S nami budete podnikať

logo efektívnejšie

Prechodný pobyt cudzinca v SR

Rýchlo a odborne vybavíme prechodný pobyt na podnikanie, zamestnanie
🏠 Domov > Ostatné online služby > Prechodný pobyt cudzinca v SR

Šetríme Váš čas a peniaze

b

Vypracovanie dokumentácie

Osobná asistencia

Nechajte všetko na nás - získame pre Vás povolenia na pobyt

S nami získate prechodný pobyt rýchlo a bezstarostne.

Všetky formality vybavíme za Vás.

R

Celý proces máme pod palcom

Získanie prechodného pobytu je dlhý a náročný proces, ktorý vyžaduje veľa komunikácie a úsilia z oboch strán.

Uvedomujeme si to a preto budeme celý proces manažovať a zefektívňovať správnou komunikáciou.

Postup spolupráce

1. Vyplníte nezáväznú objednávku a na email Vám budú odoslané otázky na základnú analýzu Vášho prípadu.

2. Odpoviete na email s otázkami.

3. Spojíme sa s Vami a na základe doplňujúcich informácií Vám dáme cenovú ponuku.

Cena od 690 €

 • 690 € – zmena účelu prechodného pobytu
 • 1340 € – prechodný pobyt (živnosť)
 • 1590 € – prechodný pobyt (s.r.o)
 • Asistencia pri získaní povolenia na pobyt „krok za krokom“
 • Vypracovanie kompletnej potrebnej dokumentácie
 • Telefonické konzultácie počas procesu získania pobytu
 • Založenie živnosti/založenie spoločnosti s.r.o.
 • Sprostredkovanie zdravotného poistenia
 • Sprostredkovanie lekárskeho vyšetrenia
 • Doprovod na cudzineckej polícii pri podávaní žiadosti

Cena nezahŕňa notárske, správne prípadne iné poplatky

Platba

 • 50% pri potvrdení objednávky
 • 50% pri podaní na cudzineckú políciu

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „ODOSLAŤ“ Vám budú na email odoslané otázky na základnú analýzu Vášho prípadu. Ide o nezáväzný záujem.

Telefonický kontakt

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Potrebujete sa poradiť?
Zavolajte na +421 903 276 531 a s radosťou Vám poradím.

Zmena účelu prechodného pobytu – 690€

V prípade, ak má daná osoba už udelený prechodný pobyt na Slovensku na iný účel a chce zmeniť účel prechodného pobytu, cena je 690€.

V tejto cene nie sú zahrnuté poplatky.

Vybavenie prechodného pobytu – podnikanie (živnosť) – 1340€

Štandardná cena za vybavenie prechodného pobytu na podnikanie (živnosť) je 1340 €.

V tejto cene je zahrnuté:

 • Asistencia pri získaní povolenia na pobyt „krok za krokom“
 • Vypracovanie kompletnej potrebnej dokumentácie
 • Telefonické konzultácie počas procesu získania pobytu
 • Založenie živnosti
 • Sprostredkovanie zdravotného poistenia
 • Sprostredkovanie lekárskeho vyšetrenia
 • Doprovod na cudzineckej polícii pri podávaní žiadosti

V tejto cene nie je zahrnuté:

 • Správne poplatky na cudzineckej polícii – 232 € + 4,5 €
 • Poplatky za úradné preklady do slovenčiny – cca 80€
 • Notárske poplatky – cca 50 €
 • Poplatok za virtuálne sídlo – cca 60€ / rok
 • Prípadný poplatok za potvrdenie o ubytovaní – od 300€ – 600 €/ rok
 • Lekárske vyšetrenie po príchode na SR – cca 150 €

Vybavenie prechodného pobytu – podnikanie (spoločnosť s.r.o.) – 1590€

Štandardná cena za vybavenie prechodného pobytu na podnikanie (spoločnosť s.r.o.) je 1590 €.

