Áno, aj zápis do RPVS vieme vybaviť

logo efektívnejšie

ZÁPIS DO RPVS - REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA OD 349 €

Zápis do RPVS odborne, rýchlo a online
🏠 Domov > Zákonné povinnosti > Zápis do RPVS

Zápis RPVS pohodlne online

}

Návrh podaný do 12 hodín

Vybavených viac ako 110 zápisov

Koho sa týka zákonná povinnosť zápisu do RPVS?

 • Do RPVS sa zapisujú subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
 • Bez zápisu v RPVS subjekty nemôžu prijímať verejné financie  nad určité limity
 • Limity na zápis je 100 000 € jednorázovo, alebo 250 000 € v úhrne
 • Pokuty za nesplnenie povinnosti ohľadom RPVS siahajú do výšky 1 milión €

Cena za zápis do RPVS – od 349 €

1. Prvotný zápis – cena za prvotný zápis sa odvíja od počtu KUV (v spoločnosti s.r.o. väčšinou od počtu spoločníkov)

1 KUV = 349 €
2 KUV = 399 €

2. Obnovenie zápisu každý rok k 31. 12. – 149 € (bez ohľadu na počet KUV)

Platba

Platba až po úspešnom zápise

Externá služba

Túto službu poskytuje advokátska kancelária

Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Špecializujeme sa aj na vyhľadávanie výnimočných spoločností, ktoré vedia zefektívniť podnikanie svojim produktom alebo službou. Tieto spoločnosti odporúčame ako Externé služby.

Kontaktný formulár

Telefonický kontakt

Ing. Vladimíra Kubinová

Potrebujete sa poradiť ohľadom RPVS?
Zavolajte na +421 911 988 531 a s radosťou Vám poradím.

Ako je možné, že vie daná advokátska spoločnosť zapísať RPVS za tak skvelú cenu?

 • Advokátska kancelária má informačný systém, ktorý robí prácu za nich
 • Automatizované generovanie dokumentov na zápis RPVS
 • Vyladený proces zápisu RPVS vďaka skúsenostiam
 • Automatizované podávanie formulárov

RPVS – Register partnerov verejného sektora vedie zoznam konečných užívateľov výhod spoločností, ktoré obchodujú so štátom. RPVS je online verejne dostupný na webstránke rpvs.gov.sk. RPVS upravuje zákon č. 315/2016 o RPVS a iné zákony. Subjekty sú povinné sledovať, kedy im vznikne povinnosť zápisu do RPVS a v prípade ich splnenie zabezpečiť zápis do RPVS prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá musí konať s odbornou starostlivosťou, zabezpečiť identifikáciu KUV v danom subjekte a k návrhu na zápis priložiť potrebné prílohy.

Do registra partnerov verejného sektora sa musia zapísať subjekty, ktoré majú od januára 2023 povinnosť autorizácie AVMS

Zákon o mediálnych službách č. 264/2022 Z.z. zaviedol od 1. januára.2023 dve nové povinnosti pre poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby. Ide o povinnosť autorizácie a oznamovaciu povinnosť. Povinnosť autorizácie majú subjekty, ktoré poskytujú audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie (AVMS). Podľa zákona môže o autorizáciu požiadať len subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Viac informácií v našom článku – Povinnosť autorizácie AVMS (audiovizuálna mediálna služba) pre influencerov, ktorí zarábajú na online videách.

Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) v roku 2022

V roku 2022 nenastala v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora legislatívna zmena, takže sa legislatívny rámec nemení.

Radi by sme však upozornili, že aj pri čerpaní finančných prostriedkov z Prvej pomoci v roku 2022 môže vzniknúť povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora (RPVS). O prvú pomoc môžu okrem iného požiadať zamestnávatelia, ktorí museli v roku 2021 alebo 2022 svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR. Ak jednorázové plnenie v daných mesiacoch prekročilo hranicu 100 000 €, majú takýto zamestnávatelia povinnosť zápisu do RPVS. Povinnosť zápisu do RPVS vzniká aj v prípade ak súhrnná finančná pomoc z prvej pomoci prekročí sumu 250 000 €.

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách.

Cieľom RPVS je odkrývať vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov, ktoré obchodujú so štátom.

Online register partnerov verejného sektora (RPVS) – rpvs.gov.sk

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je verejne dostupný na webstránke RPVS Ministerstva spravodlivosti SR – rpvs.gov.sk. Údaje zapísané v RPVS sa sprístupňujú v podobe výpisu z registra a v podobe štruktúrovaných údajov (OpenData), ktoré umožňujú vyhľadávanie a ich ďalšie automatické spracovanie.

Kto je partner verejného sektora?

Kto je partnerom verejného sektora určuje § 2 odsek (1) písmeno a) zákona o RPVS.

