Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Živnosť > Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021

Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021

27. júla 2021

Vďaka schválenej novele živnostenského zákona sa napríklad zruší minimálna a maximálna dĺžka pozastavenia živnosti, predĺži lehota na oznámenie prevádzkarne alebo sa zníži doba potrebnej praxe pri remeselných a viazaných živnostiach. Prehľad všetkých zmien aj s komentárom Vám prinášame v článku.

pán v obleku a helme píše na stole

Novela živnostenského zákona vstupuje do platnosti 1. 8. 2021

Zmeny v živnostenskom zákone začnú platiť od 1. 8. 2021.

V detaile návrhu zákona je možnosť vidieť legislatívny proces novely živnostenského zákona. Návrh zákona bol doručený 21. 12. 2020 a navrhovateľ listom presunul návrh zákona najprv na marcovú a následne na júnovú schôdzu NR SR. Návrh zákona bol 18. 6. 2021 prerokovaný a schválený na 32. schôdzi NR SR a zákon bol 1. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Jedným z cieľov zmien v živnostenskom zákone je princíp „jedenkrát a dosť“

Jedným z hlavných cieľov zmien živnostenského zákona je pokračovať v snahe o odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže podnikateľov, tak fyzických osôb pri zakladaní živnosti ako aj právnických osôb pri zakladaní spoločnosti s.r.o.. Nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.

Hlavnými oblasťami zmien v živnostenskom zákona sú dĺžka pozastavenia živnosti, zmena lehoty na oznámenie prevádzkarne a dĺžka praxe remeselných a viazaných živností

Oblasti zmien v živnostenskom zákone sú podľa dôvodovej správy návrhu zákona nasledovné:

 • zrušenie minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti,
 • predĺženie lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne,
 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe,
 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie praxe v odbore,
 • zníženie počtu remeselných živností,
 • úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní

Všetky zmeny v živnostenskom zákona nájdete nižšie, spolu s komentárom danej zmeny.

Lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne sa predlžuje na 15 dní

Do 1. 8. 2021 museli podnikatelia oznamovať zriadenie prevádzkarne najneskôr v deň jej zriadenia. Po novom sa lehota na oznámenie prevádzkarne predlžuje na 15 dní, čo dáva priestor na flexibilitu podnikateľov a znižuje riziko potenciálnych pokút za neskoré ohlásenie prevádzkarne. Stále tiež platí, že na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach.

Ruší sa minimálna a maximálna lehota pozastavenia živnosti

V nadväznosti na potreby praxe sa zavádza väčšia variabilita inštitútu pozastavenia prevádzkovania živnosti, a to odstránením minimálnej a maximálnej doby pozastavenia živnosti. V živnostenskom zákone figuroval do 1. 8. 2021 odsek (6) v znení „Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.“. Novela zmien v živnostenskom zákone odsek (6) vypúšťa, takže pozastavenie živnosti môže mať ľubovoľnú dobu. Živnostník môže teda živnosť obnoviť a začať opäť podnikať aj pár dní po pozastavení živnosti. A zároveň môže mať živnosť pozastavenú aj viac ako tri roky, čo bola doteraz maximálne povolená lehota pozastavenia živnosti.

Ohlasovateľ živnosti nemusí uvádzať údaje na účely získania výpisu z registra trestov

S ohlásením živnosti sa podľa zákona do 1. 8. 2021 uvádzali tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zmeny živnostenského zákona priniesli, že po novom si Okresné úrady údaje na účely získania výpisu z registra trestov overia priamo cez register obyvateľov, ohlasovateľ živnosti ich nemusí dokladovať, keďže register je platným zdrojom údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov.

Konkrétne ide o údaje miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky. Zaujímavosťou je, že tieto údaje neboli živnostenským úradom vyžadované už od začiatku roka 2021, keďže začiatkom roka zmizli tieto údaje z formulára elektronickej služby Slovensko.sk na ohlásenie živnosti.

Zodpovedný zástupca môže sám oznámiť živnostenskému úradu ukončenie výkonu svojej funkcie

Pri vykonávaní remeselnej alebo viazanej živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu musí podnikateľ preukázať súhlas zodpovedného zástupcu, že súhlasí s vykonávaním funkcie zodpovedného zástupcu pre daného podnikateľa. V prípade, že daný zodpovedný zástupca už nechce vykonávať zodpovedného zástupcu pre daného podnikateľa, má od 1. 8. 2021 na základe zmien v živnostenskom zákone možnosť sám oznámiť ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu živnostenskému úradu. Je povinný ale o odvolaní súhlasu vopred informovať podnikateľa a zároveň musí toto informovanie preukázať živnostenskému úradu. Zákon nešpecifikuje koľko „vopred“ musí podnikateľa informovať.

