Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Veronika Székelyová

Mgr. Veronika Székelyová

Som absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Venujem sa najmä pracovnému, obchodnému právu a právu sociálneho zabezpečenia.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > Od 1. 5. 2022 sa mení výška stravného a súm náhrady za kilometer jazdy pri pracovnej ceste

Od 1. 5. 2022 sa mení výška stravného a súm náhrady za kilometer jazdy pri pracovnej ceste

03. mája 2022

Na základe opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dochádza s účinnosťou od 1. 5. 2022 k zvýšeniu stravného a k zvýšeniu súm základnej náhrady za každý kilometer jazdy pri pracovných cestách. Uvedené znamená, že sa zamestnancom zvýšia ich finančné nároky.

stôl so stravou

Stravné je finančná náhrada

Stravné možno charakterizovať ako finančnú náhradu, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za pracovnú cestu. Ide o náhradu za finančné prostriedky, ktoré zamestnanec vynaložil za stravu počas jej trvania. Ustanovenie § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách upravuje podmienky poskytovania stravného, časové pásma a tiež krátenie stravného.

Sumy stravného určuje Ministerstvo práce

Sumy za jednotlivé časové pásma sú zakotvené v opatrení, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Naposledy sa stravné zvyšovalo v roku 2019.

Práve na základe najnovšieho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného sa od 1.5.2022 menia sumy stravného pri jednotlivých časových pásmach, čo bude mať za následok zvýšenie príspevku na stravovanie pre zamestnanca na pracovnej ceste a taktiež aj zvýšenie hodnoty stravovacej poukážky.

Stravovanie zamestnancov a stravné sú dva odlišné pojmy

Je potrebné upozorniť na to, že stravovanie zamestnancov a stravné sú dva odlišné pojmy. Čo sa týka stravovania zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, zamestnávateľ má povinnosť zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie, ktoré zodpovedá zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Nárok na zabezpečenie stravovania má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

Predmetom tohto článku, ale bude stravné – ako finančná náhrada, ktorú poskytne zamestnávateľ zamestnancovi za finančné prostriedky, ktoré zamestnanec vynaložil za stravu počas trvania pracovnej cesty a zároveň – v nadväznosti na pracovné cesty a na novú legislatívnu zmenu bude predmetom daného článku i zvýšenie súm náhrad za kilometer jazdy pri pracovnej ceste.

Zvýšenie stravného pre jednotlivé časové pásma

Zamestnávateľ bude musieť svojim zamestnancom prispievať na stravu pri pracovných cestách vyššou sumou. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty nasledovne:

 • 6 € pre časové pásmo 5 – 12 hodín,
 • 9 € pre časové pásmo nad 12 – 18 hodín,
 • 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Aký bude mať vplyv dané opatrenie na zamestnávateľov?

Zamestnávateľom sa od 1. mája 2022 zvýšia náklady, pretože sa zvýšila suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancom ako i minimálna hodnota stravovacích poukážok.   Zamestnancom v dôsledku novej legislatívnej zmeny stúpnu ich finančné nároky.

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

Zvýšenie stravného má vplyv na príspevok na stravovanie zamestnávateľa, ktorý zakotvuje Zákonník práce. V zmysle Zákonníka práce je suma finančného príspevku min. 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, max. však 55 % stravného.

Od 1. mája sa zvýši najnižšia možná suma finančného príspevku na sumu 2,48 a zvýši sa zároveň najvyššia možná suma finančného príspevku na sumu 3,30 .

Aký je, teda rozdiel v sumách oproti súčasnému stravnému?

V súčasnosti je maximálny príspevok zamestnávateľa ustanovený na 55 % zo sumy stravného a je výške 2,81 € (5,10€/100*55) = 2,80 € (a v zmysle zákona zaokrúhlene o eurocent vyššie) Po novom sa však zvyšuje maximálny príspevok zamestnávateľa na 3,30 € (6 €/100*55).

Minimálny príspevok zamestnávateľa je ustanovený vo výške 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Doposiaľ to bola suma 2, 11 € a v súčasnosti je to 2, 48 € (nakoľko je min. cena poukážky 4,5 € tak z toho 55 % = 2, 48 €).

Príklad:

Danú právnu normu, že suma finančného príspevku je min. 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky a max. 55 % stravného si premietneme na príklade.

Ak bude cena jedla 4,50 €, príspevok zamestnávateľa môže byť v rozmedzí od min. 2,48 € do max. 3,30 €.

Ak bude cena jedla 7 € (55 % zo 7 € je 3,85 €), maximálny príspevok zamestnávateľa bude 3,30 €.

Nová hodnota stravovacej poukážky

V zmysle Zákonníka práce musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať min. 75 % stravného, ktoré je poskytované pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín.

