Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > Elektronická komunikácia s finančnou správou od 1. 1. 2022 – návod na aktiváciu elektronickej schránky a nastavenie notifikácií Slovensko.sk

Elektronická komunikácia s finančnou správou od 1. 1. 2022 – návod na aktiváciu elektronickej schránky a nastavenie notifikácií Slovensko.sk

09. decembra 2021
písmená OBK

Základné informácie o obojsmernej komunikácii (OBK) s finančnou správou

Od 1. januára 2022 sa už úradná komunikácia zo strany finančnej správy nebude uskutočňovať papierovo prostredníctvom Slovenskej pošty, ale dokumenty budú doručované do elektronických schránok zriadených na ÚPVS (Slovensko.sk) v súlade so zákonom o e-Governmente.  Komunikácia medzi daňovým subjektami a finančnou správou bude teda prebiehať obojsmerne.

Ako prebiehala komunikácia s finančnou správou doteraz?

Daňové subjekty mali už aj teraz povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. To znamená, že odosielali dokumenty povinne elektronicky cez portál finančnej správy www.financnasprava.sk (napr. podávali daňové priznania k dani z príjmov, DPH, atď.).

Finančná správa ale zasielala úradné zásielky daňovým subjektom poštou, nie elektronicky. Do 31.12.2021 teda prebiehala jednosmerná komunikácia s finančnou správou.

Od 1.1.2022 bude fungovať režim obojsmernej komunikácie (OBK) s finančnou správou. To znamená, že bude finančná správa dokumenty (úradné zásielky) doručovať daňovým subjektom elektronicky a nie poštou.

Skratka OBK znamená „Obojsmerná elektronická komunikácia“

Na obojsmerné elektronickú komunikáciu sa používa skratka OBK, odvodené od OBojsmerná elektronická Komunikácia.

Bude OBK povinná pre všetky daňové subjekty?

V zmysle zákona o e-Governmente platí, že elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie je elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. OVM (orgán verejnej moci) je teda povinný doručiť napr. rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný dokument elektronicky do elektronickej schránky adresáta, ak je aktivovaná.

Na elektronické doručovanie je potrebné mať aktivovanú schránku na ÚPVS Slovensko.sk

Po spustení obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) bude koniec „žltým lístkom“ a finančná správa bude doručovať dokumenty elektronicky do schránok na Slovensko.sk (ÚPVS) za všetky druhy daní (nielen za spotrebné dane ako doteraz) .Daňové subjekty musia mať ale schránku Slovensko.sk aktivovanú na doručovanie.

Elektronickú schránku ÚPVS majú aktivovanú všetky právnické osoby, fyzické osoby ju automaticky aktivovanú nemajú. Môžu si ju ale aktivovať.

Všetky právnické osoby majú elektronickú schránku aktivovanú

Aktivácia elektronických schránok právnických osôb na doručovanie prebiehala v dvoch vlnách. V prvej vlne v roku 2017 boli povinne aktivované elektronické schránky právnickým osobám, ktoré sú zapísané do obchodného registra. V priebehu roka 2020 prebehla povinná aktivácia pre právnické osoby zapísané v inom ako v obchodnom registri.

Všetkým právnickým osobám teda bude finančná správa doručovať úradné zásielky elektronicky do schránky Slovensko.sk.

Živnostníci nemajú elektronickú schránku automaticky aktivovanú

Fyzické osoby, a teda ani živnostníci, nemajú elektronickú schránku automaticky aktivovanú. Majú ale možnosť si ju aktivovať. Dôležité je podotknúť, že aktiváciu na doručovanie už následne nie je možné zrušiť. Ak má živnostník schránku Slovensko.sk aktivovanú na doručovanie, alebo sa rozhodne si ju aktivovať, bude mu finančná správa doručovať dokumenty elektronicky a nie poštou.

Subjekty, ktoré nemajú schránky aktivovanú na doručovanie, budú aj naďalej dostávať úradné zásielky z daňového úradu poštou

Ak daňový subjekt nemá elektronickú schránky Slovensko.sk aktivovanú, finančná správa mu bude aj naďalej posielať úradné zásielky poštou.

Podľa informácii k OBK z www.financnasprava.sk

„Elektronicky vytvorený dokument bude FS doručovať tak, že tento elektronický dokument odošle správcovi modulu elektronického doručovania, ktorý zabezpečí jeho doručenie do schránky adresáta. Ak schránka adresáta nie je aktivovaná na doručovanie, bude zabezpečené doručenie neelektronickej (papierovej) podoby dokumentu prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Ak schránku nie je možné identifikovať, FS vyhotoví neelektronický (papierový) rovnopis, ktorý doručuje v súlade s daňovým poriadkom (tzn. nezasiela elektronický dokument na ÚPVS).“

Na zobrazenie úradného dokumentu od finančnej správy je potrebné prevziať doručenku

Úradný dokument z daňového úradu nebude do schránky doručený „priamo“. Na zobrazenie dokumentu je potrebné prevzatie doručenku. Najprv sa v elektronickej schránke objaví napr. správa od odosielateľa Daňový úrad s predmetom „Notifikácia o doručení “Výzva na predloženie listín““. POTREBNÉ PREVZIAŤ DO 15 DNÍ.

