S nami budete podnikať

logo efektívnejšie

Informácie o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov

🏠 Domov > Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov

Prečítajte si prosím informácie o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov.

Informácie sú rozdelené do dvoch častí. Prvá časť – Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov, platí pre spracovanie všetkých osobných údajov v našej spoločnosti. Druhá časť – Informačné systémy, obsahuje informácie o spracovaní osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch:

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať emailom info@efektivnejsie.sk, alebo telefonicky +421 903 276 531.

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o., Wolkrova 41, 851 01 Bratislava, IČO:  46 949 712, telefonický kontakt +421 903 276 531, email: info@efektivnejsie.sk. Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Kategória osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutých osôb.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami a to buď v členských štátoch alebo v tretích krajinách. Spracovanie v tretích krajinách sa uskutočňuje len vtedy, ak sú poskytnuté primerané záruky ochrany osobných údajov.

Identifikujeme nasledovné kategórie príjemcov osobných údajov:

  1. naši obchodní partneri, ktorí nám poskytujú produkty a zabezpečujú služby nevyhnutné alebo potrebné pre našu podnikateľskú činnosť. Ide napr. o IT služby (prevádzka serverov alebo informačných systémov), služby v oblasti účtovníctva, advokácie, personalistiky alebo inej administratívy, alebo služby v oblasti reklamy a marketingu
  2. subjekty zabezpečujúce doručenie poštových a kuriérskych zásielok
  3. orgány verejnej správy (napr. súdy, úrady, orgány činné v trestnom konaní a iné)
  4. registračné autority (napr. Okresné súdy, Okresné úrady, notári a iné)

Práva dotknutej osoby

Vaše práva ako dotknutej osoby vymedzuje druhá hlava zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu podľa § 100 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe „spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“, poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou. Pri spracúvaní na základe takéhoto právneho základu je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť poskytnutia služby dotknutej osobe našou spoločnosťou.

V prípade ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy“ poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Pri spracúvaní na základe takéhoto právneho základu je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť poskytnutia služby dotknutej osobe našou spoločnosťou.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj informácie ohľadom uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby poskytujeme emailom info@efektivnejsie.sk, alebo telefonicky +421 903 276 531.

Informačné systémy (IS)

IS – zákazníci

V informačnom systéme „IS – zákazníci“ spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si od nás objednali poskytnutie služieb, alebo dodanie produktu. V tomto informačnom systéme spracúvame aj osobné údaje dotknutých osôb, ktoré prejavili záujem o poskytnutie služieb, alebo dodanie produktu, napr. zaslaním emailu, alebo odoslaním kontaktného formuláru na našej webstránke.

Účel spracúvania osobných údajov: Poskytnutie služieb alebo dodanie produktu zákazníkom (teraz a v budúcnosti), vystavenie daňových dokladov zákazníkom.

Právne základy spracúvania osobných údajov: 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa sú spracúvané na dobu, ktorú upravuje daný právny predpis (napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). Ostatné osobné údaje v tomto informačnom systéme sú s ohľadom na možné budúce poskytnutie služieb dotknutej osobe spracúvané po dobu pokým nemá prevádzkovateľ vedomosť, že dotknutá osoba už nevyužije v budúcnosti služby alebo produkty prevádzkovateľa.

IS – marketing

V informačnom systéme „IS – marketing“ spracúvame kontaktné osobné údaje dotknutých osôb, ktoré prejavili záujem o informácie od nás, napr. prostredníctvom zadania emailovej adresy na www.efektivnejsie.sk.

Účel spracúvania osobných údajov: informovanie dotknutej osoby o novinkách v podnikateľskom prostredí, informovanie o službách prevádzkovateľa alebo jeho partnerov, alebo poskytnutie iných informácií, ktoré sú späté s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým ma dotknutá osoba záujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem o informácie od prevádzkovateľa dotknutá osoba vyjadrí odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu môže uskutočniť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo kliknutím na „Odhlásiť“ / „Unsubscribe“ (resp. iná formulácia) v emaili od prevádzkovateľa. Neodvolanie súhlasu sa považuje za pretrvávajúci záujem dotknutej osoby o informácie od prevádzkovateľa.

