S nami budete podnikať

logo efektívnejšie

Založenie občianskeho združenia len za 129 EUR

Občianske združenie Vám založíme rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu
🏠 Domov > Ostatné online služby > Občianske združenie

Založenie OZ pohodlne online

Šetríme Vaše náklady a čas

Všetky dokumenty Vám pripravíme

Nechajte všetko na nás - občianske združenie založíme rýchlo a spoľahlivo

S nami založíte OZ rýchlo a z pohodlia domova. Všetky dokumenty a formality vybavíme za Vás.

Cena 129 € je konečná a nie je ničím podmienená.

R

Zabezpečíme celý proces

Sme tu pre Vás od úvodných konzultácií až pridelenie IČO Vášmu OZ.

Po úspešnom založení občianskeho združenia Vám poštou zašleme originál stanov OZ s pečiatkou Ministerstva vnútra.

Bezplatné poradenstvo pri zakladaní občianskeho združenia

Ešte sa len rozhodujete či si založíte OZ? Potrebujete niečo už teraz skonzultovať?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.

Zavolajte nám +421 948 115 839 alebo napíšte email na oz@efektivnejsie.sk

Konečná cena: 129 € s DPH

Cena zahŕňa všetky úkony potrebné na založenie občianskeho združenia:

 • správny poplatok 50 €
 • prípravu všetkých potrebných dokumentov
 • registráciu OZ a pridelenie IČO
 • doručenie opečiatkovaných stanov poštou
 • komunikáciu s Ministerstvom vnútra
 • poradenstvo a konzultácie

Platba

Po príprave všetkých potrebných dokumentov

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Kontaktný formulár

Telefonický kontakt

Katarína Kasmanová

Potrebujete sa poradiť ohľadom občianskeho združenia?
Zavolajte na +421 948 115 839 a s radosťou Vám poradím.

Čo je občianske združenie (OZ)

Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá združuje fyzické alebo právnické osoby v súlade s ústavným právom slobody združovania. Primárnym účelom občianskeho združenia je vykonávanie neziskových aktivít, ktoré slúžia verejnoprospešnému účelu alebo napĺňaniu záujmov svojich členov. Ako právnickej osobe združeniu prislúcha vykonávať svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Občianske združenie môže niesť názvy ako spolok, spoločnosť, zväz, hnutie, klub, či odborová organizácia. Občianske združenie môže byť tiež neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby.

Komplexné informácie o občianskom združení

Pre koho je vhodné založiť občianske združenie?

Každý kto má záujem organizovane a koordinovane uspokojovať  svoje rôznorodé záľuby, záujmy  alebo  sa venovať verejnoprospešným aktivitám bez primárneho zámeru generovať zisk, môže svojej činnosti dopriať oficiálny status vo forme konania pod hlavičkou občianskeho združenia.

Nad založením občianskeho združenia je vhodné rozmýšľať  v prípade, ak má niekto záujem sa venovať verejnoprospešným aktivitám či svojim záľubám nie len ako jednotlivec, ale aj ako skupinka najmenej 3 osôb, ktorá má záujem pracovať profesionálnejšie prostredníctvom organizovaní rôznych akcií, pomoci ľuďom či bližšiemu alebo širšiemu okoliu.

Zameranie občianskeho združenia môže byť vskutku rôznorodé od rozvoja regiónu, cez rôzne charitatívne účely, pomoc a podporu sociálne slabším alebo ochranu životného prostredia až po podporu vzdelania, vedy, výskumu či športu.

Výhody občianskeho združenia

Medzi významné výhody občianskeho združenia patrí

 • jednoduché založenie a vznik občianskeho združenia bez nadmerného administratívneho či finančného zaťaženia.
 • Občianskej združenie môže získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov napríklad prostredníctvom členských príspevkov alebo darovaním 2% dane, pričom nie všetky príjmy podliehajú dani z príjmov.
 • v rámci zákonných podmienok môže občianske združenie aj podnikať a získať živnostenské oprávnenie
 • registračnú pokladňu potrebuje občianske združenie len vtedy, ak podniká v takej oblasti, ktorá vyžaduje registračnú pokladňu.
 • ak občianske združenie nebude vykonávať podnikateľskú činnosť, nie je potrebná ani registrácia na daňovom úrade a nepotrebuje ani daňové identifikačné číslo (DIČ).