V tejto cene je zahrnuté:

 • Asistencia pri získaní povolenia na pobyt „krok za krokom“
 • Vypracovanie kompletnej potrebnej dokumentácie
 • Telefonické konzultácie počas procesu získania pobytu
 • Založenie spoločnosti s.r.o.
 • Sprostredkovanie zdravotného poistenia
 • Sprostredkovanie lekárskeho vyšetrenia
 • Doprovod na cudzineckej polícii pri podávaní žiadosti

V tejto cene nie je zahrnuté:

 • Správne poplatky na cudzineckej polícii – 232 € + 4,5 €
 • Poplatky za úradné preklady do slovenčiny – cca 80€
 • Notárske poplatky – cca 50 €
 • Poplatok za virtuálne sídlo – cca 60€ / rok
 • Prípadný poplatok za potvrdenie o ubytovaní – od 300€ – 600 €/ rok
 • Lekárske vyšetrenie po príchode na SR – cca 150 €

  Povolenie na prechodný pobyt

  Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý chce na území Slovenskej republiky podnikať, pracovať, alebo študovať, môže byť udelený prechodný pobyt. Tento ho oprávňuje zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky.

  Na udelenie prechodného pobytu neexistuje právny nárok. O udelení prechodného pobytu rozhoduje policajný útvar. O prechodný pobyt treba vždy požiadať osobne, to neplatí, ak sa žiada o prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny.

   Druhy prechodného pobytu

   Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak chce štátny príslušník tretej krajiny zmeniť účel pobytu (vykonávať inú činnosť), ako tú na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu.

   Prechodný pobyt môže byť udelený na jeden z nasledovných účelov (druhy prechodného pobytu):

   • podnikanie;
   • zamestnanie;
   • štúdium;
   • osobitné činnosti (lektorská, športová, umelecká a dobrovoľnícka činnosť, činnosť akreditovaného novinára, poskytnutie zdravotnej starostlivosti, stáž a pod.);
   • výskum a vývoj;
   • zlúčenie rodiny;
   • plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl;
   • osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí;
   • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie.

    Prechodný pobyt na účel podnikania

    Prechodný pobyt na účel podnikania sa udeľuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území SR ako fyzická osoba, teda je alebo bude živnostníkom. Udelí sa tiež osobe, ktorá koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti, teda je alebo bude konateľom spoločnosti.

    Prechodný pobyt na podnikanie sa udeľuje na dobu predpokladaného trvania podnikania, najviac však na tri roky.

     Získanie prechodného pobytu na účel podnikania na základe živnostenského oprávnenia

     Príslušník tretej krajiny môže získať prechodný pobyt na základe § 22 zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov. podniká alebo bude podnikať na území SR ako fyzická osoba.

     Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká udelením prechodného pobytu

     Prvým krokom je získanie živnostenského oprávnenia ešte pred udelením pobytu. Je dôležité si uvedomiť, že vydanie živnostenského oprávnenia automaticky neoprávňuje prevádzkovať živnosť, nakoľko podľa § 10 odsek (1) zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vzniká fyzickým osobám s bydliskom v štáte mimo EÚ a EHP, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky oprávnenie prevádzkovať živnosť, najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

     Získanie prechodného pobytu nie je možné bez vydaného živnostenského oprávnenia. Je potrebné získať prechodný pobyt, čím následne vznikne aj oprávnenie prevádzkovať živnosť.

     Živnostenský úrad vydá pri splnení podmienok živnostenské oprávnenie

     Cudzinec požiada o vydanie živnostenského oprávnenia miestne príslušný živnostenský úrad, na základe splnenia podmienok na prevádzkovanie živnosti.

     Pri žiadosti uvedie nasledovné údaje:

     • Údaje o podnikateľskom subjekte podniku zahraničnej osoby
     • Bydlisko (trvalý pobyt) podnikateľa (podniku zahraničnej osoby)
     • Údaje o zdravotnom poistení občana tretej krajiny
     • Údaje o mieste činnosti podniku zahraničnej osoby
     • Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby
     • Údaje o splnomocniteľovi na doručovanie

     K žiadosti o získanie živnostenského oprávnenia, aby mohol získať prechodný pobyt na podnikanie, pridá cudzinec nasledovné prílohy:

      Žiadosť o získanie prechodného pobytu na základe živnostenského oprávnenia

      Žiadosť o získanie prechodného pobytu na základe živnostenského oprávnenia sa podáva osobne na predpísanom tlačive a v slovenskom jazyku. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť nasledujúce povinné doklady:

      • vyplnený formulár žiadosti o prechodný pobyt
      • dve rovnaké farebné fotografie
      • správne kolky
      • platný cestovný pas
      • doklad potvrdzujúci účel pobytu
      • doklad o bezúhonnosti
      • doklad o ubytovaní
      • dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu
      • doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti

      Vyplnený formulár žiadosti o prechodný pobyt – živnostenské oprávnenie

      Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa predkladá na oficiálnom formulári Ministerstva vnútra SR.