Po kliknutí na správu je hore zelené tlačidlo „Prevziať“, pomocou ktorého daňový subjekt prevezme doručenku a následne vie stiahnuť a zobraziť daný dokument z daňového úradu. Doručenky je možné prevziať aj hromadne za viac dokumentov, na čo slúži zelené tlačidlo „Prevziať doručenky“ hore v schránke správ.

Elektronický dokument sa bude považovať za doručený, momentom prevzatia notifikácie o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota 15 dní, tzv. fikcia doručenia

Pri elektronickom doručovaní dokumentov do vlastných rúk sa bude uplatňovať tzv. fikcia doručenia. Fikcia doručenia je formou právnej fikcie a znamená, že ak adresát neprevezme elektronický dokument potvrdením elektronickej doručenky, dokument sa bude považovať za doručený po uplynutí úložnej lehoty 15 dní.

Prevzatie dokumentu prevzatím elektronickej doručenky si môžeme predstaviť ako prevzatie listu od poštárky, alebo na pošte. Pri prevzatí je uvedený dátum prevzatia a od tohto dátumu začínajú plynúť zákonné lehoty vyplývajúce z prevzatia daného dokumentu.

Od daňového úradu dostane daňový subjekt napr. výzvu na predloženie určitých listín. Vo výzve je uvedené: „v lehote 15 dní od doručenia tejto výzvy“. Lehota 15 dní mu začne plynúť od dátumu kedy elektronicky prevezme doručenku v schránke Slovensko.sk. Obsah elektronického dokumentu sa daňovému subjektu sprístupní až po prijatí elektronického dokumentu (prevzatí doručenky), resp. po márnom uplynutí 15-dňovej úložnej lehoty.

Potrebujete pomôcť?

Ak potrebujete pomôcť s elektronickou schránkou (aktivácia schránky na doručovanie, nastavenie emailových notifikácii, udelenie prístupu inej osobe), alebo máte technický problém s občianskym preukazom, odporúčame kontaktovať technickú podporu Slovensko.sk.

Telefón: 02 / 358 030 83. Voľba č. 1, potom voľba č. 1/2/3.

Návod na udelenie oprávnenia inej osobe na prístup do schránky Slovensko.sk a preberanie zásielok z finančnej správy

Oprávnenie inej osobe na prístup do elektronickej schránky Slovensko.sk udelíte podľa nasledovného postupu:

  1. Prostredníctvom občianskeho preukazu sa prihlásite do svojej elektronickej schránky Slovensko.sk. Zvoľte subjekt ku ktorému ma mať daná osoba oprávnenie.
  2. Kliknite na „Schránka“ vpravo hore.
  3. V schránke kliknite vľavo dole na „Nastavenia“.
  4. Vľavo v menu vyberte piatu možnosť z hora „Oprávnenia osôb“ (1.), a následne zvoľte buď „+ Pridať fyzickú osobu“ alebo „+ Pridať právnickú osobu“ (2.).

printscreen Slovensko.sk oprávnenia osôb

  1. Pri fyzickej osobe vypíšte meno, priezvisko a rodné číslo, pri právnickej stačí IČO.
  2. V oboch prípadoch zvoľte „Prístup do elektronickej schránky“ – ÚPLNÝ, a „Platnosť od:“ napríklad dnešný dátum. Odporúčame nezaškrtnúť „Možnosť postúpiť zastupovanie“, aby daná osoba nemohla udeliť prístup inej osobe a tým stratíte kontrolu nad udeľovaním prístupov do Vašej schránky.
  3. Nižšie kliknite na „Skontrolovať“, či je formulár správne vyplnený a ak áno, ešte nižšie je zelené tlačidlo „Odoslať“.
  4. Systém overí Vašu identitu pomocou zadanie kódu BOK a zobrazí sa informácia „Správa bola úspešne odoslaná. Daná osoba bude mať okamžite prístup do Vašej schránky a do jej schránky Slovensko.sk jej príde informácia, že ste jej udelili prístup.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdroje článku:

www.financnasprava.sk

 

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Otázky a odpovede k článku

Ako prebiehala komunikácia s finančnou správou do 31.12.2022?

Do 31.12.2021 prebiehala jednosmerná komunikácia s finančnou správou. Daňové subjekty odosielali dokumenty povinne elektronicky cez portál finančnej správy, ale finančná správa posielala úradné dokumenty poštou.

Čo znamená „Obojsmerná elektronická komunikácia“ s finančnou správou?

Obojsmerná elektronická komunikácia znamená, že daňové subjekty a finančná správa budú medzi sebou komunikovať elektronicky obojsmerne.

Čo znamená skratka OBK?

Na obojsmerné elektronickú komunikáciu sa používa skratka OBK, odvodené od OBojsmerná elektronická Komunikácia.

Bude OBK povinná pre všetky daňové subjekty?

OBK bude povinná pre tie daňové subjekty, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku Slovensko.sk na doručovanie.

