S nami budete podnikať

logo efektívnejšie

Dokument A1 na prácu v zahraničí len 259 EUR

Elektronické vybavenie dokumentu A1 je rýchlejšie ako osobne na pobočke Sociálnej poisťovne
🏠 Domov > Ostatné online služby > Dokument A1

Šetríme Váš čas a peniaze

b

Žiadosť podáme ešte dnes

Rýchlejšie ako osobne

Online žiadosť o A1 je vybavená rýchlejšie ako osobná

Podľa Sociálnej poisťovne bude podanie žiadosti o vystavenie PD A1 cez eFormulár znamenať rýchlejšie vybavenie žiadosti a vystavenie PD A1.

Je to z dôvodu automatizácie procesov a odstránenia chýb pri vypĺňaní žiadostí papierovo.

R

Nechajte dokument A1 na nás – sme rýchli a spoľahliví

S nami vybavíte formulár A1 rýchlo a z pohodlia domova. Všetky formality vybavíme za Vás.

Naše skúsenosti s jednotlivými pobočkami Sociálnej poisťovne nám pomáhajú vybaviť dokument A1 rýchlejšie a bez chýb.

Postup spolupráce

 1. Vyplníte nezáväznú objednávku
 2. Do emailu Vám prídu inštrukcie aké dokumenty od Vás potrebujeme na vybavenie formuláru A1
 3. Dodáte nám potrebné veci (napr. živnostníci zmluvu, dve faktúry) a všetko ostatné vybavíme za Vás

Cena od 259 € s DPH

Živnostníci – 259 € s DPH

 • 169 € – poradenstvo pred podaním žiadosti
 • 90 € – podanie žiadosti o dokument A1 na sociálnu poisťovňu

Zamestnanci – 299 € s DPH

 • 240 € – poradenstvo pred podaním žiadosti
 • 59 € – podanie žiadosti o dokument A1 na sociálnu poisťovňu

Cena nezahŕňa preklad zmluvy do slovenčiny. Preklad vieme zabezpečiť, podľa rozsahu a jazyka je cena za preklad cca 70€ – 200€ s DPH.

 

Platba

 • Po potvrdení objednávky

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „PREJDI NA FORMULÁR“ budete presmerovaný na online formulár, kde zadáte údaje potrebné na získanie dokumentu A1. Ide o nezáväzný záujem.

Telefonický kontakt

Ing. Vladimíra Kubinová

Potrebujete sa poradiť ohľadom dokumentu A1?
Zavolajte na +421 911 988 531 a s radosťou Vám poradím.

Na čo slúži dokument A1 pre zamestnanca?

Podľa pravidiel Spoločenstva pracovníci, ktorí sa pohybujú v rámci Európskej únie, podliehajú právnym predpisom o sociálnom zabezpečení len jedného štátu. Aby zamestnanci podliehali právnym predpisom ich „domovskej krajiny“, je potrebné splniť podmienky na vyslanie a získať dokument A1.

Čo je cieľom mechanizmov vysielania pracovníkov do zahraničia?

Cieľom mechanizmov vysielania pracovníkov je pomáhať zamestnávateľom (a pracovníkom), ktorí požadujú, aby osoby pracovali dočasne v inej krajine. Preto sa nemôžu využívať na umiestňovanie pracovníkov v podnikoch alebo na tzv. pokračujúce zmluvy prostredníctvom vysielania rôznych pracovníkov na tie isté pracovné miesta a na rovnaké účely.

Na získanie dokumentu A1 musí vyslaný pracovník vykonávať činnosť v mene zamestnávateľa

V prvom rade, zamestnávateľ musí obvykle vykonávať svoju činnosť vo vysielajúcom štáte. Inak nie je možné vydať dokument A1 zamestnancovi. Okrem toho pravidlo, že pracovník „vykonáva činnosť v mene zamestnávateľa“ znamená, že počas obdobia vyslania musí existovať priamy vzťah medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vyslaným pracovníkom.

