Údaje, ktoré sú potrebné uviesť pri založení živnosti občanov EÚ v SR

Pri ohlásenie živnosti je potrebné uviesť nasledovné údaje:

Údaje o podnikateľskom subjekte podniku zahraničnej osoby

Špecifikom pri podniku zahraničnej osoby je, že ako štátna príslušnosť sa zvolí daná krajina EÚ.

Bydlisko (trvalý pobyt) podnikateľa (podniku zahraničnej osoby)

Voľba štátu trvalého pobytu (bydliska) je rozhodujúca pri posudzovaní, či sa jedná o tzv. slovenského živnostníka (ten by zadal trvalý pobyt Slovenská republika), alebo ide o zahraničnú osobu (tá zvolí štát bydliska krajinu mimo SR).

Údaje o zdravotnom poistení občana EÚ

Občan EÚ nemusí byť prihlásený na zdravotné poistenie v jednej zo slovenských zdravotných poisťovní, postačuje mu zdravotná poisťovňa v krajine jeho trvalého pobytu. Pri ohlásení živnosti zvolí vo formulári možnosť „Iná (zahraničná) zdravotná poisťovňa“.

Adresa pobytu zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky

Adresa pobytu zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa uvádza iba osoba, ktorá má na Slovensku udelené povolenie na pobyt.

Údaje o mieste činnosti podniku zahraničnej osoby

Miesto činnosti podniku zahraničnej osoby je ekvivalent miesta podnikania slovenského živnostníka. Inými slovami je to „sídlo“ podniku zahraničnej osoby.

Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby

Vedúci podniku zahraničnej osoby je väčšinou rovnaká osoba ako podnikateľ, teda daný občan EÚ.

Údaje o splnomocniteľovi na doručovanie

Slovenské zákony pri ohlasovaní živnosti podniku zahraničnej osoby vyžadujú, aby táto osoba určila splnomocniteľa na doručovanie. Splnomocniteľ na doručovanie sa využíva v prípadoch, ak orgány verejnej moci nevedia doručiť úradnú zásielku danému podnikateľovi a zásielku teda pošlú splnomocniteľovi na doručovanie.

Živnostník s trvalým pobytom mimo SR podniká tiež vo voľných, viazaných alebo remeselných živnostiach

Pri ohlasovaní živnosti uvedie zahraničný živnostník predmety podnikania, tzv. živnosti. Tie sa delia na voľné živnosti, remeselná a viazané. Kompletný zoznam nájdete aj na našej webstránke – Kompletný zoznam voľných, viazaných a remeselných živností.

Dokumenty, ktoré treba predložiť pri založení živnosti občanov EÚ v SR

Na rozdiel od slovenského živnostníka, ktorý pri zakladaní živnosti neprikladá prakticky žiadne dokumenty, musí občan EÚ ako podnik zahraničnej osoby predložiť viaceré dokumenty.

Občan EÚ s trvalým pobytom mimo SR musí pri zakladaní živnosti preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov

Pri slovenských občanoch si bezúhonnosť preveruje živnostenský úrad sám. Pri občanoch iných štátov je potrebné predložiť výpis z registra trestov.

Výpis z registra trestov zo Slovenska

Ak má daný zahraničný živnostník na Slovensku udelené povolenie na pobyt a toto povolenie na pobyt trvá viac ako 6 mesiacov, postačuje, aby predložil výpis z registra trestov zo Slovenska. Získa ho napríklad na Slovenskej pošte.

Výpis z registra trestov z krajiny pôvodu občana EÚ

Ak nemá daný zahraničný živnostník na Slovensku udelené povolenie na pobyt, alebo má živnostník udelené povolenie na pobyt menej ako šesť mesiacov, je potrebné, aby pri vydaní živnostenského oprávnenia doložil výpis z registra trestov z krajiny jeho pôvodu. Je potrebné, aby bol výpis z registra trestov úradne preložený.

Občan EÚ s trvalým pobytom mimo SR musí pri zakladaní živnosti preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby

Podľa paragrafu 46 živnostenského zákona preukáže fyzická osoba oprávnenie užívať nehnuteľnosť. U zahraničnej osoby preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby. Na tento účel je potrebné aby preukázala písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti.

