Vďaka vzorovej dokumentácii vyriešite GDPR

logo efektívnejšie

VYRIEŠTE GDPR VZOROVOU DOKUMENTÁCIOU LEN ZA 99 €

Rýchle, jednoduché a lacné riešenie zákonnej povinnosti ochrany osobných údajov

Koho sa týka zákonná povinnosť ochrany osobných údajov GDPR?

GDPR sa týka všetkých subjektov, ktoré spracúvajú osobné údaje na iné ako súkromné účely.

Týka sa teda hlavne podnikateľských subjektov (firiem a živnostníkov), ktoré pracujú s osobnými údajmi fyzických osôb, napr. svojich zákazníkov alebo zamestnancov.

Naše riešenie GDPR pomocou vzorovej dokumentácie

Word a excel dokumenty, ktoré si podľa jednoduchého návodu vyplníte presne pre Vašu spoločnosť. V prípade potreby radi poradíme telefonicky, alebo emailom.

Základný dokument – organizačná smernica obsahuje zásady, ktoré Vaša spoločnosť prijala, aby bola schopná preukázať spracovanie osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018. Veľkou výhodou je, že vďaka vypĺňaniu organizačnej smernice pochopíte hlavné princípy ochrany osobných údajov a GDPR.

Prečo nerobíme riešenie GDPR „na mieru“?

Pri riešení GDPR „na mieru“ Vám poskytovateľ tejto služby musí spraviť analýzu a výsledky analýzy vpíše do svojich vzorových dokumentov. Je to krok navyše, ktorý Vám a jemu zaberie čas a ten čas mu musíte zaplatiť. Vy poznáte najlepšie svoju organizáciu a stačí ak to ako spracúvate osobné údaje, doplníte do vzorovej dokumentácie. V prípade nejasností s vypĺňaním radi poradíme telefonicky, alebo emailom.

Najjednoduchší spôsob riešenia GDPR

Radi poradíme s vypĺňaním

Neplaťte zbytočne za riešenie „na mieru“

R

Pre koho JE VHODNÁ naša dokumentácia GDPR

 • internetové obchody
 • malé a stredné spoločnosti
 • živnostníci
 • účtovnícke spoločnosti
 • realitné kancelárie
 • neziskový sektor – občianske združenia, neziskové organizácie, kluby, nadácie
Q

Pre koho NIE JE VHODNÁ naša dokumentácia GDPR

Verejnoprávne inštitúcie alebo orgány verejnej moci. (napr. základné alebo materské školy)

u

Bezplatné poradenstvo ohľadom GDPR

Ešte sa len rozhodujete ako riešiť GDPR vo Vašej spoločnosti?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.

Zavolajte nám na +421 903 276 531 alebo napíšte email na info@efektivnejsie.sk

Konečná cena 99 € s DPH

Cena zahŕňa:

 • všetky potrebné dokumenty k preukázaniu súladu s GDPR v prípade kontroly úradom na ochranu osobných údajov
 • telefonické a emailové poradenstvo pri vypĺňaní

Platba

Po obdržaní dokumentácie, nie vopred.

Interná služba

Túto službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „PREJDI NA FORMULÁR“ budete presmerovaný na online formulár, kde zadáte údaje Vašej spoločnosti a potvrdíte objednávku GDPR dokumentácie.

Telefonický kontakt

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Potrebujete sa poradiť ohľadom GDPR?
Zavolajte na +421 903 276 531 a s radosťou Vám poradím.

Ako je možné, že vieme vyriešiť GDPR za tak skvelú cenu?

 • Tajomstvo skvelej ceny spočíva práve v našom riešení pomocou vzorovej dokumentácie a nie riešení „na mieru“

Máte otázky ohľadom GDPR? Nie ste si istý, či Vaša spoločnosť potrebuje podľa zákona zodpovednú osobu?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.
Zavolajte nám +421 903 276 531 alebo napíšte email na info@efektivnejsie.sk

Komplexné informácie o GDPR

GDPR je nariadenie európskej únie o ochrane osobných údajov. Bolo prijaté v apríli 2016 a jeho účinnosť vo všetkých štátoch Európskej únie nastala 25. mája 2018. Cieľom GDPR je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov fyzických osôb.

GDPR chráni základné práva a slobody fyzických osôb so zameraním na právo ochrany osobných údajov fyzických osôb. GDPR stanovuje pravidlá ochrany fyzických osôb a pravidlá pre voľný pohyb osobných údajov v Európskej únii. Plošná ochrana osobných pri spracúvaní osobných údajov GDPR v celej Únii má zabrániť rozdielom, ktoré môžu byť prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci Európskej únie.