Majú fyzické osoby povinnosť obojsmerne komunikovať s finančnou správou?

Nie, keďže nemajú elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Môžu si ju ale aktivovať a tým pádom už budú povinní komunikovať obojsmerne.

Kto má aktivovanú elektronickú schránku Slovensko.sk na doručovanie?

Elektronickú schránku majú aktivovanú všetky právnické osoby, fyzické osoby ju automaticky aktivovanú nemajú. Môžu si ju ale aktivovať.

Ako budú zásielky z daňového úradu dostávať daňové subjekty, ktoré nemajú elektronickú schránku Slovensko.sk aktivovanú na doručovanie?

Ak daňový subjekt nemá elektronickú schránky Slovensko.sk aktivovanú, finančná správa mu bude aj naďalej posielať úradné zásielky poštou.

Bude elektronický dokument z finančnej správy doručený do schránky Slovensko.sk „priamo“?

Nie, na zobrazenie dokumentu je potrebné prevziať doručenku k danej zásielke.

Ako prevziať doručenku na Slovensko.sk?

Po kliknutí na správu je hore zelené tlačidlo „Prevziať“, pomocou ktorého daňový subjekt prevezme doručenku.

Je možné hromadne prevziať viac doručeniek?

Áno. Doručenky je možné prevziať aj hromadne za viac dokumentov, na čo slúži zelené tlačidlo „Prevziať doručenky“ hore v schránke správ.

Kedy je elektronicky dokument považovaný za doručený?

Elektronický dokument je považovať za doručený, momentom prevzatia notifikácie o doručení, ale aj po uplynutí úložnej lehoty 15 dní, tzv. fikcia doručenia.

Čo je to fikcia doručenia?

Ak sa fikcia doručenia uplatňuje, elektronická správa sa považuje za doručenú uplynutím úložnej lehoty alebo potvrdením notifikácie o doručení. Úložná lehota je podľa zákona o e-Governmente 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy, pričom uložením elektronickej správy je okamih, odkedy je správa prijímateľovi objektívne prístupná.

Ako sa dá zistiť, či je schránka Slovensko.sk aktivovaná na doručovanie?

Či je elektronická schránka Slovensko.sk aktivovaná na doručovanie je možné zistiť po prihlásení sa do schránky, v nastaveniach, záložka „Informácie o schránke“.

Aký je rozdiel medzi elektronickou schránkou, ktorá je zriadená a ktoré je aktivovaná na doručovanie?

Elektronická schránka, ktorá je zriadená, ale nie je aktivovaná na doručovanie nemôže prijímať úradné zásielky do vlastných rúk, pri ktorých sa vyžaduje prevzatie.

Ako sa elektronická schránka aktivuje na doručovanie?

Elektronickú schránku je možné aktivovať na doručovanie elektronicky, po prihlásení sa do schránky je hore v prijatej pošte zelené tlačidlo „Aktivovať“. Po kliknutí sa následne vyplní formulár so žiadosťou o aktiváciu.

Chcem si aktivovať schránku Slovensko.sk na doručovanie, ale v prijatej pošte nemám tlačidlo „Aktivovať“, čo teraz?

Ak v prijatej pošte nie je tlačidlo „Aktivovať“, daná schránka už bola aktivovaná na doručovanie.

Je potrebný občiansky preukaz s čipom na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie?

Áno, OP s čipom je potrebný, keďže sa aktivácia vykonáva po prihlásení sa do schránky.

Je možné deaktivovať doručovanie do schránky Slovensko.sk?

Nie, nie je to možné. Aktivácia je nezvratná.

Ako budem vedieť, že som obdržal správu do elektronickej schránky Slovensko.sk?

Je možné nastaviť notifikačné emaily a SMS, ktoré informujú o prijatej správe.

Ako sa nastavujú notifikačné emaily alebo SMS o novej správe na Slovensko.sk?

Po prihlásení sa na Slovensko.sk je potrebné otvoriť elektronickú schránku s prijatými správami. Následne je vľavo v menu položka „Nastavenia“, na ktorú je potrebné kliknúť. Potom kliknúť na „Nastavenia oznámení“ vľavo a na danej karte nastaviť email/telefónne číslo, kde si želáte zasielať notifikácie o novej správe.

Je možné splnomocniť inú osobu na preberania zásielok na Slovensko.sk?

Áno, je to možné urobiť formou udelenia oprávnenia inej osobe na prístup do schránky Slovensko.sk.

Je možné splnomocniť inú osobu na preberania zásielok na Slovensko.sk len z daňového úradu?

Nie, daná osoba bude mať prístup k všetkým zásielkam v schránke Slovensko.sk.

Je možné zrušiť oprávnenie na preberanie zásielok na Slovensko.sk?

Áno, oprávnenie je možné kedykoľvek zrušiť.

Ako sa ruší oprávnenie na preberanie zásielok na Slovensko.sk?

Oprávnenie je možné zrušiť po prihlásení sa do schránky Slovensko.sk, v nastaveniach, záložka „Oprávnenia osôb“.

Súvisiace články