Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Živnosť > Porovnanie živnosti a spoločnosti s.r.o. v roku 2023

Porovnanie živnosti a spoločnosti s.r.o. v roku 2023

11. júna 2021

Aktualizácia článku: 4. 4. 2023

Dve základné právne formy podnikania na Slovensku sú živnosť a spoločnosť s.r.o.. Vieme ich navzájom porovnať z rôznych faktorov ako začatie a ukončenie podnikania, ručenie za záväzky, daňové a odvodové zaťaženie, účtovníctvo, ale aj imidž podnikateľa alebo možnosť vyberania peňazí z podnikania.

Hnedé dvere s písmenami A a B

Zmeny v roku 2023 pri porovnaní živnosti a spoločnosti s.r.o.

V rámci rozdielov medzi živnosťou a spoločnosťou s.r.o. je hlavná a zásadná zmena ohľadom minimálnej výšky zdravotných odvodov 32,81 €, ktoré sú účinné od 1.1.2023. Minimálna výška zdravotných odvodov znemožňuje „nulové“ odvodové zaťaženie konateľa spoločnosti s.r.o.

Základné informácie o živnosti a spoločnosti s.r.o.

Pred tým ako si porovnáme živnosť a spoločnosť s.r.o., krátke zhrnutie základných informácií o týchto dvoch právnych formách podnikania.

Živnosť – základné informácie

Podnikanie formou živnosti je podnikanie jednej fyzickej osoby – živnostníka na základe živnostenského oprávnenia. Ide o tzv. samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO). Každý živnostník má pridelené jedinečné identifikačné číslo IČO a je zapísaný v živnostenskom registri – www.zrsr.sk.

Spoločnosť s ručením obmedzeným – základné informácie

Podnikanie formou spoločnosti s.r.o. je podnikanie jednej alebo viacerých fyzických osôb – spoločníkov prostredníctvom obchodnej spoločnosti – spoločnosti s.r.o.. Každá spoločnosť s.r.o. má pridelené IČO a je zapísaná v obchodnom registri – www.orsr.sk.

1. Porovnanie začatia podnikania živnosti a spoločnosti s.r.o.

Z pohľadu založenia (začiatku podnikania) je výhodnejšia živnosť.

Založenie živnosti je administratívne výrazne jednoduchšie ako založenie s.r.o., čo sa týka potrebnej dokumentácie, postupu, nákladov na založenie a hlavne času.

Založenie (ohlásenie) živnosti

Založenie živnosti trvá naozaj len pár dní a je to veľmi jednoduchý proces, ktorý nevyžaduje žiadne zakladateľské dokumenty. Živnostenské oprávnenie vydáva Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, podľa miestnej príslušnosti trvalého pobytu živnostníka.

Živnosť je možné ohlásiť osobne, kedy sa platí poplatok 5 € za každú voľnú živnosť a 15 € za viazanú alebo remeselnú živnosť. Druhou možnosťou je ohlásenie živnosti elektronicky cez ústredný portál verejnej správy, v tom prípade sa poplatky za viazané živnosti neplatia a poplatok za viazanú/remeselnú živnosť je 7,5 €. Pri ohlásení napr. 15 živností – predmetov podnikania je tak možné ušetriť 75 € pri elektronickom podaní a živnosť si založiť prakticky zadarmo.

Založenie spoločnosti s.r.o.

Založenie spoločnosti s.r.o. trvá minimálne 10 dní, väčšinou asi 2-3 týždne z dôvodu prieťahov na úradoch. Na založenie s.r.o. sú potrebné rôzne zakladateľské dokumenty (zakladateľská listina/spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, podpisové vzory konateľov, vyhlásenie ohľadom súhlasu správcu dane, poprípade vyhlásenie jediného spoločníka alebo splnomocnenie).

Po príprave potrebných zakladateľských dokumentov je ďalším krokom potrebným k založeniu spoločnosti s.r.o. získanie živnostenského oprávnenia pre danú spoločnosť. Rovnaký postup a poplatky ako spomenuté vyššie pri živnosti. Následne sa podá návrh na zápis spoločnosti s.r.o. do obchodného registra na príslušný Okresný súd a zaplatí súdny poplatok 150 €. Vyšší súdny úradník by mal rozhodnúť o zápise spoločnosti do 2 pracovných dní, táto lehota je však málokedy dodržaná, obzvlášť Okresným súdom Bratislava I.

