malé logo efektivnejsie.sk

Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Veronika Székelyová

Mgr. Veronika Székelyová

Som absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Venujem sa najmä pracovnému, obchodnému právu a právu sociálneho zabezpečenia.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Živnosť > Odvody živnostníka do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2022 a 2023

Odvody živnostníka do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2022 a 2023

08. júna 2022

V akej výške musia platiť živnostníci sociálne a zdravotné odvody v roku 2022? O koľko sa zvýšia dané odvody v roku 2023? Aká je hranica príjmu živnostníkov pre povinné platenie odvodov do Sociálnej poisťovne?

bankovy a mince EURO

Odvody živnostníka do zdravotnej poisťovne

Zákon o zdravotnom poistení výslovne formuluje samostatne zárobkovo činnej osobe (živnostníkovi) povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne prvým dňom vykonávania činnosti. Daná povinnosť platiť preddavky na zdravotné odvody teda vzniká dňom ohlásenia živnosti.

Minimálne preddavky živnostníka na zdravotné poistenie sú v roku 2022 vo výške 79,31 €

Živnostník platí z príjmu zdaňovaného podľa § 6 zákona o dani z príjmov preddavky na poistné, a to min. 14 %: 

 • preddavok živnostníka bez zdravotného postihnutia na zdravotné poistenie je v roku 2022 vo výške 79,31 €,
 • preddavok živnostníka so zdravotným postihnutím na zdravotné poistenie je v roku 2022 vo výške 39,65 € (50%).

Splatnosť preddavkov pre samostatne zárobkovo činné osoby je do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Poistné sa platí bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v príslušnej zdravotnej poisťovni.

V roku 2023 bude minimálny preddavok SZČO na zdravotné poistenie vo výške 84,77 €

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky stúpla priemerná mesačná mzda za rok 2021 zo súčasných 1 133 € na 1 211 €, zvýši sa tým aj minimálny preddavok na zdravotné poistenie. Minimálny preddavok bude v roku 2023 vo výške 84,77 € (1 211/100*50 = 605,5 € a z toho 14 % = 84,77 €).

Oproti súčasnému minimálnemu preddavku na zdravotné poistenie vo výške 79,31 € sa bude jednať o nárast o 5,46 € pri živnostníkoch, ktorí sú bez zdravotného postihnutia. Pri živnostníkoch so zdravotným postihnutím je aktuálne minimálny preddavok vo výške 39,65 €  a v roku 2023 bude minimálny preddavok vo výške 42,38 €.

Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne (sociálne odvody)

Právny základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne je zakotvený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Odvody na sociálne poistenie však živnostník neplatí od začiatku svojho podnikania.

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (povinné nemocenské a dôchodkové poistenie) vzniká živnostníkovi od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý mal živnostník príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou a tieto príjmy sú vyššie ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Minimálne a maximálne odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne v roku 2022

Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2022 budú v sume 187,78 € (33,15 % z 566,50 €).

Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2022 sa určí ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2020, teda pôjde o sumu 7 931 € (1 133 € x 7).

Minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálnych odvodov v roku 2022 sa vypočíta na základe priemernej mesačnej mzdy za rok 2020, teda pôjde o sumu 1 133 €. Výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov v roku 2022 je 566,50 € (50 % z 1 133 €).

Na základe minimálneho vymeriavacieho základu je následne možné určiť výšku minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne. Výška mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne sa teda vypočíta ako 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu.

Živnostník platí v roku 2022 odvody do Sociálnej poisťovne vtedy, ak mal v roku 2021 príjmy viac ako 6 798 €

Zákon o sociálnom poistení stanovuje, že na vznik povinnosti platiť sociálne odvody musí byť príjem živnostníka vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu. Rovnako ako pri odvodoch do zdravotnej poisťovne, v roku 2022 je nutné zohľadniť priemernú mesačnú mzdu za rok 2020, ktorá bola v sume 1 133 € (na zohľadnenie preddavkov 50% z priemernej mesačnej mzdy je to 566,5 €).

Pokiaľ bol teda príjem živnostníka v roku 2021 vyšší ako 6 798 € (12 x 566,5 €), v tom prípade vzniká živnostníkovi povinnosť platiť v roku 2022 poistné do Sociálnej poisťovne.

Vyhlásenie, že „živnostník neplatí sociálne odvody prvý rok podnikania“ teda nie je úplne presný

Tvrdenie, že živnostník neplatí sociálne odvody prvý rok podnikania je síce pravdivé, ale môže byť zavádzajúce, keďže pôsobí, že druhý rok podnikania sa už sociálne odvody platia. To neplatí vždy. Sociálne odvody sa ale platia až po prekročení určitého príjmu. Čiže sa môže stať, že určitý živnostník nebude platiť odvody do Sociálnej poisťovne nikdy, ak nebudú jeho príjmy dosahovať zákonom stanovené limity.

