Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > Povinné oznamovanie bankových účtov na daňový úrad je späť. Môže za to novela zákona o DPH.

Povinné oznamovanie bankových účtov na daňový úrad je späť. Môže za to novela zákona o DPH.

01. októbra 2021

Od 15. novembra 2021 sa pre platiteľov DPH vracia povinnosť oznamovania bankových účtov daňovému úradu. Bankové účty budú tiež zverejnené na webstránke Finančnej správy.

V tomto článku nájdete informácie o tejto povinnosti, podrobný návod na oznamovanie bankových účtov platiteľov DPH nájdete v článku Návod na oznámenie bankových účtov daňovému úradu.

muž kričí do megafónu

Kde je zverejnený zoznam bankových účtov platiteľov DPH?

Zoznam bankových účtov platiteľov DPH je zverejnený na webovej stránke Finančnej správy – Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt.

Na webe finančnej správy je dostupný aj XML export bankových účtov platiteľov DPH. V zozname treba vyhľadať „Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie [.zip; 9 MB] (XML)“.

Ručenie odberateľa za odvedenie DPH

V rámci lepšieho výberu DPH sa štát chráni tak, že preniesol istú formu ručenia aj na odberateľov. Odberateľ ručí za neodvedenie DPH dodávateľom v prípade, ak odberateľ uhradil faktúru dodávateľovi na iný účet ako ten, ktorý je zverejnený na www.financnasprava.sk. Odberateľ by teda mal v rámci svojej ochrany ešte pred úhradou faktúry skontrolovať, či je bankový účet, na ktorý uhrádza faktúru, rovnaký s tým, ktorý je zverejnený na webe finančnej správy.

Overovanie bankových účtov ich dodávateľov žiaľ môže priniesť zvýšené náklady na administratívu pre podnikateľov.

Čo ak dodávateľ neoznámi bankový účet daňovému úradu?

Ak danú vec odberateľ zistí ešte pred úhradou faktúry, má dve možnosti:

1. Bude dodávateľovi dôverovať a faktúru mu uhradí v plnej výške

Odberateľ sa môže rozhodnúť dodávateľovi dôverovať a faktúru mu uhradiť v plnej výške. To so sebou ale prináša určité riziko, keďže tento odberateľ ručí štátu za prípadnú dodávateľom neodvedenú DPH. Hrozí mu teda, že DPH bude musieť zaplatiť 2x.

Modelový príklad: Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru na celkovú sumu 12 000 €, z čoho je 10 000 suma bez DPH a 2000 € samotná DPH. Odberateľ zaplatí dodávateľovi celú sumu faktúry 12 000 €. Keď ale dodávateľ danú DPH 2 000 € neodvedie štátu, musí ju za neho uhradiť odberateľ. Celkovo tak zaplatil 14 000 €.

2. Využije tzv. „split payment“ a DPH odvedie rovno štátu

Ak odberateľ nechce ísť do rizika, má možnosť uhradiť DPH priamo na bankový účet finančného úradu. Dodávateľovi potom zaplatí len sumu bez DPH.

Modelový príklad split-paymentu: Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru na celkovú sumu 12 000 €, z čoho je 10 000 suma bez DPH a 2000 € samotná DPH. Odberateľ zaplatí dodávateľovi len sumu 10 000 € a sumu 2 000 € zaplatí na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa na finančnom úrade.

„Split paymentom“ teda eliminuje riziko, že by musel DPH uhradiť dvakrát.

Majitelia webstránok pozor – zmena legislatívy ohľadom cookies!

Čo ak dodávateľ oznámi iný bankový účet ako ten na faktúre?

Ak sa Vám stane, že Váš dodávateľ uvedie na faktúre iný účet, ako ten, ktorý je pri jeho subjekte uvedený v zozname Finančnej správy, odporučil som Vám v prvom rade kontaktovať Vášho dodávateľa a spýtať sa ho na tento nesúlad. Je možné, že k rozdielnosti účtov došlo omylom a dodávateľa vďaka tomu upozorníte na chybu.

Následne, podľa jeho odpovede, máte možnosť uhradiť faktúru na účet na faktúre, z čoho ale vyplýva určité riziko ručenia za DPH. Máte tiež možnosť uhradiť faktúru na bankový účet uvedený na Finančnej správe. Alebo využiť split-payment a DPH uhradiť na bankový účet správcu dane Vášho dodávateľa.

Povinnosť oznámiť bankový účet sa týka len platiteľov DPH

Povinnosť vzniká len platiteľom DPH. Neplatitelia DPH povinnosť oznámenia bankového účtu mať nebudú. Keďže je v zákone uvedené, že povinnosť oznámenia sa týka všetkých bankových účtov, ktoré používajú subjekty na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH.

Povinnosť sa teda netýka subjektov, ktoré sú registrované pre DPH podľa § 7 zákona o DPH alebo § 7a zákona o DPH.

Do kedy je potrebné oznámiť bankový účet daňovému úradu?

