malé logo efektivnejsie.sk
Zápis do ZHS = verejné obstarávania
logo efektívnejšie

ZÁPIS DO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV ZA 149 €

Uľahčite si účasť na verejných obstarávaniach zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
🏠 Domov > Zákonné povinnosti > Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov síce nie je zákonná povinnosť, výrazne ale uľahčí účasť na verejných obstarávaniach

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nie je zákonnou požiadavkou, ale nahrádza zákonnú požiadavku preukázania splnenia podmienok účasti pri každom verejnom obstarávaní.

Kto sa môže zúčastniť verejného obstarávania?

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti stanovené zákonom o verejnom obstarávaní. Medzi tieto podmienky patrí napríklad:

 • bezúhonnosť štatutárnych orgánov spoločnosti
 • žiadne nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej alebo zdravotnej poisťovni
 • na majetok spoločnosti nebol vyhlásený konkurz
 • spoločnosť nie je v reštrukturalizácii alebo likvidácii
 • dodržiavanie povinností pri výkone podnikania

Splnenie podmienok je možné preukázať dvomi spôsobmi

 1. Vždy pri každom verejnom obstarávaní preukazovať splnenie podmienok predložením všetkých zákonom vyžadovaných dokladov
 2. Zapísať sa do zoznamu hospodárskych subjektov a tým sa nemusí splnenie podmienok pre účasť na verejných obstarávaniach preukazovať tri roky

Zápis vyriešite pohodlne online

Zápis zvyšuje Vašu dôveryhodnosť

Všetky dokumenty vybavíme za Vás

R

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov má nasledovné výhody:

 • Žiadna administratíva pri verejných obstarávaniach na 3 roky
 • Nemusíte preukazovať splnenie podmienok pri každej verejnej súťaži
 • Ušetríte čas pri preukazovaní splnenia zákonných podmienok
 • Zápisom získate postavenie kvalifikovaného dodávateľa
 • Zápisom splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku
 • Ušetríte správne a súdne poplatky

Čo pre Vás zabezpečíme v rámci zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov?

 1. Získame za Vás všetky dokumenty potrebné k zápisu
 2. Podáme návrh na zápis do zoznamu hosp. subjektov
 3. Zaplatíme všetky poplatky za zápis do zoznamu

Platba až po zápise

Za zápis nám zaplatíte, až keď si úspešne spravíme svoju prácu

Konečná cena: 149 € s DPH

Cena zahŕňa všetky úkony spojené so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov:

 • prípravu a získanie všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu s úradom pre verejné obstarávanie
 • podanie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • poradenstvo a konzultácie
 • súdne poplatky 36 € sú zahrnuté v cene 149 €

Platba

Po úspešnom zápise zmeny do ORSR

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Máte záujem? KONTAKTUJTE NÁS

Zavolajte nám na číslo +421 903 276 531, napíšte email na info@efektivnejsie.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Ako je možné, že vieme zápis do zoznamu hospodárskych subjektov zabezpečiť za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov za nás
 • Automatizované generovanie dokumentov a formulárov na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • Vyladený proces zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vďaka skúsenostiam

Aké sú predpoklady zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov?

Nato aby bola spoločnosť zapísaná do zoznamu hospodárskych subjektov je nutné podať žiadosť o zápis. Už predtým je však potrebné spĺňať niekoľko požiadaviek, bez splnenia ktorých by žiadosť nebola úspešná. Zákon o verejnom obstarávaní tieto podmienky vymenúva v § 32 a označuje ich ako tzv. osobné postavenie. Ide o nasledovné predpoklady:

Bezúhonnosť

Táto požiadavka sa týka záujemcu, ktorý chce byť súčasťou zoznamu hospodárskych subjektov ako celku. To zahŕňa aj jeho štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. Požiadavka bezúhonnosti sa nevzťahuje na všetky druhy trestných činov, ktoré pozná Trestný zákon. Ide predovšetkým o činy, ktorých, skutková podstata súvisí s podnikaním, machináciami pri verejnom obstarávaní, či verejnej dražbe. Taktiež nesmiete byť odsúdení za niektorý z trestných činov terorizmu, trestných činov korupcie, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, či poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Určenie práve týchto trestných činov, nie je náhodný. Z hodnotovo usporiadanej štruktúry trestných činov v jednotlivých hlavách trestného zákona totiž vyplýva, že ide tak o hospodárske trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku a hospodársku disciplínu, taktiež však poriadok vo verejných veciach. Je preto logické, že páchatelia týchto trestných činov budú vylúčení z ďalšej účasti na verejnom obstarávaní, a teda aj zo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. Dokonca jedným z trestov, ktoré môžu byť udelené právnickej osobe, ako páchateľovi trestného činu je trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní po dobu jedného až desiatich rokov.

