malé logo efektivnejsie.sk
Zápis KUV sme vyriešili vyše 2700 firmám
logo efektívnejšie

ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO ORSR LEN 39 €

Vyriešte túto povinnosť rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu
🏠 Domov > Zákonné povinnosti > Zápis KUV

Koho sa týka povinnosť zapísať konečných uživateľov výhod (KUV) do ORSR?

 • Táto povinnosť sa týka VŠETKÝCH spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s, družstiev), ktoré vznikli pred 1.11.2018.
 • Pri nesplnení tejto povinnosti do 31.12.2019 hrozí pokuta 3 310 €.

Dôležité informácie

Kto je konečný užívateľ výhod (KUV)?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Ako budem vedieť kto je v mojej spoločnosti konečný užívateľ výhod?

Nemusíte to vedieť. Konečných užívateľov výhod za Vás vyplníme my na základe obchodných podielov a zodpovedaním jednoduchých otázok preložených z „právnickej“ do „ľudskej“ reči.

Aký je postup zápisu cez Vašu spoločnosť?

Veľmi jednoduchý! Stačí vyplniť objednávkový formulár a o všetko ostatné sa postaráme. Pripravíme splnomocnenie a podáme návrh na zápis do ORSR. Cena v objednávke je konečná.

Je súčasťou ceny aj interná smernica na evidenciu konečných užívateľov výhod?

Áno, samozrejme. Viesť a priebežne aktualizovať údaje o konečnom užívateľovi výhod je zo zákona povinné. Na splnenie tejto povinnosti máme pre Vás pripravenú internú smernicu, ktorú od nás obdržíte kompletne vyplnenú.

Je možné zistiť, či má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v ORSR?

Áno, prostredníctvom Registra právnických osôb je možné zistiť, či má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v ORSR.

Návod ako na to, nájdete v našom článku Ako zistiť, či má spoločnosť splnenú povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod (KUV) v Obchodnom registri?

Interná smernica KUV v cene

Garancia zápisu KUV do 2 dní

Platba až po zápise KUV

Konečná cena 39 €

Cena zahŕňa:

 • Všetky úkony spojené so zápisom konečného užívateľa výhod (KUV) do ORSR
 • BONUS – Interná smernica na evidenciu KUV

Platba

Po úspešnom zápise KUV do ORSR

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Máte záujem? KONTAKTUJTE NÁS

Zavolajte nám na číslo +421 903 276 531, napíšte email na info@efektivnejsie.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Zápis KUV

Ako je možné, že vieme zapísať KUV za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý robí prácu za nás
 • Automatizované XML formuláre
 • Integrácia údajov z www.orsr.sk

Nie ste si istý, či sa Vás týka povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod? Máte otázku ohľadom KUV?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.
Zavolajte nám +421 903 276 531 alebo napíšte email na info@efektivnejsie.sk

Najčastejšie kladené otázky

Ktorý zákon definuje povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR?

Je to odsek 3, § 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri.

„Do obchodného registra sa pri právnickej osobe zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.“

Ktorý zákon definuje konečného užívateľa výhod?

Je to § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Podľa tohto zákona je konečným užívateľom výhod (KUV) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Inak povedané, konečným užívateľom výhod je ten, kto spĺňa aspoň jednu z nasledovných štyroch podmienok:

 1. má právo na hospodársky prospech (zisk) spoločnosti
 2. má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach
 3. má právo vymenovať alebo odvolať konateľa
 4. iným spôsobom ovláda danú spoločnosť

presné znenie zákona týchto štyroch podmienok je nasledovné:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá:

 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Ktorý zákon definuje povinnosť viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod?

Túto povinnosť definuje odsek (1) § 10a zákona č. 297/2008 Z.z. Odsek (2) tohto paragrafu definuje, že táto povinnosť trvá aj po dobu 5 rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Ktorý zákon ustanovuje sankcie za nedodržanie povinnosti zápisu do ORSR a lehotu na zápis?

Je to zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri.

§ 11 tohto zákona hovorí, že „Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom“

§ 15e tohto zákona zároveň definuje, že túto povinnosť si spoločnosti, ktoré vznikli pred 31.10.2018 musia splniť do 31.12.2019.

Je zápis KUV do ORSR povinný aj pre spoločnosti, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS)?

Nie, nie je. Vyplýva to z § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, podľa ktorého „Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.“

Ktorá právna norma stála na počiatku povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do ORSR?

Táto povinnosť vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Článok 30, odsek 1 tejto smernice hovorí, že „Členské štáty zabezpečia, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty zaregistrované na ich území boli povinné získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o tom, kto ich skutočne vlastní, vrátane podrobností o držaných podieloch konečných užívateľoch výhod.“

Článok 30, odsek 3 tejto smernice hovorí, že „Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie uvedené v odseku 1 uchovávali v niektorom z centrálnych registrov každého členského štátu, napríklad v obchodnom registri.“

Článok 3, odsek 6 tejto smernice definuje konečného užívateľa výhod.