Pri oznámení o novom účte, alebo doplnení a zrušení účtu platí povinnosť bezodkladného oznámenia. Čo ale subjekty, ktoré sú už aktuálne platiteľmi DPH?

Lehota pre aktuálnych platiteľov DPH

Subjekt, ktorý je k 15. novembru 2021 platiteľom DPH, je povinný do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu každý bankový účet, ktorý používa na podnikanie.

Noví platitelia DPH

Povinnosť oznámenia bankového účtu platí samozrejme aj pre nových platiteľov DPH, ktorý si ju musia splniť bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH.

Lehota na zmenu, doplnenie a zrušenie bankového účtu

Pri zmene, doplnení alebo zrušení bankového účtu je subjekt povinný to oznámiť bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, ešte pred tým, ako ho začne používať na podnikanie.

Ako oznámiť bankový účet daňovému úradu?

Splnenie povinnosti sa vykoná elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy www.financnasprava.sk. Špeciálny elektronický formulár by mal obsahovať už predvyplnené údaje o bankových účtoch, o ktorých má finančná správa vedomosť.

Ak sa orientujete na www.financnasprava.sk, možno Vám postačí skrátený návod:

Po prihlásení sa do osobnej zóny na www.financnasprava.sk je potrebné v prijatých dokumentoch vyhľadať správu „Predvyplnené oznámenie o bankových účtoch podľa § 6 a § 85kk zákona o DPH“. V tejto správe je potrebné stiahnuť prílohu XML, ktorú následne nahráte do formuláru OZN6DPHv21 „Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie“. Formulár a nahraté bankové účty skontrolujete, poprípade opravíte. Potom formulár podpíšete a odošlete. Odoslanie formuláru si viete skontrolovať v odoslaných dokumentoch. Stav spracovania by mal byť „prijaté a potvrdené“.

Návod "krok za krokom"

Podrobný návod „krok za krokom“ na oznamovanie bankových účtov nájdete v článku Návod na oznámenie bankových účtov daňovému úradu

Pokuta až 10 000 € za uvedenie nepravdivých údajov pri oznamovaní bankového účtu

Ak platiteľ DPH oznámi daňovému úradu nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje ohľadom jeho bankového účtu, daňový úrad môže uložiť platiteľovi pokutu do výšky 10 000 €. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Ak spoločnosť neoznámi bankový účet, daňový úrad jej nevráti nadmerný odpočet DPH

Daňový úrad bude vracať nadmerné odpočty DPH len subjektom, ktoré budú mať splnenú povinnosť oznámenia bankového účtu daňovému úradu. Ak subjekt neoznámil daňovému úradu bankový účet, nadmerný odpočet DPH mu nebude vrátený. Po dodatočnom oznámení bankového účtu vráti daňový úrad DPH do desiatich dní od oznámenia účtu.

Novela prinesie aj iné zmeny pre podnikateľov

Okrem obnovenia povinnosti oznamovania bankových účtov daňovému úradu a ručeniu za DPH prinesenie novela aj ďalšie dve podstatné zmeny. Ide o zverejnenie indexu daňovej spoľahlivosti a možnosť vylúčenia štatutárneho orgánu.

Zverejnenie indexu daňovej spoľahlivosti

Daňovníkom sa od roku 2018 prideľuje index daňovej spoľahlivosti. Ten odzrkadľuje ako je daňovník spoľahlivý pohľadu plnenia si svojich daňových povinností. Od 1. januára 2022 by mali byť subjekty rozdelené do troch skupín:

  1. Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
  2. Spoľahlivý daňový subjekt
  3. Nespoľahlivý daňový subjekt

Daňový úrad oznámi daňovníkovi informáciu o priradenom indexe daňovej spoľahlivosti aj s odôvodnením, prečo je zaradený v danej skupine. Daňovník má možnosť namietať voči priradenému indexu.

Podstatnou zmenou je tiež fakt, že index daňovej spoľahlivosti všetkých daňovníkov bude zverejnený na webstránke Finančnej správy.

Možnosť vylúčenia štatutárneho orgánu

Štatutárnym orgánom môže byť len osoba, ktorá nie je vedená v registri vylúčení.

Fyzická osoba bude môcť byť vylúčená na dobu troch rokov aj z rozhodnutia daňového úradu ak štatutárny orgán neumožnil vykonanie daňovej kontroly na DPH, alebo daňová kontrola na DPH nebola umožnená a daňový nedoplatok daného subjektu je viac ako 5 000 € viac ako jeden rok.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Otázky a odpovede k článku

Koho sa týka povinnosť oznámiť bankový účet daňovému úradu?

Povinnosť vzniká všetkým platiteľom DPH. Neplatitelia DPH povinnosť oznámenia bankového účtu mať nebudú.

Týka sa povinnosť oznamovania bankového účtu subjektov, ktoré sú registrované pre DPH podľa §7 zákona o DPH alebo §7a zákona o DPH?

Nie, táto povinnosť sa týka len ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH.

Musia platitelia DPH oznamovať bankový účet daňovému úradu?