Uhradené poistné

Zoznam hospodárskych subjektov predpokladá účastníkov bez nedoplatku na poistnom na sociálnom a zdravotnom poistení.

Splnené daňové a odvodové povinnosti

Pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa taktiež netolerujú nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike resp. v štáte sídla, mieste podnikania alebo obvyklého pobytu

Likvidita spoločnosti

Na majetok hospodárskeho subjektu nesmie byť vyhlásený konkurz, nesmie byť v likvidácii ani v reštrukturalizácii.

Udelenie potrebných oprávnení

Do zoznamu hospodárskych subjektov sa zapíše len záujemca, ktorý disponuje pre dodávanie tovaru, výkon stavebných práv, či poskytovanie služieb potrebnými oprávneniami podľa osobitných predpisov upravujúcich jednotlivé druhy podnikateľskej činnosti.

Dodržiavanie povinností pri výkone podnikania:

Do zoznamu hospodárskych subjektov sa nedostane záujemca, ktorý v posledných troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania porušil povinnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, sociálneho alebo pracovného práva, za ktoré mu bola uložená pokuta, či závažného porušenia profesijných povinností.

Aké dokumenty je potrebné predložiť k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov?

K zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov sú potrebné rôzne dokumenty, ktoré preukazujú splnenie podmienok podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ide tieto dokumenty:

 • výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra
 • výpis z registra trestov
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie
 • potvrdenia zdravotných poisťovní o tom, že zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu pohľadávky po splatnosti
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu o tom, že hospodársky subjektu nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu.
 • potvrdenie príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii
 • potvrdenie príslušného okresného súdu, že nebol na majetok hospodárskeho subjektu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
 • čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

POZNÁMKA: niektoré z požadovaných dokumentov netreba predkladať, nakoľko si ich úrad pre verejné obstarávanie zabezpečí sám

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov zvyšuje konkurencieschopnosť

Ak v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytujete služby, stavebné práce, či dodávate tovar, je vo Vašom záujme vyvíjať činnosť pre získavanie klientov a pracovných zákaziek. Na súčasnom trhu existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako k sebe prilákať zákazníkov za účelom využitia Vašich služieb. Okrem rôznych druhov marketingových nástrojov je to práve verejné obstarávanie, ktoré k dosiahnutiu Vašich podnikateľských cieľov môže pomôcť. Práve pre Vás preto zoznam hospodárskych subjektov predstavuje vhodný spôsob pre zvýšenie svojej šance na uplatnenie v konkurenčnom podnikateľskom prostredí.

  Čo je zoznam hospodárskych subjektov a prečo môže byť pre Vás dôležitý?

  Tak ako mnoho ďalších verejne spravovaných vecí, aj vznik zoznamu hospodárskych subjektov má svoj pôvod v zákonnom predpise. Je ním konkrétne zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.  Tu rovnako nájdeme aj informácie čo si pod pojmom zoznam hospodárskych subjektov predstaviť, koho sa týka, ako sa do zoznamu hospodárskych subjektov dostať, a či evidencia v zozname hospodárskych subjektov predstavuje zákonnú povinnosť podnikateľa.

  Zoznam hospodárskych subjektov predstavuje v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní informačný systém verejnej správy obsahujúci údaje, tak fyzických, ako aj právnických osôb, ktoré preukázali spôsobilosť pre účasť na verejnom obstarávaní, ktorý je verejne prístupný na webovej stránke úradu.

  Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nie je povinný. V prípade, ak máte dlhodobý záujem sa zúčastňovať na verejných súťažiach bude tento krok pre Vás viac ako prínosný. Jeho uskutočnením sa zbavíte administratívnej záťaže, ktorá by inak vyplývala z neustáleho preukazovania splnených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

   Čo je to hospodársky subjekt, rozdiel medzi záujemcom a uchádzačom

   Pochopenie zavedených základných zákonných pojmov je cesta k pochopeniu spôsobu fungovania získavania verejných zákaziek. To je jeden z účelov, pre ktorý zoznam hospodárskych subjektov vznikol.

   Z takýchto, jedným vôbec zo základných pojmov, je samotný pojem hospodársky subjekt. Pokiaľ máte figurovať v zozname hospodárskych subjektov, je dobré dobre mať vedomosť o tom, čo pod ním zákonodarca rozumie, aby ste ďalej vedeli pochopiť ďalšie podmienky a postupy pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Podľa zákona o verejnom obstarávaní Hospodárskym subjektom môže byť fyzická osoba aj právnická osoba, prípadne tiež skupina takýchto osôb, ktoré na trh dodávajú tovar, uskutočňujú stavebné práce, či poskytujú služby. Ak teda pri svojom podnikaní uskutočňujete jednu z týchto činností, predstavuje to predpoklad pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

   V procese evidencie v zozname hospodárskych subjektov verejného obstarávania sa však ako hospodársky subjekt môžete nachádzať v rôznych fázach, od záujmu byť jeho súčasťou, cez podanie žiadosti až po vykonanie zápisu. Preto v ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní  sa namiesto pojmu hospodársky subjekt môžete stretnúť s pojmami ako záujemca, či uchádzač. Na účely procesu evidencie pre zoznam hospodárskych subjektov je záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť na verejnom obstarávaní. Uchádzačom je subjekt už zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý predložil svoju ponuku.

    Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov môže byť listinná aj elektronická

    Pokiaľ spĺňate podmienky osobného stavu môže sa začať proces zaradenia do zoznamu hospodárskych subjektov. Vôbec prvým krokom je žiadosť o zápis. Tento krok predstavuje vyplnenia samotnej žiadosti, ktorej vzor nájdete na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie a doloženie potrebných dokladov preukazujúcich splnenie podmienok osobného stavu, či špecifických podmienok konkrétneho verejného obstarávania.

    Informácie, ktoré sa vyplňujú v žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov určuje § 153 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Patria sem najmä identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, predmet jeho činnosti, jeho právna forma, informácie k identifikácii štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu, kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie, či výpis z registra trestov.

    Doklady, ktoré tvoria prílohu žiadosti nie je záujemca o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov povinný predložiť, ak je možné na účely zápisu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

    Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je možné podať v listinnej podobe aj elektronicky. V prípade, ak zvolíte možnosť elektronickej komunikácie, je potrebné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Túto voľbu môžete zvoliť aj vtedy, ak doklady tvoriace prílohu k žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v tejto podobe nedržíte. V takomto prípade ich zasielate v listinnej podobe na adresu úradu pre verejné obstarávanie.

    Pri nesplnení formálnych náležitostí alebo nedoložení všetkých príloh Úrad pre verejné obstarávanie vyzve hospodársky subjekt aby ich v určenej lehote doplnil. Ak aj napriek tejto výzve doklady nebudú doplnené, konanie sa zastaví a žiadosť aj s prílohami sa vráti. Subjekt, ktorý nespĺňa podmienky nebude zapísaný do zoznamu subjektov.

     Splnil som podmienky, kedy budem zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov?

     V prípade splnenia všetkých predpokladov, ktoré sa vyžadujú na evidenciu pre zoznam hospodárskych subjektov, úrad pre verejné obstarávanie vykoná zápis. Zákon mu pre tento úkon určuje lehotu 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti vrátane všetkých príloh. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.

     Platnosť zápisu subjektu v zozname hospodárskych subjektov je možné predĺžiť, nie však kedykoľvek. Podľa § 156 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní je tak možné spraviť, ak hospodársky subjekt v čase najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

       Zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov je povinné nahlásiť Úradu pre verejné obstarávanie

       V prípade, ak subjekt už je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a došlo k zmenám jeho údajov, ktoré sa o ňom v zozname evidujú, zákon v § 156 ods. 1 určuje povinnosť tieto zmeny nahlásiť Úradu pre verejné obstarávanie, a to v lehote 30 dní odo dňa zmeny údajov. Uvedené zmeny je nutné doložiť aj dokladmi preukazujúcimi tieto zmeny. Toto nie je potrebné, ak tieto skutočnosti je možné zistiť z informačných systémov verejnej správy.