IS – kontakty

V informačnom systéme „IS – kontakty“ spracúvame kontaktné osobné údaje dotknutých osôb, ktoré v minulosti využili naše služby alebo produkty.

Účel spracúvania osobných údajov: informovanie dotknutej osoby o novinkách v podnikateľskom prostredí, informovanie o službách prevádzkovateľa alebo jeho partnerov, alebo poskytnutie iných informácií, ktoré sú späté s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je marketingová komunikácia.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým ma dotknutá osoba záujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem o informácie od prevádzkovateľa môže dotknutá osoba vyjadriť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo kliknutím na „Odhlásiť“ / „Unsubscribe“ (resp. iná formulácia) v emaili od prevádzkovateľa.

IS – záujem

V informačnom systéme „IS – záujem“ spracúvame kontaktné osobné údaje dotknutých osôb, ktoré prejavili záujem o služby prevádzkovateľa, napr. vyplnením formuláru na webstránke prevádzkovateľa, alebo zaslaním emailu s požiadavkou na služby prevádzkovateľa.

Účel spracúvania osobných údajov: informovanie dotknutej osoby o novinkách v podnikateľskom prostredí, informovanie o službách prevádzkovateľa alebo jeho partnerov, alebo poskytnutie iných informácií, ktoré sú späté s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je marketingová komunikácia.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým ma dotknutá osoba záujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem o informácie od prevádzkovateľa môže dotknutá osoba vyjadriť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo kliknutím na „Odhlásiť“ / „Unsubscribe“ (resp. iná formulácia) v emaili od prevádzkovateľa.

IS – chýbajúce identifikačné údaje v ORSR

V informačnom systéme „IS – Chýbajúce identifikačné údaje v ORSR“ spracúvame kontaktné osobné údaje spoločností, pri ktorých bolo kontrolou v Obchodnom registri zistené, že nemajú doplnené všetky potrebné identifikačné údaje v Obchodnom registri, tak ako to stanovuje zákon o Obchodnom registri.

Účel spracúvania osobných údajov: informovanie dotknutej osoby o tom, že pri osobách v spoločnosti chýbajú identifikačné údaje a informovanie dotknutej osoby o službe prevádzkovateľa „Zápis identifikačných údajov do ORSR.“

Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je marketingová komunikácia.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým dotknutá osoba neprejaví nezáujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem môže dotknutá osoba vyjadriť:

  • Kontaktovaním prevádzkovateľa telefonicky alebo emailom
  • kliknutím na „Pokiaľ si už tieto emaily neprajete dostávať, pre zrušenie prosím KLIKNITE SEM“ v emaili od prevádzkovateľa
  • kliknutím na „KLIKNITE SEM– ak máte zápis už vyriešený (už Vám nepošleme pripomienku našej ponuky)“ v emaili od prevádzkovateľa

IS – potenciálni partneri

V informačnom systéme „IS – potenciálni partneri“ spracúvame kontaktné osobné údaje spoločností, ktoré podnikajú v B2B segmente a je pri nich potenciál na partnerskú spoluprácu. Tieto údaje boli získané z verejne dostupných zdrojov ako sú webstránky spoločností, alebo zlatestranky.sk

Účel spracúvania osobných údajov: informovanie dotknutej osoby o možnosti potenciálnej partnerskej spolupráci.

Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je marketingová komunikácia.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým dotknutá osoba neprejaví nezáujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem môže dotknutá osoba vyjadriť:

  • Kontaktovaním prevádzkovateľa telefonicky alebo emailom
  • kliknutím na Odhlásiť v texte „Ak už nemáte záujem o informácie od nás, kliknite prosím na Odhlásiť“ v emaili od prevádzkovateľa