Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Legislatíva > Povinnosť autorizácie AVMS (audiovizuálna mediálna služba) pre influencerov, ktorí zarábajú na online videách

Povinnosť autorizácie AVMS (audiovizuálna mediálna služba) pre influencerov, ktorí zarábajú na online videách

08. júna 2023

Zákon o mediálnych službách zaviedol od 1.1.2023 dve nové povinnosti pre poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby. Ide o povinnosť autorizácie a oznamovaciu povinnosť.

dievča sedí v kresle a naahráva video

Čo je to Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie (AVMS)?

 • § 26 zákona č. 264/2022 o mediálnych službách definuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie (AVMS) ako službu, ktorá:
 • ktorá je primárne hospodárskej povahy,
 • ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
 • ktorá je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
 • za ktorú je redakčne zodpovedný poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
 • ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete
 • ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Kedy ide o službu primárne hospodárskej povahy?

Rada pre mediálne služby uviedla na webstránke rpms.sk nasledovné stanovisko:

Na základe priebežného posudzovania doručených žiadostí o udelenie autorizácie poskytovania AVMS dopĺňame odpoveď o spresnenie:

Ak majú vami zverejňované videá výlučne charakter vlastnej propagácie (typickou formou sú reklamné spoty a iné obdobné krátke šoty), teda ich jediným, prípadne hlavným účelom je propagácia služieb, ktoré poskytujete, či tovarov, ktoré predávate, a zároveň vašim zámerom nie je zarábať priamo šírením týchto videí (napr. monetizáciou videokanála, umiestňovaním reklamy iných subjektov do videí a pod.), v takom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nebude naplnené kritérium primárne hospodárskej povahy služby a nepôjde o AVMS.

Koho sa týka povinnosť autorizácie AVMS?

Povinnosť autorizácie AVMS sa teda týka tých právnických a fyzických osôb, ktoré na svojich webových stránkach, alebo na platformách ako Youtube, Instagram Facebook, Tiktok zverejňujú videá s cieľom dosahovania zisku z týchto videí. Je potrebné spĺňať aj ostatné definície audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) ako napríklad, že za službu je redakčne zodpovedný poskytovateľ, alebo to, že si užívateľ sám volí ktoré video (program) a kedy chce na sledovať.

Majú aj prevádzkovatelia podcastov povinnosť požiadať o autorizáciu?

Nie, nemajú túto povinnosť keďže podcasty sú zvukový záznam a teda nie sú AVMS.

Akým spôsobom sa podáva žiadosť o autorizáciu AVMS?

Žiadosť o autorizáciu musí byť vyplnená, podpísaná a poštou doručená Rade pre mediálne služby na adresu Palisády 36, 811 06 Bratislava.

Je tiež možnosť podať žiadosť prostredníctvom elektronickej schránky cez Slovensko.sk.

Vzor vyplneného formuláru sú dostupný na webovej stránke rpms.sk – vzor – žiadosť o udelenie autorizácie 

Aký je poplatok za autorizáciu AVMS?

Udelenie autorizácie poskytovania AVMS zákon o mediálnych službách spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 260 €. Ak sa žiadosť podá cez Slovensko.sk, poplatok je vo výške 190 €.

Žiadateľ o autorizáciu musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora

Bez zápise v registri partnerov verejného sektora Rada neudelí autorizáciu danému poskytovateľovim keďže podľa zákona uutorizovať možno audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, ktorú plánuje poskytovať:

 • fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky, ak má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ak je bezúhonná a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
Z

Zápis do RPVS - od 349 € s DPH

Ak potrebujete zápis kvôli autorizácii AVMS, sme Vám k dispozícii.

VIAC INFORMÁCIÍ

Pre koho platí oznamovacia povinnosť poskytovania AVMS?

Oznamovacia povinnosť poskytovania AVMS platí pre fyzické osoby, ktoré poskytujú AVMS len na platforme na zdieľanie videí a nie na svojej webovej stránke. Ak fyzická osoba zdieľa videá aj na svojej webstránke, aj na platformách, má dve povinnosti – aj povinnosť autorizácie, aj oznamovaciu povinnosť.

Akým spôsobom je možné splniť si oznamovaciu povinnosť poskytovania AVMS?

Formulár pre splnenie oznamovacej povinnosti fyzickej osoby je možné doručiť Rade:

 • poštou na adresu Palisády 36, 811 06 Bratislava
 • elektronicky cez Slovensko.sk
 • emailom na office@rpms.sk.