Aby bol dokument A1 zamestnancovi vydaný, musí zamestnávateľ obvykle vykonávať svoju činnosť vo vysielajúcom štáte

Aby zamestnávateľ splnil podmienky na vyslanie pracovníkov podľa Európskej legislatívy, musia byť splnené kritériá na určenie, že zamestnávateľ obvykle vykonáva svoju činnosť vo „vysielajúcom“ štáte. Pri určovaní, či podnik vykonáva podstatnú časť svojich činností, sa musia brať do úvahy všetky kritériá charakterizujúce činnosti vykonávané príslušným podnikom.

Medzi tieto kritéria patrí napríklad:

 • miesto, kde má vysielajúci podnik sídlo a správu
 • počet administratívnych zamestnancov vysielajúceho podniku prítomných vo vysielajúcom štáte a v štáte zamestnania
 • miesto náboru vyslaného pracovníka
 • miesto, kde je uzatvorená väčšina zmlúv s klientmi
 • právne predpisy uplatniteľné na zmluvy podpísané vysielajúcim podnikom s jeho klientmi a s jeho pracovníkmi,
 • počet zmlúv uzatvorených vo vysielajúcom štáte a v štáte zamestnania
 • obrat dosiahnutý vysielajúcim podnikom vo vysielajúcom štáte a v štáte zamestnania počas vhodného typického obdobia
 • dĺžka obdobia od zriadenia podniku vo vysielajúcom členskom štáte

Na vydanie dokumentu A1 pre zamestnanca je potrebný priamy vzťah medzi vysielajúcim podnikom a vyslaným zamestnancom

Z judikatúry Európskej únie vyplýva niekoľko zásad, ktoré upravujú situácie, že ide o priamy vzťah medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vyslaným zamestnancom. V týchto situáciách je možné vydať dokument A1 na prácu v zahraničí. Ide napríklad o:

 • vysielajúci zamestnávateľ má zodpovednosť za nábor
 • zmluva medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vyslaným zamestnancom bola a stále je platná počas obdobia vyslania
 • právomoc ukončiť pracovnú zmluvu (prepustiť zamestnanca) musí mať výlučne „vysielajúci“ zamestnávateľ
 • „vysielajúci“ zamestnávateľ si musí ponechať právomoc rozhodovať o „povahe“ práce vykonávanej vyslaným zamestnancom
 • povinnosť, pokiaľ ide o odmeňovanie zamestnanca spočíva na podniku, ktorý uzavrel pracovnú zmluvu
 • právomoc uložiť disciplinárne konania voči zamestnancovi zostáva vysielajúcemu zamestnávateľovi

Pri akých situáciách nie je možné uplatniť štatút vyslania a teda nie je možné zamestnancovi vystaviť dokument A1

Nie je možné uplatniť štatút vyslania a teda nie je možné zamestnancovi vystaviť dokument A1 napr. v týchto situáciách:

 • zahraničný podnik, do ktorého bol zamestnanec vyslaný, ho poskytne k dispozícii inému podniku v členskom štáte, kde má sídlo
 • zahraničný podnik, do ktorého bol zamestnanec vyslaný, ho poskytne k dispozícii podniku so sídlom v inom členskom štáte,
 • zamestnanec bol prijatý do zamestnania v jednom členskom štáte na to, aby bol vyslaný zahraničným podnikom so sídlom v druhom členskom štáte do podniku v treťom členskom štáte bez toho, aby boli splnené požiadavky vzťahujúce sa na predchádzajúcu účasť v systéme sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu
 • zamestnanec bol prijatý do zamestnania v jednom členskom štáte zahraničným podnikom so sídlom v druhom členskom štáte, aby pracoval v prvom členskom štáte
 • zamestnanec je vyslaný, aby nahradil inú vyslanú osobu
 • zamestnanec uzavrel pracovnú zmluvu s zahraničným podnikom, do ktorého je vyslaný.