Partnerom verejného sektora sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 1. prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, od právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc,
 2. prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo od verejného podniku, alebo od zdravotnej poisťovne,
 3. uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,
 4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 5. sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,
 6. priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až štvrtého bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena § 2 odsek (1) písmeno e), alebo
 7. na ktorú bola postúpená pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom.

Komu je určený a komu slúži RPVS?

RPVS slúži a je určený rôznym subjektom:

 1. Partnerom verejného sektora, ktorí prijímajú verejné zdroje, ak sú zapísaní v registri
 2. Verejnému sektoru, ktorý pred distribúciou verejných zdrojov overuje zápis v registri
 3. Verejnosti, ktorá môže prostredníctvom RPVS sledovať alebo kontrolovať distribúciu verejných zdrojov

Je potrebné zápis do RPVS preukazovať (napr. potvrdením o zápise)?

Zákon 315/2016 Z. z.  § 3 odsek (2)  uvádza, že „Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku preukazovať.“

Je to dané práve faktom, že register RPVS je verejne dostupný na webstránke RPVS Ministerstva spravodlivosti SR

Kedy vzniká subjektu povinnosť zápisu do RPVS?

Subjektu vzniká povinnosť zápisu do RPVS ak spĺňa nasledovné štyri podmienky.

 1. Subjekt spĺňa niektorú z definícií partnera verejného sektora podľa 2 ods. 1 písm. a) zákona o RPVS
 2. Prijíma plnenie na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu
 3. Plnenia prekračujú zákonom stanovené limity
 4. Nie je vylúčený z pôsobnosti zákona

Aké sú zákonom stanovené limity pri prijatých plneniach RPVS?

V prípade jednorazového plnenia zákon o RPVS stanovuje limit 100 000,- € a v prípade opakujúceho sa plnenia platí limit 250 000,- €. Ide o sumy bez DPH. Napr. dodanie tovaru v hodnote 108 000,- € s DPH (90 000,- € bez DPH) neprekračuje limit 100 000,- €.

Ak ide o zmluvu, pri ktorej nemožno určiť, či hodnota plnenia prekročí hodnotu plnenia 100 000,- €, resp. 250 000,- €, vzniká povinnosť zápisu do registra pred prijatím plnenia, ktorým dôjde k prekročeniu týchto limitov.

Ako sa k limitom pristupuje pri plnení z dvoch alebo viacerých zmlúv?

Pri plnení z dvoch alebo viacerých zmlúv sa hodnoty nesčítavajú. Napríklad dve zmluvy vo výške plnenia 70 000,- € nepresahujú limit 100 000,- € a povinnosť zápisu do RPVS nevzniká. Aj napriek tomu, že súčet oboch zmlúv je 140 000,- €.

Aký je rozdiel medzi opakujúcim sa a jednorazovým plnením pri RPVS?

Opakujúce plnenie pri RPVS znamená, že povinnosť plnenia zmluvy vzniká v určitých pravidelných a opakujúcich sa časových intervaloch. Dôležitým prvkom pri posudzovaní, či ide o opakujúce sa plnenie je absencia vedomosti o celkovej sume plnenia. Pri opakujúcom sa plnení celková suma teda nie je známa. Pri jednorazovom plnení pri RPVS je známa celková výška plnenia.

Typickým príkladom opakujúceho plnenia je zmluva o nájme. V zmluve je dohodnuté mesačné nájomné, dobu trvania zmluvy a teda celkovú výšku plnenia ale nemožno jednoznačne určiť a tak ide o opakujúce sa plnenie.

Je dobré uviesť aj to, že za jednorazové plnenie sa považuje aj plnenie v splátkach, keďže je daná celková výška plnenia. Aj napriek tomu, že splátky sú splácané v opakujúcich sa intervaloch ide o jednorazové plnenie, z dôvodu vedomosti celkovej výšky plnenia.

Ako sa dá zapísať do RPVS?

Samotný subjekt nie je oprávnený podať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS, môže tak spraviť len prostredníctvom oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou je podľa zákona len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca.

Subjekt, ktorý sa chce zaregistrovať do RPVS uzavrie s oprávnenou osobou písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Oprávnená osoba potom podá návrh na zápis subjektu do RPVS prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva spravodlivosti SR. K návrhu priloží zákonom vyžadované dokumenty.

Ktorým okamihom vzniká povinnosť zápisu do RPVS?

Subjekt verejného sektora nemôže uzavrieť zmluvu s tým, kto nie je zapísaný v RPVS a má túto povinnosť. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť zápisu do RPVS vzniká pred uzavretím zmluvy. Subjekt verejného sektora je tiež povinný pred uzavretím zmluvy preveriť, či je partner verejného sektora zapísaný v RPVS.

Ako dlho musí byť partner verejného sektora zapísaný v RPVS?