Celkové náklady na založenie s.r.o. sa teda pohybujú okolo 200 – 300 €. Spoločnosť s.r.o. si ako predmety podnikania väčšinou zapisuje približne 15 -20 živností, takže tu je možné elektronickým podaním ušetriť aj 100€. Notárske poplatky pri úradnom osvedčení podpisov na zakladateľských dokumentoch vyjdú podľa počtu spoločníkov 10 € až 20 €.

Ohľadom nákladov na založenie s.r.o., by sme radi upozornili na základné imanie (väčšinou 5 000 €). Mnohí si myslia, že je potrebné, aby podnikateľ reálne disponoval týmito 5 000 €. Nie je to však tak. V praxi to funguje tak, že sa podpíše prehlásenie, že bolo základné imanie vložené v hotovosti do pokladne. Základné imanie je teda v realite len symbolická záležitosť, aj preto sa uvažuje o znížení základného imania spoločnosti s.r.o. na 1 €.

2. Porovnanie ručenia za záväzky z podnikania pri živnosti a spoločnosti s.r.o.

Z pohľadu ručenia je výhodnejšia spoločnosť s.r.o., keďže živnostník ručí celým svojím majetkom.

Ručenie pri živnosti

Živnostníci ručia za záväzky v podnikaní celým svojim majetkom. Toto je pre veľa podnikateľov hlavný dôvod, prečo si nezvolia práve túto právnu formu. Podnikanie je plné rizík, aj nepredvídateľných , a v prípade problémov môže živnostník ohroziť celú svoju rodinu.

Ručenie pri spoločnosti s.r.o.

§ 106 Obchodného zákonníka hovorí, že Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Spoločník s.r.o. je odlišným subjektom od samotnej spoločnosti a za jej záväzky preto osobne nezodpovedá. Ručí len do výšky nesplateného vkladu a keďže spoločník pri založení spoločnosti vklad vždy splatí (prehlásením o splatení), nehrozí mu teda ručenie svojimi osobnými financiami alebo osobným majetkom.

3. Porovnanie účtovníctva živnosti a spoločnosti s.r.o.

Z pohľadu účtovníctva je výhodnejšia živnosť, keďže živnostník nie je povinný viesť podvojné účtovníctvo. Spoločnosť s.r.o. vedie povinne podvojné účtovníctvo, ktoré je komplikovanejšie a teda drahšie.

Účtovníctvo pri živnosti

Živnostník nie je podľa § 37 Obchodného zákonníka povinný viesť podvojné účtovníctvo, keďže nie je zapísaný v obchodnom registri. Podvojné účtovníctvo môže viesť dobrovoľne, ale väčšina živnostníkov sa z finančného hľadiska rozhoduje medzi jednoduchým účtovníctvom, daňovou evidenciou alebo paušálnymi výdavkami. Vedenie iného ako podvojného účtovníctva je totiž veľmi jednoduché, živnostník ho zvládne aj sám a maximálne na konci roka vyhľadá pomoc účtovníka kvôli správnemu ukončeniu zdaňovacieho obdobia.

Účtovníctvo pri spoločnosti s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri a tak vedie povinne podvojné účtovníctvo. Vedenie podvojného účtovníctva takmer s istotou podnikateľ sám nezvládne a je potrebné osloviť účtovníka. Ceny za vedenia podvojného účtovníctva (pri pár daňových dokladoch) začínajú na 30 € za mesiac pri neplatcovi DPH a od 50 € za mesiac pri platcovi DPH. Podľa počtu položiek sa cena za spracovanie účtovníctva vie vyšplhať aj na 200 € až 400 € za mesiac. Ročne teda účtovníctvo pri spoločnosti s.r.o. stojí približne 360 € až 4800 €. Čo je v porovnaní so živnosťou veľký rozdiel.

4. Porovnanie odvodového zaťaženia živnosti a spoločnosti s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. ponúka pre spoločníkov a konateľov z hľadiska odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne možnosť dlhodobej optimalizácie. Na druhej strane, živnostník je prvý rok svojho podnikania od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne oslobodený.