Za určitých okolností je možné získať pre zamestnanca dokument A1 aj keď nahradil inú vyslanú osobu

Za výnimočných okolností by bolo možné nahradiť osobu, ktorá už bola vyslaná, a to za predpokladu, že obdobie povolené na vyslanie nebolo ukončené. Príkladom, kedy by k tomu mohlo dôjsť, je situácia, keď zamestnanec vyslaný na 20 mesiacov po 10 mesiacoch vážne ochorie a musí ho niekto nahradiť. V takej situácii by bolo vhodné umožniť inej osobe, aby bola vyslaná na zvyšných 10 mesiacov dohodnutého obdobia.

Aká smernica sa vzťahuje na vysielanie pracovníkov do zahraničia a podmienky zamestnávania?

Pokiaľ ide o podmienky zamestnávania, na vysielanie pracovníkov sa vzťahuje smernica 96/71/ES, ak pracovníka vysiela – v kontexte cezhraničného poskytovania služieb a na obmedzené obdobie – podnik, ktorý sa nachádza v jednej z týchto situácií:

 • vyslanie na základe zmluvy o poskytovaní služieb
 • vyslanie na základe zmluvy o poskytovaní služieb
 • dočasné agentúrne vyslanie

Vyslanie na základe zmluvy o poskytovaní služieb

V kontexte cezhraničného poskytovania služieb na obmedzené obdobie ide o vyslanie kedy podnik, ktorý uzatvoril zmluvu o poskytovaní služieb so stranou, pre ktorú sú služby určené a ktorá pôsobí v inom členskom štáte.

Vyslanie v rámci skupiny

V kontexte cezhraničného poskytovania služieb na obmedzené obdobie ide o vyslanie kedy podnik, ktorý chce vyslať pracovníka do prevádzky alebo podniku vo vlastníctve rovnakej skupiny na území iného členského štátu.

Dočasné agentúrne vyslanie

V kontexte cezhraničného poskytovania služieb na obmedzené obdobie ide o vyslanie kedy podnik, ktorý je dočasným zamestnávateľom alebo sprostredkovateľskou agentúrou a plánuje prenajať pracovníka užívateľskému podniku, ktorý je usadený alebo pôsobí na území iného členského štátu.

Čo je formulár A1 (dokument A1) na prácu v zahraničí a na čo slúži?

Tento dokument A1 určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny.

Osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec alebo SZČO v členskom štáte Európskej únie podlieha právnym predpisom v oblasti sociálneho zabezpečenia tohto členského štátu. Existuje ale výnimka. SZČO, ktorý zvyčajne vykonáva svoju činnosť na Slovensku a chodieva do iného členského štátu EÚ vykonávať podobnú činnosť, môže naďalej podliehať sociálnemu poisteniu na Slovensku za predpokladu, že očakávané trvanie takejto činnosti nepresahuje 24 mesiacov.

Aby sa na živnostníkov vyslaných pracovať v inom štáte EÚ vzťahovali sociálne predpisy pre SR, je potrebný dokument A1

Formulár PD A1 preukazuje skutočnosť, že živnostník je počas pobytu v zahraničí naďalej súčasťou systému sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny, maximálne však počas obdobia 2 rokov. Vďaka formuláru a1 môže slovenský živnostník pracovať v zahraničí a súčasne zotrvať v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku.

Ak živnostník nemá formulár A1 na prácu v zahraničí, musí sa v zahraničí prihlásiť na sociálne poistenie

V prípade, ak živnostník pracuje v zahraničí, teda je vyslaný pracovať do zahraničia, a nemá vystavený formulár A1, je potrebné, aby sa prihlásil na sociálne poistenie v krajine, kde pracuje a odvádzať tam sociálne poistenie. Nakoľko nemá vystavený formulár A1, nevzťahuje sa na neho výnimka ohľadom sociálneho poistenia a teda počas práce nepodlieha predpisom sociálneho poistenia na Slovensku.

Formulár A1 (dokument A1) pri vyslaní do zahraničia vystavuje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne

Ak má živnostník záujem o vystavenie formuláru A1, musí o neho požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Ak spĺňa podmienky vyslania, pobočka Sociálnej poisťovne vystaví dokument PD A1, ktorým sa osvedčuje, že v danom období živnostník podlieha slovenským právnym predpisom.