Na základe opatrenia sa zvyšuje hodnota stravného lístka na 4,50 €. Dochádza, teda k zvýšeniu minimálnej hodnoty stravných lístkov. Súčasná hodnota bola 3,83 €.

V nadväznosti na zvýšenie maximálneho príspevku zamestnávateľa na sumu 3,30 € a na zvýšenie minimálnej sumy finančného príspevku na 2,48 €, v praxi uvedené znamená, že ak by bola hodnota stravovacej poukážky 4,50 €, príspevok zamestnávateľa bude min. 2,48 € a max. 3,30 €.

Kedy nepatrí zamestnancovi stravné a kedy sa mu stravné neposkytuje?

Stravné nepatrí zamestnancovi po dobu prerušenia pracovnej cesty, z dôvodu návštevy rodiny zamestnanca alebo po dobu dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca.

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.

Krátenie stravného pri zabezpečení stravovania

Zákon o cestovných náhradách taktiež stanovuje postup krátenia stravného. Stravné sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu, ktorá sa vypočítava zo stravného, pre časové pásmo nad 18 hodín.

Ak má zamestnanec zabezpečené stravovanie čiastočne, platí, že:

 • za bezplatne zabezpečené raňajky sa kráti o 25 %,
 • za bezplatne zabezpečený obed o 40 %,
 • za bezplatne zabezpečenú večeru o 35 %.

Ako sa uvedené premietne v praxi?

V nadväznosti na nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa stravné, na ktoré má zamestnanec nárok v rámci kalendárneho dňa bude krátiť nasledovne:

 • v prípade raňajok sa bude krátiť o 3,425 € (13,70 €/100 x 25 % = 3,425 €),
 • v prípade obeda sa bude krátiť o 5,48 € (13,70 € /100 x 40 % = 5,48 €),
 • a nakoniec v prípade večere sa bude krátiť o 4,795 € (13,70 € /100 x 35 % = 4,795 €).

Kedy zamestnávateľ nekráti stravné?

Zamestnávateľ stravné nekráti, ak zamestnanec nemohol využiť zabezpečené jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré nezavinil (ako príklad možno uviesť výkon práce zamestnanca v čase bezplatného stravovania).

Zahraničná pracovná cesta a stravné

Doposiaľ bola v článku uvedená iba legislatívna zmena, ktorá sa týka tuzemskej pracovnej cesty. Stravné, ktoré sa týka tuzemskej pracovnej cesty je iné, než pri zahraničnej pracovnej ceste.

Pri zahraničných pracovných rozlišujeme 3 odlišné časové pásma:

 • do 6 hodín vrátane,
 • nad 6 hodín až 12 hodín,
 • nad 12 hodín.

Výška stravného v eurách alebo v cudzej mene

Zákon o cestovných náhradách v otázke základných sadzieb stravného v eurách alebo v cudzej mene odkazuje na všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií. Týmto predpisom je opatrenie Ministerstva financií SR, č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Práve predmetné opatrenie stanovuje základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

V zmysle zákona o cestovných náhradách, patrí zamestnancovi stravné vo výške:

 • nad 12 hodín v základnej sadzbe stravného podľa krajiny (v zmysle opatrenia pri pracovnej ceste do Holandska 45 € prípadne do Maďarska 39 €).
 • 50 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa od 6 hodín do 12 hodín vrátane,
 • 25 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa do 6 hodín vrátane.

Najnovšie opatrenie, v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou neprináša v praxi zmeny, pretože opatrenie nemení výšku stravného na služobnej ceste v zahraničí. V tomto prípade sa stravné počíta podľa základnej sadzby stravného, ktorá môže byť pri každej krajine odlišná.

Krátenie stravného pri zahraničnej pracovnej ceste

Rovnako ako pri tuzemskej pracovnej ceste, ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ určené stravné kráti o:

 • 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,
 • 40 % za bezplatne poskytnutý obed,
 • 35 % za bezplatne poskytnutú večeru

z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného medzi zamestnancom a zamestnávateľom v pracovnej zmluve, resp. v dohode.

Náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

V nadväznosti na avizované opatrenie, ktoré mení výšku stravného na pracovných cestách, sa taktiež mení aj výška finančnej náhrady za použitie cestných motorových vozidiel zamestnanca, pri pracovnej ceste. Z uvedeného vyplýva, že ak zamestnanec použije vlastné auto na pracovnú cestu, s účinnosťou od 1. mája mu zamestnávateľ poskytne vyššie náhrady.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny opatrením č. 117/2022 Z. z. zvýšilo sumy základnej náhrady za každý 1 kilometer jazdy, pre zamestnanca, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu. Pri použití súkromného vozidla patrí zamestnancovi základná náhrada za každý 1 kilometer jazdy a taktiež aj náhrada za spotrebované pohonné látky. Náhrada za používanie cestných motorových vozidiel sa naposledy zvýšila v júni 2019.