Partner verejného sektora musí byť v RPVS zapísaný aspoň po dobu trvania zmluvy. Trvaním zmluvy sa rozumie čas, počas ktorého subjekt prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. Inými slovami, je trvanie zmluvy je pokým sa naplní hospodársky účel zmluvy.

Aké povinnosti má partner verejného sektora?

Partner verejného sektora má pri svojom postavení rôzne povinnosti. Okrem základnej povinnosti samotného zápisu do RPVS, má napríklad aj povinnosť poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe, alebo ju informovať o zmenách KUV. Partner verejného sektora má tiež povinnosť v prípade výmazu oprávnenej osoby zapísať novú oprávnenú osobu.

Povinnosť byť zapísaný  v RPVS

Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora RPVS je základnou povinnosťou partnera verejného sektora. Povinnosť trvá počas trvania právneho vzťahu s verejným sektorom. Nezapísaný subjekt, ktorý spĺňa podmienky povinného zápisu, nemá právo prístupu k verejným financiám.

Povinnosť poskytnúť oprávnenej osobe RPVS súčinnosť

Úloha oprávnenej osoby je overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a na splnenie tejto úlohy je partner verejného sektora povinný poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe. Bez súčinnosti nie je možné zákonom vyžadované overenie konečného užívateľa výhod.

Povinnosť informovať oprávnenú osobu o zmene KUV

V prípade, ak u partnera verejného sektora dôjde k zmene údajov zapísaných v RPVS týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, má tento povinnosť o zmene informovať svoju oprávnenú osobu. Oprávnená osoba zabezpečí oznámenie daných zmien registrovému orgánu do 60 dní od zmeny a k návrhu zmeny doloží aj verifikačný dokument.

V prípade výmazu oprávnenej osoby povinnosť zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby RPVS

Ak je oprávnená osoba partnera verejného sektora vymazaná, ma tento povinnosť zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do 30 dní od výmazu oprávnenej osoby.

Zodpovednosť za správnosť údajov zapísaných v RPVS

Partner verejného sektora zodpovedá spolu s oprávnenou osobou za správnosť údajov zapísaných v registri. Porušenie tejto povinnosti môže viesť k uloženiu pokuty, výmazu z registra, diskvalifikácii štatutárnych orgánov, prípadne aj k vzniku trestnej zodpovednosti.

V prípade konania podľa § 12 hodnoverne preukázať pravdivosť a úplnosť údajov o KUV

V prípade, že partner verejného sektora nepreukáže pravdivosť a úplnosť údajov o konečných užívateľoch výhod, hrozí mu výmaz z registra partnerov verejného sektora.

Ako vníma zákon o RPVS subdodávateľov?

Subdodávatelia sú tiež partnermi verejného sektora a majú povinnosť zapísať sa do RPVS. Povinnosť majú všetci subdodávatelia v danom reťazci, nielen subdodávateľ v prvom rade, ktorí prekračujú zákonom stanovené limity.

Dôležitá je otázka vedomosti subdodávateľov, že tovar alebo služba bola dodaná verejnému sektoru. V niektorých prípadoch subdodávatelia nemusia mať vedomosť, že nimi poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva“ súvisia s plnením pre verejný sektor. V zákone je toto ošetrené formuláciou „vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti“.

Kto je to oprávnená osoba z pohľadu RPVS?

Oprávnená osoba vykonáva činnosti pre partnera verejného sektora pri zápise do RPVS. Je legitimovaná na komunikáciu s registrovým súdom, samotný subjekt komunikovať s registrovým súdom priamo nemôže. Oprávnená osoba spoluzodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov v registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba je ustanovená zákonom a môže ňou byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca.

Ako je upravený vzťah oprávnenej osoby a partnera verejného sektora?

Vzťah oprávnenej osoby a partnera verejného sektora je upravený písomnou dohodou. V tejto dohode si oprávnená osoba a PVS stanovia vzájomné práva a povinnosti. Oprávnená osoba sa v dohode zaviaže plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Táto dohoda sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do RPVS.

Aké povinnosti má oprávnená osoba?

Oprávnená osoba je v súvislosti s výkonom činnosti oprávnenej osoby povinná:

 • identifikovať konečného užívateľa výhod a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod
  • pri prvom zápise subjektu do registra
  • pri zápise zmeny konečného užívateľa výhod
  • pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra
  • k 31. decembru kalendárneho roka
  • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000,- € za 30 dní
 • pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou
 • zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť
 • komunikovať s registrujúcim orgánom elektronicky a používať prostriedky pre autorizáciu elektronických podaní
 • uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje a doložiť ich verifikačným dokumentom
 • oznámiť zmene údajov zapísaných v RPVS o konečnom užívateľovi výhod do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo
 • informovať bezodkladne partnera verejného sektora, ak sa dozvie o zmene údajov zapísaných v registri o konečnom užívateľovi výhod

Konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou

Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. Na postup pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

Získanie údajov o subjekte len z verejne dostupných zdrojov (Obchodný register, …) nie je považované z konanie s odbornou starostlivosťou. Je potrebná samostatná činnosť oprávnenej osoby, čo môže zahŕňať vyžiadanie si od PVS aj verejne nedostupné dokumenty (pohyby na účtoch, zmluvy, objednávky, faktúry, zápisnice o hlasovaní, disponibilné práva k účtom a iné). Môže si vyžiadať aj čestné vyhlásenia PVS o určitých skutočnostiach.