Je potrebné, aby bolo preukázané že živnostník obvykle pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba vo vysielajúcom členskom štáte a vykonáva podobnú činnosť ako v štáte, kde bude vyslaný.

Žiadosť o dokument A1 je možné podať písomne, alebo elektronicky

Pre písomnú žiadosť o dokument A1 je k dispozícii je Listinný formulár – žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 (SZČO). Vyplnený listinný formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska SZČO v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania. K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. scany) preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti.

Elektronická žiadosť sa podáva prostredníctvom eformuláru – Žiadosť o vystavenie A1 z dôvodu vyslania zamestnanca.

Sociálne poisťovňa odporúča žiadať o dokument A1 elektronicky, vzhľadom na rýchlejšie vybavenie tejto žiadosti. Odpoveď vám bude doručená priamo do elektronickej schránky Slovensko.sk.

Od 15.5.2023 je možné požiadať o A1 elektronicky

Od 15. mája 2023 je možné o PD A1 požiadať elektronicky. Proces udeľovania sa tak stáva rýchlejším pre Sociálnu poisťovňu, keďže nie je potrebné ručné prepisovanie údajov. Odpoveď na žiadosť je doručená do schránky Slovensko.sk.

Dokument A1 je určený pre dočasné vyslanie

Dôležité je podotknúť, že dokument A1 je možné živnostníkovi vydať, len ak je preukázané, že obvykle vykonáva túto činnosť vo svojej domovskej krajine. Živnostník vykonáva svoju činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby určité obdobie pred dátumom, keď sa presťahuje do iného členského štátu. Táto skutočnosť sa preukazuje vystavenými faktúrami z domovskej krajiny v určitej povinnej výške.

V súvislosti s podmienkou výkonu činnosti určitý čas pred vyslaním sa považuje za dostatočné splnenie obdobie aspoň dvoch mesiacov, kratšie obdobie si vyžaduje individuálne posúdenie.

Pri vystavení dokumentu A1 sa predpokladá, že sa živnostník vráti vykonávať činnosť do domovskej krajiny

Aj túto skutočnosť je potrebné pri získaní dokumentu A1 preukázať. Živnostník by aj naďalej mať prostriedky na to, aby mohol svoju činnosť vykonávať po návrate. Ide napríklad o:

 • existenciu priestorov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (napr. prevádzka, kancelárske priestory, prenajaté priestory na podnikanie, atď.),
 • registráciu v živnostenskom registri alebo komorách, profesijných spolkoch, atď.,
 • platenie daní na území SR,
 • existenciu daňového identifikačného čísla.

Živnostník s dokumentom A1 by mal vykonávať činnosť v rovnakom odvetví ako v domovskej krajine

Nemalo by sa stať, že bude živnostník v inom členskom štáte vykonávať inú činnosť ako je jeho obvyklá činnosť v krajine odkiaľ je vyslaný. Vo všeobecnosti sa činnosť živnostníka v tom istom odvetví považuje za vykonávanie podobnej činnosti. Treba však uznať, že dokonca v rámci odvetví sa práca môže veľmi líšiť, a nemusí byť vždy možné uplatniť toto všeobecné pravidlo.

Zmeny v A1 je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni

Vyslaný pracovník informuje v súlade s rozhodnutím A1 týkajúcim sa výkladu článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 príslušnú inštitúciu vysielajúceho štátu o akejkoľvek zmene, ktorá nastala počas obdobia vyslania, najmä:

 • ak sa vyslanie, o ktoré sa požiadalo, nakoniec neuskutočnilo,
 • ak sa činnosť prerušila z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v odseku 3 písm. b) tohto rozhodnutia (napr. z dôvodu, že sa činnosť v prijímajúcom štáte ukončila skôr, že SZČO ukončila alebo pozastavila samostatnú zárobkovú činnosť, z dôvodu zrušenia príslušnej zmluvy, atď.)
 • ak bol vyslaný pracovník pridelený svojim zamestnávateľom do iného podniku vo vysielajúcom štáte, najmä v prípade fúzie alebo prevedenia podniku.