Zákonný rámec vzniku občianskeho združenia

Podmienky vzniku občianskeho združenia a jeho právne postavenie nájdeme v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o združovaní”), ktorý upravuje podmienky združovania občanov, registráciu a vznik združení ale aj organizačné jednotky združenia a zrušenie a zánik združení. (Pri zrušení a zániku združenia sa primerane použijú aj ustanovenia Obchodného zákonníka).

Postup založenia občianskeho združenia

Nevyhnutné kroky smerujúce k založeniu občianskeho združenia sú:

 1. Zriadenie prípravného výboru
 2. Spísanie stanov
 3. Vyhotovenie návrhu na registráciu
 4. Zaplatenie správneho poplatku

Prípravný výbor občianskeho združenia

Prípravný výbor občianskeho združenia je zoskupenie najmenej troch občanov, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov a ktorého účelom je vykonávanie všetkých úkonov smerujúcich k založeniu občianskeho združenia. Prípravný výbor vypracuje stanovy občianskeho združenia a návrh na registráciu, ktorý podpíšu a podajú na registráciu na príslušnom orgáne, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Stanovy občianskeho združenia

Stanovy občianskeho združenia sú veľmi dôležitý dokument v ktorom sú uvedené dôležité informácie o cieľoch a činnostiach združenia, štruktúre jeho orgánov a spôsobe volieb do nich, pravidlách hospodárenia, kontrolných mechanizmoch, postupe prijímania členov do združenia a ich vylúčenia, právach a povinnostiach členov a zániku združenia.

Obzvlášť veľmi dôležitý je súhrn všetkých činností združenia, ktoré bude vykonávať za účelom dosiahnutia cieľa, pretože to má vplyv na to, aké dane bude v budúcnosti platiť.

Stanovy sa podávajú v dvoch vyhotoveniach, nakoľko jedno vyhotovenie sa po zaregistrovaní združenia opatrí guľatou pečiatkou Ministerstva vnútra, vyznačí sa na ňom dátum kedy bola registrácia vykonaná a zašle sa späť prípravnému výboru.

Návrh na registráciu občianskeho združenia

Návrh na registráciu občianskeho združenia je jednoduchý text v ktorom sa uvedú údaje o členoch prípravného výboru v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo a bydlisko. Je v ňom tiež uvedené,  kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene.  Ďalej sa uvedie celý názov občianskeho združenia a jeho sídlo.

Správny poplatok na registráciu občianskeho združenia

Návrh na registráciu je možné podať písomne prostredníctvom klasickej pošty a v takomto prípade je potrebné zaplatiť kolok v hodnote 66 EUR a ako prílohu priložiť doklad o zaplatení.   

Rovnako je možné podať návrh elektronicky. V prípade elektronického podania je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 33 EUR.

Ako založiť občianske združenie

Založenie občianskeho združenia predstavuje pomerne jednoduchý sled administratívnych úkonov v krátkom časovom horizonte za predpokladu splnenia všetkých zákonom predpísaných náležitostí.

Celý proces založenia občianskeho združenia sa začína podaním jeho návrhu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Návrh môžu podať najmenej traja občania z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov.  Pre tieto osoby, ktoré podajú návrh na registráciu sa zaužívalo slovné spojenie „prípravný výbor”. Prípravný výbor musí v návrhu určiť, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. K návrhu sa pripájajú stanovy združenia v dvoch vyhotoveniach a  potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Povinné náležitosti návrhu na registráciu občianskeho združenia

Návrh na registráciu občianskeho združenia musí obsahovať údaje, bez ktorých nemožno zapísať združenie do registra. Možno ich rozdeliť do dvoch skupín:

 1. údaje o členoch prípravného orgánu (štatutárny orgán)
 2. údaje v stanovách občianskeho združenia.