Pri vylúčení oprávnenej osoby táto nesmie vykonávať úkony pre daného PVS

Cieľom vylúčenia oprávnenej osoby je zabezpečiť, aby určitá predpojatosť oprávnenej osoby nemala vplyv na identifikáciu a overenie konečného užívateľa výhod u určitého partnera verejného sektora. Vylúčené majú byť tie oprávnené osoby, ktoré by z dôvodu absencie nestranného a objektívneho rozhodovania mohli zapríčiniť zápis nepravdivých alebo neúplných údajov.

§ 19 zákona o RPVS upravuje, že oprávnená osoba nesmie vykonávať úkony, ak:

 1. je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby,
 2. konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba,
 3. má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora; vzťahom, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, nie je vzťah partnera verejného sektora a oprávnenej osoby pri výkone jej činnosti podľa osobitných predpisov.

Ktorý zákon v slovenskej legislatíve definuje konečného užívateľa výhod?

konečného užívateľa výhod definuje § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Podľa tohto zákona je konečným užívateľom výhod (KUV) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Inak povedané, konečným užívateľom výhod je ten, kto spĺňa aspoň jednu z nasledovných štyroch podmienok:

 1. má právo na hospodársky prospech (zisk) spoločnosti
 2. má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach
 3. má právo vymenovať alebo odvolať konateľa
 4. iným spôsobom ovláda danú spoločnosti

Presné znenie zákona týchto štyroch podmienok je nasledovné:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá:

 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Povinné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru

Oprávnená osoba má povinnosť overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora k 31. decembru každého kalendárneho roka. Prikazuje jej to § 11 ods. 2 písm. c) zákona o RPVS. Ak pri tomto overovaní nezistí, že došlo k zmene, je povinná do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka zaslať registrovému orgánu oznámenie o overení KUV.

Ak dôjde v čase medzi 31.12. a 28.2. k zmene zápisu zmeny údajov KUV, oprávnená osoba nemusí zaslať oznámenie o overení KUV k 31. decembru.

Aké sú povinné prílohy k návrhu na zápis do RPVS?

K návrhu na zápis do RPVS prikladá oprávnená osoba nasledovné štyri prílohy:

 1. Verifikačný dokument
 2. Vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19
 3. Písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
 4. Čestné vyhlásenie podľa § 4 ods. 6, ak sa uplatňuje postup podľa § 4 ods. 6.

Z uvedených príloh je verejne dostupný len verifikačný dokument.

Aké sú sankcie pri porušení zákona o RPVS?

Za poručenie zákona o RPVS môžu byť sankcionované všetky druhy subjektov, ktorých sa RPVS týka. Ide teda o partnera verejného sektora, oprávnenú osobu, konečných užívateľov výhod, ale aj subjekty verejného sektora. Sankcie sú upravené v § 13 zákona o RPVS

Sankcie partnera verejného sektora

Primárnou sankciou nezapísania sa do registra je nemožnosť uchádzať sa o verejné prostriedky. Ďalej oprávnenej osobe hrozí:

 1. pokuta (vo výške hospodárskeho prospechu inak od 10 000 – 1 000 000 eur)
 2. výmaz z registra
 3. diskvalifikácia,
 4. odstúpenie od zmluvy,
 5. neplnenie záväzku
 6. odňatie licencie (pri držiteľoch verejných licencií)

Sankcie pre štatutárny orgán partnera verejného sektora

Pokuta od 10 000 € do 100 000 € hrozí štatutárom PVS, ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch podľa § 4 ods. 4 písm. f), nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 alebo sa poruší zákaz podľa § 19

Sankcie pre konečného užívateľa výhod

Pokuta do 10 000 € hrozí konečnému užívateľovi výhod, ak partnerovi verejného sektora a oprávnenej osobe partnera verejného sektora neoznámi, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod.

Sankcie pre oprávnenú osobu

Pokuta od 10 000 € do 100 000 € hrozí oprávnenej osobe, ak bude vykonávať oprávnenú osobu aj napriek vylúčeniu definovanom v § 19 zákona o RPVS.

Oprávnená osoba ručí za zaplatenie pokuty uloženej štatutárnemu orgánu PVS. Pokutu nie je povinná zaplatiť, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou.