Na oznámenie zmeny v A1 sa využije oznámenie Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách počas vyslania. Lehota na oznámenie zmien dokumentu A1 je 10 dní.

Krátke prerušenie sa neberie ako zmena A1

Krátke prerušenie činností pracovníka pre podnik v štáte zamestnania z akéhokoľvek dôvodu (dovolenka, choroba, školenie vo vysielajúcom podniku atď.) nepredstavuje prerušenie obdobia vyslania v zmysle článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004.

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka

Je veľkou výhodu, že prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka. Ide totiž o jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) a používajú ho všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Veľkej Británie.

V minulosti sa dokument A1 nazýval E 101

Dokument A1 mal v minulosti iný názov (označenie). Bol označený E101.

Dokument A1 nie je to isté ako dokument S1

Dokument S1 (predtým E 106, E 109 a E 121). S1 je osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine poistenia. Tento formulár využijú vyslaní pracovníci, cezhraniční pracovníci, dôchodcovia, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby.

Je možné vyslanie predĺžiť, aby trvalo viac ako dva roky?

Ak vyslaný pracovník nestihne dokončiť svoju prácu, môže požiadať o predĺženie dokumentu A1. Je to možné vtedy, ak trvá práca dlhšie z dôvodu nepredvídaných okolností. So žiadosťou sa treba obrátiť na úrad v krajine vyslania. Je nutné preukázať nevyhnutnosť predĺženia a nepredvídateľné okolnosti, v opačnom prípade môže hostiteľská krajina žiadosť o predĺženie zamietnuť. Ak je žiadosť o predĺženie dokumentu A1 zamietnutá, je možné ostať v krajine pracovať aj naďalej, je ale nutné sa prihlásiť do systému sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny (a začať tam platiť sociálne poistenie).

Otázky a odpovede k formuláru A1

Čo je formulár A1 (dokument A1) a na čo slúži?

Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny.

Koľko trvá vybavenie A1?

PD A1 „Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa“ vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne v lehote najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti po splnení všetkých podmienok vyslania SZČO.

Čo obsahuje potvrdenie A1?

Potvrdenie A1 je vydávané príslušným orgánom sociálneho poistenia v každom členskom štáte Európskej únie. Obsahuje informácie o pracovníkovi, zamestnávateľovi, trvaní vyslania a príslušnom sociálnom zabezpečení.

Čo preukazuje dokument PD A1?

Formulár PD A1 preukazuje skutočnosť, že živnostník je počas pobytu v zahraničí naďalej súčasťou systému sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny, maximálne však počas obdobia 2 rokov.

Na ako dlho je možné vystaviť dokument PD A1?

Dokument PD A1 sa vydáva maximálne na obdobie 2 rokov.

Môže získať zamestnanec spoločnosti dokument A1?

Áno, dokument A1 je možné získať aj pre zamestnanca.

Na čo slúži dokument A1 pre zamestnanca?

Podľa pravidiel Spoločenstva pracovníci, ktorí sa pohybujú v rámci Európskej únie, podliehajú právnym predpisom o sociálnom zabezpečení len jedného štátu. Aby zamestnanci podliehali právnym predpisom ich „domovskej krajiny“, je potrebné splniť podmienky na vyslanie a získať dokument A1.

Čo je cieľom mechanizmov vysielania pracovníkov do zahraničia?

Cieľom mechanizmov vysielania pracovníkov je pomáhať zamestnávateľom (a pracovníkom), ktorí požadujú, aby osoby pracovali dočasne v inej krajine. Preto sa nemôžu využívať na umiestňovanie pracovníkov v podnikoch alebo na tzv. pokračujúce zmluvy prostredníctvom vysielania rôznych pracovníkov na tie isté pracovné miesta a na rovnaké účely.