Podmienky založenia živnosti (podniku zahraničnej osoby) občanov tretích krajín na Slovensku

Občania tretích krajín, ktorí majú v tretej krajine trvalý pobyt a chcú podnikať na Slovensku ako živnostníci, musia spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti.

Paragraf 6 živnostenského zákona definuje Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a tieto sa týkajú tak slovenských živnostníkov, ako aj živnostníkov z trvalým pobytom v tretej krajine. Ide o podmienky, že takáto osoba, ktorá chce na Slovensku podnikať prostredníctvom živnostenského oprávnenia musí mať viac ako 18 rokov, byť bezúhonná a byť spôsobilá na právne úkony.

Na založenie živnosti občana tretej krajiny na Slovensku sa vyžaduje udelenie povolenia na pobyt

Ak chce osoba s trvalým pobytom v tretej krajine na Slovensku podnikať, musí získať jeden z typov prechodného pobytu, ktorý oprávňuje podnikať. Nie každý typ prechodného pobytu (link na text nižšie) oprávňuje cudzinca mať na Slovensku živnosť. Osoby s trvalým pobytom mimo SR podnikajú väčšinou na základe prechodného pobytu na podnikanie.

Postup založenia živnosti občanov tretích krajín na Slovensku

Občan tretej krajiny, ktorý má aj trvalý pobyt v tretej krajine, ohlasuje živnosť na príslušnom Okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania podľa adresy miesta podnikania. Pri osobnom otvorení živnosti je možné využiť jednotné kontaktné miesta, alebo sa pri elektronickom ohlásení využijú elektronické služby Slovensko.sk, konkrétne služba Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba.

Údaje, ktoré sú potrebné uviesť pri založení živnosti občanov tretích krajín v SR

Pri ohlásenie živnosti pre občana tretej krajiny je potrebné uviesť nasledovné údaje:

Údaje o podnikateľskom subjekte podniku zahraničnej osoby

Špecifikom pri podniku zahraničnej osoby je, že ako štátna príslušnosť sa zvolí daná tretia krajina.

Bydlisko (trvalý pobyt) podnikateľa (podniku zahraničnej osoby)

Občan tretej krajiny zadá na tomto mieste adresu svojho trvalého pobytu, ktorý má v danej tretej krajine. Práve to, že uvedie inú krajina ako Slovensko určí, že sa jedno o podnik zahraničnej osoby.

Údaje o zdravotnom poistení občana tretej krajiny

Občan tretej krajiny musí byť povinne prihlásený na zdravotnej poisťovni v jednej zo slovenských zdravotných poisťovní. Ak ešte prihlásený nie je, vyplní vo formulári na ohlasovanie živnosti prihlášku na verejné povinné zdravotné poistenie. Alebo má tiež možnosť, podať prihlášku priamo v jednej zo zdravotných poisťovní.

Adresa pobytu občana tretej krajiny na území Slovenskej republiky

Občan tretej krajiny uvedie adresu, ktorú má uvedenú na povolení na pobyt.

Údaje o mieste činnosti podniku zahraničnej osoby

Občan tretej krajiny potrebuje na ohlásenie živnosti miesto podniku zahraničnej osoby. Je to ekvivalent miesta podnikania slovenského živnostníka. Inými slovami je to „sídlo“ podniku zahraničnej osoby.

Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby

Vedúci podniku zahraničnej osoby je väčšinou rovnaká osoba ako podnikateľ, teda daný občan tretej krajiny.

Údaje o splnomocniteľovi na doručovanie

Slovenské zákony pri ohlasovaní živnosti občana tretej krajiny vyžadujú, aby táto osoba určila splnomocniteľa na doručovanie. Splnomocniteľ na doručovanie sa využíva v prípadoch, ak orgány verejnej moci nevedia doručiť úradnú zásielku danému podnikateľovi a zásielku teda pošlú splnomocniteľovi na doručovanie.

