Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > IČO, DIČ a IČ DPH – čo to je, kto ich prideľuje a ako ich zistiť u firiem alebo živnostníkov

IČO, DIČ a IČ DPH – čo to je, kto ich prideľuje a ako ich zistiť u firiem alebo živnostníkov

31. augusta 2023

IČO, DIČ a IČ DPH sú skratky s ktorými sa stretne asi každý podnikateľ. Čo znamenajú, kto ich prideľuje a ako ich zistiť sa dozviete v našom článku.

žiarovka a tabuľa

IČO – Identifikačné Číslo Organizácie

IČO (identifikačné číslo organizácie) slúži na jednoznačnú identifikáciu subjektov.

IČO majú pridelené tieto subjekty:

Subjekt, ktorý má pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) je povinný ho uvádzať v úradnom styku s orgánom verejnej moci, v obchodnom styku na zmluvách alebo účtovných dokladoch.

  IČO prideľuje štatistický úrad

  Identifikačné číslo organizácie prideľuje štatistický úrad podľa § 10 zákona č. 272/2015 o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

  pridelenie žiada štatistický úrad povinná osoba. Povinnými osobami sú napr. Okresné úrady pri vydaní živnostenského oprávnenia pri založení živnosti alebo založení s.r.o., alebo Ministerstvo vnútra pri vzniku občianskeho združenia.

  Ako zistiť IČO?

  Najspoľahlivejší zdroj na zistenie IČO je štatistický úrad, nakoľko v ňom nájdete úplne všetkých subjektov, teda zistíte IČO firiem, živnostníkov, ale napr. aj občianskych združení.

  Postup na zistenie IČO je nasledovný:

  1. Prejdete na webstránku štatistického úradu
  2. Zvolíte možnosť „Vstúpiť bez prihlásenia“.
  3. Do poľa „Plné meno právnickej osoby“ zadáte subjekt, ktorý hľadáte. Nedajte sa zmiasť, že je tam právnickej osoby, je možné zadať aj meno fyzickej osoby.

  DIČ – Daňové Identifikačné Číslo

  Subjekty, ktoré majú príjem z podnikania sú registrované pre platenie dane z príjmu a majú pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo). Najčastejšie sú to podnikatelia (obchodné spoločnosti, živnostníci), ale DIČ má pridelené napr. aj prenajímateľ bytu. Daňový subjekt je povinný uvádzať DIČ pri styku so správcom dane a mal by ho uvádzať aj na účtovných dokladoch. DIČ právnických osôb začína číslicou 2 a DIČ fyzických osôb číslicou 1.

  Ako zistiť DIČ?

  Najspoľahlivejší zdroj na zistenie DIČ je daňový úrad. Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov a ich DIČ.

  DIČ je možné zistiť aj na stránke slovensko.digital, a DIČ právnických osôb zistíte aj na finstat.sk.

  DIČ prideľuje správca dane (daňový úrad)

  Správca dane (daňový úrad) pridelí pri registrácii na daň z príjmov daňovému subjektu daňové identifikačné číslo (DIČ).

  Registrácia DIČ z úradnej moci

  Od 1.1.2023 funguje registrácia DIČ z úradnej moci, čo znamená že o ňu subjekty nemusia pri vzniku (napr. založení živnosti, ale s.r.o.) žiadať sami, ale daňový úrad pridelí DIČ sám. DIČ je pridelené v priebehu pár dní a po pridelení sa dá vyhľadať na stránke daňového úradu.

  Registrácia na DIČ pri prenájme nehnuteľnosti

  Povinnosť registrácie na daňovom úrade máte, ak ste na území Slovenskej republiky prenajal nehnuteľnosť okrem pozemku. Pri prenájme nehnuteľnosti teda ste povinný predložiť správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu na tomto tlačive. Ak žiadosť o registráciu podávate elektronickými prostriedkami, je potrebné ju podávať v predpísanej forme.

  Môžem podnikať a fakturovať aj bez DIČ?