Musí na získanie dokumentu A1 musí vyslaný pracovník vykonávať činnosť v mene zamestnávateľa?

Áno, na získanie dokumentu A1 musí vyslaný pracovník vykonávať činnosť v mene zamestnávateľa.

Musí na získanie dokumentu A1 zamestnávateľ obvykle vykonávať svoju činnosť vo vysielajúcom štáte?

Áno, musí.

Aké kritériá sa musia byť do úvahy pri určovaní, či podnik vykonáva podstatnú časť svojich činností vo vysielajúcom štáte?

Medzi tieto kritéria patrí napríklad:

 • miesto, kde má vysielajúci podnik sídlo a správu
 • počet administratívnych zamestnancov vysielajúceho podniku prítomných vo vysielajúcom štáte a v štáte zamestnania
 • miesto náboru vyslaného pracovníka
 • miesto, kde je uzatvorená väčšina zmlúv s klientmi
 • právne predpisy uplatniteľné na zmluvy podpísané vysielajúcim podnikom s jeho klientmi a s jeho pracovníkmi,
 • počet zmlúv uzatvorených vo vysielajúcom štáte a v štáte zamestnania
 • obrat dosiahnutý vysielajúcim podnikom vo vysielajúcom štáte a v štáte zamestnania počas vhodného typického obdobia
 • dĺžka obdobia od zriadenia podniku vo vysielajúcom členskom štáte

Čo je to vyslanie na základe zmluvy o poskytovaní služieb?

V kontexte cezhraničného poskytovania služieb na obmedzené obdobie ide o vyslanie kedy podnik, ktorý uzatvoril zmluvu o poskytovaní služieb so stranou, pre ktorú sú služby určené a ktorá pôsobí v inom členskom štáte.

Je možné vydanie dokumentu A1 pre zamestnanca ak zamestnávateľ nemá zodpovednosť za nábor?

Hrajú rolu aj iné kritériá, ale to že zamestnávateľ nemá zodpovednosť za nábor hovorí v neprospech vydania dokumentu A1.

Je potrebné na vydanie dokumentu A1 aby zmluva medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vyslaným zamestnancom bola a stále je platná počas obdobia vyslania?

Áno, je to podmienka vydania dokumentu A1.

Je možné vydanie dokumentu A1 pre zamestnanca ak má zahraničný podnik právomoc ukončiť pracovnú zmluvu (prepustiť zamestnanca)?

Nie, právomoc ukončiť pracovnú zmluvu (prepustiť zamestnanca) musí mať výlučne vysielajúci zamestnávateľ.

Je možné vydanie dokumentu A1 pre zamestnanca ak má zahraničný podnik právomoc rozhodovať o „povahe“ práce vykonávanej vyslaným zamestnancom?

Nie, vysielajúci zamestnávateľ si musí ponechať právomoc rozhodovať o „povahe“ práce vykonávanej vyslaným zamestnancom.

Je možné vydanie dokumentu A1 ak má zahraničný podnik právomoc uložiť disciplinárne konania voči zamestnancovi?

Nie, právomoc uložiť disciplinárne konania voči zamestnancovi zostáva vysielajúcemu zamestnávateľovi.

Je možné vydanie dokumentu A1 zahraničný podnik, do ktorého bol zamestnanec vyslaný, ho poskytne k dispozícii inému podniku v členskom štáte, kde má sídlo?

Nie, v tom prípade nejde o vyslanie a nie je možné vydanie dokumentu A1.

Je možné vydanie dokumentu A1 ak zahraničný podnik, do ktorého bol zamestnanec vyslaný, ho poskytne k dispozícii podniku so sídlom v inom členskom štáte?

Nie, v tom prípade nejde o vyslanie a nie je možné vydanie dokumentu A1.

Je možné vydanie dokumentu A1 ak zamestnanec je vyslaný, aby nahradil inú vyslanú osobu?

Štandardne nie, ale existujú prípady kedy to možné je.

Je možné vydanie dokumentu A1 ak zamestnanec uzavrel pracovnú zmluvu s zahraničným podnikom, do ktorého je vyslaný?

