Zápis do ZHS = verejné obstarávania

logo efektívnejšie

ZÁPIS DO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV ZA 139 €

Uľahčite si účasť na verejných obstarávaniach zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
🏠 Domov > Zákonné povinnosti > Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis vyriešite pohodlne online

Platba až po zápise

Všetky dokumenty vybavíme za Vás

R

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov má nasledovné výhody:

 • Žiadna administratíva pri verejných obstarávaniach na 3 roky
 • Nemusíte preukazovať splnenie podmienok pri každej verejnej súťaži
 • Ušetríte čas pri preukazovaní splnenia zákonných podmienok
 • Zápisom získate postavenie kvalifikovaného dodávateľa
 • Zápisom splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku
 • Ušetríte 50 € na správnom poplatku

Čo pre Vás zabezpečíme v rámci zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov?

 1. Získame za Vás všetky dokumenty potrebné k zápisu
 2. Podáme návrh na zápis do zoznamu hosp. subjektov
 3. Zaplatíme všetky poplatky za zápis do zoznamu

Platba až po zápise – za zápis nám zaplatíte, až keď si úspešne spravíme svoju prácu

Máte otázky? Zavolajte nám +421 911 988 531 alebo napíšte email na objednavky@efektivnejsie.sk

Konečná cena: 139 € s DPH

vrátane správneho poplatku 50 €

Cena zahŕňa všetky úkony spojené so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov:

 • prípravu a získanie všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu s úradom pre verejné obstarávanie
 • podanie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • poradenstvo a konzultácie

  Platba

  Po úspešnom zápise do zoznamu hospodárskych subjektov

  Interná služba

  Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

  Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

  Po kliknutí na „PREJDI NA FORMULÁR“ budete presmerovaný na online formulár, kde zadáte údaje potrebné na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Ide o nezáväzný záujem.

  Telefonický kontakt

  Ing. Vladimíra Kubinová

  Potrebujete sa poradiť ohľadom ZHS?
  Zavolajte na +421 911 988 531 a s radosťou Vám poradím.

  Ako je možné, že vieme zápis do zoznamu hospodárskych subjektov zabezpečiť za tak skvelú cenu?

  • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov za nás
  • Automatizované generovanie dokumentov a formulárov na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
  • Vyladený proces zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vďaka skúsenostiam

  Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

  V roku 2023 neprichádza z pohľadu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov k žiadnym zásadným zmenám.

  Naďalej platí, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

  Ak sa subjekt zaregistruje do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023, jeho zápis bude platný 3 roky, teda do roku 2026.

  Subjektom, ktorým končí platnosť zápisu v zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023, majú možnosť 30 až 60 dní pred vypršaním platnosti zápisu požiadať o predĺženie platnosti zápisu v ZHS.

  Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov musí aj v roku 2023 obsahovať rovnaké náležitosti, ako tomu bolo v roku 2022.

  Malá zmena nastala vo formulácii v čestnom vyhlásení. „Po novom sa uvádza formulácia: „Čestne vyhlasujem/e, že: Nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.“.

  Nedoplatky v zdravotných poisťovniach si úrad pre verejné obstarávanie aj naďalej vie preveriť cez portál http://oversi.gov.sk/. Žiadateľ o zápis do zoznamu má ale možnosť požiadať o potvrdenie o nedoplatkoch aj priamo zdravotné poisťovne:

  Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov síce nie je zákonná povinnosť, výrazne ale uľahčí účasť na verejných obstarávaniach

  Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nie je zákonnou požiadavkou, ale nahrádza zákonnú požiadavku preukázania splnenia podmienok účasti pri každom verejnom obstarávaní.

  Kto sa môže zúčastniť verejného obstarávania?

  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti stanovené zákonom o verejnom obstarávaní. Medzi tieto podmienky patrí napríklad:

  • bezúhonnosť štatutárnych orgánov spoločnosti
  • žiadne nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej alebo zdravotnej poisťovni
  • na majetok spoločnosti nebol vyhlásený konkurz
  • spoločnosť nie je v reštrukturalizácii alebo likvidácii
  • dodržiavanie povinností pri výkone podnikania

  Splnenie podmienok je možné preukázať dvomi spôsobmi

  1. Vždy pri každom verejnom obstarávaní preukazovať splnenie podmienok predložením všetkých zákonom vyžadovaných dokladov
  2. Zapísať sa do zoznamu hospodárskych subjektov a tým sa nemusí splnenie podmienok pre účasť na verejných obstarávaniach preukazovať tri roky

  Aké sú predpoklady zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov?

