S nami zapíšete zmeny vo Vašej s.r.o.

logo efektívnejšie

ZMENY V SPOLOČNOSTI S.R.O. OD 99 € s dph

Rýchlo a pohodlne online zrealizujete akúkoľvek zmenu vo Vašej spoločnosti s.r.o.
🏠 Domov > Spoločnosť s.r.o. > Zmeny v s.r.o.

Zmeny v s.r.o. pohodlne online

Dokumenty máte okamžite

Návrh podáme ešte dnes

Postup spolupráce

1. Vyplníte nezáväznú objednávku a zvolíte o vykonanie akých zmien v s.r.o. máte záujem.

2. Po potvrdení objednávky sa Vám automaticky vygenerujú potrebné dokumenty.

3. Dokumenty podpíšete (prípadne overíte u notára) a nahráte nám ich cez našu web aplikáciu.

Všetko ostatné na vykonanie zmien vo Vašej spoločnosti s.r.o. vybavíme za Vás

Dokumenty máte okamžite

Vo formulári zvolíte o aké zmeny máte záujem, zadáte osobné údaje a je to.

Na dokumenty nemusíte čakať.

Náš unikátny systém na realizáciu zmien v s.r.o. Vám všetky potrebné dokumenty vygeneruje okamžite.

Realizovali sme viac ako 7000 zápisov do ORSR

A každým dňom pribúdajú ďalšie.

u

Bezplatné poradenstvo pri zmenách v spoločnosti

Potrebujete niečo skonzultovať ohľadom zmien v s.r.o.?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.

Zavolajte nám +421 950 104 105 alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie.

Základná cena: 99 € s DPH

vrátane poplatku 50 €

Základná cena: 99 € s DPH (vrátane poplatku 50 €) – zahŕňa nasledovné zmeny: zmena trvalého pobytu, sídla, obchodného mena, konateľov, odobratie predmetov podnikania.

Príplatok – zmena spoločníkov: 40 € s DPH – ak sa prevádza obchodný podiel alebo navyšuje základné imanie.

Príplatok – pridanie predmetov podnikania: 30 € s DPH – ak sa pridávajú predmety podnikania.

Príplatok – Zápis KUV: 29 € s DPH – pri zápise KUV

Cena zahŕňa:

 • súdny poplatok 50 €
 • prípravu všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu s úradmi
  (živnostenský úrad, obchodný register)
 • zápis zmeny do Obchodného registra

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „PREJDI NA FORMULÁR“ budete presmerovaný na online formulár, kde zvolíte aké zmeny vo Vašej spoločnosti chcete vykonať. Ide o nezáväzný záujem.

Telefonický kontakt

Potrebujete poradiť ohľadom zmien v s.r.o.?
Zavolajte na +421 950 104 105 a s radosťou Vám poradíme.

Ako je možné, že vieme spraviť zmeny v s.r.o. za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri zmených v s.r.o. za nás
 • Automatizované generovanie dokumentov na zmeny v spoločnosti, formulárov na živnostenský úrad a obchodný register
 • Vyladený proces zmien v s.r.o. vďaka skúsenostiam

Aké zmeny v spoločnosti s. r. o. pre Vás vieme vykonať

 • Zmena obchodného mena
 • Zmena sídla
 • Zmena údajov spoločníka
 • Prevod obchodného podielu
 • Pridanie spoločníka zvýšením základného imania
 • Zmena údajov konateľa
 • Menovanie konateľa
 • Odvolanie konateľa
 • Pridanie predmetov podnikania
 • Zmena konania

Alebo si prečítajte často kladené otázky k zmenám v spoločnosti

 

Zmena obchodného mena spoločnosti s. r. o. (zmena obchodného názvu)

O zmene obchodného mena rozhoduje valné zhromaždenie. Zmena obchodného názvu je uvedená v zápisnici z valného zhromaždenia, resp. na rozhodnutí jediného spoločníka: „Nové obchodné meno spoločnosti je … „. Podpis na rozhodnutí jediného spoločníka, resp. zápisnici valného zhromaždenie nemusí byť úradne osvedčený.

Základné informácie o obchodnom mene spoločnosti s.r.o.

Diel III Obchodného zákonníka – Obchodné meno

Obchodné meno obchodných spoločností je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. Je to názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy a Obchodné meno sa nesmie zhodovať ani foneticky. Napr. Obchodný register by nezapísal zmenu obchodného mena na ABCD s.r.o., ak už existuje spoločnosť A.B.C.D. s.r.o.

Za obchodným menom spoločnosti s.r.o. je skratka právnej formy:

 • s. r. o.
 • , s. r. o.
 • spol. s r. o.

Aký počet hlasov rozhoduje o zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o.?