Nie, v tom prípade nejde o vyslanie a nie je možné vydanie dokumentu A1.

Čo je to vyslanie v rámci skupiny?

V kontexte cezhraničného poskytovania služieb na obmedzené obdobie ide o vyslanie kedy podnik, ktorý chce vyslať pracovníka do prevádzky alebo podniku vo vlastníctve rovnakej skupiny na území iného členského štátu.

Čo je to dočasné agentúrne vyslanie?

V kontexte cezhraničného poskytovania služieb na obmedzené obdobie ide o vyslanie kedy podnik, ktorý je dočasným zamestnávateľom alebo sprostredkovateľskou agentúrou a plánuje prenajať pracovníka užívateľskému podniku, ktorý je usadený alebo pôsobí na území iného členského štátu.

Môže byť štátny príslušník tretej krajiny vyslaný do členského štátu?

Áno, ak štátny príslušník tretej krajiny žije a pracuje v členskom štáte, zamestnávateľ ho môže vyslať do iného členského štátu za rovnakých podmienok ako občana EÚ.

Sú hostiteľské členské štáty oprávnené vyžadovať pracovné povolenie od štátnych príslušníkov tretích krajín vyslaných podnikom, ktorý je usadený v inom členskom štáte?

Nie, nie sú oprávnené toto požadovať.

Existujú osobitné podmienky zamestnávania pre dočasných agentúrnych pracovníkov?

Áno. V smernici 2018/957/EÚ sa stanovujú osobitné pravidlá pre vyslaných dočasných agentúrnych pracovníkov. Zamestnávateľ (agentúra dočasného zamestnávania) musí garantovať vyslaným dočasným agentúrnym pracovníkom podmienky zamestnávania, ktoré sa uplatňujú podľa článku 5 smernice 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci, t. j. v zásade aspoň také, ktoré by sa uplatňovali, ak by ich na to isté pracovné miesto prijal užívateľský podnik.

Čo znamená lex loci laboris?

lex loci laboris znamená, že v prípade zamestnaných osôb a samostatne zárobkovo činných osôb sa obvykle uplatňujú právne predpisy členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva.

Akí sú to vyslaní pracovníci?

Niekedy zamestnávateľ v jednom členskom štáte („vysielajúci štát“) bude chcieť vyslať zamestnanca, aby pracoval v inom členskom štáte („štát zamestnania“). Takíto zamestnanci sú známi ako vyslaní pracovníci.

Ako je definované vysielanie pracovníkov v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva EÚ?

V súlade s uvedenými ustanoveniami nariadenia, osoba, ktorá pracuje ako zamestnanec na území niektorého členského štátu v mene zamestnávateľa obvykle vykonávajúceho svoju činnosť v tomto štáte a ktorá je vyslaná týmto zamestnávateľom do iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu pre daného zamestnávateľa, naďalej podlieha právnym predpisom vysielajúceho štátu pod podmienkou, že predpokladané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov a nie je vyslaná, aby nahradila inú vyslanú osobu.

Aká je základná podmienka vyslania pracovníka do zahraničia?

Podnik môže vyslať pracovníka podľa smernice 96/71/ES, len ak existuje pracovnoprávny vzťah s pracovníkom počas celého obdobia vyslania.

Čo ak živnostník nemá formulár A1?

Ak živnostník nemá formulár A1, musí sa v zahraničí prihlásiť na sociálne poistenie.

Kto vystavuje Formulár A1 (dokument A1)?

Formulár A1 (dokument A1) vystavuje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Je potrebné pri získaní dokumentu A1 preukázať, že živnostník obvykle pracuje vo vysielajúcom členskom štáte?

Áno, je potrebné, aby bolo preukázané že živnostník obvykle pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba vo vysielajúcom členskom štáte.

Ako sa preukazuje, že živnostník obvykle vykonáva činnosť vo svojej domovskej krajine, aby mohol získať dokument A1?