Sociálne poistenie začína živnostník platiť od 1. júla, resp. od 1. októbra pri predĺžení lehoty daňového priznania

Pri podaní daňového priznania v štandardnej lehote do konca marca, začína živnostník platiť sociálne odvody od 1. júla daného roka. Pri živnostníkoch, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. októbra. Živnostníci si tak vedia jednoducho posunúť platenie sociálnych odvodov až o tri mesiace.

Minimálne a maximálne odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne v roku 2023

V nadväznosti na výšku priemernej mesačnej mzdy sa určuje aj výška minimálnych či maximálnych odvodov pre živnostníkov. Vzhľadom na to, že priemerná mesačná mzda za rok 2021 stúpla na sumu 1 211 eur (z toho 50% je 605,5 a z toho 33,15 % sadzby odvodov) budú minimálne sociálne odvody živnostníka v roku 2023 v sume 200,72 €.

Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2023 sa určí ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2021, teda pôjde o sumu 8 477 € (1 211 € x 7).

Hranica príjmov pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2023 je 7 266 €

Vzhľadom na rastúcu priemernú mesačnú mzdu za rok 2021 sa zvyšuje aj hranica príjmov pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Pri zohľadnení priemernej mesačnej mzdy za rok 2021, ktorá bola v sume 1 211 € (a z toho 50% tvorí 605,5 €), potom ak bude príjem živnostníka za rok 2022 vyšší ako 7 266 € (12 x 605,5 €), vzniká živnostníkovi za obdobie od 1. 7. 2023, prípadne od 1. 10. 2023 povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne.

Príklad na nepresiahnutie hranice a neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne

Pani Mária mala v roku 2022 príjmy zo živnosti 6 900 €. Je teda pani Mária povinná platiť sociálne odvody?

Vzhľadom na to, že pani Mária nepresiahla stanovenú hranicu 7 266 €, nie je povinná od 1. 7. 2023 platiť sociálne odvody. Ak by však pani Mária mala príjmy vo výške 16 900 €, v tom prípade by už prekročila stanovenú hranicu a vznikla by jej povinnosť platiť sociálne odvody.

Sadzby poistného povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poisteného živnostníka (odvodov do Sociálnej poisťovne)

Výška odvodov spolu tvorí 33,15 %.

 • na nemocenské poistenie je vo výške 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne živnostníkov

Pri vypočítavaní odvodov do Sociálnej poisťovne si musíme najskôr vypočítať ročný vymeriavací základ, ako základ dane + zaplatené poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne / 1,486.

Následne si vypočítame mesačný vymeriavací základ ako ročný vymeriavací základ / 12.

Z danej sumy si vypočítame sociálne odvody vo výške 33,15 %.

Príklad výpočtu odvodov do Sociálnej poisťovne, ak bude mesačný vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ

 • Ročný VZ: 5 500 €
 • Zaplatené poistné do zdravotnej poisťovne: 300 €
 • Zaplatene poistné do Sociálnej poisťovne: 500 €
 • Ročný VZ: (5 500 + 300 + 500)/1,486 = 4 239,56 €
 • Mesačný VZ: 4 239,56/12 = 353,29 €

Nakoľko vypočítaný mesačný vymeriavací základ živnostníka je v sume 353,29 € a je teda nižší ako minimálny vymeriavací základ (566,50 €), živnostník je povinný v roku 2022 platiť minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 187,78 €.

Príklad výpočtu preddavku na sociálne poistenie živnostníka, ak bude mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny vymeriavací základ

 • Ročný VZ: 150 000 €
 • Zaplatené poistné do zdravotnej poisťovne  300€
 • Zaplatene poistne do Sociálnej poisťovne: 500€
 • Ročný VZ: (150 000+300+500)/1,486 = 101 480,48
 • Mesačný VZ: 101 480,48/12 = 8 456,70 €

Nakoľko v tomto prípade je mesačný vymeriavací základ vo výške 8 456,70 €, a je teda vyšší ako maximálny vymeriavací základ (7 931 €), živnostník bude platiť maximálne odvody 2 629,12 €.