Znižuje sa doba potrebnej odbornej praxe pri remeselných živnostiach

Zmeny v živnostenskom zákone priniestli zmeny aj pri remeselných živnostiach. Odborná spôsobilosť sa pri remeselných živnostiach preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. V prípade, ak podnikateľ nespĺňa vyučenie v odbore alebo príslušnom odbore, je možné splniť odbornú spôsobilosť kombináciou vzdelania a praxe. Od 1. 8. 2021 sa znížili požiadavky na trvanie praxe a prax sa bude preukazovať:

 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe (pôvodne jednoročnej praxe) v odbore alebo jednoročnej praxe (pôvodne dvojročnej praxe) v príbuznom odbore
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe (pôvodne jednoročnej praxe) v odbore alebo jednoročnej praxe (pôvodne dvojročnej praxe) v príbuznom odbore
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe (pôvodne dvojročnej praxe) v odbore alebo dvojročnej praxe (pôvodne trojročnej praxe) v príbuznom odbore
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe (pôvodne jednoročnej praxe) v odbore alebo jednoročnej praxe (pôvodne dvojročnej praxe) v príbuznom odbore alebo
 • dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe (pôvodne jednoročnej praxe) v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky (pôvodne viac ako tri roky).

Znižuje sa doba potrebnej odbornej praxe pri viazaných živnostiach

Zmeny živnostenského zákona priniesli zníženie vyžadovanej doby odbornej praxe pri viazaných živnostiach „Vývoj a výroba zbraní alebo streliva“, „Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní“, „Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel“, „Vyučovanie v odbore umenia“, „Prevádzkovanie cestovnej kancelárie“ a „Prevádzkovanie cestovnej agentúry“.

Zníženie praxe pri živnosti „Vývoj a výroba zbraní alebo streliva“

Potrebná prax v odbore pri viazanej živnosti „Vývoj a výroba zbraní alebo streliva“, ktorá patrí do SKUPINY 202 – „Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia“ sa mení z 10 rokov na 6 rokov.

Zníženie praxe pri živnosti „Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní“

Potrebná prax v odbore pri viazanej živnosti „Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní“, ktorá patrí do SKUPINY 202 – „Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia“ sa mení z 10 rokov na 6 rokov.

Zníženie praxe pri živnosti „Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel“

Potrebná prax v odbore pri viazanej živnosti „Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel“, ktorá patrí do SKUPINY 213 – „Stavebníctvo“ sa mení z 2 rokov na 1 rok.

Zníženie praxe pri živnosti „Vyučovanie v odbore umenia“

Potrebná prax v odbore pri viazanej živnosti „Vyučovanie v odbore umenia“, ktorá patrí do SKUPINY 214 – „Ostatné“ sa mení z 10 rokov na 6 rokov.

Zníženie praxe pri živnosti „Prevádzkovanie cestovnej kancelárie“

Potrebná prax v odbore pri viazanej živnosti „Prevádzkovanie cestovnej kancelárie“, ktorá patrí do SKUPINY 214 – „Ostatné“ sa pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa mení z 2 rokov na 1 rok.

Zníženie praxe pri živnosti „Prevádzkovanie cestovnej agentúry“

Potrebná prax v odbore pri viazanej živnosti „Prevádzkovanie cestovnej agentúry“, ktorá patrí do SKUPINY 214 – „Ostatné“ sa pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa mení z 1 roka na 6 mesiacov.

Zníženie praxe pri živnosti „Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia“

Potrebná prax v odbore pri viazanej živnosti „Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia“, ktorá patrí do SKUPINY 214 – „Ostatné“ sa pri stredoškolskom vzdelaní reštaurátorského zamerania mení z 3 rokov na 2 roky, pri úplnom strednom vzdelaní príbuzného odboru mení z 5 rokov na 4 roky, pri vysokoškolskom umeleckom vzdelaní reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru mení z 1 roka na 6 mesiacov.