      Dve rovnaké farebné fotografie

      Fotografie pre účel získania prechodného pobytu musia byť veľkosti 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu, s trojštvrtinovým profilom tváre.

      Správne kolky – podnikanie formou živnosti

      Pri žiadosti o prechodný pobyt na podnikanie formou živnosti je potrebné predložiť uhradený správny poplatok 232 €. V prípade podania žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí sa platí kolok v hodnote 240 €. Je tiež potrebné uhradiť správny poplatok 4,50 € za vydanie dokladu o pobyte.

      Platný cestovný pas

      Pri žiadosti o prechodný pobyt na podnikanie formou živnosti je potrebné predložiť platný cestovný pas.

      Doklad potvrdzujúci účel pobytu – podnikanie formou živnosti

      Účel pobytu preukáže štátny príslušník tretej krajiny predložením podnikateľského zámeru alebo dokladom potvrdzujúcim oprávnenie na podnikanie. Ak je žiadateľ zapísaný v živnostenskom alebo Obdobnom registri, doklad preukazujúci účel pobytu predkladať nemusí.

      Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov

      Žiadateľ o prechodný pobyt na podnikanie formou živnosti predloží výpis z registra trestov z krajiny, ktorej je žiadateľ štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.

      Doklad o ubytovaní

      Na preukázanie zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu na podnikanie formou živnosti je možné predložiť:

      • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
      • úradne osvedčenú nájomnú zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti
      • potvrdenie ubytovacieho zariadenia (napr. hotel alebo ubytovňa) o poskytnutí ubytovania
      • úradne osvedčené čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území SR

      Doklad o finančnom zabezpečení pobytu

      Na získanie prechodného pobytu k živnosti je potrebné predložiť doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške 12-násobku životného minima. Od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 je životné minimum 234,42 €, takže je potrebné preukázať sumu 2 813,04 € a to potvrdením o zostatku na účte vedenom na meno žiadateľa v banke v SR alebo výpisom z osobného účtu žiadateľa za posledné tri mesiace, ak ide o osobný účet žiadateľa vedený v zahraničnej banke.

      Doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti (živnosť)

      Na získanie prechodného pobytu k živnosti je potrebné predložiť doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti vo výške 20-násobku životného minima. Do 30.6.2023 je životné minimum 234,42 €, takže je potrebné preukázať sumu 4 688,40 € a to potvrdením o zostatku na účte vedenom na meno žiadateľa v banke v SR.

       Získanie prechodného pobytu na základe podnikania formou spoločnosti s. r. o.

       Prechodný pobyt na účel podnikania sa udelí cudzincovi, ktorý koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti, napr. spoločnosti s ručením obmedzeným.

       Ak sa chce cudzinec stať konateľom novej spoločnosti s.r.o., je potrebné predložiť podnikateľský zámer spolu s predpokladanými nákladmi na podnikanie.

       Ak chce cudzinec získať prechodný pobyt tak, že sa stane konateľom spoločnosti s.r.o., ktorá je už zapísaná do Obchodného registra, je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt predložiť výpis z obchodného registra a tiež uznesenie valného zhromaždenia, že sa cudzinec po získaní povolenia na pobyt stane konateľom danej spoločnosti s.r.o.

        Žiadosť o získanie prechodného pobytu na účel podnikania na základe podnikania spoločnosti s. r. o.

        Žiadosť o získanie prechodného pobytu na základe konateľstva v spoločnosti s.r.o.  sa podáva osobne na predpísanom tlačive. Spolu so žiadosťou o získanie prechodného pobytu je potrebné predložiť nasledujúce povinné doklady (ktoré nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 90 dní):

        • vyplnený formulár žiadosti o prechodný pobyt
        • dve rovnaké farebné fotografie
        • správne kolky
        • platný cestovný pas
        • doklad potvrdzujúci účel pobytu
        • doklad o bezúhonnosti
        • doklad o ubytovaní
        • doklad o finančnom zabezpečení pobytu
        • doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti

        Vyplnený formulár žiadosti o prechodný pobyt – podnikanie spoločnosť s.r.o.

        Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa predkladá na oficiálnom formulári Ministerstva vnútra SR.

        Dve rovnaké farebné fotografie

        Fotografie pre účel získania prechodného pobytu musia byť veľkosti 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu, s trojštvrtinovým profilom tváre.

        Správne kolky – podnikanie formou spoločnosti s.r.o.