  Nato aby bola spoločnosť zapísaná do zoznamu hospodárskych subjektov je nutné podať žiadosť o zápis. Už predtým je však potrebné spĺňať niekoľko požiadaviek, bez splnenia ktorých by žiadosť nebola úspešná. Zákon o verejnom obstarávaní tieto podmienky vymenúva v § 32 a označuje ich ako tzv. osobné postavenie. Ide o nasledovné predpoklady:

  Bezúhonnosť

  Táto požiadavka sa týka záujemcu, ktorý chce byť súčasťou zoznamu hospodárskych subjektov ako celku. To zahŕňa aj jeho štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. Požiadavka bezúhonnosti sa nevzťahuje na všetky druhy trestných činov, ktoré pozná Trestný zákon. Ide predovšetkým o činy, ktorých, skutková podstata súvisí s podnikaním, machináciami pri verejnom obstarávaní, či verejnej dražbe. Taktiež nesmiete byť odsúdení za niektorý z trestných činov terorizmu, trestných činov korupcie, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, či poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Určenie práve týchto trestných činov, nie je náhodný. Z hodnotovo usporiadanej štruktúry trestných činov v jednotlivých hlavách trestného zákona totiž vyplýva, že ide tak o hospodárske trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku a hospodársku disciplínu, taktiež však poriadok vo verejných veciach. Je preto logické, že páchatelia týchto trestných činov budú vylúčení z ďalšej účasti na verejnom obstarávaní, a teda aj zo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. Dokonca jedným z trestov, ktoré môžu byť udelené právnickej osobe, ako páchateľovi trestného činu je trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní po dobu jedného až desiatich rokov.

  Uhradené poistné

  Zoznam hospodárskych subjektov predpokladá účastníkov bez nedoplatku na poistnom na sociálnom a zdravotnom poistení.

  Splnené daňové a odvodové povinnosti

  Pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa taktiež netolerujú nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike resp. v štáte sídla, mieste podnikania alebo obvyklého pobytu

  Likvidita spoločnosti

  Na majetok hospodárskeho subjektu nesmie byť vyhlásený konkurz, nesmie byť v likvidácii ani v reštrukturalizácii.

  Udelenie potrebných oprávnení

  Do zoznamu hospodárskych subjektov sa zapíše len záujemca, ktorý disponuje pre dodávanie tovaru, výkon stavebných práv, či poskytovanie služieb potrebnými oprávneniami podľa osobitných predpisov upravujúcich jednotlivé druhy podnikateľskej činnosti.

  Dodržiavanie povinností pri výkone podnikania:

  Do zoznamu hospodárskych subjektov sa nedostane záujemca, ktorý v posledných troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania porušil povinnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, sociálneho alebo pracovného práva, za ktoré mu bola uložená pokuta, či závažného porušenia profesijných povinností.

  Aké dokumenty je potrebné predložiť k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov?

  K zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov sú potrebné rôzne dokumenty, ktoré preukazujú splnenie podmienok podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ide tieto dokumenty:

  • výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra
  • výpis z registra trestov
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie
  • potvrdenia zdravotných poisťovní o tom, že zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu pohľadávky po splatnosti
  • potvrdenie daňového úradu a colného úradu o tom, že hospodársky subjektu nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu.
  • potvrdenie príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii
  • potvrdenie príslušného okresného súdu, že nebol na majetok hospodárskeho subjektu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
  • čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

  POZNÁMKA: niektoré z požadovaných dokumentov netreba predkladať, nakoľko si ich úrad pre verejné obstarávanie zabezpečí sám

  Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov zvyšuje konkurencieschopnosť

  Ak v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytujete služby, stavebné práce, či dodávate tovar, je vo Vašom záujme vyvíjať činnosť pre získavanie klientov a pracovných zákaziek. Na súčasnom trhu existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako k sebe prilákať zákazníkov za účelom využitia Vašich služieb. Okrem rôznych druhov marketingových nástrojov je to práve verejné obstarávanie, ktoré k dosiahnutiu Vašich podnikateľských cieľov môže pomôcť. Práve pre Vás preto zoznam hospodárskych subjektov predstavuje vhodný spôsob pre zvýšenie svojej šance na uplatnenie v konkurenčnom podnikateľskom prostredí.