Občan tretej krajiny s trvalým pobytom mimo SR musí pri zakladaní živnosti preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov

Pri občanoch tretích krajín je potrebné predložiť výpis z registra trestov. V niektorých prípadoch postačí predložiť výpis z registra trestov zo Slovenska, niekedy je ale nutný výpis z registra trestov z krajiny pôvodu občana tretej krajiny.

Výpis z registra trestov zo Slovenska

Ak má občan tretej krajiny na Slovensku udelené povolenie na pobyt a toto povolenie na pobyt trvá viac ako 6 mesiacov, postačuje, aby predložil výpis z registra trestov zo Slovenska. Získa ho napríklad na Slovenskej pošte.

Výpis z registra trestov z krajiny pôvodu živnostníka

Ak má občan tretej krajiny udelené povolenie na pobyt menej ako šesť mesiacov, je potrebné, aby pri vydaní živnostenského oprávnenia doložil výpis z registra trestov z krajiny jeho pôvodu. Je potrebné, aby bol výpis z registra trestov úradne preložený a apostilovaný.

Občan tretej krajiny musí pri zakladaní živnosti preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby

Vlastník nehnuteľnosti, alebo väčšina podielových spoluvlastníkov musí občanovi tretej krajiny udeliť súhlas s užívaním nehnuteľnosti ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby. Súhlas sa udeľuje prostredníctvom súhlasu.

Aj zahraniční živnostníci sa riadia živnostenským zákonom

Tak ako slovenskí živnostníci, aj zahraničí živnostníci, sa pri prevádzkovaní živnosti riadia zákonom o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb.z. Aj pre cudzincov platí, že živnostenský zákon im vymedzuje aké činnosti sú živnosťami a ktoré činnosti živnosťami nie sú. Ak chcú cudzinci podnikať v oblastí, ktorá nespadá pod živnostenský zákon, riadia sa legislatívou, ktorá upravuje dané podnikanie.

Cudzinci bez trvalého pobytu v SR najčastejšie prevádzkujú živnosť na základe prechodného pobytu na účel podnikania

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa (napr. je žiadateľ o prechodný pobyt nežiaducou osobou, môže ohroziť bezpečnosť štátu, nespĺňa podmienky na udelenie pobytu, alebo napr. uzavrel účelové manželstvo) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba živnostník. Prechodný pobyt na účel podnikania sa zahraničnému živnostníkovi udeľuje na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky.

Založiť si zahraničnú živnosť môžu cudzinci aj s iným typom prechodného pobytu ako je prechodný pobyt na podnikanie

Okrem prechodného pobytu na podnikanie, ktorý je primárne určený na živnostenské podnikanie cudzincov je možné prevádzkovať živnosť aj na základe prechodného pobytu na iné účely. Podnikanie osôb podľa typu prechodného pobytu:

Cudzinec nemôže mať na Slovensku živnosť, ak to obmedzujú alebo vylučujú osobitné zákony

Cudzinec nemôže mať na Slovensku živnosť, ak to obmedzujú alebo vylučujú osobitné zákony, napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 7 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, § 23 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.

Zahraničný živnostník a konkurz

Aj na zahraničného živnostníka sa vzťahuje ustanovenie, že nemôže prevádzkovať živnosť, ak bol na jeho majetok zrušený konkurz, po dobu troch rokov po zrušení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

Ak zahraničný živnostník spôsobil konkurz úmyselne, môže podnikať najskôr po piatich rokoch

Ak podnikateľ (zahraničný živnostník) spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže podnikať (prevádzkovať živnosť) najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

Živnosť cudzincov a zákaz činnosti prevádzkovať živnosť

Pri zakladaní živnosti pre cudzincov treba brať ohľad aj na ustanovenie § 8 Živnostenského zákona, ktorý definuje prekážky prevádzkovania živnosti. Podľa odseku 5 tohto paragrafu živnosť nemôže prevádzkovať osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.

Je potrebné podnik zahraničnej osoby zapisovať do Obchodného registra?