Na zmenu obchodného mena je potrebný súhlas prostej väčšiny hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Koľko trvá zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o.?

Zmena obchodného mena (zápis nového obchodného mena do Obchodného registra) trvá spravidla 5 – 21 dní, podľa vyťaženosti súdov. Je to aj napriek tomu, že Obchodný register by mal podľa zákona obchodné meno zmeniť do 2 dní.

Aké povinnosti vyplývajú zo zmeny obchodného mena spoločnosti s.r.o.?

Pri zmene obchodného mena je potrebné označiť poštovú schránku novým obchodným menom. Spoločnosť je povinná nahlásiť zmenu obchodného mena na daňový úrad a ak je zamestnávateľom, tak aj na zdravotnú a sociálnu poisťovňu. Obchodné meno je uvedené aj na technických preukazoch áut, takže jeho zmenu treba ohlásiť na dopravnom inšpektoráte. Netreba zabúdať ani na obchodných partnerov (banky, mobilní operátori, … ).

Zmena sídla spoločnosti s. r. o.

O zmene sídla spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zmena sídla je uvedená v zápisnici z valného zhromaždenia, resp. na rozhodnutí jediného spoločníka: „Nové sídlo spoločnosti je … „. Podpis na rozhodnutí jediného spoločníka, resp. zápisnici valného zhromaždenie nemusí byť úradne osvedčený.

Čo je sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným

Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Sídlo spoločnosti s.r.o. je adresa na ktorej spoločnosť oficiálne sídli. Na danej adrese má menovku a poštovú schránku, aby jej mohli byť doručené oficiálne písomnosti.

Aká nehnuteľnosť môže byť sídlom spoločnosti s ručením obmedzeným?

Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.

Z uvedeného vyplýva, že sídlo spoločnosti môže byť nehnuteľnosť, ktorá má pridelené orientačné číslo alebo súpisné číslo. Do obchodného registra je potrebné pri zmene sídla zapísať poštové smerovacie číslo, názov obce, orientačné alebo súpisné číslo a názov ulice (ak sa obec člení na ulice). Ak sa obec nečlení na ulice, do poľa ulice sa väčšinou vpíše názov obce.

Aký typ nehnuteľnosti môže byť sídlom spoločnosti s.r.o.?

Ako sídlo spoločnosti sa v praxi najčastejšie používa byt v bytovom dome, rodinný dom, alebo administratívna budova.

Aké dokumenty (okrem valného zhromaždenia) sú potrebné na zmenu sídla spoločnosti s.r.o.?

Pri zmene sídla na určitú adresu je potrebné preukázať vzťah k danej nehnuteľnosti. Spoločnosť s.r.o. má viac možností, ako môže preukázať vzťah k danej nehnuteľnosti. Je potrebné mať buď písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, užívacie alebo vlastnícke právo.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/#paragraf-2.odsek-3

Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra musí podpísať väčšina podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Podpisy na písomnom súhlase musia byť úradne osvedčené. V prípade, ak je vlastníkov nehnuteľnosti právnická osoba, písomný súhlas za ňu podpisuje štatutárny orgán.

Užívacie právo

Pri užívacom práve sa opierame o definíciu v zákone „užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje“. Z danej právnej definície by sa dalo usúdiť, že pokiaľ má spoločnosť v prenájme napr. kancelárske priestory a v nájomnej zmluve nie je vylúčené využitie priestorov ako sídla spoločnosti, môže sa nájomná zmluva brať ako preukázanie užívacieho práva na danú nehnuteľnosť.

Vlastnícke právo

Spoločnosť môže mať sídlo na určitej adrese ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla vyplýva z katastra nehnuteľností. To znamená, že spoločnosť s.r.o. je väčšinovým vlastníkom danej nehnuteľnosti. V danom prípade sa k zmene sídla spoločnosti prikladá výpis z listu vlastníctva.

Aký počet hlasov rozhoduje o zmene sídla spoločnosti s.r.o.?

Na zmenu obchodného mena je potrebný súhlas prostej väčšiny hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Celá definícia ohľadom sídla spoločnosti z Obchodného zákonníka

Právnická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo zapísaná v obchodnom registri, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra, živnostenského registra. To neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla vyplýva z katastra nehnuteľností.

Často kladené otázky k zmenám v spoločnosti s.r.o.

Kto rozhoduje o zmene obchodného mena spoločnosti s. r. o. pri jednoosobovej s.r.o.?

O zmene obchodného mena pri jednoosobovej s.r.o. rozhoduje jediný spoločník, a to Rozhodnutím jediného spoločníka.

Kto rozhoduje o zmene obchodného mena spoločnosti s. r. o. pri viacerých spoločníkoch?

O zmene obchodného mena rozhoduje valné zhromaždenie.