   Čo je zoznam hospodárskych subjektov a prečo môže byť pre Vás dôležitý?

   Tak ako mnoho ďalších verejne spravovaných vecí, aj vznik zoznamu hospodárskych subjektov má svoj pôvod v zákonnom predpise. Je ním konkrétne zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.  Tu rovnako nájdeme aj informácie čo si pod pojmom zoznam hospodárskych subjektov predstaviť, koho sa týka, ako sa do zoznamu hospodárskych subjektov dostať, a či evidencia v zozname hospodárskych subjektov predstavuje zákonnú povinnosť podnikateľa.

   Zoznam hospodárskych subjektov predstavuje v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní informačný systém verejnej správy obsahujúci údaje, tak fyzických, ako aj právnických osôb, ktoré preukázali spôsobilosť pre účasť na verejnom obstarávaní, ktorý je verejne prístupný na webovej stránke úradu.

   Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nie je povinný. V prípade, ak máte dlhodobý záujem sa zúčastňovať na verejných súťažiach bude tento krok pre Vás viac ako prínosný. Jeho uskutočnením sa zbavíte administratívnej záťaže, ktorá by inak vyplývala z neustáleho preukazovania splnených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

    Čo je to hospodársky subjekt, rozdiel medzi záujemcom a uchádzačom

    Pochopenie zavedených základných zákonných pojmov je cesta k pochopeniu spôsobu fungovania získavania verejných zákaziek. To je jeden z účelov, pre ktorý zoznam hospodárskych subjektov vznikol.

    Z takýchto, jedným vôbec zo základných pojmov, je samotný pojem hospodársky subjekt. Pokiaľ máte figurovať v zozname hospodárskych subjektov, je dobré dobre mať vedomosť o tom, čo pod ním zákonodarca rozumie, aby ste ďalej vedeli pochopiť ďalšie podmienky a postupy pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Podľa zákona o verejnom obstarávaní Hospodárskym subjektom môže byť fyzická osoba aj právnická osoba, prípadne tiež skupina takýchto osôb, ktoré na trh dodávajú tovar, uskutočňujú stavebné práce, či poskytujú služby. Ak teda pri svojom podnikaní uskutočňujete jednu z týchto činností, predstavuje to predpoklad pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

    V procese evidencie v zozname hospodárskych subjektov verejného obstarávania sa však ako hospodársky subjekt môžete nachádzať v rôznych fázach, od záujmu byť jeho súčasťou, cez podanie žiadosti až po vykonanie zápisu. Preto v ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní  sa namiesto pojmu hospodársky subjekt môžete stretnúť s pojmami ako záujemca, či uchádzač. Na účely procesu evidencie pre zoznam hospodárskych subjektov je záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť na verejnom obstarávaní. Uchádzačom je subjekt už zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý predložil svoju ponuku.

     Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov môže byť listinná aj elektronická

     Pokiaľ spĺňate podmienky osobného stavu môže sa začať proces zaradenia do zoznamu hospodárskych subjektov. Vôbec prvým krokom je žiadosť o zápis. Tento krok predstavuje vyplnenia samotnej žiadosti, ktorej vzor nájdete na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie a doloženie potrebných dokladov preukazujúcich splnenie podmienok osobného stavu, či špecifických podmienok konkrétneho verejného obstarávania.

     Informácie, ktoré sa vyplňujú v žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov určuje § 153 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Patria sem najmä identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, predmet jeho činnosti, jeho právna forma, informácie k identifikácii štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu, kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie, či výpis z registra trestov.

     Doklady, ktoré tvoria prílohu žiadosti nie je záujemca o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov povinný predložiť, ak je možné na účely zápisu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

     Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je možné podať v listinnej podobe aj elektronicky. V prípade, ak zvolíte možnosť elektronickej komunikácie, je potrebné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Túto voľbu môžete zvoliť aj vtedy, ak doklady tvoriace prílohu k žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v tejto podobe nedržíte. V takomto prípade ich zasielate v listinnej podobe na adresu úradu pre verejné obstarávanie.

     Pri nesplnení formálnych náležitostí alebo nedoložení všetkých príloh Úrad pre verejné obstarávanie vyzve hospodársky subjekt aby ich v určenej lehote doplnil. Ak aj napriek tejto výzve doklady nebudú doplnené, konanie sa zastaví a žiadosť aj s prílohami sa vráti. Subjekt, ktorý nespĺňa podmienky nebude zapísaný do zoznamu subjektov.