Sankcie pre verejný sektor

Sankcie hrozia aj subjektom verejného sektora (resp. osobám konajúcim v ich mene) a to podľa zákona o priestupkoch od 1 000 € do 100 000 €, alebo podľa zákona o verejnom obstarávaní pokuta 5% zmluvnej ceny. Priestupku sa dopustí ten, kto uzavrie zmluvu s partnerom verejného sektora ak partner verejného sektora nebol ku dňu uzavretia zmluvy zapísaný v RPVS.

Hrozia aj trestnoprávne následky pri RPVS?

V prípade uvedenia nepravdivých údajov o KUV môže hroziť trestnoprávna zodpovednosť partnera verejného sektora a oprávnenej osoby. Ide najmä o trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, trestný čin podvodu alebo trestný čin subvenčného podvodu podľa Trestného zákona.

Je možná diskvalifikácia zo zápisu do RPVS?

Áno, subjekt môže byť diskvalifikovaný zo zápisu do RPVS a to v prípade ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora podľa § 12 ods. 7 alebo § 13 ods. 2, partner verejného sektora nemôže byť do registra zapísaný počas dvoch rokov od výmazu; to platí aj vtedy, ak partner verejného sektora nie je zapísaný v registri ku dňu právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8.

Otázky a odpovede k RPVS

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách

Čo je cieľom registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Cieľom RPVS je odkrývať vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov, ktoré obchodujú so štátom.

Je register partnerov verejného sektora verejný?

Áno, register partnerov verejného sektora (RPVS) je verejne dostupný na webstránke RPVS Ministerstva spravodlivosti SR – rpvs.gov.sk.

Ako sa dá zapísať do RPVS?

Subjekt, ktorý sa chce zaregistrovať do RPVS uzavrie s oprávnenou osobou písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Oprávnená osoba potom podá návrh na zápis subjektu do RPVS prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva spravodlivosti SR. K návrhu priloží zákonom vyžadované dokumenty.

Môže sa subjekt sám zapísať do RPVS?

Samotný subjekt nie je oprávnený podať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS, môže tak spraviť len prostredníctvom oprávnenej osoby.

Podlieha zápis do RPVS súdnemu poplatku?

Nie, registračné konanie do RPVS je bezplatné.

Komu a ako slúži RPVS?

RPVS slúži rôznym subjektom. Partnerom verejného sektora, ktorí prijímajú verejné zdroje, ak sú zapísaní v registri. Verejnému sektoru, ktorý pred distribúciou verejných zdrojov overuje zápis v registri. A v neposlednom rade tiež verejnosti, ktorá môže prostredníctvom RPVS sledovať alebo kontrolovať distribúciu verejných zdrojov

Kedy vzniká subjektu povinnosť zápisu do RPVS?

Subjektu vzniká povinnosť zápisu do RPVS ak spĺňa nasledovné štyri podmienky. Prvou podmienkou je, že subjekt spĺňa niektorú z definícií partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o RPVS. Druhou podmienkou je, že prijíma plnenie na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu. Treťou podmienkou je, že plnenia prekračujú zákonom stanovené limity. Štvrtou podmienkou je, že nie je vylúčený z pôsobnosti zákona o RPVS.

Kto je partner verejného sektora?

Definíciu partnera verejného sektora určuje § 2 odsek (1) písmeno a) zákona o RPVS.

Môže byť návrh na zápis subjekt do RPVS odmietnutý?

Registrujúci orgán pred registráciou preverí náležitosti definované v § 6 zákona o RPVS. Skúma formálne náležitosti a tiež to, či partner verejného sektora nebol v posledných dvoch rokoch vymazaný z registra podľa § 12 ods. 7 alebo podľa § 13 ods. 2.

Kto je správcom a prevádzkovateľom register partnerov verejného sektora (RPVS)?

Správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom (orgán vykonávajúci zápisy údajov) je Okresný súd Žilina.

Sú súčasťou RPVS aj určité listiny?

Áno, súčasťou registra sú aj zákonom ustanovené listiny, prílohy, ktoré sa prikladajú pri návrh na zápis do RPVS.

Je možné získať potvrdenie o zápise v RPVS?

Potvrdenie o zápise údajov v registri sa nevydáva. Uvedené je dané práve tým, že údaje zapísané v RPVS sú verejne dostupné na webe v právne záväznej podobe.

Sú údaje z RPVS dostupné ako Opendata?

Akých transakcií, verejných zdrojov, či majetku sa RPVS týka?

Zákon sa netýka len finančných prostriedkov a nakladaním s nimi, ale pokrýva majetok verejného sektora vo všeobecnosti. Z tohto pohľadu možno zhrnúť zamerania zákona na peňažné prostriedky, verejné obstarávanie, niektoré verejné licencie, postúpené pohľadávky voči verejnému sektoru a subdodávatelia partnerov verejného sektora.