        Pri žiadosti o prechodný pobyt na podnikanie formou spoločnosti s.r.o. je potrebné predložiť uhradený správny poplatok 232 €. V prípade podania žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí sa platí kolok v hodnote 240 €. Je tiež potrebné uhradiť správny poplatok 4,50 € za vydanie dokladu o pobyte.

        Platný cestovný pas

        Pri žiadosti o prechodný pobyt na podnikanie formou spoločnosti s.r.o. je potrebné predložiť platný cestovný pas.

        Doklad potvrdzujúci účel pobytu – podnikanie formou spoločnosti s. r. o.

        Účel pobytu preukáže cudzinec podnikateľským zámerom, alebo dokladom potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie. Ako doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie sa rozumie spoločenská zmluva o založení spoločnosti, kde je žiadateľ uvedený ako konateľ, alebo zápisnica z valného zhromaždenia existujúcej spoločnosti, na ktorom bol žiadateľ vymenovaný za konateľa spoločnosti.

        Ak sa predkladá podnikateľský zámer, je potrebný aj doklad o realizovateľnosti a udržateľnosti podnikateľskej činnosti.

        Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov

        Žiadateľ o prechodný pobyt na podnikanie formou spoločnosti s. r. o. predloží výpis z registra trestov z krajiny, ktorej je žiadateľ štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.

        Doklad o ubytovaní

        Na preukázanie zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu na podnikanie formou spoločnosti s. r. o. je možné predložiť:

        • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
        • úradne osvedčenú nájomnú zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti
        • potvrdenie ubytovacieho zariadenia (napr. hotel alebo ubytovňa) o poskytnutí ubytovania
        • úradne osvedčené čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území SR

        Doklad o finančnom zabezpečení prechodného pobytu – podnikanie formou spoločnosti s.r.o.

        Na získanie prechodného pobytu na podnikanie formou spoločnosti s.r.o. je potrebné predložiť doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške 12-násobku životného minima. Od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 je životné minimum 234,42 €, takže je potrebné preukázať sumu 2 813,04 € a to potvrdením o zostatku na účte.

        Doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti (spoločnosť s. r. o.)

        Na získanie prechodného pobytu pri podnikaní spoločnosti s. r. o. je potrebné predložiť doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti vo výške 100-násobku životného minima. Do 30.6.2023 je životné minimum 234,42 €, takže je potrebné preukázať sumu 23 442 € a to potvrdením o zostatku na účte.

         Otázky a odpovede k prechodnému pobytu

         Na čo slúži prechodný pobyt?

         Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky.

         Komu môže byť udelený prechodný pobyt?

         Prechodný pobyt môže byť udelený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý chce na území Slovenskej republiky podnikať, pracovať, alebo študovať.

         Existuje na udelenie prechodného pobytu právny nárok?

         Nie, na udelenie prechodného pobytu neexistuje právny nárok.

         Kto rozhoduje o udelení prechodného pobytu?

         O udelení prechodného pobytu rozhoduje policajný útvar.

         Je potrebné žiadať o prechodný pobyt osobne?

         O prechodný pobyt treba vždy požiadať osobne, to neplatí, ak sa žiada o prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny.

         Na aké účely sa udeľuje prechodný pobyt?

         Prechodný pobyt môže byť udelený na jeden z nasledovných účelov (druhy prechodného pobytu):

         • podnikanie;
         • zamestnanie;
         • štúdium;
         • osobitné činnosti (lektorská, športová, umelecká a dobrovoľnícka činnosť, činnosť akreditovaného novinára, poskytnutie zdravotnej starostlivosti, stáž a pod.);
         • výskum a vývoj;
         • zlúčenie rodiny;
         • plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl;
         • osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí;
         • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie.

         Môže byť prechodný pobyt viazaný na viacero účelov?

         Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel.

         Ako postupovať pri zmene prechodného pobytu?

         Ak chce štátny príslušník tretej krajiny zmeniť účel pobytu (vykonávať inú činnosť), ako tú na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu.

         Pre koho je určený prechodný pobyt na účel podnikania?

         Prechodný pobyt na účel podnikania sa udeľuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území SR ako živnostník, alebo koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti.

         Na akú dobu sa udeľuje prechodný pobyt na účel podnikania?

         Prechodný pobyt na podnikanie sa udeľuje na dobu predpokladaného trvania podnikania, najviac však na tri roky.