      Splnil som podmienky, kedy budem zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov?

      V prípade splnenia všetkých predpokladov, ktoré sa vyžadujú na evidenciu pre zoznam hospodárskych subjektov, úrad pre verejné obstarávanie vykoná zápis. Zákon mu pre tento úkon určuje lehotu 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti vrátane všetkých príloh. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.

      Platnosť zápisu subjektu v zozname hospodárskych subjektov je možné predĺžiť, nie však kedykoľvek. Podľa § 156 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní je tak možné spraviť, ak hospodársky subjekt v čase najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

        Zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov je povinné nahlásiť Úradu pre verejné obstarávanie

        V prípade, ak subjekt už je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a došlo k zmenám jeho údajov, ktoré sa o ňom v zozname evidujú, zákon v § 156 ods. 1 určuje povinnosť tieto zmeny nahlásiť Úradu pre verejné obstarávanie, a to v lehote 30 dní odo dňa zmeny údajov. Uvedené zmeny je nutné doložiť aj dokladmi preukazujúcimi tieto zmeny. Toto nie je potrebné, ak tieto skutočnosti je možné zistiť z informačných systémov verejnej správy.

        Pre uskutočnenie tejto zákonnej povinnosti, ktorá taktiež predstavuje jednu z podmienok evidencie  v zozname hospodárskych subjektov, sa používa formulár pre oznámenie zmeny údajov zverejnený na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Úrad však môže aktualizovať údaje hospodárskeho subjektu aj z vlastnej iniciatívy.

          Môže byť subjekt vyčiarknutý zo zoznamu hospodárskych subjektov?

          Ako sme už spomínali, proces evidencie fyzických a právnických osôb v zozname hospodárskych subjektov predstavuje celý rad činností smerujúcich k splneniu požiadaviek vyžadovaných zákonom o verejnom obstarávaní. Úlohu dozoru na ich dodržaním pred uskutočnením zápisu, ale aj po ňom vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade ak nastane situácia, kedy hospodársky subjekt tieto podmienky prestane spĺňať alebo boli porušené, Úrad rozhodne o vyčiarknutí konkrétneho subjektu zo zoznamu hospodárskych subjektov.

          Porušenie povinnosti však nie je jediným dôvodom vyčiarknutia zo zoznamu hospodárskych subjektov. Podľa § 158 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, týmito dôvodmi môžu tiež byť:

          1. Úmrtie fyzickej osoby alebo jej vyhlásenie za mŕtvu
          2. Zánik právnickej osoby
          3. Žiadosť hospodárskeho subjektu o výmaz zo zoznamu hospodárskych subjektov
          4. Uloženie zákazu účasti na verejnom obstarávaní potvrdený konečným, právoplatným rozhodnutím

          Opätovný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je možné vykonať až po odpadnutí dôvodu pre ktorý bol konkrétny subjekt vyčiarknutý.

            Za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa platí správny poplatok, vieme ako si ho znížiť

            Ako aj mnohé iné úkony orgánov štátnej správy, aj zápis do zoznamu hospodárskych subjektov si vyžaduje uhradenie správneho poplatku. Ten je stanovený vo výške 66 €. V prípade využitia elektronickej formy komunikácie je možné túto sumu znížiť o polovicu, teda na 33 €. Rovnaká suma je stanovená aj pre žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov. V prípade oznámenia zmeny, ktoré sú už evidované je stanovený poplatok vo výške 16,50 €, resp. v prípade elektronickej komunikácie je aj túto výšku možné znížiť o polovicu.

              Zhrnutie – zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

              Zoznam hospodárskych subjektov spravuje Úrad pre verejné obstarávanie a predstavuje informačný zoznam verejnej správy pre potreby verejného obstarávania, resp. získavania zákaziek pre hospodárske subjekty.

              V prípade záujmu o zápis do zoznamu hospodárskych subjekt zákon predpisuje podmienky súvisiace s osobným stavom záujemcu a oprávneniami v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Je potrebné vyplniť žiadosť o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov a priložiť dokumenty preukazujúce splnenie ďalších ustanovených podmienok.

              Zápis sa uskutočňuje do 15 dní od doručenia všetkých podkladov, a to na obdobie troch rokov. Túto lehotu je možné predĺžiť podaním novej kompletnej žiadosti v čase najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu V prípade potreby doplnenia podkladov Úrad pre verejné obstarávanie vyzve hospodársky subjekt na ich doplnenie a určí primeranú lehotu.