Na tejto stránke nájdete vzor vyplneného formuláru oznámenia.

Podanie oznámenia poskytovania AVMS je bez poplatku.

Aké sú sankcie za nesplnenie si povinností?

Rada pre mediálne služby má možnosť podľa zákona ukladať za nesplnenie povinností finančné aj nefinančné sankcie. Cieľom Rady však nie je sankcionovať, ale pôsobiť edukatívne a preventívne. Aktuálne teda nebude iniciovať žiadne aktivity, ktoré by viedli k sankciám.  Pozornosť rada aktuálne venuje hlavne tomu, aby sa všetky subjekty dozvedeli o svojej povinnosti a aby si ju splnili v súlade s platným zákonom.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Otázky k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie (AVMS)

Čo vyjadruje výraz „na požiadanie“ v pojme „audiovizuálna služba na požiadanie“?

Tento výraz sa vzťahuje na divákov AVMS a vyjadruje, že im je obsah služby dostupný v čase, ktorý si sami zvolia – že si v katalógu programov volia (požadujú) konkrétne video, ktoré chcú sledovať, a to v čase, ktorý si sami vyberajú.

Výraz „na požiadanie“ sa teda nevzťahuje na tvorcov videí a nemá nič spoločné s tým, či ich tvoria „na niekoho požiadanie“ (v zmysle reklamy, mysliac teda zadávateľa).  

Prečo sa musím registrovať, keď poskytujem AVMS?

Povinnosť zaviedol zákon o mediálnych službách, ktorého gestorom je Ministerstvo kultúry SR. Účelom je najmä regulácia obchodných aktivít v online priestore a zjednotenie požiadaviek na jednotlivé subjekty lineárnych (televízne, rozhlasové vysielanie) a nelineárnych (platformy na zdieľanie videí, AVMS) obsahových služieb.

Pridávam na sociálne siete alebo platformy videá. Mám povinnosť žiadať o autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť?

Ak ste bežný používateľ sociálnych sietí a platforiem, videá zdieľate príležitostne, majú prevažne súkromný alebo hobby charakter a nezverejňujete ich primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk, voči Rade pre mediálne služby nemáte žiadnu povinnosť.

Tá sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Zistil som, že poskytujem AVMS alebo ju plánujem poskytovať, aké mám voči Rade pre mediálne služby povinnosti?

Ak ste právnická osoba a AVMS poskytujete prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania AVMS. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu.

Ak ste právnická osoba a AVMS poskytujete výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu.

Ak ste fyzická osoba a AVMS poskytujete prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu. V tejto súvislosti upozorňujeme tiež na povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, ktorá platí pre každého žiadateľa.

Spolu s podaním žiadosti o udelenie autorizácie je potrebné uhradiť aj zákonom určený správny poplatok

Ak ste fyzická osoba a AVMS poskytujete výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram a iné), ste povinný najneskôr v deň začatia poskytovania AVMS oznámiť túto skutočnosť Rade pre mediálne služby. Podanie oznámenia o poskytovaní AVMS nie je spojené so žiadnym poplatkom.

Sme občianske združenie a chceme požiadať o autorizáciu poskytovania. Aký formulár máme použiť?

Formulár pre právnické osoby, ale len v prípade, ak má váš videokanál primárne hospodársku povahu, teda videá zverejňujete s cieľom dosiahnuť zisk (bližšie pozri bod 2). V opačnom prípade nemáte v tejto súvislosti voči Rade žiadne povinnosti.

Ktorých všetkých platforiem sa povinnosť týka? Môžem niekde zverejňovať videá bez autorizácie alebo oznámenia?

Zoznam platforiem a sociálnych sietí zákon neurčuje, definuje len, čo je to platforma na zdieľanie videí. V slovenských pomeroch medzi najvyužívanejšie patria YouTube, Facebook, TikTok a Instagram.

Dôležité však je, že povinnosť mať udelenú autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (pozri bod 2), nie na každého používateľa sociálnych sietí alebo platforiem. Ak nespĺňate podmienky uvedené v bode 2, videá na sociálne siete a platformy môžete umiestňovať bez akejkoľvek povinnosti voči Rade pre mediálne služby. 

Som fyzická osoba, mám súkromný profil na Facebooku alebo kanál na YouTube či TikToku, kde príležitostne uverejňujem videá. Mám voči Rade nejakú povinnosť?

Nie. Povinnosť majú len poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (pozri bod 2), ktorých od bežných používateľov odlišuje najmä to, že videá zverejňujú s cieľom dosiahnuť zisk. 