Údaje o členoch prípravného orgánu občianskeho združenia (štatutárny orgán)

V návrhu na registráciu občianskeho združenia musia byť uvedené údaje o členoch prípravného orgánu v rozsahu:

 1. meno a priezvisko;
 2. adresa trvalého pobytu;
 3. rodné číslo.
 4. podpisy členov prípravného výboru

V záujme rýchleho zaregistrovania občianskeho združenia je dôležité prekontrolovať všetky údaje v návrhu s údajmi v občianskom preukaze. Každá nezrovnalosť v mene alebo názve ulice v podobe mäkčeňa, dĺžňa, chýbajúceho súpisného čísla a podobne môže celý proces registrácie výrazne predĺžiť.

Údaje v stanovách občianskeho združenia

Stanovy občianskeho združenia musia obsahovať tieto nevyhnutné náležitosti:

 1. názov združenia;
 2. sídlo v rozsahu názov ulice, orientačné číslo, súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta. Ak je sídlo v Bratislave alebo v Košiciach, je potrebné v adrese uviesť aj mestskú časť;
 3. cieľ jeho činnosti;
 4. orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia;
 5. ustanovenia o organizačných jednotkách občianskeho združenia, pokiaľ budú zriadené a budú konať vo vlastnom mene;
 6. zásady hospodárenia.

Názov občianskeho združenia

Názov občianskeho združenia je ponechaný na ľubovôli jeho zakladateľov za predpokladu že je jednoznačný, presný  a zhodný  s návrhom na registráciu vrátane veľkých a malých písmen, skratiek a pomlčiek a musí byť v súlade s § 6 ods. 4 zákona o združovaní, čiže nesmie byť:

 1. hanlivý;
 2. urážlivý;
 3. zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci;
 4. zameniteľný s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

Pre hladkú registráciu je prospešné, ak sa názov občianskeho združenia pred podaním návrhu preverí v registri právnických osôb, aby sa vylúčilo, že daný názov už používa iné občianske združenie alebo iná právnická osoba.

Sídlo občianskeho združenia

Sídlom občianskeho združenia sa rozumie adresa z ktorej sa riadi jej činnosť v rozsahu názov ulice, orientačné číslo, súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta. Ak je sídlo v Bratislave alebo v Košiciach, je potrebné v adrese uviesť aj mestskú časť.

V prípade sídla občianskeho združenia nie je nutné preukazovať vlastnícky alebo iný vzťah k nehnuteľnosti ani predkladať žiadne doklady. Rovnako nie je potrebný ani súhlas majiteľa budovy v ktorom súhlasí, aby sa v jeho nehnuteľnosti nachádzalo sídlo občianskeho združenia. Pokojne sa môže uviesť adresa trvalého pobytu niektorého z členov prípravného výboru, pretože v tomto prípade tu ide len o adresu z dôvodu korešpondencie. Reálne aktivity občianskeho združenia sa môžu vykonávať aj inde.

Cieľ činnosti občianskeho združenia

V zákone o združovaní nie je presne definované, čo môže byť cieľom občianskeho združenia,  je v ňom len vymedzené, čo cieľom činnosti byť nemôže, vďaka čomu sa vytvára široký priestor pôsobnosti občianskych združení.

Podľa § 4 zákona o združovaní nie sú dovolené združenia

 1. ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony;
 2. ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi;
 3. ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami (za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely).

Z všeobecného hľadiska sú cieľmi občianskeho združenia neziskové aktivity, ktoré slúžia verejnoprospešnému účelu. Z povahy veci vyplýva, že ciele každého združenia sa budú líšiť v závislosti od toho, v akej oblasti bude to ktoré združenie vykonávať svoju činnosť.