              Už uvedené informácie, ktoré pre hospodársky subjekt eviduje zoznam hospodárskych subjekt je možné zmeniť ak nastala skutočnosť podmieňujúca ich zmenu. Môže tak urobiť samotný hospodársky subjekt cez formulár pre oznámenie zmeny údajov alebo tak urobí Úrad pre verejné obstarávanie z vlastnej iniciatívy.

              Hospodársky subjekt je možné zo zoznamu hospodárskych subjektov vyškrtnúť. K tomu môže dôjsť v prípade porušenia povinností nutných pre evidenciu, na základe žiadosti hospodárskeho subjektu, v prípade smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby, či uloženia trestu zákazu účasti na verejnom obstarávaní.

              Najčastejšie kladené otázky k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

              Koľko stojí zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Pri žiadosti o zápis sa platí správny poplatok 33 €.

              Je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov zákonná povinnosť?

              Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nie je zákonná povinnosť, výrazne ale uľahčí účasť na verejných obstarávaniach.

              Z akého dôvodu by sa mal subjekt zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza zákonnú požiadavku preukázania splnenia podmienok účasti pri každom verejnom obstarávaní počas doby trvania zápisu.

              Aké výhody má zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov Vás odbremení od administratívy pri verejných obstarávaniach na tri roky, nemusíte preukazovať splnenie podmienok pri každej verejnej súťaži, ušetríte čas pri preukazovaní splnenia zákonných podmienok. Zápisom získate postavenie kvalifikovaného dodávateľa a splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku.

              Je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podmienkou obchodovania na Elektronickom trhovisku?

              Áno, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je podmienkou na aktívne obchodovanie na Elektronickom trhovisku.

              Kto sa môže zúčastniť verejného obstarávania?

              Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti stanovené zákonom o verejnom obstarávaní. Medzi tieto podmienky patrí napríklad bezúhonnosť štatutárnych orgánov spoločnosti, žiadne nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej alebo zdravotnej poisťovni. na majetok spoločnosti nebol vyhlásený konkurz, spoločnosť nie je v reštrukturalizácii alebo likvidácii alebo dodržiavanie povinností pri výkone podnikania.

              Je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podmienkou obchodovania na Elektronickom trhovisku?

              Áno, zápis je podmienkou registrácie v eks.sk.

              Musí byť štatutár spoločnosti bezúhonný, aby sa mohla spoločnosť zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Áno, bezúhonnosť je podmienkou zápisu do ZHS.

              Môže mať spoločnosť dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení a byť zapísaná v zozname hospodárskych subjektov?

              Nie, zoznam hospodárskych subjektov predpokladá účastníkov bez nedoplatku na poistnom na sociálnom a zdravotnom poistení.

              Môže mať spoločnosť dlhy na daňovom a colnom úrade a byť zapísaná v zozname hospodárskych subjektov?

              Nie, dlhy na daňovom a colnom úrade diskvalifikujú spoločnosť od zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

              Na majetok mojej spoločnosti bol vyhlásený konkurz, môžem sa zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Nie, na majetok hospodárskeho subjektu nesmie byť vyhlásený konkurz.

              Môže byť spoločnosť v likvidácii a žiadať zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Nie, spoločnosť v likvidácii nemôže byť zapísaná v zozname hospodárskych subjektov.

              Môže byť spoločnosť v reštrukturalizácii a žiadať zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Nie, spoločnosť v reštrukturalizácii nemôže byť zapísaná v zozname hospodárskych subjektov.

              Čo znamená podmienka dodržiavania povinností pri výkone podnikania, ktorú je potrebné splniť pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Dodržiavanie povinností pri výkone podnikania znamená dodržiavať povinnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, sociálneho alebo pracovného práva, za ktoré mu bola uložená pokuta, či závažného porušenia profesijných povinností.

              Ja na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov potrebný výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra?

              Áno, výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra je potrebný. Úrad pre verejné obstarávanie si ale túto listinu zabezpečí sám.

              Ja na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov potrebný výpis z registra trestov?

              Áno, výpis z registra trestov je potrebný. Úrad pre verejné obstarávanie si ale vie výpis z registra trestov zabezpečiť sám na základe údajov potrebných na získanie výpisu z registra trestov.

              Ja na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov potrebné potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie?