Kde je uvedená zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. pri jednoosobovej s.r.o. ?

Zmena obchodného názvu ( mena) spoločnosti s.r.o. je uvedená v rozhodnutí jediného spoločníka: „Nové obchodné meno spoločnosti je … „

Kde je uvedená zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. pri viacerých spoločníkoch?

Zmena obchodného názvu (mena) spoločnosti s.r.o. je uvedená v zápisnici z valného zhromaždenia: „Nové obchodné meno spoločnosti je … „

Musí byť overený podpis na rozhodnutí jediného spoločníka pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o.?

Podpis na rozhodnutí jediného spoločníka pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o. nemusí byť úradne osvedčený.

Musí byť overený podpis na zápisnici valného zhromaždenia pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o.?

Podpis spoločníkov na zápisnici valného zhromaždenia pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o.nemusí byť úradne osvedčený.

Kde sú definované podmienky ohľadom zmeny obchodného mena spoločnosti s.r.o.?

Podmienky ohľadom zmeny obchodného mena spoločnosti s.r.o. sú definované v  §§ 8 -12 Obchodného zákonníka.

Platia nejaké pravidlá resp. obmedzenia ohľadom zmeny obchodného mena spoločnosti s.r.o.?

Pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o. obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy a obchodné meno sa nesmie zhodovať ani foneticky.

Kde si môžem overiť pri zmene mena obchodnej spoločnosti s.r.o., či taký názov obchodnej spoločnosti s.r.o. už neexistuje?

Pri zmene mena obchodnej spoločnosti s.r.o. je dobré (potrebné) overiť si nové meno obchodnej spoločnosti s.r.o. v Obchodnom registri Slovenskej republiky (ORSR).

Pri zmene mena viacosobovej spoločnosti s.r.o., koľko spoločníkov musí súhlasiť zo zmenou mena spoločnosti s.r.o.?

Pri zmene mena viacosobovej spoločnosti s.r.o. musí súhlasiť zo zmenou mena spoločnosti s.r.o. prostá väčšina spoločníkov.

Koľko trvá zápis zmeny mena obchodnej spoločnosti s.r.o. v Obchodnom registri Slovenskej republiky (ORSR)?

Zmena obchodného mena (zápis nového obchodného mena do Obchodného registra) trvá spravidla 5 – 21 dní, podľa vyťaženosti súdov. Je to aj napriek tomu, že Obchodný register by mal podľa zákona obchodné meno zmeniť do 2 dní.

Aké dokumenty je potrebné pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o. pri jednoosobovej s.r.o. predložiť?

Pri zmene mena v jednoosobovej spoločnosti s.r.o. je potrebné predložiť Rozhodnutie jediného spoločníka.

Aké dokumenty je potrebné pri zmene mena spoločnosti s.r.o. pri viacosobovej spoločnosti s.r.o. predložiť?

Pri zmene mena obchodnej spoločnosti s.r.o. pri viacosobovej s.r.o. je potrebné predložiť Zápisnicu z valného zhromaždenia.

Odkedy je zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. účinná?

Zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. je účinná od zápisu do obchodného registra Slovenskej republiky (ORSR).

Je potrebné ohlásiť zmenu mena spoločnosti s.r.o. daňovému úradu?

Áno, zmenu mena spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť daňovému úradu.

Je potrebné ohlásiť zmenu obchodného mena spoločnosti s.r.o. sociálnej poisťovni?

Áno, zmenu obchodného mena spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť sociálnej poisťovni.

Je potrebné ohlásiť zmenu mena obchodnej spoločnosti s.r.o. zdravotnej poisťovni?

Áno, zmenu mena obchodnej spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni.

Je potrebné ohlásiť zmenu obchodného mena spoločnosti s.r.o. banke?

Áno, zmenu obchodného mena spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť banke.

Je potrebné ohlásiť zmenu mena obchodnej spoločnosti s.r.o. obchodným partnerom?

Áno, zmenu mena obchodnej spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť obchodným partnerom.

Je potrebné pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o. vykonať aj zmenu v technickom preukaze, ak máme firemné auto?

Áno, pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o. je potrebné nahlásiť zmenu mena obchodnej spoločnosti s.r.o. aj na dopravný inšpektorát a požiadať o vydanie nového technického preukazu.

Kto rozhoduje o zmene sídla spoločnosti s. r. o. pri jednoosobovej s.r.o.?

Pri zmene sídla pri jednoosobovej s.r.o. rozhoduje jediný spoločník, a to Rozhodnutím jediného spoločníka.

Kto rozhoduje o zmene sídla spoločnosti s. r. o. pri viacerých spoločníkoch?

O zmene sídla rozhoduje valné zhromaždenie.