Orgány občianskeho združenia

Zákon o združovaní ponecháva na ľubovôli členov, koľko orgánov, s akým názvom, s akým zložením, pôsobením a úlohami si vytvoria. V § 6 ods. 2 písm. c) a d) zákona o združovaní zákonodarca len vyžaduje, že tieto orgány majú byť zriadené, aby sa zabezpečilo riadne  fungovanie občianskeho združenia ako vo vnútri samotného občianskeho združenia, tak aj v konaní navonok.

Bežná schéma orgánov občianskeho združenia je

 1. najvyšší orgán, ktorý sa zvykne označovať ako členská schôdza, valné zhromaždenie, snem, zjazd, konferencia a podobne
 2. výkonný orgán, ktorý môže niesť názov výkonný výbor, rada, predsedníctvo a podobne
 3. štatutárne orgány, ktorými sú predseda a podpredseda
 4. kontrolný orgán, ktorým zvykne byť revízor alebo revízna komisia

Orgány združenia, ich právomoci a spôsob voľby sú veľmi dôležitou súčasťou stanov. Od toho totiž závisí kto, v akej miere a v akých oblastiach bude za združenie rozhodovať.

Organizačné jednotky občianskeho združenia

Organizačné jednotky sú subjekty občianskeho združenia, nie jeho orgány a ich zriadenie je dobrovoľné. Môžu mať právnu subjektivity alebo byť aj bez právnej subjektivity. Ak sa však zriadia, je dôležité v stanovách uviesť ich názvy a organizačnú štruktúru, spôsob ich ustanovenia, riadenia, kompetencie a kontroly a uviesť aj ich zastúpenie v najvyššom orgáne.

Oznamovacia povinnosť občianskeho združenia do 30. júna 2019

Pre občianske združenia mali oznamovaciu povinnosť do 30. júna 2019 oznámiť aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Pokiaľ občianske združenie nemá zapísané údaje o štatutárnom orgáne, nemôže prijímať dotácie, eurofondy, 2% zo zaplatenej dane, alebo nakladať s verejným majetkom.

Zásady hospodárenia občianskeho združenia

Zásady hospodárenia občianskeho združenia sú nevyhnutnou súčasťou stanov občianskeho združenia. Na základe nich sa hospodári s hnuteľným a aj nehnuteľným majetkom občianskeho združenia. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe schváleného rozpočtu v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v SR.

Z pohľadu riadneho fungovania občianskeho združenia je dôležité stanoviť, ktorý orgán združenia bude zodpovedný za vytvorenie rozpočtu, ktorý orgán a akým spôsobom ho bude schvaľovať, ďalej ktorý orgán bude vykonávať kontrolu hospodárenia, prípadne ktorý orgán bude viesť účtovníctvo a bude za neho zodpovedný.

Veľmi dôležité je aj napísať súhrn všetkých príjmov, ktoré bude združenie získavať, aby ich mohlo aj reálne získavať.

Konanie o registrácií občianskeho združenia

Podľa § 7 ods. 3 zákona o združovaní konanie o registrácii občianskeho združenia sa začne dňom, keď Ministerstvu vnútra došiel návrh, ktorý nemá vady podľa § 6 ods. 2 až 4 zákona o združovaní. O dni začatia ministerstvo bezodkladne upovedomí splnomocnenca prípravného výboru.

Ak sa zistia nedostatky v návrhu alebo v stanovách, ministerstvo do 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu prípravný výbor upozorní,  že kým tieto chyby nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.

Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 kalendárnych dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania.

Keby bude návrh na registráciu odmietnutý

Návrh na registráciu občianskeho združenia bude odmietnutý z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených v § 8 ods. 1  zákona o združovaní.  Jedná sa napríklad o prípady, ak z predložených stanov vyplýva, že sa jedná registráciu politickej strany alebo hnutia, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,  združenia na výkon poľovníctva, o organizáciu na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní. Taktiež ak sú stanovy v rozpore so zákonom alebo ide o nedovolené združenie.

Ako dlho trvá založenie občianskeho združenia

Na základe skúseností sa dá povedať, že založenie občianskeho združenia trvá približne jeden mesiac. V niektorých prípadoch to môže byť aj podstatne viac.  