V súvislosti s podmienkou výkonu činnosti určitý čas pred vyslaním sa považuje za dostatočné splnenie obdobie aspoň dvoch mesiacov, kratšie obdobie si vyžaduje individuálne posúdenie.

Je potrebné pri získaní dokumentu A1 preukázať, že živnostník vykonáva podobnú činnosť doma aj v zahraničí?

Áno, je potrebné, aby bolo preukázané že živnostník vykonáva podobnú činnosť ako v štáte, kde bude vyslaný.

Predpokladá sa, že pri vystavení dokumentu A1 sa živnostník vráti vykonávať činnosť do domovskej krajiny?

Áno, je to podmienka vydania dokumentu A1.

Ako sa preukazuje, že sa živnostník vráti vykonávať činnosť do domovskej krajiny?

Živnostník by aj naďalej mať prostriedky na to, aby mohol svoju činnosť vykonávať po návrate. Ide napríklad o:

 • existenciu priestorov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (napr. prevádzka, kancelárske priestory, prenajaté priestory na podnikanie, atď.),
 • registráciu v živnostenskom registri alebo komorách, profesijných spolkoch, atď.,
 • platenie daní na území SR,
 • existenciu daňového identifikačného čísla.

Akou formou je možné podať žiadosť o dokument A1?

Žiadosť o dokument A1 je možné podať písomne, alebo elektronicky.

Aký je postup pri písomnej žiadosti o dokument A1?

Pre písomnú žiadosť o dokument A1 je k dispozícii je Listinný formulár – žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 (SZČO). Vyplnený listinný formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska SZČO.

Aký je postup pri elektronickej žiadosti o dokument A1?

Elektronická žiadosť sa podáva prostredníctvom eformuláru – Žiadosť o vystavenie A1 z dôvodu vyslania zamestnanca.

Aké dokumenty je potrebné priložiť k žiadosti o dokument A1?

K žiadosti je potrebné priložiť relevantné doklady (resp. skeny) preukazujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti.

Ktorá forma žiadosti o dokument A1 je rýchlejšia? Elektronicky alebo písomne?

Sociálne poisťovňa odporúča žiadať o dokument A1 elektronicky, vzhľadom na rýchlejšie vybavenie tejto žiadosti.

Je potrebné zmeny v A1 oznámiť Sociálnej poisťovni?

Áno, zmeny v A1 je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni. Na oznámenie zmeny v A1 sa využije oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách počas vyslania.

Aká je lehota na oznámenie zmien v dokumente A1?

Lehota na oznámenie zmien dokumentu A1 je 10 dní.

Čo v prípade, ak sa vyslanie, o ktoré sa požiadalo vo formulári A1, nakoniec neuskutočnilo?

Živnostník ma povinnosť túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni.

Čo v prípade, ak sa činnosť vyslania do zahraničia prerušila alebo skončila skôr ako je vydaný dokument A1?

Živnostník ma povinnosť túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni.

Berie sa krátke prerušenie činnosti pracovníka ako zmena PD A1?

Krátke prerušenie činností pracovníka pre podnik v štáte zamestnania z akéhokoľvek dôvodu (dovolenka, choroba, školenie vo vysielajúcom podniku atď.) nepredstavuje prerušenie obdobia vyslania v zmysle článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004.

Je potrebné prenosný dokument A1 prekladať do iného jazyka?

Nie, prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka. Ide totiž o jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) a používajú ho všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Veľkej Británie.

Ako sa dokument A1 nazýval v minulosti?

Dokument A1 mal v minulosti iný názov (označenie). Bol označený E101.

Aký je rozdiel medzi formulárom A1 a S1?

Formulár A1 rieši sociálne poistenie, formulár S1 zdravotné poistenie.

Je možné vyslanie predĺžiť, aby trvalo viac ako dva roky?

Ak vyslaný pracovník nestihne dokončiť svoju prácu, môže požiadať o predĺženie dokumentu A1. Je to možné vtedy, ak trvá práca dlhšie z dôvodu nepredvídaných okolností.