Som učiteľ, logopéd, tréner a pod., mám súkromný profil na sociálnych sieťach/platformách a zdieľam na nich videá vzdelávacieho charakteru, nie primárne s cieľom propagovať svoje platené služby. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak primárnym cieľom zverejňovania videí nie je dosahovanie zisku, povinnosť sa na vás nevzťahuje. Ak si nie ste istý, či toto kritérium spĺňate, obsiahlejší popis nájdete v bode 2.

Sme samospráva, organizácia štátnej alebo verejnej správy, škola a pod. a používame platformy na zdieľanie videí na informovanie o svojej činnosti. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, pretože váš videokanál s najväčšou pravdepodobnosťou nemá primárne hospodársku povahu (bližšie pozri bod 2). Vo vzťahu k Rade pre mediálne služby preto nemáte žiadnu povinnosť.

Som predstaviteľ politickej strany alebo politická strana a používam platformy na zdieľanie videí na informovanie o svojej činnosti. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak váš videokanál nemá primárne hospodársku povahu a nenapĺňa aj ďalšie kritériá AVMS (bližšie pozri bod 2). Pokiaľ je vašim primárnym cieľom dosiahnuť zisk a spĺňate aj ostatné kritériá, potom máte voči Rade povinnosti uvedené v bode 3.

Na YouTube alebo Facebooku naživo prenášame bohoslužby a/alebo záznamy z nich. Máme voči Rade nejakú povinnosť?

Nie, v tomto prípade nejde o AVMS, keďže vaše videokanály nemajú primárne hospodársku povahu. Voči Rade pre mediálne službe nemáte v tejto súvislosti žiadne povinnosti.  

Na YouTube alebo Facebooku naživo prenášame športové prenosy nášho klubu a/alebo záznamy zo zápasov alebo vystúpenia žiakov našej školy. Máme voči Rade nejakú povinnosť?

Nie, v tomto prípade nejde o AVMS, keďže vaše videokanály nemajú primárne hospodársku povahu. Voči Rade pre mediálne službe nemáte v tejto súvislosti žiadne povinnosti.  

Mám kanál na YouTube a Facebooku a používam ho výhradne na propagáciu služieb, ktoré poskytujem (napr. fotograf, kameraman) resp. tovarov, ktoré vyrábam, predávam a pod. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Na základe priebežného posudzovania doručených žiadostí o udelenie autorizácie poskytovania AVMS dopĺňame odpoveď o spresnenie:
Ak majú vami zverejňované videá výlučne charakter vlastnej propagácie (typickou formou sú reklamné spoty a iné obdobné krátke šoty), teda ich jediným, prípadne hlavným účelom je propagácia služieb, ktoré poskytujete, či tovarov, ktoré predávate, a zároveň vašim zámerom nie je zarábať priamo šírením týchto videí (napr. monetizáciou videokanála, umiestňovaním reklamy iných subjektov do videí a pod.), v takom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nebude naplnené kritérium primárne hospodárskej povahy služby a nepôjde o AVMS.

Videokanál na Facebooku, YouTube, TikToku a pod. prevádzkuje neplnoleté dieťa. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na neho?

Ak videokanál spĺňa kritéria AVMS (pozri bod 2), jej poskytovateľ je povinný splniť si voči Rade oznamovaciu povinnosť. V prípade neplnoletého dieťaťa by tak však mal urobiť jeho zákonný zástupca.

Mám viacero videokanálov na jednej platforme, mám požiadať o autorizáciu (PO)/si splniť oznamovaciu povinnosť (FO) pre každý kanál zvlášť?

Nie, v jednej žiadosti/oznámení uveďte všetky kanály, ktoré poskytujete. (Ak ste právnická osoba, bez ohľadu na počet videokanálov platíte len jeden správny poplatok. Ak ste fyzická osoba, správny poplatok neplatíte vôbec.

AVMS poskytujem na vlastnej webovej stránke aj na platforme na zdieľanie videí. Môžem o autorizáciu poskytovania požiadať jednou žiadosťou?

Ak ste právnická osoba, áno, na jednej žiadosti uvediete všetky AVMS, ktoré poskytujete, a jedenkrát uhradíte správny poplatok.
 
Ak ste fyzická osoba, musíte podať zvlášť žiadosť o autorizáciu poskytovania AVMS na webovej stránke (spojené s úhradou poplatku) a zvlášť si splniť oznamovaciu povinnosť poskytovania AVMS na platforme na zdieľanie videí (bez poplatku).