Vyhotovenie stanov občianskeho združenia a návrhu na registráciu občianskeho združenia z časového hľadiska závisí na šikovnosti a rýchlosti prípravného výboru. Po podaní návrhu na registráciu je rozhodujúce ako rýchlo návrh spracuje Ministerstvo vnútra. Podľa § 9 ods. 1 zákona o združovaní vykoná Ministerstvo vnútra do 15 dní od začiatku konania zápis združenia do registra, avšak len za podmienky, že podaný návrh je právne perfektný (nie je potrebné ho opravovať alebo dopĺňať) a zároveň nezistí dôvod na odmietnutie registrácie podľa § 8 ods. 1  zákona o združovaní. .

V prípade, že je potrebné návrh alebo stanovy občianskeho združenia doplniť alebo upraviť, ministerstvo do 15 dní od doručenia návrhu prípravný výbor na to písomne upozorní. Pokým nebudú vady odstránené, konanie o registrácii sa nezačne. Táto skutočnosť predlžuje celý proces registrácie, nakoľko zákonná 15 dňová lehota začína plynúť až momentom doručenia opravených/doplnených údajov ministerstvu.

Ďalšie kroky po zaregistrovaní občianskeho združenia

Keď ministerstvo úspešne zaregistruje občianske združenie, vyznačí na jednom vyhotovení stanov dátum zaregistrovania a stanovy potvrdí okrúhlou pečiatkou.  Takto potvrdené stanovy zašle písomne prípravnému výboru. Štatistický úrad pridelí občianskemu združeniu IČO.

Prípravný výbor musí zvolať najvyšší orgán združenia, na ktorom sa zvolia funkcionári združenia a príjmu noví členovia podľa pravidiel uvedených v stanovách.

Otázky a odpovede k občianskemu združeniu

Čo je občianske združenie?

Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá združuje fyzické alebo právnické osoby na základe ústavného práva slobodne sa združovať a presné podmienky vzniku a zániku združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.  Ako právnickej osobe  jej prislúcha vykonávať svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Ako príklady označenia občianskeho združenia sú v zákone uvedené názvy: spolok, spoločnosť, zväz, hnutie, klub a iné občianske združenia.

Ako dlho trvá registrácia občianskeho združenia?

Na základe skúseností sa dá povedať, že založenie občianskeho združenia trvá približne jeden mesiac.

V prípade podania úplného návrhu Ministerstvo vnútra do 15 dní od začatia konania občianske združenie zaregistruje. Konanie o registrácii sa začína dňom, keď ministerstvu vnútra došiel návrh, ktorý nemá vady.

Aký je postup založenia občianskeho združenia?

Nevyhnutné kroky smerujúce k založeniu občianskeho združenia sú:

 1. Zriadenie prípravného výboru
 2. Spísanie stanov
 3. Vyhotovenie návrhu na registráciu
 4. Zaplatenie správneho poplatku

Pre koho je vhodné založiť občianske združenie?

Každý kto má záujem organizovane a koordinovane uspokojovať  svoje rôznorodé záľuby, záujmy  alebo  sa venovať verejnoprospešným aktivitám bez primárneho zámeru generovať zisk.

Aké môže byť zameranie občianskeho združenia?

Zameranie občianskeho združenia môže byť vskutku rôznorodé od rozvoja regiónu, cez rôzne charitatívne účely, pomoc a podporu sociálne slabším alebo ochranu životného prostredia až po podporu vzdelania, vedy, výskumu či športu.

Aké sú výhody občianskeho združenia?

Medzi významné výhody občianskeho združenia patrí

 • jednoduché založenie a vznik občianskeho združenia bez nadmerného administratívneho či finančného zaťaženia.
 • Občianskej združenie môže získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov napríklad prostredníctvom členských príspevkov alebo darovaním 2% dane, pričom nie všetky príjmy podliehajú dani z príjmov.
 • v rámci zákonných podmienok môže občianske združenie aj podnikať a získať živnostenské oprávnenie
 • registračnú pokladňu potrebuje občianske združenie len vtedy, ak podniká v takej oblasti, ktorá vyžazuje registračnú pokladňu.
 • ak občianske združenie nebude vykonávať podnikateľskú činnosť, nie je potrebná ani registrácia na daňovom úrade a nepotrebuje ani daňové identifikačné číslo (DIČ).