Platenie odvodov pri živnosti

V prvom roku podnikania platí živnostník do zdravotnej poisťovne minimálny odvod (84,77 € mesačne v roku 2023) a od platenia do Sociálnej poisťovne je oslobodený. V ďalších rokoch závisí výška odvodov živnostníka do sociálnej a zdravotnej poisťovne od výšky jeho príjmov v predchádzajúcom roku, minimálne však 200,72 € mesačne do Sociálnej poisťovne a už spomenutých 84,77 € mesačne do zdravotnej poisťovne.

Platenie odvodov pri spoločnosti s.r.o.

Výška odvodov spoločníka a konateľa s.r.o. sa odvíja od spôsobu akým vyberá peniaze zo svojej spoločnosti. Je tu teda možnosť optimalizácie pri správnom nastavení pracovno-právneho vzťahu a odvody je zákonne možné znížiť na symbolických 0,3 € mesačne do Sociálnej poisťovne. Do roku 2022 bolo možné pri mzde 1 € platiť do zdravotnej poisťovne odvody vo výške 0,14 €. Vzhľadom na zmene v legislatíve a uplatnenie minimálnych zdravotných odvodov 32,81 € od 1.1.2023 sa plateniu tejto sumy ako odvodov na zdravotné poistenie už vyhnúť nedá.

5. Porovnanie daňového zaťaženia živnosti a spoločnosti s.r.o.

Daň z príjmov pri živnosti

Percentuálna sadzba dane z príjmu pri živnostníkoch je odvodená od výšky výnosov a od výšky základu dane.

 1. Percentuálna sadzba v závislosti od výšky základu dane
 • 19% daň z príjmu, ak základ dane nepresiahne sumu 37 981,94 €
 • 25% daň z príjmu, ak základ dane presiahne sumu 37 981,94 €

Živnostníci majú možnosť uplatňovať si paušálne výdavky. Pre rok 2023 sa výška paušálnych výdavkov nemení a je vo výške 60% z výnosov, maximálne do výšky 20 000 €.

Spomenieme tiež, že na zníženie základu dane si môže živnostník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (v roku 2023 je to suma 4 922,82 €) a daňový bonus na každé vyživované dieťa (v roku 2023 je to suma 140 € na dieťa do 18 rokov a suma 50 € na dieťa nad 18 rokov).

 1. Percentuálna sadzba v závislosti od výšky výnosov
 • 15% daň z príjmu, ak výška výnosov nepresiahne sumu 49 790 €, bez ohľadu na výšku základu dane

Daň z príjmov pri spoločnosti s.r.o.

Percentuálna sadzba dane z príjmu pri spoločnostiach s.r.o. je v roku 2023 odvodená od toho, či sa spoločnosť považuje podľa zákona o dani z príjmov za mikrodaňovníka

 • Mikrodaňovníci – sadzba 15% dane z príjmu
 • Ostatní – sadzba 21% dane z príjmu

Základnými dvomi podmienkami na získanie štatútu mikrodaňovníka je výška príjmov maximálne do výšky 49 790 € a neuskutočnenie transakcie so závislou osobou. Transakciou so závislou osobou môže byť napríklad predaj auta spoločnosti konateľovi (alebo manželke konateľa), alebo pôžička spoločníka spoločnosti. Napríklad aj poslanie peňazí spoločníka z jeho súkromného účtu na účet spoločnosti je brané ako pôžička spoločnosti.

Pri dani z príjmov môžeme spomenúť aj zrážkovú daň z dividend 7%, v prípade ak si spoločníci vyplácajú podielu na zisku.

Dôležitý je tiež fakt, že pri spoločnosti s.r.o. nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, daňový bonus na dieťa alebo paušálne výdavky.

6. Porovnanie vyberania peňazí z podnikania živnosti a spoločnosti s.r.o.

Z tohto pohľadu je výhodnejšia živnosť. Príjmy živnostníka sú automaticky aj jeho osobnými príjmami. Príjmy spoločnosti s.r.o. sú majetkom spoločnosti a spoločník s nimi nemôže pracovať ako s osobnými, ani pri jednoosobovej s.r.o.

Vyberanie peňazí z podnikania pri živnosti

Všetky príjmy živnostníka z podnikania sú automaticky aj jeho osobnými príjmami. Živnostník má možnosť na podnikateľské účely použiť aj súkromný účet. Ak mu teda niekto zaplatí faktúru, vie tieto peniaze okamžite použiť na osobný život.