V roku 2020 nastala zmena v legislatíve ohľadom zápisu podniku zahraničnej osoby do obchodného registra. Od 1. 10. 2020 sa zahraničné fyzické osoby do obchodného registra nezapisujú. Je to z dôvodu, že zo živnostenského zákona vypadla formulácia, že zahraničným fyzickým osobám vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Oprávnenie zahraničnej fyzickej osoby (osoby bez trvalého pobytu v SR) podnikať na území Slovenska vzniká ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia.

Cudzinec môže mať na Slovensku živnosť len ak má viac ako 18 rokov

Aj pre cudzincov, ktorý chcú na Slovensku podnikať, napr. si založiť živnosť, platí prvá zo všeobecných podmienok na prevádzkovanie živnosti, a to podmienka veku 18 rokov. Cudzinci, ktorí nedovŕšili vek 18 rokov nespĺňajú túto podmienku a tak by živnostenský úrad nevydal živnostenské oprávnenie pre takúto osobu.

Cudzinec môže mať na Slovensku živnosť len ak spĺňa podmienku bezúhonnosti

Za bezúhonného cudzinca sa nepovažuje taký občan tretej krajiny, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne. Trestný čin spáchaný takýmto cudzincom nemôže byť taký, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Cudzinec, ktorý chce mať na Slovensku živnosť preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby. Tento výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace a musí byť preložený do slovenčiny.

Cudzinec môže mať na Slovensku živnosť, len ak je spôsobilý na právne úkony

Svojprávnosť cudzinca, aby bolo možné mu udeliť živnostenské oprávnenie, znamená spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi cudzinca nadobúdať práva a povinnosti a zároveň tieto práva meniť, zabezpečiť či rozhodovať o ich zániku.

Zahraničný živnostník za zodpovedá slovenskému daňovému úradu

Zahraničný živnostník má daňový subjekt na Slovensku, takže na Slovensku aj platí dane. Je potrebné, aby si bol vedomý všetkých práv a povinností zahraničnej osoby. Na tento účel je dobré, ak využije služby účtovníka. Témou, ktorá je v poslednej dobe veľmi diskutovaná je závislá činnosť vykonávaná živnostníkom.

Otázky a odpovede k živnosti cudzincov s trvalým pobytom na Slovensku

Môže fyzická osoba s bydliskom (trvalým pobytom) mimo územia Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť?

Áno, môže.

Čo je to podnik zahraničnej osoby?

Ide o fyzickú osobu s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá podniká v SR.

Aký je rozdiel, ak chce na Slovensku prevádzkovať živnosť osoba s trvalým pobytom v krajine EÚ a osoba s trvalým pobytom v tretej krajine?

Rozdiel pri získaní živnostenského oprávnenia spočíva v tom, že občan tretej krajiny potrebuje na získanie živnostenského oprávnenia povolenie na pobyt. Občan krajiny EÚ môže podnikať na Slovensku aj bez povolenia na pobyt.

Aké všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti musia spĺňať občania členských štátov EÚ, ktorí majú trvalý pobyt v štáte ÉU a chcú podnikať ako živnostníci?

Takýto živnostník (občan krajiny EÚ) musí mať viac ako 18 rokov, byť bezúhonný a byť spôsobilý na právne úkony.

Kto musí pri podniku zahraničnej osoby spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti?

V podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby.

Čo je to miesto činnosti podniku zahraničnej osoby?

Je to ekvivalent miesta podnikania slovenských živnostníkov.

Musí osoba s trvalým pobytom v krajine EÚ preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby?

Áno, keďže nemá na Slovensku trvalý pobyt, ktorý slúži živnostníkom ako miesto podnikania.

Kde ohlasuje občan EÚ svoju živnosť?

Občan EÚ ohlasuje živnosť na príslušnom Okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania podľa miesta podnikania.

Môže občan EÚ založiť živnosť osobne?

Áno, môže využiť jednotné kontaktné miesta.

Môže občan EÚ založiť živnosť elektronicky?

Áno, pri elektronickom ohlásení využije elektronické služby Slovensko.sk – službu Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba.

Aké údaje sú potrebné uviesť pri založení živnosti občanov EÚ v SR?

