Zápis KUV sme vyriešili vyše 2700 firmám

logo efektívnejšie

ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO ORSR LEN 29 €

Vyriešte túto povinnosť rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu
🏠 Domov > Zákonné povinnosti > Zápis KUV

Vyriešte zápis pohodlne online

Garancia podania do 2 dní

Návrh podáme ešte dnes

Konečná cena 29 €

Cena zahŕňa:

 • Všetky úkony spojené so zápisom konečného užívateľa výhod (KUV) do ORSR

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „PREJDI NA FORMULÁR“ budete presmerovaný na online formulár, kde zadáte údaje potrebné na založenie s.r.o. Ide o nezáväzný záujem.

Telefonický kontakt

Potrebujete sa poradiť ohľadom zápisu KUV?
Zavolajte na +421 950 104 105 a s radosťou Vám poradíme.

Ako je možné, že vieme zapísať KUV za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý robí prácu za nás
 • Automatizované XML formuláre
 • Integrácia údajov z www.orsr.sk

Koho sa týka povinnosť zapísať konečných uživateľov výhod (KUV) do ORSR?

 • Táto povinnosť sa týka VŠETKÝCH spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s, družstiev), ktoré vznikli pred 1.11.2018.
 • Pri nesplnení tejto povinnosti do 31.12.2019 hrozí pokuta 3 310 €.

Dôležité informácie

Je potrebné nahlásiť pri výmene občianskeho preukazu jeho nové číslo Obchodnému registru?

Podľa zákona to potrebné je, podľa našej praxe a vyjadrení Okresných súdov ale za nenahlásenie nového čísla občianskeho do Obchodného registra pokuta nehrozí.

Prečítajte si náš článok – Výmena občianskeho preukazu a konečný užívateľ výhod

Kto je konečný užívateľ výhod (KUV)?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Ako budem vedieť kto je v mojej spoločnosti konečný užívateľ výhod?

Nemusíte to vedieť. Konečných užívateľov výhod za Vás vyplníme my na základe obchodných podielov a zodpovedaním jednoduchých otázok preložených z „právnickej“ do „ľudskej“ reči.

Aký je postup zápisu cez Vašu spoločnosť?

Veľmi jednoduchý! Stačí vyplniť objednávkový formulár a o všetko ostatné sa postaráme. Pripravíme splnomocnenie a podáme návrh na zápis do ORSR. Cena v objednávke je konečná.

Je možné zistiť, či má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v ORSR?

Áno, prostredníctvom Registra právnických osôb je možné zistiť, či má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v ORSR.

Návod ako na to, nájdete v našom článku Ako zistiť, či má spoločnosť splnenú povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod (KUV) v Obchodnom registri?

Konečný užívateľ výhod spĺňa jednu z nasledovných podmienok

Inak povedané, konečným užívateľom výhod je ten, kto spĺňa aspoň jednu z nasledovných štyroch podmienok:

 1. má právo na hospodársky prospech (zisk) spoločnosti
 2. má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach
 3. má právo vymenovať alebo odvolať konateľa
 4. iným spôsobom ovláda danú spoločnosť

Presné znenie podmienok pre konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá:

 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR definuje presne odsek 3, § 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, kde je uvedené, že pri právnickej osobe sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.“

Ak je spoločnosť zapísaná v RPVS, nemá povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod

Spoločnosti, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS) nie sú povinné mať zapísaných konečných užívateľov výhod (KUV) v Registri právnických osôb a vyplýva to  z § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, podľa ktorého „Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora (RPVS), zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.“

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod vychádza zo smernice EÚ

Táto povinnosť vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Článok 30, odsek 1 tejto smernice hovorí, že „Členské štáty zabezpečia, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty zaregistrované na ich území boli povinné získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o tom, kto ich skutočne vlastní, vrátane podrobností o držaných podieloch konečných užívateľoch výhod.“

Článok 30, odsek 3 tejto smernice hovorí, že „Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie uvedené v odseku 1 uchovávali v niektorom z centrálnych registrov každého členského štátu, napríklad v obchodnom registri.“

Článok 3, odsek 6 tejto smernice definuje konečného užívateľa výhod.

Spoločnosti mali do 31.12.2019 povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do ORSR

S účinnosťou od 1. novembra 2018 vznikla pre všetky obchodné spoločnosti (napr. s.r.o., a.s.) povinnosť zapísať do obchodného registra konečných užívateľov výhod (KUV). Táto povinnosť sa týka nových ako aj všetkých existujúcich firiem, ktoré boli založené pred 1. novembrom 2018. Rozdiel bol len v lehote, do ktorej bolo potrebné konečných užívateľov výhod oznámiť obchodnému registru – pre už založené firmy do 31.12.2019. Za nesplnenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote stanovenej zákonom, prípadne za nesprávne alebo neúplné označenie KÚV môže byť uložená sankcia vo výške do 3310 eur.

