Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Legislatíva > Prevádzkareň – kedy je potrebné ju zriadiť a aké povinnosti súvisia s prevádzkarňou

Prevádzkareň – kedy je potrebné ju zriadiť a aké povinnosti súvisia s prevádzkarňou

09. mája 2022

Kedy sa podnikateľa týka povinnosť zriadiť prevádzkareň? V súvislosti s prevádzkarňou totiž súvisia aj ďalšie povinnosti, ktoré musí v tom prípade dodržiavať.

kadernícke kreslá v kaderníctve

Prevádzkareň podľa živnostenského zákona

§ 17 živnostenského zákona definuje prevádzkareň ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Keďže táto definícia nie je jednoznačná, využíva sa negatívna definícia a živnostenský zákon vymedzuje, aké priestory sa nepovažujú za prevádzkareň. Za prevádzkareň sa nepovažujú priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť

Na lepšiu predstavu o tom, čo je prevádzkareň a teda priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, uvedieme príklady.

Príklady na prevádzkareň: reštaurácia, kaviareň, kino, penzión, hotel, kozmetický salón, kaderníctvo, fitness centrum, pneuservis, autoservis a iné.

Priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti nie sú prevádzkarňou

 • 17 odsek (3) živnostenského zákona za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a teda nie prevádzkareň považuje najmä:
 • priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
 • stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
 • miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
 • výstavné priestory a vzorkové predajne,
 • priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
 • predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

Technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti nie sú prevádzkarňou

 • 17 odsek (4) živnostenského zákona za technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti a teda nie prevádzkareň považuje najmä:
 • stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,
 • zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,
 • vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
 • pojazdné predajne,
 • zariadenia na poskytovanie reklamy,
 • predajné automaty.

Rozdiely v pojmoch sídlo, miesto podnikania a prevádzkareň

Obchodný zákonník hovorí, že sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Sídlo má právnická osoba

Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Právnická osoba musí preukázať, že má vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo zapísaná v obchodnom registri.

Právnická osoba je povinná uvádzať sídlo v písomnom úradnom styku, na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Miesto podnikania má fyzická osoba – živnostník

Miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako miesto podnikania zapísaná v živnostenskom registri. Ak chce fyzická osoba využívať ako miesto podnikania inú adresu ako trvalý pobyt, musí preukázať, že má vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti.

Aj fyzická osoba je povinná uvádzať miesto podnikania v písomnom úradnom styku, na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Sídlo ani miesto podnikania nie je prevádzkarňou

Živnostenský zákon považuje sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a teda ich nepovažuje za prevádzkareň. Na sídlo a miesto podnikania sa teda nevzťahujú rovnaké povinnosti ako na prevádzkareň.

Priestor prevádzky musí byť skolaudovaný na daný účel a schválený regionálnym úradom verejného zdravotníctva, tzv. „povolenie od hygieny“

Priestor možno využívať ako prevádzku len ak spĺňa požiadavky na stavebno-technické riešenie a zariadenie. Požiadavky sa líšia podľa zamerania zariadenia. Prevádzky starostlivosti o ľudské telo upravuje vyhláška 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Prevádzky spoločného stravovania vyhláška 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Ubytovacie prevádzky zase vyhláška 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na ubytovacie zariadenia.

Je potrebné požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska. K žiadosti je potrebné pridať potrebné prílohy.

Prevádzku je potrebné ohlásiť živnostenskému, daňovému a miestnemu úradu

Základnou povinnosťou pri zriadení prevádzkarne je ohlásiť jej zriadenie živnostenskému úradu. Prevádzkareň je možné ohlásiť spolu so založením živnosti, alebo je to možné aj dodatočne prostredníctvom podania Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení.

Podnikateľ je povinný oznámiť zriadenie prevádzkarne správcovi dane (daňovému úradu). Výhodou pri elektronickom podaní cez JKM Slovensko.sk je, že za fyzické osoby túto povinnosť vyrieši živnostenský úrad automaticky a právnické osoby majú možnosť označiť oznámenie správcovi dane vo formulári.

Netreba tiež zabúdať na oznámenie miestnemu úradu. Túto povinnosť ukladajú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí. Je potrebné oznámiť aj otváracie hodiny.