Vyberanie peňazí z podnikania pri spoločnosti s.r.o

Príjmy spoločnosti s.r.o. sú majetkom spoločnosti a spoločník musí uskutočniť určité úkony, aby mohol vybrať peniaze zo svojej spoločnosti. Peniaze zo spoločnosti môže vybrať rôznymi spôsobmi a tieto sa líšia daňovým a odvodovým zaťažením. Využíva sa pracovno-právny vzťah, vyplatenie podielu na zisku, odmena za výkon funkcie konateľa, alebo kombinácia týchto možností.

7. Porovnanie ukončenia podnikania živnosti a spoločnosti s.r.o.

Z pohľadu ukončenia podnikania je výrazne výhodnejšia živnosť, ktorú ukončíte zo dňa na deň.

Ukončenia podnikania pri živnosti

Živnosť sa dá ukončiť alebo pozastaviť bez žiadnych problémov. Je to možné osobne alebo elektronicky prostredníctvom formulárov na ukončenie živnosti alebo pozastavenie živnosti.

Ukončenia podnikania pri spoločnosti s.r.o.

Zrušenie s.r.o. je výrazne komplikovanejšie a deje sa väčšinou prostredníctvom likvidácie spoločnosti. Tento proces je vcelku administratívne a časovo náročný a musia byť splnené viaceré podmienky. Je tu tiež možnosť spoločnosť s.r.o. predať a tým ukončiť svoje podnikanie.

Treba spomenúť, že obzvlášť komplikované je ukončenie podnikania pri viacerých spoločníkoch, ak niektorý zo spoločníkov nespolupracuje. Pokiaľ nenastal výmaz spoločnosti s.r.o. z obchodného registra, spoločnosť je braná ako činná a musí si plniť všetky zákonné povinnosti ako napr. podávanie daňového priznania a iné.

8. Imidž právnej formy podnikateľa živnosti a spoločnosti s.r.o.

Z pohľadu imidžu pôsobí lepšie podnikanie formou spoločnosti s.r.o., keďže navodzuje „veľkosť“ a teda stabilitu a dôveryhodnosť. V realite ale opak môže byť pravdou, hlavne z dôvodu obmedzeného ručenia spoločnosti s.r.o.

Imidž živnostníka ako podnikateľa

Živnostník môže pôsobiť ako „sám vojak v poli“ a v prípade, že spoločnosť hľadá väčšieho obchodného partnera, môže ju právna forma živnosti odradiť. Na druhej strane je spolupráca so živnostníkom pravdepodobne bezpečnejšou, keďže živnostník osobne ručí za svoju prácu a všetky svoje záväzky celým svojim majetkom a tak sa podvody vykonávané živnostníkmi prakticky nedejú. Naopak podvodné spoločnosti s.r.o. ju prepíšu na „bieleho koňa“ a svojich práv a peňazí sa druhá strana len ťažko domôže. Toto si ale málokto uvedomuje a živnostníci väčšinou z tejto „bezpečnosti spolupráce s nimi“ nevyťažia z pohľadu imidžu.

Imidž spoločnosti s.r.o. ako podnikateľa

Spoločnosť s.r.o., je aj napriek vyššie spomenutému, braná ako dôveryhodnejší a silnejší obchodný partner. Za spoločnosťou s.r.o. môže byť viac osôb, čo pôsobí profesionálnejšie a aj banky pristupujú pri schvaľovaní úverov lepšie k spoločnostiam s.r.o. ako k živnostníkom. Okrem toho, obchodné meno spoločnosti s.r.o. je bez mena a priezviska a pôsobí teda lepšie ako značka.

9. Porovnanie verejne dostupných finančných informácii živnosti a spoločnosti s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. je z hľadiska verejne dostupných informácií viac transparentná, keďže sú účtovné závierky spoločností s.r.o. zo zákona povinne zverejňované. Dlhy a nedoplatky (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, finančná spáva, exekúcie) sú pri oboch právnych formách verejne vyhľadateľné.

Verejne dostupné finančné informácie pri živnostníkoch

Živnostníci povinnosť zverejňovania účtovných závierok nemajú a tak nie je možné zistiť aký silný obchodný partner, z hľadiska hospodárskych výsledkov, sú. Výsledky hospodárenia sa teda nedozviete, je však možné preveriť ich finančnú zodpovednosť overením si, či sa nenachádzajú v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, Finančnej správy, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Union poisťovne, Poisťovne Dôvera alebo v Registri exekúcií.