Príklad výpočtu preddavku na sociálne poistenie živnostníka, ak bude mesačný vymeriavací základ vyšší ako minimálny vymeriavací základ a zároveň nižší ako maximálny vymeriavací základ

 • Ročný VZ: 100 000 €
 • Zaplatene poistné do zdravotnej poisťovne: 300€
 • Zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne: 500€
 • Ročný VZ: (100 000+300+500)/1,486 = 67 833,1
 • Mesačný VZ: 67 833,1/12 = 5 652,75 €  z toho 33,15 % = 1 873,88 €.

V tomto prípade je mesačný vymeriavací základ vo výške 1 873,88 €, je teda vyšší ako 566,50 € a nižší ako 7 931 €. Živnostník je teda povinný platiť mesačné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu, teda mesačné preddavky na sociálne poistenie vo výške 1 873, 88 €.

Ako sa určuje minimálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov do zdravotnej poisťovne?

Pri stanovení výšky minimálneho vymeriavacieho základu je relevantná priemerná mesačná mzda za dva roky predchádzajúceho obdobia, v roku 2022 je teda relevantná priemerná mesačná mzda za rok 2020. Štatistický úrad Slovenskej republiky za rok 2020 zverejnil sumu priemernej mesačnej mzdy vo výške 1 133 €.

Nakoľko sa minimálny vymeriavací základ na účely platenia zdravotných odvodov vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za dva roky predchádzajúce obdobie, v praxi to znamená, že výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov v roku 2022 je 566,50 eur (50 % z 1 133 €).

Minimálny vymeriavací základ sa teda v roku 2022 zvýšil na 566,50 € oproti roku 2021, kedy bol v sume 546,00 €.

Maximálny vymeriavací základ ani maximálna suma poistného nie je pri SZČO (živnostníkoch) určená.

Príklad na výpočet preddavku na zdravotné poistenie živnostníka

Z daňového priznania Márie ako živnostníčky k dani z príjmov za rok 2020, ktoré bolo podané v lehote do 31. 3. 2021 vyplýva, že mala príjmy vo výške 9 000 €. Zaplatené sociálne a zdravotné odvody boli vo výške 750 €.

Na to, aby sme si mohli vypočítať výšku mesačného vymeriavacieho základu, si musíme najskôr vypočítať výšku ročného vymeriavacieho základu, ktorý vypočítame ako základ dane + zaplatené  odvody do ZP+SP/1,486 teda:

9 000 €+ 750 € / 1,486 = 6 561,23 €.

Z uvedenej sumy si už môžeme vypočítať mesačný vymeriavací základ ako ročný vymeriavací základ/12:

6 561,23/12 = 546,75 €.

Keďže mesačný vymeriavací základ je vo výške 546,75 € a je teda nižší ako minimálny vymeriavací základ (566,50 €), živnostník má povinnosť platiť min. odvody vo výške 79,31 €.

Ak by bol mesačný vymeriavací základ vyšší ako 566,50 €, živnostník má povinnosť platiť mesačné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu.

Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné riadne a včas, zdravotná poisťovňa si môže uplatniť nárok na úrok z omeškania

Ak by platiteľ poistného neodviedol preddavok na poistné alebo nedoplatok riadne a včas, môže zdravotná poisťovňa uplatniť výkazom nedoplatkov okrem nároku na poistné aj nárok na úrok z omeškania. Úrok z omeškania sa vypočítava z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania.

Novú živnosť je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni

Naša spoločnosť využíva pri zakladaní živnosti oznámenie zdravotným poisťovniam prostredníctvom jednotného kontaktného miesto (JKM) živnostenského úradu, ktoré uvedenú skutočnosť oznámi danej zdravotnej poisťovni. Nie je teda potrebné kontaktovať zvlášť aj zdravotnú poisťovňu. Zdravotná poisťovňa informuje platiteľa poistného poštou o výške, čísle účtu a variabilnom symbole (väčšinou rodné číslo).

Splatnosť poistného do Sociálnej poisťovne a penále za omeškanie

Poistné je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné a platí sa buď formou poštovej poukážky alebo bezhotovostným prevodom.

V zmysle zákona o sociálnom poistení ak nedôjde k odvedeniu poistného za príslušný kalendárny mesiac včas alebo dôjde k odvedeniu poistného v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného.

Samostatne zárobkovo činná osoba a živnostník

Zákon o zdravotnom poistení ako i zákon o sociálnom poistení upravujú vo svojich ustanoveniach, ktoré sa týkajú poistných vzťahov pojem samostatne zárobkovo činná osoba a tieto zákony nepracujú s pojmom živnostník. Je to tak z toho dôvodu, pretože pod daný pojem samostatne zárobkovo činná osoba patrí aj fyzická osoba, ktorá prevádzkuje živnosť podľa živnostenského zákona – živnostník.