Postup oznámenia prevádzkarne živnostenskému úradu

Pri zriadení prevádzkarne má podnikateľ povinnosť oznámiť ju živnostenskému úradu. Najjednoduchší spôsob je oznámiť prevádzkareň online cez Slovensko.sk. Ide o nasledovný postup:

 1. Prihláste sa do svojej osobnej zóny na slovensko.sk
 2. Vyhľadajte službu Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení + príslušný Okresný úrad
 3. Vyplňte údaje o Vašej živnosti
 4. Zaškrtnite „Oznámenie zmien podľa § 17 ods. 5, 6 a 7 živnostenského zákona zriadenie/zrušenie prevádzkarne“.
 5. Uveďte pre aký predmet podnikania prevádzku oznamujete a jej adresu
 6. Podanie podpíšte a odošlite
 7. Do schránky Slovensko.sk obdržíte v priebehu nasledovných pracovných dní úradný záznam o nahlásenej prevádzke.

Povinnosť vypracovať a schváliť prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok je ďalšou z povinností pri zriadení prevádzky. Veľkou výhodou je, že úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej webstránke vzory prevádzkových poriadkov pre jednotlivé druhy prevádzok.

Povinnosť evidovať reklamačný poriadok

Podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Na tieto účely majú prevádzky reklamačný poriadok. Po novom už reklamačný poriadok nemusí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Ostatné povinnosti v súvislosti s prevádzkou

Týmto sa povinnosti v súvislosti s prevádzkou nekončia. Treba myslieť aj na označenie prevádzkarne, ochrane nefajčiarov, evidencii tržieb prostredníctvom ERP a e-kasy a SOZU.

Označenie prevádzkarne

Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť podľa zákona o ochrane spotrebiteľa uvedené:

 1. obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
 2. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
 3. prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,

Evidencia tržieb v ERP a e-kasa

Používanie pokladnice e-kasa klient sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie  podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby.

Podľa zákona sú aj prevádzky, ktorým nevzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa. Podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Oznámenie o zákaze fajčenia

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste.

Používanie autorsky chránených diel

Vlastníkom akejkoľvek prevádzky, v ktorej je technické zariadenie (napr. televízor, rádio, …), ktoré slúži na reprodukciu hudobných diel, je povinný vyplniť elektronickú žiadosť o licenciu na použitie chránených hudobných diel prostredníctvom technických zariadení. Následne je povinný aj uhrádzať sadzby za použitie chránených hudobných diel podľa sadzobníka SOZA.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Otázky a odpovede k článku o delení cookies

Čo je to prevádzkareň?

§ 17 živnostenského zákona definuje prevádzkareň ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.

Aké sú príklady prevádzkarne?

Príklady na prevádzkareň: reštaurácia, kaviareň, kino, penzión, hotel, kozmetický salón, kaderníctvo, fitness centrum, pneuservis, autoservis a iné.

Čo nie je prevádzkareň?

Za prevádzkareň sa nepovažujú priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Je sklad prevádzkarňou?

Nie, sklad sa nepovažuje za prevádzkareň.

Je sídlo spoločnosti prevádzkarňou?

Nie, sídlo spoločnosti sa automaticky nepovažuje za prevádzkareň.

Je priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie prevádzkarňou?

Nie, priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru sa nepovažuje za prevádzkareň.

Sú stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach prevádzkarňou?

Stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach sa nepovažujú za prevadzkareň, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie.

Musí byť prevádzkareň skolaudovaná?

Áno, priestor prevádzky musí byť skolaudovaný na daný účel.

Je potrebné mať prevádzku schválenú regionálnym úradom verejného zdravotníctva, tzv. „povolenie od hygieny“?

Áno, priestor prevádzky je potrebné schváliť od „hygieny“ – regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Aký je postup pri schvaľovaní prevádzkarne hygienou?

Je potrebné požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska. K žiadosti je potrebné pridať potrebné prílohy.

Ako sa ohlasuje prevádzkareň živnostenskému úradu?

Prevádzkareň je možné ohlásiť spolu so založením živnosti, alebo je to možné aj dodatočne prostredníctvom podania Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení.

Je potrebné oznámiť prevádzkareň daňovému úradu?

Áno, podnikateľ je povinný oznámiť zriadenie prevádzkarne správcovi dane (daňovému úradu). výhodou pri elektronickom podaní cez JKM Slovensko.sk je, že za fyzické osoby túto povinnosť vyrieši živnostenský úrad automaticky a právnické osoby majú možnosť označiť oznámenie správcovi dane vo formulári.

Je potrebné, aby mali prevádzky prevádzkový poriadok?

Áno, zákon vyžaduje mať prevádzkový poriadok. Veľkou výhodou je, že úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej webstránke vzory prevádzkových poriadkov pre jednotlivé druhy prevádzok.

Je potrebné označenie prevádzkarne?

Áno, na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť podľa zákona o ochrane spotrebiteľa uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzková doba určená pre spotrebiteľa.

Na koho sa vzťahuje povinnosť oznámenia o zákaze fajčenia?

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste.

Súvisiace články