Ako podať podnet na konanie o ochrane osobných údajov?

Ak máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov, môžete Úradu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 1. Pripravte si Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa vzoru, ktorý zverejnil úrad na ochranu osobných údajov.
 2. Podajte Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov úradu na ochranu osobných údajov buď písomne, emailom alebo osobne formou zápisnice.
 3. Úrad na ochranu osobných údajov rozhodne o odložení návrhu alebo začatí konania.
 4. V prípade začatia konania úrad rozhodne do 90 dní odo dňa začatia konania.

Územná pôsobnosť GDPR

Článok 3 GDPR vymedzuje územnú pôsobnosť nariadenia na základe dvoch hlavných kritérií:

 1. kritéria „prevádzkarne“ podľa článku 3 ods. 1
 2. kritéria „zacielenia“ podľa článku 3 ods. 2.

Ak sa teda prevádzkareň prevádzkovateľa osobných údajov nachádza v členskom štáte EÚ, alebo prevádzkovateľ cieli svoju činnosť na občanov EÚ, je potrebné dodržiavať nariadenie GDPR.

GDPR zákon

Nedá sa úplne povedať, že by GDPR bol zákon. GDPR je nariadenie EÚ, ale je premietnuté do slovenskej legislatívy. V slovenskom právnom poriadku je nariadenie GDPR premietnuté do zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nariadenia EÚ sú priamo účinné v každom členskom štáte EÚ, takže aj na Slovensku.

Nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR

Plný názov nariadenia GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Nariadenie GDPR je všeobecne záväzný právny akt, ktorý je priamo uplatniteľný vo svojej celistvosti v celej EÚ.

Nariadenie GDPR je reakciou na základné právo – ochrana fyzických osôb a ich osobných údajov. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov. Upravuje tiež práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb. V neposlednom rade rieši postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Čo znamená skratka GDPR?

Skratka GDPR reprezentuje písmená anglického slovného spojenia General Data Protection Regulation. V preklade to znamená Všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

GDPR dokumentácia

GDPR dokumentácia slúži na preukázanie súladu spracovania osobných údajov prevádzkovateľa podľa GDPR, keďže v súlade s prístupom zodpovednosti prevádzkovateľ podľa GDPR je prevádzkovateľ povinný kedykoľvek preukázať súlad s nariadením GDPR, a teda súlad so zákonom č. 18/2018 Z. z.. GDPR dokumentácia môže mať rôzne formy a pozostáva z viacerých častí.

Organizačná smernica GDPR

Organizačná smernica GDPR obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa prevádzkovateľ zaviazal dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedný, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa GDPR

Zákonnosť spracúvania – právny základ je jedna z najdôležitejších oblastí GDPR. Na každé spracovanie osobného údaju musí mať prevádzkovateľ právny základ – jedno z písmen a) – f) paragrafu 13 odsek 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaviazal spracúvať údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb. Zákonnosť spracúvania osobných údajov možno označiť za jeden z najdôležitejších princípov ochrany osobných údajov.

Dotknutá osoba podľa GDPR

Dotknutou osobou sa podľa GDPR rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Je ale dôležité podotknúť, že dotknutou osobou môže byť výlučne iba fyzická osoba – jednotlivec. Môže to byť cudzinec, alebo občan Slovenska. Za dotknutú osobu sa nepovažuje právnická osoba, ani fyzická osoba – podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Kategórie dotknutých osôb

Dotknuté osoby je vhodné rozdeliť do kategórií. A to z dôvodu, že jednotlivé kategórie majú spoločné črty podľa GDPR. Daná kategória dotknutých osôb má spoločný právny základ spracúvania, spôsob získania osobných údajov, príjemcov a podobne. V rámci mapovania osobných údajov si prevádzkovateľ na základe kategórií osobných údajov určuje tzv. informačné systémy (IS). Bežnými informačnými systémami v organizácií sú napr. IS Zákazníci, IS Zamestnanci, IS Kamerový systém, IS Cookies alebo IS Marketing.

Zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR

Podľa zásad GDPR musia byť osobné údaje spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. Musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Musia byť tiež primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Ďalej tiež uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Práva dotknutých osôb podľa GDPR

Nariadenie GDPR priznáva dotknutej osobe viaceré práva, ktoré sú definované v kapitole 3 GDPR. Ide o nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vzor žiadosti na prístup k osobným údajom. Dotknutá osoba má právo na nasledovné informácie, podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v článku 18 GDPR.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, za podmienok ustanovených v článku 20 GDPR.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Odvolanie súhlasu má vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov popredné miesto. Ustanovenia a odôvodnenia týkajúce sa odvolania súhlasu vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov možno považovať za kodifikáciu existujúceho výkladu tejto otázky v stanovisku WP29 k definícii súhlasu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní jej osobných údajov môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Pre podanie návrhu na začatie konania možno využiť tento vzor návrhu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa GDPR

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

Súhlas je v súlade s GDPR v tom prípade, ak má dotknutá osoba všetky potrebné informácie, aby sa rozhodla, či súhlas slobodne poskytne a či má zároveň možnosť kontroly a voľby, či sa osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, budú spracúvať, alebo nie. Súhlas by mal byť tiež rozhodnutím, ktoré možno zmeniť, a teda na strane dotknutej osoby zostáva určitý stupeň kontroly.

Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť podľa GDPR slobodne daný

Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť slobodne daný. Za „slobodne daný“ sa považuje taký súhlas, ktorý dáva dotknutým osobám naozajstnú možnosť voľby (súhlasím alebo nesúhlasím). Ak dotknutá osoba nemá možnosť voľby, takto udelený súhlas nie je právoplatný.

Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť podľa GDPR konkrétny

Konkrétnosť udelenia súhlasu je zabezpečená len vtedy, ak sa osobné údaje spracúvajú len na tie účely o ktorých bola pri udeľovaní súhlasu dotknutá osoba informovaná.  A teda len na tie účely s ktorými súhlasila. Konkrétnosť zabezpečuje ochranu pred rozširovaním účelov spracovania osobných údajov, čo by nebolo v súlade s GDPR.

Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť podľa GDPR informovaný

Dotknutá osoba musí pred udelením súhlasu vedieť, byť informovaná o všetkých potrebných informáciách. Len tak je zabezpečené, že môže prijať informované rozhodnutie a súhlas je tak možné považovať za informovaný.

Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť podľa GDPR jednoznačným prejavom vôle dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov založený na mlčaní nie je v súlade s GDPR a nie je možné použiť ani predškrtnuté možnosti. Je potrebné, aby boli vylúčené všetky pochybnosti o zámere dotknutej osoby poskytnúť súhlas. Dotknutá osoba musí jednoznačne prejaviť vôľu, vykonať jednoznačný a úmyselný potvrdzujúci úkon.

Podľa GDPR musí prevádzkovateľ preukázať získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Často kladené otázky GDPR ochrane osobných údajov

Kedy bolo prijaté nariadenie GDPR?

Nariadenie GDPR bolo prijaté v apríli 2016.

Kedy nastala účinnosť nariadenia GDPR?

Účinnosť nariadenia GDPR nastala 25. mája 2018.

Čo je hlavnou úlohou GDPR?

GDPR chráni základné práva a slobody fyzických osôb so zameraním na právo ochrany osobných údajov fyzických osôb. GDPR stanovuje pravidlá ochrany fyzických osôb a pravidlá pre voľný pohyb osobných údajov v Európskej únii.

Prečo je nariadenie GDPR platné v celej EÚ?

Plošná ochrana osobných pri spracúvaní osobných údajov GDPR v celej Únii má zabrániť rozdielom, ktoré môžu byť prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci Európskej únie.

Prečo platí nariadenie GDPR aj na Slovensku?

Nariadenia EÚ sú priamo účinné v každom členskom štáte EÚ, takže aj na Slovensku.

Je nariadenie GDPR premietnuté do slovenskej legislatívy?

Áno, v slovenskom právnom poriadku je nariadenie GDPR premietnuté do zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Aké sú dve hlavné kritériá pre územnú pôsobnosť GDPR?

Článok 3 GDPR vymedzuje územnú pôsobnosť nariadenia na základe dvoch hlavných kritérií:

 1. kritéria „prevádzkarne“ podľa článku 3 ods. 1
 2. kritéria „zacielenia“ podľa článku 3 ods. 2.

Aký je plný názov nariadenia GDPR?

Plný názov nariadenia GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Čo znamená skratka GDPR?

Skratka GDPR reprezentuje písmená anglického slovného spojenia General Data Protection Regulation. V preklade to znamená Všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Na čo slúži GDPR dokumentácia?