Zhrnutie

Nakoľko Štatistický úrad SR zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky , ktorá za rok 2021 vzrástla, pre živnostníkov to znamená zvýšenie minimálneho preddavku na zdravotné poistenie od roku 2023.

Čo sa týka výšky preddavkov, pre živnostníkov bez zdravotného postihnutia dôjde ku zvýšeniu na sumu 84,77 € a pre živnostníkov so zdravotným postihnutím pôjde o zvýšenie na 42,38 €.

Čo sa týka sociálnych odvodov, vzhľadom na spomínanú skutočnosť – rast priemernej mesačnej mzdy za rok 2021, na sumu 1 211 €, zvýšia sa minimálne sociálne odvody živnostníka v roku 2023 na sumu 200,72 €.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Veronika Székelyová

zakladateľ efektívnejšie.sk

Som absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Venujem sa najmä pracovnému, obchodnému právu a právu sociálneho zabezpečenia.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak potrebujete k téme povinnosti zápisu rodného čísla viac informácií, s radosťou ma kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k odvodom samostatne zárobkovo činnej osoby do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Aký je minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie pre živnostníka v roku 2022?

Minimálny vymeriavací základ v roku 2022 je vo výške 566,50 €.

Aký je maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie pre živnostníka v roku 2022?

Maximálny vymeriavací základ nie je určený.

Aký je minimálny preddavok živnostníka na zdravotné poistenie v roku 2022?

Minimálny preddavok živnostníka na zdravotné poistenie v roku 2022 je v sume 79,31 €.

Aký je maximálny preddavok živnostníka na zdravotné poistenie v roku 2022?

Maximálny preddavok živnostníka na zdravotné poistenie v roku 2022 nie je určený.

Aký je minimálny preddavok živnostníka na zdravotné poistenie v roku 2023?

Pri živnostníkoch bez zdravotného postihnutia bude minimálny preddavok na zdravotné poistenie vo výške 84,77 €. Pri živnostníkoch so zdravotným postihnutím bude minimálny preddavok  vo výške 42,38 €.

Do kedy sú splatné preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO?

Preddavky na zdravotné poistenie sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Kedy vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia?

Po skončení kalendárneho roka v zmysle § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Čo robiť v prípade, ak si zdravotná poisťovňa uplatní výkaz nedoplatkov?

Proti výkazu nedoplatkov je možné podať námietky do 15 dní odo dňa doručenia. Poistenec alebo platiteľ poistného je povinný uviesť v námietkach dôvod podania námietok.

Kedy vzniká živnostníkom povinnosť platiť sociálne poistenie (povinné nemocenské a dôchodkové poistenie)?

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie vzniká živnostníkom od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného, teda v roku 2022 vyšší ako 6 798 €.

Koľko percent tvorí odvodové zaťaženie živnostníka na sociálne odvody?

Odvodové zaťaženie živnostníka na sociálne poistenie je vo výške 33,15%.

Aká je hranica príjmov na platenie sociálnych odvodov v roku 2022?

Hranica príjmov je 6 798 € za rok 2022.

Aká je hranica príjmov na platenie sociálnych odvodov v roku 2023?

Hranica príjmov je 7 266 € za rok 2022.

Platí živnostník v roku 2022 odvody do sociálnej poisťovne?

Živnostník platí v roku 2022 odvody do sociálnej poisťovne vtedy, ak jeho príjmy v roku 2021 presiahli sumu 6 798 €.

Aká je výška minimálnych odvodov do sociálnej poisťovne v roku 2022?

Minimálne sociálne odvody živnostníka v roku 2022 sú 187,78 €.

Aká je výška minimálnych odvodov do sociálnej poisťovne v roku 2023?

Minimálne sociálne odvody živnostníka v roku 2023 sú 200,72 €.

Platí živnostník sociálne odvody druhý rok podnikania?

Nie vždy. Záleží to od toho aký mal príjem v minulom roku a či prekročil zákonom stanovenú hranicu príjmu.

Platí živnostník sociálne odvody prvý rok podnikania?

Nie, prvý rok podnikania sa sociálne odvody neplatia. Nasledujúce roky sa sociálne poistenie platí v prípade ak príjmy zo živnosti prekročia zákonom stanovené limity.

Platí živnostník odvody do sociálnej poisťovne ak obnoví prerušenú živnosť?

Povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne sa vždy určuje podľa príjmov v predchádzajúcom účtovnom období.

Súvisiace články

Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021

Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021

Ruší sa minimálna a maximálna dĺžka pozastavenia živnosti, predĺži lehota na oznámenie prevádzkarne alebo sa zníži doba potrebnej praxe pri remeselných a viazaných živnostiach.