Áno, povinnosť oznamovať bankový účet daňovému úradu vzniká práve platiteľom DPH.

Musia neplatitelia DPH oznamovať bankový účet daňovému úradu?

Nie, táto povinnosť sa týka len platiteľov DPH.

Musia živnostníci oznamovať bankový účet daňovému úradu?

Ak je živnostník platiteľ DPH, bankový účet oznamuje. Ak nie je platiteľom, účet neoznamuje.

Pri určení, kto je povinný oznámiť bankový účet nie je rozhodujúceho, či je subjekt právnická alebo fyzická osoba. Rozhodujúce je len, či je platiteľom DPH alebo nie.

Od kedy je potrebné oznamovať bankový účet daňovému úradu?

Povinnosť sa znovu zavádza od 15.11.2021, keď vstúpi do platnosti novela zákona o DPH.

Do kedy je potrebné oznámiť bankový účet daňovému úradu?

Subjekty, ktoré sú aktuálne platitelia DPH, musia bankový účet oznámiť do 30.11.2021. Noví platitelia bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH.

Je potrebné oznámiť daňovému úradu zmenu bankového účtu?

Áno, zmena bankového účtu sa oznamuje daňovému úradu.

Je potrebné oznámiť daňovému úradu zrušenie bankového účtu?

Áno, zrušenie bankového účtu sa oznamuje daňovému úradu.

Je potrebné oznámiť daňovému úradu doplnenie bankového účtu?

Áno, doplnenie ďalšieho bankového účtu sa oznamuje daňovému úradu.

Je potrebné oznámiť aj zahraničný bankový účet, ktorý sa využíva na podnikanie?

Áno, aj zahraničné účty podliehajú oznamovacej povinnosti.

Ako oznámiť bankový účet daňovému úradu?

Splnenie povinnosti sa vykoná elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy www.financnasprava.sk. Špeciálny elektronický formulár by mal obsahovať už predvyplnené údaje o bankových účtoch, o ktorých má finančná správa vedomosť.

Aká je pokuta za nesplnenie si povinnosti súvisiacich s oznámením bankového účtu daňovému úradu?

Ak platiteľ DPH oznámi daňovému úradu nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje ohľadom jeho bankového účtu, hrozí mu pokuta do výšky 10 000 €.

Aké má dôsledky neoznámenie bankového účtu daňovému úradu z pohľadu DPH?

Ak bankový účet spoločnosť neoznámi, daňový úrad jej nevráti nadmerný odpočet DPH.

Ako daňový úrad skontroluje, či mu subjekt uviedol správny bankový účet?

Daňový úrad nebude pri oznámení kontrolovať, či bol uvedený správny bankový účet.

Budú bankové účty platiteľov DPH verejne dostupné?

Áno, od 1.1.2022 budú bankové účty platiteľov DPH verejne dostupné na stránke Finančnej správy.

Musí odberateľ skontrolovať, či uhrádza faktúru dodávateľovi na bankový účet, ktorý daný odberateľ oznámil na daňový úrad?

Takúto povinnosť síce nemá, ale v rámci svojej ochrany by mal bankový účet skontrolovať. Odberateľ ručí za neodvedenie DPH dodávateľom v prípade, ak odberateľ uhradil faktúru dodávateľovi na iný účet ako ten, ktorý dodávateľ oznámil daňovému úradu a je teda zverejnený na www.financnasprava.sk.

Odberateľ zistí, že jeho dodávateľ nemá uvedený bankový účet na webe Finančnej správy, čo má robiť?

Ak danú vec odberateľ zistí ešte pred úhradou faktúry, má dve možnosti:

  1. Bude dodávateľovi dôverovať a faktúru mu uhradí v plnej výške. To so sebou ale prináša určité riziko, keďže tento odberateľ ručí štátu za prípadnú dodávateľom neodvedenú DPH. Hrozí mu teda, že DPH bude musieť zaplatiť 2x.
  2. Využije tzv. „split payment“ a DPH odvedie rovno štátu. Ak odberateľ nechce ísť do rizika, má možnosť uhradiť DPH priamo na bankový účet finančného úradu. Dodávateľovi potom zaplatí len sumu bez DPH.

Odberateľ zistí, že jeho dodávateľ žiada úhradu faktúry na iný bankový účet ako má uvedený na webe Finančnej správy, čo má robiť?

Ak danú vec odberateľ zistí ešte pred úhradou faktúry, má dve možnosti:

  1. Bude dodávateľovi dôverovať a faktúru mu uhradí v plnej výške. To so sebou ale prináša určité riziko, keďže tento odberateľ ručí štátu za prípadnú dodávateľom neodvedenú DPH. Hrozí mu teda, že DPH bude musieť zaplatiť 2x.
  2. Využije tzv. „split payment“ a DPH odvedie rovno štátu. Ak odberateľ nechce ísť do rizika, má možnosť uhradiť DPH priamo na bankový účet finančného úradu. Dodávateľovi potom zaplatí len sumu bez DPH.

Súvisiace články