Aký zákon upravuje podmienky vzniku občianskeho združenia?

Podmienky vzniku občianskeho združenia a jeho právne postavenie nájdeme v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Čo sa nemôže za občianske združenie považovať?

Občianskym združením nie je:

 1. politická strana alebo politické hnutie;
 2. organizácia na zárobkovú činnosť;
 3. organizácia na riadne vykonávanie určitých povolaní;
 4. cirkvi alebo náboženské spoločenstvá;
 5. štátny orgán alebo orgán riadiaci štátny orgán.

Ako podať návrh na registráciu občianskeho združenia?

Návrh možno podať:

 1. písomne klasickou poštou
 2. osobne do podateľne Ministerstva vnútra
 3. elektronickými prostriedkami prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Je možné podať návrh na registráciu občianskeho združenia poštou?

Áno, návrh na registráciu občianskeho združenia je možné podať poštou.

Je možné podať návrh na registráciu občianskeho združenia osobne?

Áno, návrh na registráciu občianskeho združenia je možné podať osobne do podateľne Ministerstva vnútra.

Dá sa založiť občianske združenie elektronickou formou?

Áno. V prípade, že vlastníte občiansky preukaz s čipom a certifikátom (eID) s kvalifikovaným elektronickým podpisom, máte čítačku s nainštalovanými aplikáciami na elektronický podpis cez portál www.slovensko.sk a aktívnu elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk

Kam podať návrh na registráciu občianskeho združenia klasickou poštou?

Návrh na registráciu občianskeho združenia sa podáva na registrový orgán, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. 

Ako vzniká občianske združenie?

Občianske združenie vzniká registráciou na Ministrerstve vnútra po splnení zákonných požiadaviek v Zákone č 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Kto môže založiť občianske združenie?

Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podať najmenej traja občania z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov. Týchto troch občanov nazývame aj prípravný výbor.

Čo je prípravný výbor občianskeho združenia?

Prípravný výbor občianskeho združenia je zoskupenie najmenej troch občanov, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov a ktorého účelom je vykonávanie všetkých úkonov smerujúcich k založeniu občianskeho združenia. Zvyčajne sa po zaregistrovaní občianskeho združenia prípravný výbor transformuje do štatutárnych orgánov združenia.

Čo musí obsahovať návrh na registráciu občianskeho združenia po formálnej stránke?

Návrh na registráciu musí obsahovať samotný návrh na registráciu občianskeho združenia vo formáte jednej A4, stanovy v dvoch vyhotoveniach a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 EUR resp. 33 EUR v závislosti od toho, či sa návrh podáva písomne klasickou poštou alebo elektronicky.

Aký je poplatok za elektronické podanie návrhu na registráciu občianskeho združenia?

Pri podaní návrhu elektronickými prostriedkami sa platí správny poplatok v hodnote 33 EUR.

Ako vzniká členstvo v občianskom združení?

Členstvo v občianskom združení vzniká prijatím za člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

Môže byť členom občianskeho združenia aj cudzinec?

Áno. Členom občianskeho združenia môžu byť aj fyzické osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky.

Môže byť členom občianskeho združenia právnická osoba?

Áno, členom občianskeho združenia môže byť aj právnická osoba.

Je potrebné na vznik občianskeho združenia povolenie štátneho orgánu?

Nie. Ministerstvo vnútra len preskúma návrh na vznik občianskeho združenia a jeho stanovy, či spĺňajú formálne požiadavky podľa zákona o združovaní a nie sú s ním rozpore podľa  §1 ods. 3  a § 3 – 5 zákona o združovaní.

Môže ministerstvo odmietnuť návrh na registráciu občianskeho združenia?