Poskytujem obsah pod rovnakou „značkou“ (názov, meno a pod.) na rôznych platformách. Musím požiadať o autorizáciu poskytovania (PO)/podať oznámenie poskytovania (FO) pre každú platformu zvlášť?

Nie, v jednej žiadosti/oznámení uveďte všetky platformy, na ktorých službu poskytujete. (Ak ste právnická osoba, bez ohľadu na počet platforiem platíte len jeden správny poplatok. Ak ste fyzická osoba, správny poplatok neplatíte vôbec.

Na sociálnych sieťach a platformách streamujem videá, robím live prenosy, ktoré po prenose už nie sú verejne dostupné. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak ide len o živý prenos a po jeho skončení viac videá na platforme na zdieľanie videí alebo sociálnej sieti nie sú verejne dostupné, nejde o AVMS a voči Rade nemáte žiadne povinnosti.

Ak Rade oznámim poskytovanie AVMS alebo požiadam o udelenie autorizácie poskytovania, budú niekde zverejnené moje osobné údaje?

Ak ste FO, údaje, ktoré Rade poskytnete v oznámení, je Rada povinná zaznamenať do vlastnej evidencie a poskytnúť ich do neverejnej časti registra médií, ktorý spravuje ministerstvo kultúry. Vaše údaje teda nebudú sprístupnené verejnosti. Tieto údaje sú prístupné len ministerstvu kultúry, Rade pre mediálne služby, Európskej komisii prípadne inej osobe, o ktorej to ustanoví zákon.

Ak ste PO, údaje, ktoré budú súčasťou rozhodnutia o udelení autorizácie poskytovania, ako číslo autorizácie, názov AVMS, jeho poskytovateľa a základné údaje o ňom (v tomto rozsahu), budú zverejnené na webovom sídle Rady aj v registri médií. Výhodou pre vás je, že už nebudete povinný zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k týmto informáciám napr. na vašom webovom sídle alebo videokanáli.

Žijem v zahraničí, vzťahuje sa povinnosť oznámiť poskytovanie/požiadať o udelenie autorizácie aj na mňa?

Zákon sa vzťahuje na poskytovateľa AVMS, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v SR a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.

Autorizovať možno AVMS, ktorú plánuje poskytovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak je bezúhonná a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na PO, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko mimo SR, avšak v SR prijíma redakčné rozhodnutia týkajúce sa obsahu AVMS a v SR zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu AVMS.

Povinnosť oznámiť poskytovanie AVMS na platforme má aj FO, ktorá má trvalý pobyt mimo SR, avšak v SR prijíma redakčné rozhodnutia týkajúce sa obsahu AVMS a prípadne v SR aj zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu AVMS. 

Kto má požiadať o udelenie autorizácie poskytovania v prípade, ak AVMS pre klienta zabezpečuje marketingová, reklamná agentúra a pod.?

Poskytovateľ AVMS je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu AVMS a určuje spôsob, akým je organizovaná. O autorizáciu poskytovania AVMS by teda mala požiadať osoba, ktorá je za ňu reálne redakčne zodpovedná. Ten, komu bude autorizácia poskytovaná udelená, je zodpovedný za dodržiavanie všetkých povinností súvisiacich s jej poskytovaním. Odporúčame preto, aby o udelenie autorizácie požiadal priamo klient. Váš vzájomný vzťah pri spravovaní tejto AVMS by následne mal byť predmetom dohody medzi vami. 

V tejto súvislosti upozorňujeme tiež na to, že s výnimkou presne určených prípadov, autorizácia poskytovania nie je prevoditeľná na inú osobu. Ak by sa vzájomný vzťah medzi klientom a agentúrou po čase zmenil a klient by viac nechcel využívať služby agentúry, no AVMS by si chcel ponechať, ak by bola autorizácia poskytovania udelená agentúre, mohlo by to pre klienta predstavovať problém. 

Môj kanál na platforme mi momentálne neprináša žiaden alebo len minimálny zisk, YouTube mi za moje videá nič neplatí. Mám povinnosť oznámiť poskytovanie (FO) resp. požiadať o udelenie autorizácie poskytovania (PO)?

To, koľko alebo či vôbec na poskytovaní AVMS aktuálne zarábate, nie je určujúce. 

V momentálnom prechodnom období, v ktorom Rada bude rozhodovať o udelení autorizácie pre už jestvujúce videokanály (resp. prijímať oznámenia o ich poskytovaní), sa síce môže touto skutočnosťou do nejakej miery zaoberať. No v štandardnom režime, pri žiadostiach a oznámeniach týkajúcich sa nových AVMS, je vzhľadom na lehoty, v ktorých má subjekt oznámenie poskytovania (FO) resp. žiadosť o udelenie autorizácie poskytovania (PO) Rade podať, nereálne, aby z poskytovania AVMS už akokoľvek finančne profitoval. 

Zákon totiž ukladá fyzickým osobám povinnosť oznámiť Rade poskytovanie AVMS najneskôr v deň začatia jej poskytovania (v prvý deň, keď je obsah spĺňajúci kritéria AVMS na platforme na zdieľanie videí dostupný širokej verejnosti). Právnická osoby by zas mala o udelenie autorizácie poskytovania AVMS požiadať v dostatočnom časovom predstihu, keďže Rada má na vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie 90 dní a bez nej by AVMS právnická osoba poskytovať nemala. 

V oboch prípadoch je preto logické, že v čase oznámenia/podania žiadosti zárobok z oznamovanej/žiadanej AVMS nie je reálny. Dôležitý je preto najmä zámer poskytovaním AVMS zarábať

Môže mi Rada zabrániť poskytovať AVMS? Môže Rada odmietnuť udeliť autorizáciu poskytovania alebo neprijať oznámenie poskytovania AVMS? Čo sa v takom prípade stane? Ide o formu cenzúry?

Autorizácia poskytovania je tzv. právne nárokovateľná. To znamená, že každý, kto splní formálne náležitosti žiadosti resp. oznámenia poskytovania, t. j. úplne vyplní príslušný formulár (resp. iným spôsobom uvedie všetky zákonom požadované údaje oznámenia poskytovania/žiadosti o udelenie poskytovania), PO aj uhradí správny poplatok, dostane od Rady vyrozumenie, že Rada jeho oznámenie prijala (FO) resp. mu bude vydané rozhodnutie o udelení autorizácie poskytovania. 

Proces registrácie AVMS nenesie žiadne znaky cenzúry.

Dôležité je upozorniť, že na poskytovateľov AVMS sa vzťahujú rôzne povinnosti týkajúce sa samotného obsahu poskytovaného v rámci ich AVMS a neoznámenie poskytovania resp. poskytovanie bez autorizácie dodržiavania týchto povinností nijakým spôsobom nezbavuje. Ak raz videokanál spĺňa kritéria AVMS, je AVMS bez ohľadu na to, či sa jej poskytovateľ v Rade registroval alebo nie. 

V prechodom období, v ktorom sa Rada usiluje o preventívne a edukatívne pôsobenie, a akoby spätne registruje už jestvujúce videokanály, môže nastať situácia, že niektorý posúdi ako nespĺňajúci kritéria AVMS. Pokiaľ však jeho poskytovateľ vyhlási, že jeho zámerom je poskytovať AVMS v zmysle zákona (a splní všetky formálne náležitosti), Rada nemá zákonné dôvody jeho oznámenie neprijať resp. jeho žiadosti o autorizáciu nevyhovieť.

Ak Rada vašu žiadosť alebo oznámenie týkajúce sa už existujúceho videokanálu posúdi s vyhodnotením, že poskytovaný videokanál nenapĺňa kritéria AVMS, znamená to pre vás, že ak ho budete poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, v súčasnosti voči Rade nemáte žiadne povinnosti a videokanál môžete ďalej poskytovať bezo zmeny. 

Som právnická osoba, prevádzkujem videokanál a obávam sa, že ak požiadam o udelenie autorizácie poskytovania, na 90 dní budem musieť svoju činnosť prerušiť. Je to tak?

Nie, 90-dňová lehota na udelenie autorizácie poskytovania sa týka len nových žiadateľov, ktorí zatiaľ žiadnu AVMS neposkytujú. Každá AVMS má byť podľa zákona poskytovaná až po udelení autorizácie jej poskytovania.

Ak už AVMS poskytujete a chcete si splniť povinnosť dodatočne požiadať o jej autorizáciu, môžete po podaní žiadosti pokračovať vo svojej činnosti ako doteraz. Rada o vašej žiadosti rozhodne počas 90 dní. 

Ak AVMS poskytujete ako FO a teda máte voči Rade len oznamovaciu povinnosť, takisto môžete vo vašej činnosti pokračovať ako doteraz, bez ohľadu na to, či vás už Rada vyrozumela o tom, či vaše oznámenie prijala (teda či vyhodnotila, že skutočne poskytujete AVMS).

Súvisiace články