Verejne dostupné finančné informácie pri spoločnosti s.r.o.

Potenciálny obchodný partner si môže spoločnosť s.r.o. ľahšie preveriť, keďže účtovné závierky spoločností s.r.o. sú zo zákona povinne zverejňované. Spoločnosť FinStat s. r. o. poskytuje na svojej webstránke www.finstat.sk prehľad hospodárskych výsledkov všetkých spoločností s.r.o. za celú ich históriu. K dispozícii sú tiež informácie, či má spoločnosť s.r.o. dlhy a pohľadávky, pohľadávky voči štátu, alebo je v dočasnej ochrane, teda informácie, ktoré je pri živnostníkoch potrebné ručne vyhľadávať v zoznamoch vyššie.

Zhrnutie – hlavné výhody a nevýhody živnosti a spoločnosti s.r.o.

Výhody živnosti

 • Rýchly, jednoduchý a lacný začiatok podnikania
 • Lacnejšie vedenie účtovníctva ako pri spoločnosti s.r.o.
 • Možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov (60% v roku 2023)
 • Jednoduché vyberanie peňazí z podnikania
 • Jednoduché a lacné ukončenie podnikania

Nevýhody živnosti

 • Ručenie za záväzky celým majetkom živnostníka
 • Povinné platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne po prvom roku (v roku 2023 vo výške minimálne 285,49 € mesačne)
 • Nemožnosť podnikania viacerých osôb spoločne

Výhody spoločnosti s.r.o.

 • Ručenie majetkom firmy, nie majetkom spoločníkov
 • Možnosť takmer nulového odvodového zaťaženia
 • Lepší imidž podnikateľa

Nevýhody spoločnosti s.r.o.

 • Vstupné administratívne náklady okolo 250 € na začatie podnikania
 • Drahšie vedenie účtovníctva ako pri živnosti
 • Komplikovanejšie vyberanie peňazí z podnikania
 • Komplikované ukončenie podnikania

Obidve právne formy majú svoje výhody a nevýhody. Faktorov, ktoré vstupujú do rozhodovania je veľa, pri zovšeobecnení by sa ale dalo povedať, že živnosť je výhodnejšia pri menších príjmoch a nízkych alebo žiadnych výdavkoch. Od živnosti výrazne odrádza ručenie celým majetkom živnostníka. Pri vyšších príjmoch je z dôvodu výhodnejších daní a odvodov výhodnejšia spoločnosť s.r.o. a obmedzené ručenie za záväzky kompenzuje aj nevýhody spoločnosti s.r.o. ako drahšie účtovníctvo alebo komplikovanejšia administratíva.

Naše odporučenie pri voľbe právnej formy – začať živnosťou a následne po prvom roku zvážiť prechod na spoločnosť s.r.o.

Živnosť ponúka v prvom roku podnikania naozaj veľkú flexibilitu pri nízkych výdavkoch z dôvodu oslobodenia od platenia sociálnych odvodov. Po asi roku podnikania vie už podnikateľ vyhodnotiť, či sa mu v podnikaní darí a aké príjmy môže očakávať v ďalšom roku. Od určitej výšky príjmov je výhodnejšie podnikanie formou spoločnosti s.r.o., takže na základe informácií z prvého roku podnikania sa môže klampiar rozhodnúť, či prejde na podnikanie cez spoločnosť s.r.o., alebo ostane podnikať na živnosť.

Za zváženie tiež stojí súbežná kombinácia oboch právnych foriem podnikania.

Založenie spoločnosti s.r.o.

169 €

vrátane poplatku

Založiť s.r.o.

Založenie živnosti

29 €

Založiť živnosť

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Otázky a odpovede k porovnaniu živnosti a spoločnosti s.r.o.

Čo je výhodnejšie? Podnikať formou živnosti, alebo spoločnosti s.r.o.?

Na túto otázku nie je všeobecná odpoveď, záleží od špecifík daného podnikania.

Obidve právne formy majú svoje výhody a nevýhody. Faktorov, ktoré vstupujú do rozhodovania je veľa, pri zovšeobecnení by sa ale dalo povedať, že živnosť je výhodnejšia pri menších príjmoch a nízkych alebo žiadnych výdavkoch. Od živnosti výrazne odrádza ručenie celým majetkom živnostníka. Pri vyšších príjmoch je z dôvodu výhodnejších daní a odvodov výhodnejšia spoločnosť s.r.o. a obmedzené ručenie za záväzky kompenzuje aj nevýhody spoločnosti s.r.o. ako drahšie účtovníctvo alebo komplikovanejšia administratíva.

Je jednoduchšie založenie živnosti alebo založenie s.r.o.?

Založenie živnosti je administratívne výrazne jednoduchšie ako založenie s.r.o., čo sa týka potrebnej dokumentácie, postupu, nákladov na založenie a hlavne času.

Koľko trvá založenie živnosti v porovnaní so založením s.r.o.?

Založenie živnosti trvá naozaj len pár dní. Založenie spoločnosti s.r.o. trvá minimálne 10 dní, väčšinou asi 2-3 týždne.

Ako je to so zakladateľskými dokumentami pri porovnaní živnosti a spoločnosti s.r.o.?

Založenie živnosti nevyžaduje žiadne zakladateľské dokumenty. Na založenie s.r.o. sú potrebné rôzne zakladateľské dokumenty (zakladateľská listina/spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, podpisové vzory konateľov, vyhlásenie ohľadom súhlasu správcu dane, poprípade vyhlásenie jediného spoločníka alebo splnomocnenie).

Zapisuje sa aj živnosť, aj spoločnosť s.r.o. do živnostenského registra?

Živnosť sa zapisuje do živnostenského registra a v 99% prípadov sa do živnostenského registra zapisuje aj spoločnosť s.r.o., nakoľko väčšina spoločností s.r.o. podniká v predmetoch podnikania, ktoré sú živnosti.

Aké sú poplatky pri založení živnosti a na založení spoločnosti s.r.o.?

Online cez Slovensko.sk je založenie živnosti zadarmo. Pri založení živnosti sa nedá vyhnúť súdnemu poplatku 150€.

Aká je živnosť a spoločnosť s.r.o. z pohľadu ručenia na záväzky?

Z pohľadu ručenia je výhodnejšia spoločnosť s.r.o., keďže živnostník ručí celým svojím majetkom. Spoločnosť s.r.o. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

Aké účtovníctvo vedie živnostník a aké spoločnosť s.r.o.?

Z pohľadu účtovníctva je výhodnejšia živnosť, keďže živnostník nie je povinný viesť podvojné účtovníctvo. Spoločnosť s.r.o. vedie povinne podvojné účtovníctvo, ktoré je komplikovanejšie a teda drahšie.

Aké je porovnanie živnosti a spoločnosti s.r.o. z hľadiska odvodov?

Spoločnosť s.r.o. ponúka pre spoločníkov a konateľov z hľadiska odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne možnosť dlhodobej optimalizácie. Na druhej strane, živnostník je prvý rok svojho podnikania od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne oslobodený.v

Aké je porovnanie živnosti a spoločnosti s.r.o. z hľadiska daňového zaťaženia?

Percentuálna sadzba dane z príjmu pri živnostníkoch je odvodená od výšky výnosov a od výšky základu dane. Percentuálna sadzba dane z príjmu pri spoločnostiach s.r.o. je v roku 2023 odvodená od toho, či sa spoločnosť považuje podľa zákona o dani z príjmov za mikrodaňovníka.

Aké je porovnanie živnosti a spoločnosti s.r.o. z hľadiska vyberania peňazí z podnikania?

Z tohto pohľadu je výhodnejšia živnosť. Príjmy živnostníka sú automaticky aj jeho osobnými príjmami. Príjmy spoločnosti s.r.o. sú majetkom spoločnosti a spoločník s nimi nemôže pracovať ako s osobnými, ani pri jednoosobovej s.r.o.

Aké je porovnanie živnosti a spoločnosti s.r.o. z hľadiska ukončenia podnikania?

Z pohľadu ukončenia podnikania je výrazne výhodnejšia živnosť, ktorú ukončíte zo dňa na deň. Zrušenie s.r.o. je výrazne komplikovanejšie a deje sa väčšinou prostredníctvom likvidácie spoločnosti.

Súvisiace články