              Áno, potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie je potrebné. Úrad pre verejné obstarávanie si ale toto potvrdenie zabezpečí sám.

              Sú na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov potrebné potvrdenia zdravotných poisťovní o tom, že zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu pohľadávky po splatnosti?

              Áno, potvrdenia zdravotných poisťovní o tom, že zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu pohľadávky po splatnosti sú potrebné. Úrad pre verejné obstarávanie si ale tieto potvrdenia zabezpečí sám.

              Ja na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov potrebné potvrdenie daňového úradu a colného úradu o tom, že hospodársky subjektu nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu?

              Áno, potvrdenie daňového úradu a colného úradu o tom, že hospodársky subjektu nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu je potrebné. Úrad pre verejné obstarávanie si ale toto potvrdenie zabezpečí sám.

              Ja na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov potrebné potvrdenie príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii?

              Áno, potvrdenie príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii je potrebné. Úrad pre verejné obstarávanie si ale toto potvrdenie zabezpečí sám.

              Ja na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov potrebné potvrdenie príslušného okresného súdu, že nebol na majetok hospodárskeho subjektu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku?

              Áno, potvrdenie príslušného okresného súdu, že nebol na majetok hospodárskeho subjektu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku je potrebné. Úrad pre verejné obstarávanie si ale toto potvrdenie zabezpečí sám.

              Musí záujemca o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov predložiť všetky dokumenty, ktoré vyžaduje zákon o verejnom obstarávaní?

              Doklady, ktoré tvoria prílohu žiadosti nie je záujemca o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov povinný predložiť, ak je možné na účely zápisu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

              Ja na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov potrebné čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu?

              Áno, čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní sa prikladá k žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

              Aká je definícia hospodárskeho subjektu?

              Hospodárskym subjektom môže byť fyzická osoba aj právnická osoba, prípadne tiež skupina takýchto osôb, ktoré na trh dodávajú tovar, uskutočňujú stavebné práce, či poskytujú služby.

              Aký je rozdiel medzi záujemcom a uchádzačom na účely procesu evidencie pre zoznam hospodárskych subjektov?

              Na účely procesu evidencie pre zoznam hospodárskych subjektov je záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť na verejnom obstarávaní. Uchádzačom je subjekt už zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý predložil svoju ponuku.

              Podáva sa žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov listinne alebo elektronicky?

              Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je možné podať v listinnej podobe aj elektronicky.

              Aký je rozdiel pri podaní žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v listinnej a elektronicky podobe?

              Základný rozdiel je správnom poplatku. Pri listinnej podobe sa platí správny poplatok 66 €, pri elektronickej len 33 €.

              Čo sa stane ak záujemca o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nesplní formálne náležitosti, alebo nedoloží všetky potrebné prílohy?

              Pri nesplnení formálnych náležitostí alebo nedoložení všetkých príloh Úrad pre verejné obstarávanie vyzve hospodársky subjekt aby ich v určenej lehote doplnil.

              Aká je lehota, ktorú má Úrad pre verejné obstarávanie na zápis subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Lehota na zápis je 15 dní.

              Na akú dobu je platný Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

              Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.

              Je možné platnosť zápisu subjektu v zozname hospodárskych subjektov predĺžiť?

              Áno, nie však kedykoľvek. Je tak možné spraviť v čase najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu.

              Akým spôsobom sa predlžuje platnosť zápisu subjektu v zozname hospodárskych subjektov?

              Postup predlženia platnosti zápisu je rovnaký, ako pri novom zápise. Podáva sa kompletná žiadosť spolu so všetkými prílohami.

              Je potrebné nahlásiť Úradu pre verejné obstarávanie zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov?

              Áno, zmenu je subjekt povinný ohlásiť.

              Ako sa oznamuje zmena údajov subjektu v zozname hospodárskych subjektov?

              Na oznámenie zmeny sa používa formulár pre oznámenie zmeny údajov zverejnený na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

              Môže byť subjekt vyčiarknutý zo zoznamu hospodárskych subjektov?

              V prípade ak nastane situácia, kedy hospodársky subjekt podmienky zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov prestane spĺňať alebo boli porušené, Úrad rozhodne o vyčiarknutí konkrétneho subjektu zo zoznamu hospodárskych subjektov.

              Je možný opätovný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov po vyčiarknutí?

              Opätovný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je možné vykonať až po odpadnutí dôvodu pre ktorý bol konkrétny subjekt vyčiarknutý.