         Je možné získanie prechodného pobytu na účel podnikania na základe živnostenského oprávnenia?

         Áno, je to možné.

         Je možné získanie prechodného pobytu na účel podnikania na základe konateľstva v spoločnosti s ručením obmedzeným?

         Áno, je to možné.

         Aký je prvý krok pri získaní prechodného pobytu na účel podnikania na základe živnostenského oprávnenia?

         Prvým krokom je získanie živnostenského oprávnenia ešte pred udelením pobytu.

         Je možné prevádzkovať živnosť pred udelením prechodného pobytu?

         Nie. Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká fyzickým osobám s bydliskom v štáte mimo EÚ a EHP, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

         Kde žiada cudzinec o vydanie živnostenského oprávnenia?

         Cudzinec požiada o vydanie živnostenského oprávnenia miestne príslušný živnostenský úrad.

         Aké údaje uvádza cudzinec pri žiadosti o živnostenské oprávnenia pre účely získania prechodného pobytu?

         Pri žiadosti uvedie nasledovné údaje:

         • Údaje o podnikateľskom subjekte podniku zahraničnej osoby
         • Bydlisko (trvalý pobyt) podnikateľa (podniku zahraničnej osoby)
         • Údaje o zdravotnom poistení občana tretej krajiny
         • Údaje o mieste činnosti podniku zahraničnej osoby
         • Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby
         • Údaje o splnomocniteľovi na doručovanie

         Aké prílohy priloží cudzinec k žiadosti o živnostenské oprávnenie, aby mohol získať prechodný pobyt?

         K žiadosti o získanie živnostenského oprávnenia, aby mohol získať prechodný pobyt na podnikanie, pridá cudzinec nasledovné prílohy:

         Ako sa podáva žiadosť o získanie prechodného pobytu na základe živnostenského oprávnenia?

         Žiadosť o získanie prechodného pobytu na základe živnostenského oprávnenia sa podáva osobne na predpísanom tlačive a v slovenskom jazyku.

         Aké povinné doklady je potrebné predložiť spolu so žiadosťou o získanie prechodného pobytu na základe živnostenského oprávnenia?

         Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť nasledujúce povinné doklady:

         • vyplnený formulár žiadosti o prechodný pobyt
         • dve rovnaké farebné fotografie
         • správne kolky
         • platný cestovný pas
         • doklad potvrdzujúci účel pobytu
         • doklad o bezúhonnosti
         • doklad o ubytovaní
         • dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu

         Aké povinné doklady je potrebné predložiť spolu so žiadosťou o získanie prechodného pobytu na účel podnikania na základe podnikania spoločnosti s. r. o.?

         Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť nasledujúce povinné doklady:

         • vyplnený formulár žiadosti o prechodný pobyt
         • dve rovnaké farebné fotografie
         • správne kolky
         • platný cestovný pas
         • doklad potvrdzujúci účel pobytu
         • doklad o bezúhonnosti
         • doklad o ubytovaní
         • dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu
         • doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti

         Na akom formulári sa predkladá žiadosť o udelenie prechodného pobytu?

         Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa predkladá na oficiálnom formulári Ministerstva vnútra SR.

         Je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt priložiť dve rovnaké farebné fotografie?

         Áno, je to povinná príloha.

         Je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt priložiť potvrdenie o zaplatení správnych kolkov?

         Áno, je to potrebné.

         Je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt predložiť platný cestovný pas?

         Áno, je to potrebné.

         Je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt priložiť doklad potvrdzujúci účel pobytu?

         Áno, je to povinná príloha.

         Ako preukazuje cudzinec pri žiadosti o prechodný pobyt (podnikanie formou živnosti) účel pobytu?

         Účel pobytu preukáže štátny príslušník tretej krajiny predložením podnikateľského zámeru alebo dokladom potvrdzujúcim oprávnenie na podnikanie.

         Je potrebné predkladať doklad o účele pobytu pri žiadosti o prechodný pobyt (podnikanie formou živnosti), ak je žiadateľ zapísaný v živnostenskom alebo Obdobnom registri?

         Nie, ak je žiadateľ zapísaný v živnostenskom alebo Obdobnom registri, doklad preukazujúci účel pobytu predkladať nemusí.

         Je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt priložiť doklad o bezúhonnosti?

         Áno, je to povinná príloha.

         Aký doklad o bezúhonnosti sa prikladá k žiadosti o prechodný pobyt?