       Pre uskutočnenie tejto zákonnej povinnosti, ktorá taktiež predstavuje jednu z podmienok evidencie  v zozname hospodárskych subjektov, sa používa formulár pre oznámenie zmeny údajov zverejnený na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Úrad však môže aktualizovať údaje hospodárskeho subjektu aj z vlastnej iniciatívy.

         Môže byť subjekt vyčiarknutý zo zoznamu hospodárskych subjektov?

         Ako sme už spomínali, proces evidencie fyzických a právnických osôb v zozname hospodárskych subjektov predstavuje celý rad činností smerujúcich k splneniu požiadaviek vyžadovaných zákonom o verejnom obstarávaní. Úlohu dozoru na ich dodržaním pred uskutočnením zápisu, ale aj po ňom vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade ak nastane situácia, kedy hospodársky subjekt tieto podmienky prestane spĺňať alebo boli porušené, Úrad rozhodne o vyčiarknutí konkrétneho subjektu zo zoznamu hospodárskych subjektov.

         Porušenie povinnosti však nie je jediným dôvodom vyčiarknutia zo zoznamu hospodárskych subjektov. Podľa § 158 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, týmito dôvodmi môžu tiež byť:

         1. Úmrtie fyzickej osoby alebo jej vyhlásenie za mŕtvu
         2. Zánik právnickej osoby
         3. Žiadosť hospodárskeho subjektu o výmaz zo zoznamu hospodárskych subjektov
         4. Uloženie zákazu účasti na verejnom obstarávaní potvrdený konečným, právoplatným rozhodnutím

         Opätovný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je možné vykonať až po odpadnutí dôvodu pre ktorý bol konkrétny subjekt vyčiarknutý.

           Za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa platí správny poplatok, vieme ako si ho znížiť

           Ako aj mnohé iné úkony orgánov štátnej správy, aj zápis do zoznamu hospodárskych subjektov si vyžaduje uhradenie správneho poplatku. Ten je stanovený vo výške 66,00 EUR. V prípade využitia elektronickej formy komunikácie je možné túto sumu znížiť o polovicu. Rovnaká suma je stanovená aj pre žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov. V prípade oznámenia zmeny, ktoré sú už evidované je stanovený poplatok vo výške 16,50, resp. v prípade elektronickej komunikácie je aj túto výšku možné znížiť o polovicu.

             Zhrnutie – zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

             Zoznam hospodárskych subjektov spravuje Úrad pre verejné obstarávanie a predstavuje informačný zoznam verejnej správy pre potreby verejného obstarávania, resp. získavania zákaziek pre hospodárske subjekty.

             V prípade záujmu o zápis do zoznamu hospodárskych subjekt zákon predpisuje podmienky súvisiace s osobným stavom záujemcu a oprávneniami v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Je potrebné vyplniť žiadosť o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov a priložiť dokumenty preukazujúce splnenie ďalších ustanovených podmienok.

             Zápis sa uskutočňuje do 15 dní od doručenia všetkých podkladov, a to na obdobie troch rokov. Túto lehotu je možné predĺžiť podaním novej kompletnej žiadosti v čase najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu V prípade potreby doplnenia podkladov Úrad pre verejné obstarávanie vyzve hospodársky subjekt na ich doplnenie a určí primeranú lehotu.

             Už uvedené informácie, ktoré pre hospodársky subjekt eviduje zoznam hospodárskych subjekt je možné zmeniť ak nastala skutočnosť podmieňujúca ich zmenu. Môže tak urobiť samotný hospodársky subjekt cez formulár pre oznámenie zmeny údajov alebo tak urobí Úrad pre verejné obstarávanie z vlastnej iniciatívy.

             Hospodársky subjekt je možné zo zoznamu hospodárskych subjektov vyškrtnúť. K tomu môže dôjsť v prípade porušenia povinností nutných pre evidenciu, na základe žiadosti hospodárskeho subjektu, v prípade smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby, či uloženia trestu zákazu účasti na verejnom obstarávaní.