  Áno, podnikať a fakturovať je možné aj bez DIČ. Na vystavenom daňovom doklade sa jednoducho neuvedie, nakoľko DIČ nie je povinná náležitosť.

  Dilemu, či sa dá alebo nedá podnikať a fakturovať bez DIČ majú hlavne noví podnikatelia po založení živnosti alebo spoločnosti s.r.o., kedy už síce poznajú svoje IČO, ale daňový úrad má 30 dní na pridelenie DIČ a ešte tak neučinil.

  Podnikať a fakturovať už môžu. Na daňový doklad uvedú tieto povinné údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka:

  • obchodné meno
  • sídlo alebo miesto podnikania
  • právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené
  • Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu.

  IČ DPH – Identifikačné Číslo pre DPH (daň z pridanej hodnoty)

  IČ DPH má 12 znakov a je napríklad takéto – SK202123456. Prvé dva znaky označujú krajinu a zvyšných 10 je na Slovensku DIČ daného subjektu.

  Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že IČ DPH majú platcovia DPH. Nie je to ale úplne presné.

  IČ DPH je prideľované subjektom, ktoré sú registrované na DPH:

  • podľa § 4 zákona o DPH, ak dosiahli obrat 49 790 € za 12 kalendárnych mesiacov, alebo sa registrovali dobrovoľne pred dosiahnutím obratu
  • podľa § 5, ak nemá sídlo v tuzemsku
  • podľa § 7, ak nadobúda tovar z iného členského štátu
  • podľa § 7a, ak je príjemcom služby z iného členského štátu

  Ako zistiť (overiť) IČ DPH?

  Na webovom sídle finančnej správy je uvedený aktuálny zoznam platiteľov DPH na Slovensku.

  Ak chcete dodávať tovar alebo služby do iného členského štátu EÚ za cenu bez DPH, mali by ste si overiť, že osoba, ktorej chcete tovar alebo služby dodávať, je registrovaná k DPH v inej členskej krajine. Na overenie slúži elektronický systém VIES, ktorý umožňuje prenos informácii týkajúcich sa registrácie k DPH v rámci Európskej únie.

  Povinná registrácia pre DPH

  Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá slovenská zdaniteľná osoba, ktorá dosiahne obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

  Ak sú splnené podmienky na registráciu na DPH, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu a pridelí mu identifikačné číslo pre daň (IČ DPH). Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

  Dobrovoľná registrácia pre DPH

  Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

  Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH.

  Podľa záväzného výkladu Súdneho dvora EÚ sa aj samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody považuje za vykonávanie ekonomickej činnosti (rozhodnutie Súdneho dvora C-268/83). Preto o dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj osoba, ktorá v čase podania žiadosti neuskutočňuje žiadne zdaniteľné obchody, avšak má zámer vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom prípravu na budúce zdaniteľné obchody vie preukázať hodnovernými dôkazmi.

  Registrácia podľa § 7 zákona o DPH – nadobudnutie tovarov z iných členských štátov

  Podľa § 7 zákona o DPH sa registrujú nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa nadobúdatelia nestávajú platiteľmi dane. Majú povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovarov, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

  Registrácia podľa § 7a zákona o DPH – príjem alebo dodávanie služieb do iných členských štátov

  Podľa § 7a zákona o DPH sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane. Sú povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

  Autor článku:

  kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
  Mgr. Martin Jurkovič

  zakladateľ efektívnejšie.sk

  Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

  Zdieľať článok:

  Zdieľať článok:

  Otázky a odpovede k IČO, DIČ, IČ DPH

  Čo je to IČO?

  IČO je identifikačné číslo organizácie a slúži na jednoznačnú identifikáciu subjektov.

  Aké subjekty majú pridelené IČO?

  IČO majú pridelené tieto subjekty:

  Ako zistiť IČO?

  Najspoľahlivejší zdroj na zistenie IČO je štatistický úrad, nakoľko v ňom nájdete úplne všetkých subjektov, teda zistíte IČO firiem, živnostníkov, ale napr. aj občianskych združení.

  Je povinnosť uvádzať IČO?