Áno. Ministerstvo registráciu odmietne, ak z predložených stanov združenia vyplýva, že nie sú v súlade s ustanoveniami § 1 ods. 3, § 3 ods. 1 a 2, § 4 a § 5 zákona o združovaní. Hlavne ministerstvo návrh odmietne, ak

 1. by sa ním zakladala politická strana alebo politické hnutie;
 2. smerovalo by primárne na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní;
 3. by sa ním zakladala cirkev alebo náboženská spoločnosť;
 4. by občianske združenie slúžilo na výkon práva poľovníctva;
 5. by stanovy odporovali zásadám slobodného združovania. Ide hlavne o nútenie k združovaniu; k nútenému členstvu a k účasti na činnosti združenia alebo aj na slobodnom vystúpení zo združenia;
 6. by členstvo v združení, jeho podpora či zúčastňovanie sa na jeho činnosti spôsobovalo osobe občiansku ujmu. To isté platí, ak by bola osobe spôsobená ujma preto, že stojí mimo združenia;
 7. sa jedná o návrh združenia, ktoré nie je dovolené (§4);
 8. by združenie vykonávalo funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak;
 9. by riadili štátne orgány;
 10. by ukladali povinnosti občanom, ktorí nie sú ich členmi.

Aké občianske združenia nie sú dovolené?

Nie sú dovolené združenia:

 1. ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony;
 2. ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi;
 3. ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; (za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely).

Môže občianske združenie podnikať?

Zákon o združeniach absentuje úpravu podnikateľskej činnosti v občianskom združení. Z toho vyplýva, že zákonodarca nezakazuje občianskym združeniam podnikať, avšak podnikanie nemôže byť primárny cieľ občianskeho združenia. Podnikateľské aktivity môžu byť vo forme podporných aktivít, ktoré majú napomáhať primárnemu cieľu združenia. Napr. výroba a predaj reklamných predmetov z ktorých zisk sa použije na tie účely, za ktorým bolo občianske združenie vytvorené.

Za akých okolností môže občianske združenie podnikať?

Občianske združenie môže vykonávať podnikateľskú činnosť za účelom zisku, ak má vo svojich stanovách v časti o zásadách hospodárenia upravenú podnikateľskú činnosť . V takomto prípade je potrebné získať podnikateľské oprávnenie ohlásením predmetu podnikania na príslušnom živnostenskom úrade a registrovať sa na príslušnom daňovom úrade, ktorý mu pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ).

Čo všetko môže byť zdrojom príjmov občianskeho združenia?

Zdrojom majetku sú predovšetkým členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti, príjmy z prenájmu majetku združenia, pôžičky, úvery, úroky, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty, sponzorské príspevky, príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnancov, živnostníkov, príjmy z predaja majetku, príjmy z reklamy, výnosy z verejných zbierok, výnosy z lotérií a iných hier, výnosy z organizovaných akcií realizovaných za účelom dosiahnutia cieľa činnosti občianskeho združenia.

Musí mať občianske združenie daňové identifikačné číslo (DIČ)?

Daňové identifikačné číslo musí mať občianske združenie len v dvoch prípadoch. Ak íska oprávnenie na podnikanie a ak sa stane zamestnávateľom a začne niekoho zamestnávať. Pri ostatných činnostiach a príjmoch (členské príspevky, dary, 2% z dane, granty, dotácie) sa nevyžaduje registrácia na príslušnom daňovom úrade.

Musí občianske združenie používať registračnú pokladňu?

Registračnú pokladňu potrebuje len vtedy, ak podniká v takej oblasti, ktorá vyžaduje registračnú pokladňu.

Môže občianske združenie vlastniť majetok?

Áno. Občianske združenie je právnickou osobou a na základe toho môže na seba preberať práva a povinnosti, uzatvárať zmluvy ako aj vlastniť majetok.

Môže mať občianske združenie zamestnancov?

Áno. Občianske združenie sa môže stať zamestnávateľom a mať zamestnancov.