GDPR dokumentácia slúži na preukázanie súladu spracovania osobných údajov prevádzkovateľa podľa GDPR, keďže v súlade s prístupom zodpovednosti prevádzkovateľ podľa GDPR je prevádzkovateľ povinný kedykoľvek preukázať súlad s nariadením GDPR.

Čo je to organizačná smernica?

Organizačná smernica GDPR obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa prevádzkovateľ zaviazal dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedný, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.

Čo je to právny základ podľa GDPR?

Zákonnosť spracúvania – právny základ je jedna z najdôležitejších oblastí GDPR. Na každé spracovanie osobného údaju musí mať prevádzkovateľ právny základ – jedno z písmen a) – f) paragrafu 13 odsek 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kto je dotknutá osoba podľa GDPR?

Dotknutou osobou sa podľa GDPR rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Je ale dôležité podotknúť, že dotknutou osobou môže byť výlučne iba fyzická osoba – jednotlivec. Môže to byť cudzinec, alebo občan Slovenska. Za dotknutú osobu sa nepovažuje právnická osoba, ani fyzická osoba – podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Na čo slúžia kategórie dotknutých osôb?

Dotknuté osoby je vhodné rozdeliť do kategórií. A to z dôvodu, že jednotlivé kategórie majú spoločné črty podľa GDPR. Daná kategória dotknutých osôb má spoločný právny základ spracúvania, spôsob získania osobných údajov, príjemcov a podobne.

Aké sú zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR?

Podľa zásad GDPR musia byť osobné údaje spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. Musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Musia byť tiež primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Ďalej tiež uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Aké práva má dotknutá osoba podľa GDPR?

Práva dotknutej osoby vymedzuje druhá hlava zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. Ide o nasledovné práva:

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu,
 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ako aj právo na informáciu, či existuje takéto rozhodovanie

Čo znamená právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom?

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Čo znamená právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov?

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Čo znamená právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)?

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR.

Čo znamená právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov?

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v článku 18 GDPR.

Čo znamená právo dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov?

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, za podmienok ustanovených v článku 20 GDPR.

Čo znamená právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov?

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Čo znamená právo dotknutej osoby na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Čo znamená právo dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Odvolanie súhlasu má vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov popredné miesto. Ustanovenia a odôvodnenia týkajúce sa odvolania súhlasu vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov možno považovať za kodifikáciu existujúceho výkladu tejto otázky v stanovisku WP29 k definícii súhlasu.

Čo znamená právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov?

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní jej osobných údajov môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Čo je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa GDPR?

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Hodnotenia a recenzie našich zákazníkov

Hodnotenia (76) – 4,8 / 5 

Recenzie (16)

Adrian Gallo, MICRODAT, s.r.o.
28.07.2021

Výborná spolupráca. Maximálna spokojnosť.

Adriána Palacková, Agrofarma, s.r.o.
26.07.2021

Všetko prebehlo v poriadku

ART-TON s.r.o.
22.07.2021

Spokojnosť!

Ing. Štefan Demčák, www.svetvykupu.sk
21.07.2021

Rýchle, komplexné a profesionálne vyriešenie našich potrieb v oblasti dokumentácie GDPR pre našu firmu.

INPRESOFT, s.r.o
20.07.2021

Velmi dobré

Iveta Takáčová
16.07.2021

seriózna spolupráca na odbornej úrovni

JUDr,. Zuzana Motáčková
15.07.2021

Veľká spokojnosť.

Kebex Bohemia s.r.o.
12.07.2021

Super, všetko bolo maximálne v poriadku.

Milan
12.07.2021

Rýchla a dobrá komunikácia, jednoduché a kvalitné 🙂

Milanna K., IKOMI, s.r.o.
09.07.2021

Som veľmi spokojna s prístupom a informáciami.

Sanitas
08.07.2021

Promptnosť, flexibilita

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
07.07.2021

Rýchlo a kvalitne

VINUTA
05.07.2021

Vzorová dokokumentácia mi pomohla, využila som ju.

www.artforum.sk
02.07.2021

Profesionálny prístup, cenné rady, služby na vysokej úrovni, priateľské ceny. Rýchlosť je samozrejmosťou.

www.rkkonzult.sk
02.07.2021

cena veľmi dobrá, ochota, dobrá komunikácia, celková spokojnosť.

ZIPA plus, s.r.o.
01.07.2021

Výborné.