Čo sa považuje za „peňažné prostriedky“ pri RPVS?

Za peňažné prostriedky pri RPVS sa považujú peňažné prostriedky z verejných rozpočtov, z európskych fondov okrem Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, od právnickej osoby zriadenej zákonom okrem komory zriadenej zákonom, od verejného podniku, z verejného zdravotného poistenia alebo v rámci štátnej pomoci.

Z akých rozpočtov sa rozumie z „verejných rozpočtov“?

Štátny rozpočet, rozpočet štátnych účelových fondov, rozpočet verejnoprávnej inštitúcie, rozpočet obce, rozpočet vyššieho územného celku.

Kto nie je partnerom verejného sektora RPVS?

Kto nie je partnerom verejného sektora definuje § 2 odsek (5) zákona č. 315/2016 Z. z..

Nie je ním napríklad subjekt verejnej správy, verejný podnik, osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore, banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov alebo iná finančná inštitúcia, iný štát a jeho orgány, EÚ a jej orgány, NATO, OSN, pozemkové spoločenstvo a iné.

Je výška odmeny oprávnenej osoby za vykonanie zápisu do RPVS regulovaná zákonom?

Nie, výška odmeny oprávnenej osoby nie je regulovaná zákonom a jej výška je na dohode medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora.

V akej výške je odmena oprávnenej osoby za vykonanie zápisu do RPVS?

Výška odmeny pre oprávnenú osobu závisí od zložitosti overenia daného partnera verejného sektora. Zložitosť overenia závisí na zložitosti vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Môže subjekt verejného sektora uzavrieť zmluvu s tým, kto nie je zapísaný v RPVS a má túto povinnosť?

Nie, podľa § 42b zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch nemôže.

Ktorým okamihom vzniká povinnosť zápisu do RPVS?

Povinnosť zápisu vzniká momentom pred podpisom zmluvy medzi partnerom verejného sektora a verejným sektorom.

Je možné zapísať sa do RPVS dodatočne po podpise zmluvy s verejným sektorom?

Nie, nie je možný dodatočný zápis. Subjekt verejného sektora nemôže uzavrieť zmluvu s tým, kto nie je zapísaný v RPVS a má túto povinnosť.

Ako dlho musí byť partner verejného sektora zapísaný v RPVS?

Partner verejného sektora musí byť v RPVS zapísaný aspoň po dobu trvania zmluvy.

Musí byť partner verejného sektora zapísaný v RPVS počas celej doby trvania zmluva?

Áno, musí.

Je možný dobrovoľný zápis do RPVS?

Áno, do RPVS sa môže zapísať aj osoba, ktorá nespĺňa podmienky pre povinný zápis do RPVS.

Ako je definovaná zmluva na účely zákona o RPVS?

Zmluvou na účely zákona o RPVS sa rozumie buď dvojstranný právny úkon na základe ktorého dochádza k poskytovaniu finančných, či iných plnení od verejného sektora. Zmluvou sa tiež rozumie iný právny úkon napr. príklep na dražbe.

Vzťahuje sa zákon o RPVS na všetky eurofondy?

Zákon sa vzťahuje na všetky eurofondy s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

Čo je to verejný podnik na účely zákona o RPVS?

Verejným podnikom sa na účely zákona o RPVS rozumie právnická osoba, v ktorej má štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť.

Je verejný podnik partnerom verejného sektora?

Verejný podnik štandardne nie je partnerom verejného sektora, stáva sa ním ale vtedy ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.

Aké je opakujúce sa plnenie RPVS?

Pri opakujúcom plnenie RPVS nie je známa celková výška plnenia a povinnosť plnenia zmluvy vzniká v určitých pravidelných a opakujúcich sa časových intervaloch. Napríklad prenájom na základe zmluvy o nájme je príkladom opakujúceho plnenia.

Ako sa vypočíta hodnota opakujúceho sa plnenia pri RPVS?

Pri opakujúcom sa plnení sa hodnota vypočíta ako súčet plnení za celú dobu trvania zmluvy.

Ako sa vypočíta hodnota pri zmluvách na dobu neurčitú?

Ak ide o zmluvu na dobu neurčitú, alebo takú pri ktorej nie je zrejmé, či dôjde k prekročeniu finančného limitu na povinný zápis do RPVS, povinnosť vzniká pred prijatím plnenia, ktorým dôjde k prekročeniu finančného limitu.

Ako sa vypočíta hodnota plnenia RPVS pri štátnej pomoci?

V prípade ak nemožno určiť výšku štátnej pomoci, zápis do RPVS je povinný bez ohľadu na výšku plnenia.

Ako sa vypočíta hodnota plnenia RPVS pri nájomných zmluvách?

Pri nájomnej zmluve na dobu neurčitú vzniká povinnosť zápisu do RPVS pred plnením, ktorým sa limit prekročí. Pri nájomnej zmluve na dobu určitú je hodnota plnenia súčtom všetkých súm nájomných (súm všetkých čiastkových plnení).

Aké je jednorazové plnenie RPVS?

Pri jednorazovom plnení je vopred známa celková výška plnenia zmluvy. Napríklad dodanie tovaru v hodnote 150 000,- €.

Limity pri RPVS sú uvádzajú s DPH alebo bez DPH?

Limity sa uvádzajú v sumách bez DPH. Napr. dodanie tovaru v hodnote 108 000,- € s DPH (90 000,- € bez DPH neprekračuje limit 100 000,- €.

Posudzuje sa hodnota plnenia RPVS na základe znaleckého posudku?

Zákon o RPVS síce nevyžaduje znalecký posudok pri ohodnotení verejného majetku, ktorý je predmetom plnenia. Ak ale je znalecký posudok vyhodnotený, tak sa pri určení hodnoty z neho vychádza.

Sčítavajú sa výšky plnení z viacerých zmlúv pri posudzovaní prekročenia výšky limitu RPVS?

Nie, výšky plnení viacerých zmlúv sa nesčítavajú. Tri zmluvy vo výške 60 000,- € neprekračujú limit 100 000,- €, aj keď je sčítaná hodnota 180 000,- €.

Aké povinnosti má partner verejného sektora?

Partner verejného sektora má pri svojom postavení rôzne povinnosti. Okrem základnej povinnosti samotného zápisu do RPVS, má napríklad aj povinnosť poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe, alebo ju informovať o zmenách KUV. Partner verejného sektora má tiež povinnosť v prípade výmazu oprávnenej osoby zapísať novú oprávnenú osobu.

Kto je to oprávnená osoba z pohľadu RPVS?

Oprávnená osoba vykonáva činnosti pre partnera verejného sektora pri zápise do RPVS. Je legitimovaná na komunikáciu s registrovým súdom.

Kto môže byť oprávnenou osobou podľa zákona o RPVS?

Oprávnenou osobou je podľa zákona len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca.

Aké povinnosti má oprávnená osoba RPVS?

Hlavnou povinnosťou oprávnenej osoby je identifikovať konečného užívateľa výhod a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a pri týchto činnostiach konať nestranne a s odbornou starostlivosťou. Oprávnená osoba komunikuje s registrujúcim orgánom.

Môže oprávnená osoba RPVS komunikovať s registrujúcim súdom prostredníctvom splnomocnenia?

Zastúpenie oprávnenej osoby je možné len v prípade, že je oprávnená osoba právnickou osobou.

Je dostupný zoznam oprávnených osôb RPVS?

Nie, ministerstvo spravodlivosti nevedie zoznam oprávnených osôb RPVS.

Ako je upravený vzťah oprávnenej osoby a partnera verejného sektora?

Vzťah oprávnenej osoby a partnera verejného sektora je upravený písomnou dohodou, ktorou sa oprávnená osoba zaviaže plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Je možné realizovať zápis do RPVS listinne?

Nie, na listinné podania sa neprihliada. Zápis je možný len elektronicky formou.

Môže podania RPVS realizovať iná ako oprávnená osoba?

Nie, na podania ktoré nie sú autorizované oprávnenou osobou, sa neprihliada.

Je oprávnená osoba viazaná pokynmi partnera verejného sektora?

Nie, oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora.

Je postačujúce ak oprávnená osoba čerpá údaje na identifikáciu a overenie konečného užívateľa výhod len z verejne dostupných zdrojov?

Nie, takéto konanie nie je dostačujúce.

Aké verejne nedostupné dokumenty môže vyžadovať oprávnená osoba RPVS na výkon svojej činnosti.

Môže si vyžiadať napríklad pohyby na účtoch, zmluvy, objednávky, faktúry, zápisnice o hlasovaní, disponibilné práva k účtom alebo iné dokumenty.

Môže sa oprávnená osoba nechať vymazať z registra pri danom partnerovi verejného sektora?

Áno, zákon umožňuje, aby sa zapísaná oprávnená osoba nechala vymazať z registra (napr. z dôvodu ukončenia spolupráce s partnerom verejného sektora). V tomto prípade návrh na výmaz podáva oprávnená osoba.

Kto sa považuje za členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora?

Za člena vrcholového manažmentu pre účely RPVS sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

Aké sú povinnosti KÚV?

Konečný užívateľ výhod má povinnosť oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa ním stal. Je povinný oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe.

Aký je rozdiel medzi identifikáciou konečného užívateľa výhod a overením identifikácie konečného užívateľa výhod?

Identifikáciu KÚV vykonáva oprávnená osoba pri prvom zápis subjektu do RPVS a overenie identifikácie KUV sa vykonáva následne a priebežne počas trvania zápisu v registri.

Je možné dobrovoľné overenie identifikácie KÚV?

Áno. Od 1.9.2019 je možné vykonať dobrovoľné overenie identifikácie KÚV a to prostredníctvom elektronickej služby „Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod“.

Ako sa preukazuje identifikácia konečných užívateľov výhod?

Identifikácia konečných užívateľov výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, ktorý vyhotovuje oprávnená osoba.

Je verifikačný dokument RPVS verejne dostupný?

Áno, verifikačný dokument je verejne dostupný v registri. Vo verifikačnom dokumente sa nenachádza všeobecne použiteľný identifikátor (napr. rodné číslo).

Prečo nemôže verifikačný dokument RPVS obsahovať rodné číslo?

Pretože ide o verejný dokument.

Čo obsahuje verifikačný dokument RPVS?

Povinné obsahové náležitosti verifikačného dokumentu RPVS sú ustanovené § 11 odsek 6 zákona o RPVS.

Má verifikačný dokument RPVS dobu platnosti?

Verifikačný dokument nemá „dobu platnosti“, keďže slúži na osvedčenie predpokladaných skutočností v konkrétnom časovom okamihu.

Kto je považovaný za verejného funkcionára podľa RPVS?

Zoznam funkcií, ktoré sú považované za funkciu verejného funkcionára je definovaný článkom 2 odsek 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Môže byť verejný funkcionár konečný užívateľ výhod v spoločnosti, ktorá prijíma verejné zdroje?

Áno, môže. Informácia, či je KUV subjektu verejný funkcionár sa zapisuje do RPVS a oprávnená osoba má povinnosť preveriť, či KUV je alebo nie je verejným funkcionárom.

Kto je registrujúci orgán registra partnerov verejného sektora?

Registrujúcim orgánom RPVS pre celé územie SR je Okresný súd Žilina.

Aké sú povinné prílohy k návrhu na zápis do RPVS?

Povinné prílohy sú verifikačný dokument, vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie podľa § 4 ods. 6, ak sa uplatňuje postup podľa § 4 ods. 6.

Kto môže byť sankcionovaný za porušenie zákona o RPVS?

Za poručenie zákona o RPVS môžu byť sankcionované všetky druhy subjektov, ktorých sa RPVS týka. Ide teda o partnera verejného sektora, oprávnenú osobu, konečných užívateľov výhod, ale aj subjekty verejného sektora.

Aké sankcie hrozia partnerovi verejného sektora v súvislosti s RPVS?

Primárnou sankciou nezapísania sa do registra je nemožnosť uchádzať sa o verejné prostriedky. Ďalej oprávnenej osobe hrozí: pokuta (vo výške hospodárskeho prospechu inak od 10 000 € do 1 000 000 €), výmaz z registra, diskvalifikácia, odstúpenie od zmluvy, neplnenie záväzku alebo odňatie licencie (pri držiteľoch verejných licencií).

Aké sankcie hrozia štatutárnemu orgán partnera verejného sektora v súvislosti s RPVS?

Štatutárom PVS hrozí pokuta od 10 000 € do 100 000 €.

Aké sankcie hrozia konečnému užívateľovi výhod v súvislosti s RPVS?

Konečnému užívateľovi výhod hrozí pokuta do 10 000 €.

Aké sankcie hrozia oprávnenej osobe v súvislosti s RPVS?

Pokuta od 10 000 € do 100 000 € hrozí oprávnenej osobe, ak bude vykonávať oprávnenú osobu aj napriek vylúčeniu definovanom v § 19 zákona o RPVS.

Aké sankcie hrozia subjektom verejného sektora v súvislosti s RPVS?

Subjektom verejného sektora (resp. osobám konajúcim v ich mene), hrozí pokuta od 1 000 € do 100 000 €, alebo pokuta 5% zmluvnej ceny.

Hrozia aj trestnoprávne následky pri RPVS?

V prípade uvedenia nepravdivých údajov o KUV môže hroziť trestnoprávna zodpovednosť partnera verejného sektora a oprávnenej osoby.

Ako vníma zákon o RPVS subdodávateľov?

Subdodávatelia sú tiež partnermi verejného sektora a majú povinnosť zapísať sa do RPVS. Povinnosť majú všetci subdodávatelia v danom reťazci, nielen subdodávateľ v prvom rade, ktorí prekračujú zákonom stanovené limity.

Dôležitá je otázka vedomosti subdodávateľov, že tovar alebo služba bola dodaná verejnému sektoru. V niektorých prípadoch subdodávatelia nemusia mať vedomosť, že nimi poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva“ súvisia s plnením pre verejný sektor. V zákone je toto ošetrené formuláciou „vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti“.

Musí sa poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na vyžiadanie (AVMS) zapísať do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Áno, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na vyžiadanie (AVMS) sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora (RPVS).