Môže byť politická strana občianskym združením?

Nie, nemôže.

Môže byť cirkev alebo náboženské spoločenstvo občianskym združením?

Nie, nemôže.

Musí byť v stanovách občianskeho združenia uvedený jeho názov?

Áno, zákon to vyžaduje.

Musí byť v stanovách občianskeho združenia uvedené jeho sídlo?

Áno, zákon to vyžaduje.

Musí byť v stanovách občianskeho združenia uvedený cieľ jeho činnosti?

Áno, zákon to vyžaduje.

Musia byť v stanovách občianskeho združenia uvedené orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia?

Áno, zákon to vyžaduje.

Musia byť v stanovách občianskeho združenia uvedené zásady hospodárenia?

Áno, zákon to vyžaduje.

Aké podmienky musí spĺňať názov občianskeho združenia?

Názov občianskeho združenia nesmie byť:

 1. hanlivý;
 2. urážlivý;
 3. zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci;
 4. zameniteľný s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

Čo je sídlo občianskeho združenia?

Sídlom občianskeho združenia sa rozumie adresa z ktorej sa riadi jej činnosť.

Je v prípade občianskeho združenia nie je nutné preukazovať vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, kde je sídlo občianskeho združenia?

V prípade sídla občianskeho združenia nie je nutné preukazovať vlastnícky alebo iný vzťah k nehnuteľnosti ani predkladať žiadne doklady.

Je v zákone stanovené, čo môže byť cieľom občianskeho združenia?

V zákone o združovaní nie je presne definované, čo môže byť cieľom občianskeho združenia,  je v ňom len vymedzené, čo cieľom činnosti byť nemôže.

Sú zákonom stanovené, aké orgány môže mať občianske združenie?

Zákon o združovaní ponecháva na ľubovôli členov, koľko orgánov, s akým názvom, s akým zložením, pôsobením a úlohami si vytvoria.

Musia byť zriadené orgány občianskeho združenia?

Áno, zákon to vyžaduje.

Čo býva najčastejšie najvyšším orgánom občianskeho združenia?

Najvyšším orgánom je najčastejšie členská schôdza.

Má občianske združenie štatutárny orgán?

Áno, je potrebné, aby občianske združenie malo štatutárny orgán.

Kto býva najčastejšie štatutárnym orgánom občianskeho združenia?

Štatutárny orgán v občianskom združení býva najčastejšie predseda a podpredseda občianskeho združenia.

Môže mať občianske združenie kontrolný orgán?

Áno, môže a väčšinou to býva kontrolór, revízor, alebo revízna komisia.

Aké údaje o členoch prípravného orgánu občianskeho združenia sa udávajú?

V návrhu na registráciu občianskeho združenia musia byť uvedené údaje o členoch prípravného orgánu v rozsahu:

 1. meno a priezvisko;
 2. adresa trvalého pobytu;
 3. rodné číslo.
 4. podpisy členov prípravného výboru

Čo sú organizačné jednotky občianskeho združenia?

Organizačné jednotky sú subjekty občianskeho združenia, nie jeho orgány a ich zriadenie je dobrovoľné.

Čo sú to zásady hospodárenia občianskeho združenia?

Na základe nich občianske združenie hospodári s hnuteľným a aj nehnuteľným majetkom občianskeho združenia.

Kedy sa začína konanie o registrácií občianskeho združenia?

Podľa § 7 ods. 3 zákona o združovaní konanie o registrácii občianskeho združenia sa začne dňom, keď Ministerstvu vnútra došiel návrh, ktorý nemá vady podľa § 6 ods. 2 až 4 zákona o združovaní.

Čo ak ministerstvo zistí nedostatky v návrhu alebo v stanovách občianskeho združenia?

Ak sa zistia nedostatky  v návrhu alebo v stanovách, ministerstvo do 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu prípravný výbor upozorní,  že kým tieto chyby nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.

Čo ak ministerstvo nezistí nedostatky v návrhu alebo v stanovách občianskeho združenia?

Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 kalendárnych dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania.