Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Živnosť > Podnikanie v klampiarstve – ako začať a aké podmienky treba splniť

Podnikanie v klampiarstve – ako začať a aké podmienky treba splniť

18. júna 2021

Podnikanie v klampiarstve upravuje Zákon č. 455/1991 Zb.z. o živnostenskom podnikaní. Najmä v úvode podnikania je potrebné spĺňať rôzne legislatívne požiadavky, ktoré ovplyvňuje hlavne fakt, že klampiarstvo je remeselnou živnosťou. V článku nájdete všetky potrebné informácie ohľadom podnikania v klampiarstve s dôrazom na jednotlivé podmienky prevádzkovania tejto živnosti a budeme sa venovať aj porovnaniu prevádzkovanie tejto remeselnej živnosti právnou formou živnosti, alebo spoločnosti s.r.o.

Náradie klampiara položené na streche

Čo zahŕňa podnikanie v klampiarstve?

Samotným predmetom klampiarstva je ručná práca s plechom akéhokoľvek materiálu. Ide napríklad o výrobu plechových krytín, osadzovanie a opravy odkvapových kompletov, oprava klampiarskych výrobkov strihaním, ohýbaním, drážkovaním, stáčaním a mnoho iného.

Ako sa uvádza na stránke Ministerstva vnútra v časti Doplňujúce informácie k živnosti klampiarstvo, obsahom remeselnej živnosti klampiarstvo je ručná a strojná úprava plechov zo všetkých druhov materiálov delením a tvárnením; zhotovovanie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov z rôznych materiálov strihaním, ohýbaním, stáčaním, drážkovaním, falcovaním; oplechovanie striech, výroba plechových krytín; zostavovanie plechových dielov do montážnych celkov cínovaním, zváraním, nitovaním; zhotovovanie plechových nádob, skriniek klampiarskou technológiou; výroba a montáž vzduchotechnických rozvodov, oplechovanie tepelných izolácií, osadzovanie a opravy odkvapových kompletov a lapačov snehu, klampiarskych stavebných prvkov, vložkovanie komínov plechovými vložkami.

Prečo podnikať v klampiarstve?

Klampiarstvo je pridruženou činnosťou ku stavebníctvu. Činnosť klampiarov je využívaná pri stavbe alebo oprave rodinných domov. Podľa sčítania v roku 2011 je na Slovensku vyše jeden milión domov a ich obyvatelia sú potenciálnymi zákazníkmi klampiarov. Netreba zabúdať aj na výrobné haly, sklady a iné budovy, ktoré môžu využiť služby klampiarov.

Všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti klampiarstvo

Na prevádzkovanie akéhokoľvek druhu živnosti (voľnej, viazanej alebo remeselnej) je potrebné splniť všeobecné podmienky ustanovené § 6 ods. 1 ŽivZ:

 1. Dosiahnutie veku 18 rokov
 2. Spôsobilosť na právne úkony
 3. Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ak jeho skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Všetky uvedené podmienky musí u slovenskej právnickej osoby spĺňať jej štatutárny orgán, pri živnostníkovi pochopiteľne samotný živnostník.

Osobitné podmienky na prevádzkovanie remeselnej živnosti – odborná spôsobilosť v klampiarstve

Vzhľadom na to, že klampiarstvo je remeselná živnosť, je nutné splniť aj osobitné podmienky prevádzkovania ustanovené zákonom. Osobitnou podmienkou na vykonávanie remeselných živností je preukázanie odbornej spôsobilosti, ktorá sa preukazuje pomocou výučného listu v danom odbore alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru.

Výučný list pre živnosť klampiarstvo je možné získať vyučením v nasledovných študijných odboroch:

 • 2435 2 01 – klampiar – strojárska výroba
 • 2435 2 02 – klampiar – stavebná výroba

Odbornú spôsobilosť pre klampiarstvo môže spĺňať samotný podnikateľ. V prípade ak podnikateľ danú odbornú spôsobilosť nespĺňa, môže ustanoviť zodpovednú osobu.

Splnenie osobitných podmienok preukázaním odbornej spôsobilosti podnikateľa

Podnikateľ v rámci ohlásenia remeselnej živnosti predloží živnostenskému úradu výučný list v spomenutých odboroch klampiar – strojárska výroba alebo klampiar – stavebná výroba.

Ak žiadateľ nemá tieto doklady k dispozícii, § 22 ŽivZ ustanovuje šesť možných spôsobov nahradenia výučného listu v klampiarstve. Ide o kombináciu iného vzdelania a praxe v klampiarstve. Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore sa pritom rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade so živnostenským zákonom a osobitnými predpismi. Pri dokladovaní praxe je potrebné, aby spoločnosť pre ktorú žiadateľ túto prax vykonával, mala v predmetoch podnikania klampiarstvo zapísané. Inak táto prax nebude živnostenským úradom uznaná.

Splnenie osobitných podmienok ustanovením zodpovedného zástupcu

Môže nastať situácia, že žiadateľ o udelenie živnostenského oprávnenia nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti. Riešením je ustanovenie zodpovedného zástupcu. Zákon ustanovuje, že zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.

Podnikať v klampiarstve právnou formou živnosti alebo spoločnosti s.r.o.?

Keď sa budúci podnikateľ rozhodne podnikať v oblasti klampiarstva, je potrebné rozhodnúť sa pre právnu formu podnikania. Avšak na to, aby dospel k výberu pre neho najvhodnejšej alternatívy, je nutné porovnať si jednotlivé výhody a nevýhody každej z nich.

Hlavné výhody a nevýhody oboch foriem podnikania – všeobecne

Výhody živnosti

 • Rýchly, jednoduchý a lacný začiatok podnikania
 • Lacnejšie vedenie účtovníctva ako pri spoločnosti s.r.o.
 • Možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov (60% v roku 2021)
 • Jednoduché vyberanie peňazí z podnikania
 • Jednoduché a lacné ukončenie podnikania

Nevýhody živnosti

 • Ručenie za záväzky celým majetkom živnostníka
 • Povinné platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne po prvom roku (v roku 2021 vo výške minimálne 257,43 € mesačne)
 • Nemožnosť podnikania viacerých osôb spoločne

Výhody spoločnosti s.r.o.

 • Ručenie majetkom firmy, nie majetkom spoločníkov
 • Možnosť takmer nulového odvodového zaťaženia
 • Lepší imidž podnikateľa

Nevýhody spoločnosti s.r.o.

 • Vstupné administratívne náklady okolo 250 € na začatie podnikania
 • Drahšie vedenie účtovníctva ako pri živnosti
 • Komplikovanejšie vyberanie peňazí z podnikania
 • Komplikované ukončenie podnikania

Detailné porovnanie živnosti a spoločnosti s.r.o. nájdete v našom článku Porovnanie živnosti a spoločnosti s.r.o. v roku 2021

Kľúčové faktory pri voľbe medzi živnosťou a spoločnosťou s.r.o.

Pri voľbe právnej formy pre klampiara je potrebné vychádzať hlavne z povahy tejto podnikateľskej činnosti. Nasledovné faktory budú pri voľbe kľúčové.

Ručenie za záväzky v podnikaní

Je potrebné sa zamyslieť, či je možné pri výkone činnosti klampiara potenciálne spôsobiť veľkú škodu. V prípade živnosti totiž živnostník ručí celým svojim majetkom, takže by potenciálne spôsobené škody mohli ohroziť celý jeho majetok.

Naopak spoločnosť s.r.o. ručí len svojim majetkom a tým pádom je ručenie obmedzené a pre podnikateľa bezpečnejšie.

Výška nákladov na podnikanie

Do rozhodovania vstupuje možnosť živnostníka uplatniť si paušálne výdavky 60 % z príjmov. Klampiar by si mal pred rozbehom svojho podnikania vypočítať, aké budú jeho predpokladané náklady na podnikanie. Ak by boli tieto náklady veľmi nízke, môže si na konci roka uplatniť paušálne výdavky a tým pádom mať menšie daňové zaťaženie ako spoločnosť s.r.o., ktorá možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov nemá.

Odvodové zaťaženie

V prvom roku platí živnostník len zdravotné poistenie (v roku 2021 je to suma 76,44 € mesačne). V druhom roku je potrebné platiť aj sociálne poistenie (v roku 2021 je to suma 180,99 € mesačne). Bude mať klampiar dostatok zákaziek, aby vykryl z príjmov dané odvody?

Pri spoločnosti s.r.o. vie klampiar správnymi krokmi nastaviť svoje odvodové zaťaženie takmer na nulu, čo mu znižuje mesačné náklady o asi 257 € a dáva mu priestor byť aj nejaký čas bez príjmov.

Ukončenie podnikania

V prípade, že sa klampiarovi nedarí, živnosť vie pozastaviť alebo ukončiť ihneď a zadarmo. Spoločnosť s.r.o. ale takú rýchlu možnosť ukončenia činnosti neponúka.

Naše odporučenie pri voľbe právnej formy – začať živnosťou a následne po prvom roku zvážiť prechod na spoločnosť s.r.o.

Živnosť ponúka v prvom roku podnikania naozaj veľkú flexibilitu pri nízkych výdavkoch z dôvodu oslobodenia od platenia sociálnych odvodov. Po asi roku podnikania vie tiež podnikateľ vyhodnotiť, či sa mu v podnikaní darí a aké príjmy môže očakávať v ďalšom roku. Od určitej výšky príjmov je výhodnejšie podnikanie formou spoločnosti s.r.o., takže na základe informácií z prvého roku podnikania sa môže klampiar rozhodnúť, či prejde na podnikanie cez spoločnosť s.r.o., alebo ostane podnikať na živnosť.

Postup založenia živnosti na podnikanie v klampiarstve

Založenie živnosti trvá naozaj len pár dní a je to veľmi jednoduchý proces, ktorý nevyžaduje žiadne zakladateľské dokumenty. Je ale potrebné zdokladovať odbornú spôsobilosť výučným listom v odbore klampiarstvo, alebo preukázať odbornú spôsobilosť náhradným dokladom.

Živnostenské oprávnenie vydáva Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, podľa miestnej príslušnosti trvalého pobytu živnostníka. Živnosť je možné ohlásiť osobne, alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk. Elektronické ohlásenie je výhodnejšie z pohľadu poplatkov. Voľná živnosť je zadarmo (5 € pri osobnom ohlásení) a viazaná živnosť stojí 7,5 € (15 € pri osobnom ohlásení).

Na živnostenskom oprávnení je možné ohlásiť viac ako jednu živnosť (predmet podnikania). Okrem klampiarstva si teda živnostník môže zapísať aj voľné živnosti pre prípad, že by napríklad predával tovar, sprostredkoval obchod alebo službu. Klampiarstvo je podnikanie v stavebníctve, takže je vhodné pridať aj voľné živnosti zo stavebníctva.

Odporúčané voľné živnosti ku klampiarstvu

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Postup založenia spoločnosti s.r.o. na podnikanie v klampiarstve

Založenie spoločnosti s.r.o. trvá minimálne 10 dní, väčšinou asi 2-3 týždne z dôvodu prieťahov na úradoch. Na založenie s.r.o. sú potrebné rôzne zakladateľské dokumenty (zakladateľská listina/spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, podpisové vzory konateľov, vyhlásenie ohľadom súhlasu správcu dane, poprípade vyhlásenie jediného spoločníka alebo splnomocnenie).

Po príprave potrebných zakladateľských dokumentov je ďalším krokom potrebným k založeniu spoločnosti s.r.o. získanie živnostenského oprávnenia pre danú spoločnosť. Rovnaký postup a poplatky ako spomenuté vyššie pri živnosti. Následne sa podá návrh na zápis spoločnosti s.r.o. do obchodného registra na príslušný Okresný súd a zaplatí súdny poplatok 150 €. Vyšší súdny úradník by mal rozhodnúť o zápise spoločnosti do 2 pracovných dní, táto lehota je však málokedy dodržaná, obzvlášť Okresným súdom Bratislava I.

Celkové náklady na založenie s.r.o. sa teda pohybujú okolo 200 – 300 €. Spoločnosť s.r.o. si ako predmety podnikania väčšinou zapisuje približne 15 -20 živností, takže tu je možné elektronickým podaním ušetriť aj 100€. Notárske poplatky pri úradnom osvedčení podpisov na zakladateľských dokumentoch vyjdú podľa počtu spoločníkov 10 € až 20 €.

Ohľadom nákladov na založenie s.r.o., by sme radi upozornili na základné imanie (väčšinou 5 000 €). Mnohí si myslia, že je potrebné, aby podnikateľ reálne disponoval týmito 5 000 €. Nie je to však tak. V praxi to funguje tak, že sa podpíše prehlásenie, že bolo základné imanie vložené v hotovosti do pokladne. Základné imanie je teda v realite len symbolická záležitosť, aj preto sa uvažuje o znížení základného imania spoločnosti s.r.o. na 1 €.

Záver

Budúci podnikateľ v remeselnej živnosti klampiarstvo musí ešte pred začatím podnikania spraviť dôležité rozhodnutie, akú právnu formu si na podnikanie zvolí. Okrem toho musí živnostenskému úradu preukázať odbornú spôsobilosť pre túto remeselnú živnosť a splniť aj všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou ma kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k článku

Aké podmienky musí spĺňať žiadateľ o vydanie živnostenského oprávnenia pre podnikanie v klampiarstve?

Žiadateľ musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Všeobecné podmienky sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Osobitnú podmienku preukazuje klampiar pomocou výučného listu v odbore klampiar.

Je výhodnejšie podnikať v klampiarstve právnou formou živnosti alebo spoločnosti s.r.o.?

Odpoveď nie je jednoznačná. Podstatné je porovnať si jednotlivé rozdiely medzi oboma formami a aplikovať ich na svoju situáciu.

Aké sú poplatky za remeselnú živnosť klampiarstvo?

Poplatok za remeselné živnosti, medzi ktoré patrí aj klampiarstvo, je 15 € pri osobnom ohlásení a 7,5 € pri elektronickom ohlásení.

Súvisiace články