         Žiadateľ o prechodný pobyt predloží výpis z registra trestov z krajiny, ktorej je žiadateľ štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.

         Je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt priložiť doklad o ubytovaní?

         Áno, je to povinná príloha.

         Je možné na preukázanie zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu predložiť čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti?

         Áno, je to jeden zo spôsobov ako preukázať zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu.

         Je možné na preukázanie zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu predložiť úradne osvedčenú nájomnú zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti?

         Áno, je to jeden zo spôsobov ako preukázať zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu.

         Je možné na preukázanie zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu predložiť potvrdenie ubytovacieho zariadenia (napr. hotel alebo ubytovňa) o poskytnutí ubytovania?

         Áno, je to jeden zo spôsobov ako preukázať zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu.

         Je možné na preukázanie zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu predložiť úradne osvedčené čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území SR?

         Áno, je to jeden zo spôsobov ako preukázať zabezpečenia ubytovania na účely získania prechodného pobytu.

         Je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt priložiť dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu?

         Áno, je to povinná príloha.

         Ako sa preukazuje finančné zabezpečenie pobytu pri žiadosti o prechodný pobyt?

         Finančné zabezpečenie pobytu sa preukazuje potvrdením o zostatku na účte vedenom na meno žiadateľa v banke v SR alebo výpisom z osobného účtu žiadateľa za posledné tri mesiace, ak ide o osobný účet žiadateľa vedený v zahraničnej banke.

         V akej výške musí byť zabezpečenie pobytu pri žiadosti o prechodný pobyt?

         Na získanie prechodného pobytu je potrebné predložiť doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške 12-násobku životného minima. Od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 je životné minimum 234,42 €, takže je potrebné preukázať sumu 2 813,04 €.

         Ako sa preukazuje finančné zabezpečenie pobytu pri žiadosti o prechodný pobyt k živnosti?

         Na získanie prechodného pobytu k živnosti je potrebné predložiť doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti vo výške 20-násobku životného minima. Do 30.6.2023 je životné minimum 234,42 €, takže je potrebné preukázať sumu 4 688,40 € a to potvrdením o zostatku na účte vedenom na meno žiadateľa v banke v SR.

         Ako sa preukazuje finančné zabezpečenie pobytu pri žiadosti o prechodný pobyt na podnikanie formou spoločnosti s.r.o.?

         Na získanie prechodného pobytu pri podnikaní spoločnosti s. r. o. je potrebné predložiť doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti vo výške 100-násobku životného minima. Do 30.6.2023 je životné minimum 234,42 €, takže je potrebné preukázať sumu 23 442 € a to potvrdením o zostatku na účte.

         Aké fotografie sa prikladajú k žiadosti o prechodný pobyt?

         Fotografie pre účel získania prechodného pobytu musia byť veľkosti 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu, s trojštvrtinovým profilom tváre.

         Aký správny poplatok sa platí pri žiadosti o prechodný pobyt na podnikanie formou živnosti?

         Pri žiadosti o prechodný pobyt na podnikanie formou živnosti je potrebné predložiť uhradený správny poplatok 232 €.

         Aký správny poplatok sa platí pri žiadosti o prechodný pobyt na podnikanie formou spoločnosti s.r.o.?

         Pri žiadosti o prechodný pobyt na podnikanie formou spoločnosti s.r.o. je potrebné predložiť uhradený správny poplatok 232 €.

         Je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt uhradiť správny poplatok 4,50 € za vydanie dokladu o pobyte?

         Áno, je potrebné uhradiť správny poplatok 4,50 € za vydanie dokladu o prechodnom pobyte.

         Čo je potrebné predložiť ako preukázanie účelu pobytu ak sa chce cudzinec stať konateľom novej spoločnosti s.r.o.?

         Ak sa chce cudzinec stať konateľom novej spoločnosti s.r.o., je potrebné predložiť podnikateľský zámer spolu s predpokladanými nákladmi na podnikanie.

         Čo je potrebné predložiť ako preukázanie účelu pobytu ak sa chce cudzinec stať konateľom v už existujúcej spoločnosti s.r.o.?

         Ak chce cudzinec získať prechodný pobyt tak, že sa stane konateľom spoločnosti s.r.o., ktorá je už zapísaná do Obchodného registra, je potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt predložiť výpis z obchodného registra a tiež uznesenie valného zhromaždenia, že sa cudzinec po získaní povolenia na pobyt stane konateľom danej spoločnosti s.r.o.