  Áno, subjekt, ktorý má pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) je povinný ho uvádzať v úradnom styku s orgánom verejnej moci, v obchodnom styku na zmluvách alebo účtovných dokladoch.

  Kto prideľuje IČO?

  Identifikačné číslo organizácie prideľuje štatistický úrad podľa § 10 zákona č. 272/2015 o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

  Kto žiada o pridelenie IČO?

  O pridelenie žiada štatistický úrad povinná osoba. Povinnými osobami sú napr. Okresné úrady pri vydaní živnostenského oprávnenia pri založení živnosti alebo založení s.r.o., alebo Ministerstvo vnútra pri vzniku občianskeho združenia.

  Čo je to DIČ?

  DIČ je daňové identifikačné číslo a majú ho pridelené subjekty, ktoré sú registrované na daň z príjmov.

  Majú DIČ len podnikatelia?

  Nie, DIČ má napríklad aj prenajímateľ nehnuteľnosti.

  Je povinnosť uvádzať DIČ?

  Daňový subjekt je povinný uvádzať DIČ pri styku so správcom dane a mal by ho uvádzať aj na účtovných dokladoch.

  Akou číslicou sa začína DIČ právnických osôb?

  DIČ právnických osôb začína číslicou 2.

  Akou číslicou sa začína DIČ fyzických osôb?

  DIČ fyzických osôb začína číslicou 1.

  Ako zistiť DIČ?

  Najspoľahlivejší zdroj na zistenie DIČ je daňový úrad. Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov a ich DIČ.

  DIČ je možné zistiť aj na stránke slovensko.digital, a DIČ právnických osôb zistíte aj na finstat.sk.

  Kto prideľuje DIČ?

  Správca dane (daňový úrad) pridelí pri registrácii na daň z príjmov daňovému subjektu daňové identifikačné číslo (DIČ).

  Čo je registrácia DIČ z úradnej moci?

  Od 1.1.2023 funguje registrácia DIČ z úradnej moci, čo znamená že o ňu subjekty nemusia pri vzniku žiadať sami, ale daňový úrad pridelí DIČ sám.

  Je povinnosť sa pri prenájme nehnuteľnosti registrovať na DIČ?

  Áno, prenajímateľ nehnuteľnosti sa musí registrovať na DIČ.

  Môžem podnikať a fakturovať aj bez DIČ?

  Áno, podnikať a fakturovať je možné aj bez DIČ. Na vystavenom daňovom doklade sa jednoducho neuvedie, nakoľko DIČ nie je povinná náležitosť.

  Čo je to IČ DPH?

  IČ DPH je identifikačné číslo pre DPH.

  Aký tvar má IČ DPH?

  IČ DPH má 12 znakov a je napríklad takéto – SK202123456. Prvé dva znaky označujú krajinu a zvyšných 10 je na Slovensku DIČ daného subjektu.

  Je možné overiť IČ DPH?

  Na overenie slúži elektronický systém VIES, ktorý umožňuje prenos informácii týkajúcich sa registrácie k DPH v rámci Európskej únie.

  Je dostupný zoznam platiteľov DPH na Slovensku?

  Na webovom sídle finančnej správy je uvedený aktuálny zoznam platiteľov DPH na Slovensku.

  Ako zistiť (overiť) IČ DPH?

  Na webovom sídle finančnej správy je uvedený aktuálny zoznam platiteľov DPH na Slovensku.

  Kedy je povinnosť sa registrovať na DPH?

  Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá slovenská zdaniteľná osoba, ktorá dosiahne obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

  Je možné stať sa dobrovoľným platcom DPH?

  Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

  Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH.

  Je povinnosť sa registrovať na DPH ak subjekt nadobúda tovar z iných členských štátov?

  Áno, ale registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane. Sú povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

  Je povinnosť sa registrovať na DPH ak subjekt prijíma alebo dodáva služby z/do iných členských štátov?

  Áno, ale registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane. Sú povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

  Aká je to registrácia na DPH podľa § 7 zákona o DPH?

  Podľa § 7 zákona o DPH sa registrujú nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku.

  Súvisiace články