Zvýšenie súm základnej náhrady za každý 1 kilometer jazdy

Zo súčasných 0,193 € dochádza na základe opatrenia k zvýšeniu sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá na 0,213 € a pri jednostopových vozidlách (pri motocykloch a trojkolkách) z 0,053 na 0, 059 € za kilometer jazdy.

O koľko dostane zamestnanec viac si uvedieme na príklade.

Príklad:

Ak zamestnanec pôjde na pracovnú cestu z Bratislavy do Ružomberka svojím autom a najazdí cca. 500 kilometrov, pri súčasnej sadzbe 0,193 € za kilometer bude mať nárok na finančnú náhradu od zamestnávateľa v sume 96,5 €.

Nakoľko sa s účinnosťou od 1. 5. 2022 zvyšuje sadzba za 1 prejazdený kilometer na 0,213 €, náhrada bude v sume 106, 5 €. Vidíme, že zamestnanec dostane od zamestnávateľa o 10 € viac.

Zhrnutie

Nakoľko sa od 1. 5. 2022 zvyšuje stravné pri tuzemskej pracovnej ceste, zvyšujú sa tým aj finančné nároky zamestnancov. Prijatie opatrenia č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného spôsobuje v praxi zvýšenie maximálneho príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnanca, a tiež spôsobuje zvýšenie minimálnej hodnoty stravovacej poukážky.

Pri zahraničných pracovných cestách sa prakticky nič nemení, pretože zmeny nemenia výšku stravného na pracovnej ceste v zahraničí. Okrem zvýšenia stravného sa tiež na základe opatrenia č. 117/2022 Z. z. zvyšuje náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, čiže za každý prejazdený kilometer dostane zamestnanec od zamestnávateľa viac peňazí.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Veronika Székelyová

zakladateľ efektívnejšie.sk

Som absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Venujem sa najmä pracovnému, obchodnému právu a právu sociálneho zabezpečenia.

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Otázky a odpovede k článku o stravnom

Prečo dochádza k zvýšeniu súm stravného a súm náhrad za kilometer jazdy pri pracovnej ceste?

Ministerstvo pristúpilo k zvýšeniu uvedených náhrad z dôvodu zvyšovania cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a z dôvodu zvyšovania cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Kto zvyšuje sumy stravného a sumy náhrad za kilometer jazdy pri pracovnej ceste?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom opatrení, ktorými zvyšuje dané sumy.

Kde nájdem zvýšené sumy stravného a zvýšené sumy náhrad za kilometer jazdy?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo v súvislosti so zvyšovaním stravného opatrenie č. 116/2022 o sumách stravného. V súvislosti so zvýšením náhrad za kilometer jazdy pri pracovnej ceste vydalo opatrenie č. 117/2022 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Dané opatrenia sú zverejnené v Zbierke zákonov.

Od akého dátumu majú zamestnanci nárok na zvýšené sumy náhrad?

Od. 1. 5. 2022.

Od čoho sa odvíjajú sumy stravného?

Sumy stravného sú ustanovené v závislosti od času trvania pracovnej cesty nasledovne:

 • 6 € pre časové pásmo 5 – 12 hodín,
 • 9 € pre časové pásmo nad 12 – 18 hodín,
 • 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

  Aká je minimálna suma finančného príspevku od 1. 5. 2022?

  Minimálny príspevok zamestnávateľa bude od 1. 5. 2022 vo výške 2,48.

  Aká je najvyššia suma finančného príspevku zamestnávateľa od 1. 5. 2022?

  Maximálny finančný príspevok zamestnávateľa bude vo výške 3,30 €.

  Ako sa zvýšila hodnota stravných lístkov pri pracovnej ceste v časovom pásme 5 – 12 hodín od 1. 5. 2022?

  Hodnota sa zvýšila na 4,50 €.

  Ako sa zmenia sumy v prípade krátenia raňajok, obeda a večere od 1. 5. 2022?

  V prípade raňajok sa bude stravné krátiť o 3,425 €, v prípade obeda sa bude krátiť o 5,48 € a v prípade večere sa bude krátiť o 4,795 €.

  Na akú sumu sa zvyšujú sumy základnej náhrady za každý 1 kilometer jazdy?

  Na základe opatrenia dochádza k zvýšeniu sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá na 0,213 € a pri jednostopových vozidlách (pri motocykloch a trojkolkách) z na 0,059 € za kilometer jazdy.

  Súvisiace články