Zníženie praxe pri živnosti „Zasielateľstvo“

Potrebná prax v odbore pri viazanej živnosti „Zasielateľstvo“, ktorá patrí do SKUPINY 214 – „Ostatné“ sa pri sa pri vysokoškolskom vzdelaní vypúšťa (pôvodne bola 1 rok), pri stredoškolskom vzdelaní mení z 2 rokov na 1 rok. Pribudla tiež možnosť získania odbornej spôsobilosti osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore a dvojročná prax v odbore.

Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po doručení oznámenia

Do 1. 8. 2021 nastávali účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti. Od 1. 8. 2021 nastávajú podľa živnostenského zákona účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu. Alebo ak je v oznámení pozastavenia živnosti uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Pokuta za neohlásenie prevádzkarne sa znižuje z 1 659 € na 663 €

Oznámenie novej prevádzkarne je jednou z povinností právnických osôb a živnostníkov. Do 1. 8. 2021 hrozila pri nesplnení povinnosti oznámenia prevádzky podnikateľovi pokuta vo výške 1 659 €. Od 1. 8. 2021 sa táto pokuta zníži na 663 €. Pokuta za neohlásenie zrušenia prevádzkarne sa nemení a ostáva 663 €.

Vznik živnostenského oprávnenia pre osoby s bydliskom mimo EÚ a OECD je podmienený udelením trvalého pobytu v SR

V živnostenskom zákone sa zmenili aj podmienky pre cudzincov. Od 1. 8. 2021 platí, že fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

Galvanizácia kovov a smaltovanie už nie sú remeselné, ale voľné živnosti

Zo zoznamu remeselných živností, ktorý je definovaný v prílohe živnostenského zákona vypadli zo skupiny „101 – Výroba kovov a kovových výrobkov“ živnosti galvanizácia kovov a smaltovanie. Tým sa tieto živnosti stali voľnými.

Zrušenie potreby vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory pri odpustení prekážky prevádzkovania živnosti

Živnostenský zákon definuje prekážky prevádzkovania živnosti, medzi ktoré patrí napr. konkurz, spôsobenie konkurzu alebo opätovné potvrdenie núteného vyrovnania. Živnostenský úrad môže odpustiť prekážky v prevádzkovaní živnosti, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky. Od 1. 8. 2021 nastala zmena a živnostenský úrad na odpustenie nepotrebuje vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory, ktoré bolo pred touto novelou potrebné. Cieľom je zrýchlenie procesu a odbremenenie živnostenského úradu.

Záver

Zmien v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021 je vcelku veľké množstvo. Ich cieľom je zníženie byrokratického zaťaženia podnikateľov a mnohé z nich by mali tento cieľ aj splniť. Je možné, že niektorých podnikateľov sa vôbec nedotknú, je ale dobré sa v zmenách vyznať, keby sa podnikateľa v budúcnosti týkali.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k zmenám v živnostenskom zákone

Aké sú najhlavnejšie zmeny v živnostenskom zákone od 1.8.2021?

Vďaka schválenej novele živnostenského zákona sa napríklad zruší minimálna a maximálna dĺžka pozastavenia živnosti, predĺži lehota na oznámenie prevádzkarne alebo sa zníži doba potrebnej praxe pri remeselných a viazaných živnostiach.

Kedy vstupuje do platnosti novela živnostenského zákona?

Novela živnostenského zákona vstupuje do platnosti 1. 8. 2021.

Aká je lehota na oznámenie prevádzkarne?

Lehota na oznámenie prevádzkarne je 15 dní.

Aká je minimálna a maximálna lehota pozastavenia živnosti?

Lehoty pozastavenia živnosti sú od 1. 8. 2021 zrušené. Živnosť je možné pozastaviť na ľubovoľnú dobu.

Je potrebné pri ohlasovaní živnosti uvádzať údaje na účely získania výpisu z registra trestov?

Nie, živnostenský úrad nevyžaduje údaje na účely získania výpisu z registra trestov.

Môže zodpovedný zástupca sám oznámiť živnostenskému úradu ukončenie výkonu svojej funkcie?

Áno, môže. Súčasťou tohto oznámenia ale musí byť preukázanie, že informoval daného podnikateľa o ukončení funkcie zodpovedného zástupcu.

Aká je pokuta za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu?

Pokuta za neohlásenie prevádzkarne je 663 €.

Súvisiace články