Po identifikácii osoby konečného užívateľa výhod sa musí vykonať samotný zápis do obchodného registra. Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa vykonáva na základe osobitného tlačiva, ktoré tvorí súčasť návrhu na zápis.

Konečný užívateľ výhod sa zapisuje na osobitnom tlačive

Zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra sa vykoná po identifikácii osoby konečného užívateľa výhod (KUV), a to na základe osobitného tlačiva FUZKUV, ktoré tvorí súčasť návrhu na zápis. Výhodou je, že údaje o KUV nie je potrebné dokladovať nejakými listinami. Ak by bolo tlačivo neúplné, alebo by sa nepriložilo k návrhu zápisu konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra, zápis by bol odmietnutý.

Pre novovznikajúce spoločnosti je tlačivo konečných užívateľov výhod súčasťou návrhu na zápis pre príslušnú právnu formu.

Nie ste si istý, či sa Vás týka povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod? Máte otázku ohľadom KUV?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.
Zavolajte nám +421 903 276 531 alebo napíšte email na info@efektivnejsie.sk

Najčastejšie kladené otázky

Ktorý zákon definuje povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR?

Je to odsek 3, § 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri.

„Do obchodného registra sa pri právnickej osobe zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.“

Ktorý zákon definuje konečného užívateľa výhod?

Je to § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Ktorý zákon definuje povinnosť viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod?

Túto povinnosť definuje odsek (1) § 10a zákona č. 297/2008 Z.z. Odsek (2) tohto paragrafu definuje, že táto povinnosť trvá aj po dobu 5 rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Ktorý zákon ustanovuje sankcie za nedodržanie povinnosti zápisu do ORSR a lehotu na zápis?

Je to zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri.

§ 11 tohto zákona hovorí, že „Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom“

§ 15e tohto zákona zároveň definuje, že túto povinnosť si spoločnosti, ktoré vznikli pred 31.10.2018 musia splniť do 31.12.2019.

Je zápis KUV do ORSR povinný aj pre spoločnosti, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS)?

Nie, nie je. Vyplýva to z § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, podľa ktorého „Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.“

Ktorá právna norma stála na počiatku povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do ORSR?

Táto povinnosť vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Článok 30, odsek 1 tejto smernice hovorí, že „Členské štáty zabezpečia, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty zaregistrované na ich území boli povinné získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o tom, kto ich skutočne vlastní, vrátane podrobností o držaných podieloch konečných užívateľoch výhod.“

Článok 30, odsek 3 tejto smernice hovorí, že „Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie uvedené v odseku 1 uchovávali v niektorom z centrálnych registrov každého členského štátu, napríklad v obchodnom registri.“

Článok 3, odsek 6 tejto smernice definuje konečného užívateľa výhod.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečný užívateľ výhod KUV je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Je konečný užívateľ výhod ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa?

Áno, takáto osoba je konečným užívateľom výhod spoločnosti.

Je konečný užívateľ výhod ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet menej ako 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa?

Nie, takáto osoba nespĺňa podmienku aby bola konečný užívateľ výhod (KUV) spoločnosti.

Je konečný užívateľ výhod ten, kto má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena?

Áno, takáto osoba je konečným užívateľom výhod spoločnosti.

Je konečný užívateľ výhod ten, kto má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti?

Áno, takáto osoba je konečným užívateľom výhod spoločnosti.

Je konečný užívateľ výhod ten, kto má právo na hospodársky prospech menej ako 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti?

Nie, takáto osoba nespĺňa podmienku aby bola konečný užívateľ výhod (KUV) spoločnosti.

Zapisujú sa údaje konečného užívateľ výhod pri subjekte verejnej správy?

Nie, nezapisujú.

Zapisujú sa údaje konečného užívateľ výhod pri emitentoch cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu?

Nie, nezapisujú.

Aký je rozsah údajov zapisovaných pri konečnom užívateľovi výhod?

Údaje sa zapisujú v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti.

Zapisuje sa pri konečnom užívateľovi výhod jeho rodné číslo?

Áno, ak bolo pridelené, tak sa zapisuje rodné číslo.

Zapisuje sa pri konečnom užívateľovi výhod jeho dátum narodenia?

Áno.

Zapisuje sa pri konečnom užívateľovi výhod jeho adresa trvalého pobytu?

Áno.

Zapisuje sa pri konečnom užívateľovi výhod jeho štátna príslušnosť?

Áno.

Zapisuje sa pri konečnom užívateľovi výhod jeho druh a číslo dokladu totožnosti?

Áno.

Je potrebné pri zmene trvalého pobytu konečného užívateľa výhod ohlásiť túto zmenu do Obchodného registra?

Áno.

Je potrebné pri zmene číslo dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod ohlásiť túto zmenu do Obchodného registra?

Áno.

Ako sa volá formulár pomocou ktorého sa zapisuje konečný užívateľ výhod?

Ide o formulár FUZKUV.

Akou elektronickou službou sa zapisuje konečný užívateľ výhod?

Ide o službu „Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod“.