Občan EÚ udáva pri založení živnosti tieto údaje:

 • Údaje o podnikateľskom subjekte podniku zahraničnej osoby
 • Bydlisko (trvalý pobyt) podnikateľa (podniku zahraničnej osoby)
 • Údaje o zdravotnom poistení občana EÚ
 • Adresa pobytu zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky
 • Údaje o mieste činnosti podniku zahraničnej osoby
 • Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby
 • Údaje o splnomocniteľovi na doručovanie

Kedy ide zahraničného živnostníka a kedy o „slovenského živnostníka“?

Voľba štátu trvalého pobytu (bydliska) danej osoby je rozhodujúca pri posudzovaní, či sa jedná o zahraničného alebo slovenského živnostníka.

Kde má trvalý pobyt zahraničný živnostník?

Zahraničný živnostník má trvalý pobyt v krajine mimo SR.

Musí byť občan EÚ prihlásený na zdravotné poistenie v jednej zo slovenských zdravotných poisťovní, ak na Slovensku podniká?

Nie, občan EÚ nemusí byť prihlásený na zdravotné poistenie v jednej zo slovenských zdravotných poisťovní.

Čo zadá vo formulári na ohlásenie živnosti občan EÚ, nemá slovenskú zdravotnú poisťovňu?

Pri ohlásení živnosti zvolí vo formulári možnosť „Iná (zahraničná) zdravotná poisťovňa“.

Kto je vedúci podniku zahraničnej osoby?

Je to väčšinou daná fyzická osoba, daný zahraničný živnostník. Ide skôr o oficiálny pojem.

Kto je to splnomocniteľ na doručovanie?

Slovenské zákony pri ohlasovaní živnosti podniku zahraničnej osoby vyžadujú, aby táto osoba určila splnomocniteľa na doručovanie. Splnomocniteľ na doručovanie sa využíva v prípadoch, ak orgány verejnej moci nevedia doručiť úradnú zásielku danému podnikateľovi a zásielku teda pošlú splnomocniteľovi na doručovanie.

Musí zahraničná fyzická osoba určiť splnomocniteľa na doručovanie?

Áno, zákon to vyžaduje.

Aké predmety podnikania si volí zahraničný živnostník?

Živnostník s trvalým pobytom mimo SR podniká tiež vo voľných, viazaných alebo remeselných živnostiach.

Aké dokumenty musí predložiť pri založení živnosti v SR občan EÚ?

Občan EÚ pri zakladaní živnosti predkladá výpis z registra trestov a oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby.

Musí občan EÚ s trvalým pobytom mimo SR pri zakladaní živnosti preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov?

Áno, je to potrebné.

Kedy predkladá občan EÚ s trvalým pobytom mimo SR pri zakladaní živnosti výpis z registra trestov zo Slovenska a kedy z krajiny, kde má trvalý pobyt?

Ak má daný zahraničný živnostník na Slovensku udelené povolenie na pobyt a toto povolenie na pobyt trvá viac ako 6 mesiacov, postačuje, aby predložil výpis z registra trestov zo Slovenska.

Aký výpis z registra trestov predkladá živnostník s trvalým pobytom v EÚ, ak má udelené povolenie na pobyt menej ako šesť mesiacov?

V tomto prípade predkladá výpis z krajiny, kde má trvalý pobyt.

Aký výpis z registra trestov predkladá živnostník s trvalým pobytom v EÚ, ak má udelené povolenie na pobyt viac ako šesť mesiacov?

V tomto prípade postačuje výpis z registra trestov zo Slovenska.

Je potrebné, aby bol výpis z registra trestov živnostníka s trvalým pobytom v EÚ úradne preložený?

Áno, je to potrebné.

Musí občan EÚ s trvalým pobytom mimo SR pri zakladaní živnosti preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby?

Áno, podľa zákona je to potrebné.

Vyžaduje sa na založenie živnosti občana tretej krajiny na Slovensku udelenie povolenia na pobyt?

Áno, občana tretej krajiny musí mať na to, aby mohol na Slovensku podnikať ako živnostník udelené povolenie na pobyt.

Vyžaduje sa na založenie živnosti občana tretej krajiny na Slovensku udelenie prechodného pobytu na podnikanie?

Občania tretej krajiny podnikajú na Slovensku väčšinou na základe prechodného pobytu na podnikanie, ale nie je to jediný druh typu povolenia na pobyt, na základe ktorého sa dá podnikať na Slovensku.

Aký typ povolenia na pobyt sa vyžaduje od občana tretej krajiny na založenie živnosti na Slovensku?

Podnikať je možné na základe týchto typov prechodných pobytov:

 • prechodný pobyt na účel štúdia
 • prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja
 • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte

Aké všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti musia spĺňať občania tretích, ktorí majú trvalý pobyt v tretej krajine a chcú na Slovensku podnikať ako živnostníci?

Takýto živnostník (občan tretej krajiny) musí mať viac ako 18 rokov, byť bezúhonný a byť spôsobilý na právne úkony.

Kto musí pri občanovi tretej krajiny, ktorý chce byť živnostníkom spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti?

V podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby.

Musí osoba s trvalým pobytom v tretej krajine preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby?

Áno, musí. Keďže nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Kde ohlasuje občan tretej krajiny svoju živnosť?

Občan tretej krajiny ohlasuje živnosť na príslušnom Okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania podľa miesta podnikania. Alebo elektronicky.

Môže si občan tretej krajiny založiť živnosť osobne?

Áno, môže využiť jednotné kontaktné miesta.

Môže si občan tretej krajiny založiť živnosť elektronicky?

Áno, pri elektronickom ohlásení využije elektronické služby Slovensko.sk – službu Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba.

Aké údaje sú potrebné uviesť pri založení živnosti občanov tretích krajín v SR?

Občan tretej krajiny udáva pri založení živnosti tieto údaje:

 • Údaje o podnikateľskom subjekte podniku zahraničnej osoby
 • Bydlisko (trvalý pobyt) podnikateľa
 • Údaje o zdravotnom poistení občana tretej krajiny
 • Adresa pobytu zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky
 • Údaje o mieste činnosti podniku zahraničnej osoby
 • Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby
 • Údaje o splnomocniteľovi na doručovanie

Musí byť občan tretej krajiny prihlásený na zdravotné poistenie v jednej zo slovenských zdravotných poisťovní, ak na Slovensku podniká?

Áno, musí.

Aké dokumenty musí predložiť občan tretej krajiny pri založení živnosti v SR?

Občan tretej krajiny pri zakladaní živnosti predkladá výpis z registra trestov a oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby.

Musí občan tretej krajiny s trvalým pobytom mimo SR pri zakladaní živnosti preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov?

Áno, je to podľa zákona potrebné.

Aký výpis z registra trestov predkladá živnostník s trvalým pobytom v tretej krajine, ak má udelené povolenie na pobyt menej ako šesť mesiacov?

V tomto prípade predkladá výpis z krajiny, kde má trvalý pobyt.

Aký výpis z registra trestov predkladá živnostník s trvalým pobytom v tretej krajine, ak má udelené povolenie na pobyt viac ako šesť mesiacov?

V tomto prípade postačuje výpis z registra trestov zo Slovenska.

Je potrebné, aby bol výpis z registra trestov živnostníka s trvalým pobytom v tretej krajine úradne preložený?

Áno, ak ide o výpis z krajiny pôvodu, je potrebné aby bol apostilovaný a úradne preložený.

Musí občan tretej krajiny s trvalým pobytom mimo SR pri zakladaní živnosti preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby?

Áno, podľa zákona je to potrebné.

Môže zahraničný živnostník prevádzkovať živnosť, ak bol na jeho majetok zrušený konkurz?

Nie, na zahraničného živnostníka sa vzťahuje ustanovenie, že nemôže prevádzkovať živnosť, ak bol na jeho majetok zrušený konkurz, po dobu troch rokov po zrušení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

Čo v prípade ak zahraničný živnostník konkurz spôsobil úmyselne?

Ak podnikateľ (zahraničný živnostník) spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže podnikať (prevádzkovať živnosť) najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov.

Je potrebné podnik zahraničnej osoby zapisovať do Obchodného registra?

Nie, od roku 2020 to nie je potrebné.