Kde je uvedená zmena sídla spoločnosti s.r.o. pri jednoosobovej s.r.o.?

Zmena sídla spoločnosti s.r.o. je uvedená v rozhodnutí jediného spoločníka.

Kde je uvedená zmena sídla spoločnosti s.r.o. pri viacerých spoločníkoch?

Zmena sídla spoločnosti s.r.o. je uvedená v zápisnici z valného zhromaždenia.

Musí byť overený podpis na rozhodnutí jediného spoločníka pri zmene sídla spoločnosti s.r.o.?

Podpis na rozhodnutí jediného spoločníka pri zmene sídla spoločnosti s.r.o. nemusí byť úradne osvedčený.

Musí byť overený podpis na zápisnici valného zhromaždenia pri zmene sída spoločnosti s.r.o.?

Podpis spoločníkov na zápisnici valného zhromaždenia pri zmene sídla spoločnosti s.r.o. nemusí byť úradne osvedčený.

Kde sú definované podmienky ohľadom zmeny sídla spoločnosti s.r.o.?

Podmienky ohľadom zmeny sídla spoločnosti s.r.o. sú definované v § 2 Obchodného zákonníka.

Pri zmene sídla viacosobovej spoločnosti s.r.o., koľko spoločníkov musí súhlasiť zo zmenou sídla spoločnosti s.r.o.?

Pri zmene sídla viacosobovej spoločnosti s.r.o. musí súhlasiť zo zmenou sídla spoločnosti s.r.o. prostá väčšina spoločníkov.

Koľko trvá zápis zmeny sídla obchodnej spoločnosti s.r.o. v Obchodnom registri Slovenskej republiky (ORSR)?

Zmena sídla (zápis nového sídla do Obchodného registra) trvá spravidla 5 – 21 dní, podľa vyťaženosti súdov. Je to aj napriek tomu, že Obchodný register by mal podľa zákona sídlo zmeniť do 2 dní.

Aké dokumenty je potrebné pri zmene sídla spoločnosti s.r.o. pri jednoosobovej s.r.o. predložiť?

Pri zmene sídla v jednoosobovej spoločnosti s.r.o. je potrebné predložiť Rozhodnutie jediného spoločníka a taktiež preukázať užívacie alebo vlastnícke právo.

Ako sa preukazuje užívacie právo pre zápise zmeny sídla do Obchodného registra?

Užívacie právo sa preukazuje nájomnou zmluvou, alebo súhlasom so zriadením sídla.

Kto podpisuje súhlas so zriadením sídla, ktorý sa prikladá k zápisu zmeny sídla spoločnosti do ORSR?

Je potrebné, aby súhlas so zriadením sídla podpísala väčšina vlastníkov danej nehnuteľnosti.

Je potrebné úradne osvedčiť podpisy na súhlas so zriadením sídla?

Áno, k zápisu zmeny sídla sa prikladá súhlas a podpisy vlastníkov musia byť úradne osvedčené.

Aké dokumenty je potrebné pri sídla spoločnosti s.r.o. pri viacosobovej spoločnosti s.r.o. predložiť?

Pri zmene sídla obchodnej spoločnosti s.r.o. pri viacosobovej s.r.o. je potrebné predložiť Zápisnicu z valného zhromaždenia a taktiež preukázať užívacie alebo vlastnícke právo.

Odkedy je zmena sídla spoločnosti s.r.o. účinná?

Zmena sídla spoločnosti s.r.o. je účinná od zápisu do obchodného registra Slovenskej republiky (ORSR).

Je potrebné ohlásiť zmenu sídla spoločnosti s.r.o. daňovému úradu?

Áno, zmenu sídla spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť daňovému úradu.

Je potrebné ohlásiť zmenu sídla spoločnosti s.r.o. sociálnej poisťovni?

Áno, zmenu sídla spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť sociálnej poisťovni.

Je potrebné ohlásiť zmenu sídla obchodnej spoločnosti s.r.o. zdravotnej poisťovni?

Áno, zmenu sídla obchodnej spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni.

Je potrebné ohlásiť zmenu sídla spoločnosti s.r.o. banke?

Áno, zmenu sídla spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť banke.

Je potrebné ohlásiť zmenu sídla obchodnej spoločnosti s.r.o. obchodným partnerom?

Áno, zmenu sídla obchodnej spoločnosti s.r.o. je potrebné oznámiť obchodným partnerom.

Je potrebné pri zmene sídla spoločnosti s.r.o. vykonať aj zmenu v technickom preukaze, ak máme firemné auto?

Áno, pri zmene sídla spoločnosti s.r.o. je potrebné nahlásiť zmenu sídla obchodnej spoločnosti s.r.o. aj na dopravný inšpektorát a požiadať o vydanie nového technického preukazu.