Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Založenie spoločnosti s.r.o. notárom – postup, cena, podmienky

Založenie spoločnosti s.r.o. notárom – postup, cena, podmienky

30. októbra 2023

Od 1. 11. 2023 vie novú spoločnosť s.r.o. zaregistrovať do Obchodného registra aj notár. Výhodou je takmer okamžitý zápis a cena podobná ako pri zakladaní cez Okresný súd.

žena spravodlivosť notár

Od 1. novembra 2023 vie novú spoločnosť s.r.o. zapísať do Obchodného registra aj notár

1. novembra 2023 nadobudne účinnosť novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, podľa ktorej vie zápis novej spoločnosti s.r.o. vykonať aj registrátor. Registrátorom je ktorýkoľvek notár. Registrátor preverí splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra tak, ako to doteraz robili Okresné súdy a v prípade splnenia podmienok vykoná prvozápis spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra.

  Okresné súdy zapisujú nové spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra aj naďalej

  Možnosť využiť na zápis novej spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra notára neznamená, že by sa spoločnosti nedali zapisovať tak ako doteraz, teda prostredníctvom Okresných súdov.

  Novým spoločnostiam tak pribudne možnosť ako novú spoločnosť zapísať do Obchodného registra. Zápis notárom je zaujímavý hlavne pre nových podnikateľov, ktorí chcú mať svoju spoločnosť založenú čo najskôr, nakoľko zápis notárom sa vykonáva prakticky bezodkladne.

  Notár zapíše novú spoločnosť do Obchodného registra prakticky okamžite

  Notár na základe dokumentov overí, či sú splnené všetky podmienky pre zápis a ak sú podmienky splnené, zabezpečí registráciu údajov do Obchodného registra prostredníctvom Centrálneho informačného systému Notárskej komory SR. Zápis údajov sa tak vykoná bezodkladne a nová spoločnosť s.r.o. bude založená nasledovný pracovný deň v www.orsr.sk.

  Pri registrácii novej s.r.o. notárom je potrebná žiadosť a elektronický formulár

  Z registračnej žiadosti musí byť zrejmé kto ju podáva, ktorému registrátorovi je určená, a že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami registračnej žiadosti.

  Povinnou prílohou žiadosti je elektronický formulár, tzv. FUPS formulár, taký ako sa používa pri založení spoločnosti s.r.o. cez Okresný súd.

  Ako postupovať, ak chce podnikateľ novú spoločnosť registrovať u notára?

  Pri registrácii u notára je potrebné dostaviť sa na notársky úrad so všetkými potrebnými prílohami, ktoré vyžaduje zákon. Notár overí splnenie podmienok a v prípade splnenia spíše notársku zápisnicu o založení spoločnosti. Na účely registrácie notár v súlade s registračnou žiadosťou vyplní a odošle do Centrálneho informačného systému súdnictva sprievodný elektronický formulár a zoznam príloh. Na ďalší deň je nová spoločnosť zaregistrovaná a je možné ju vyhľadať v www.orsr.sk.

  Aký je rozdiel v založení spoločnosti s.r.o. notárom a cez Okresný súd (Obchodný register)?

  Hlavný rozdiel je v čase. Založenie spoločnosti s.r.o. prostredníctvom Okresného súdu nie je okamžité a trvá dlhšie. Zákonná lehota je síce 2 pracovné dni, táto ale hlavne na bratislavskom súde nebýva dodržaná a tak sa niekedy na založenie novej spoločnosti s.r.o. čaká aj niekoľko dní, niekedy aj týždňov.

  Koľko stojí zápis novej spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra notárom?

  Zápis novej spoločnosti notárom stojí 150 € bez DPH. Súdny poplatok sa ale neplatí. Z pohľadu poplatkov je teda založenie notárom veľmi podobné ako cez Okresný súd, poplatok je navýšený len o DPH, teda o cca 30 €.

  Aké podmienky treba spĺňať pri registrácii novej spoločnosti notárom?

  Pri registrácia novej spoločnosti notárom treba spĺňať v princípe rovnaké podmienky ako pri registrácii Okresným súdom. Notár pri zápise overuje, či sú splnené všetky podmienky na zápis novej spoločnosti do obchodného registra. Ide o tieto podmienky:

  • návrh na zápis podala oprávnená osoba,
  • je návrh na zápis úplný,
  • sú spolu s návrhom na zápis predložené všetky prílohy ustanovené osobitným predpisom,
  • sú prílohy predložené vo forme ustanovenej osobitným zákonom,
  • údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh,

  Ak nie sú splnené podmienky pre registráciu alebo ak prílohy registračnej žiadosti obsahujú chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vyzve registrátor navrhovateľa, aby mu v určenej lehote poskytol súčinnosť, najmä aby registračnú žiadosť doplnil alebo odstránil jej nedostatky. Ak navrhovateľ neposkytne požadovanú súčinnosť, registrátor registráciu nevykoná; podanie novej registračnej žiadosti tým nie je dotknuté.

  Je možné prostredníctvom notára vykonať aj zápis zmeny údajov v Obchodnom registri?

  Zmeny sa budú môcť prostredníctvom notárov vykonávať až od roku 2025.

  Autor článku:

  kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
  Mgr. Martin Jurkovič

  zakladateľ efektívnejšie.sk

  Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

  Zdieľať článok:

  Zdieľať článok:

  Otázky a odpovede k zakladaniu spoločnosti s.r.o. notárom

  Od kedy môže novú spoločnosť s.r.o. zaregistrovať do Obchodného registra aj notár?

  Notár vie novú spoločnosť s.r.o. zaregistrovať do Obchodného registra od 1. novembra 2023.

  Na základe čoho vie notár vykonať zápis novej spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra?

  1. novembra 2023 nadobudne účinnosť novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, podľa ktorej vie zápis novej spoločnosti s.r.o. vykonať aj registrátor.

  Je možné aj naďalej zaregistrovať novú spoločnosť s.r.o. cez Okresný súd?

  Áno, okresné súdy zapisujú nové spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra aj naďalej.

  Ako dlho trvá založenie s.r.o. notárom?

  Notár zapíše novú spoločnosť do Obchodného registra prakticky okamžite.

  Aké dokumenty sú potrebné pri registrácii spoločnosti s.r.o. notárom?

  Pri registrácii novej s.r.o. notárom je potrebná žiadosť, elektronický formulár a tzv. zakladateľské dokumenty.

  Čo musí obsahovať registračná žiadosť pri zápise novej spoločnosti s.r.o. notárom?

  Z registračnej žiadosti musí byť zrejmé kto ju podáva, ktorému registrátorovi je určená, a že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami registračnej žiadosti.

  Je potrebné prikladať pri založení notárom aj elektronický formulár?

  Povinnou prílohou žiadosti je elektronický formulár, tzv. FUPS formulár, taký ako sa používa pri založení spoločnosti s.r.o. cez Okresný súd.

  Ako postupovať, ak chce podnikateľ novú spoločnosť registrovať u notára?

  Pri registrácii u notára je potrebné dostaviť sa na notársky úrad so všetkými potrebnými prílohami, ktoré vyžaduje zákon. Notár overí splnenie podmienok a v prípade splnenia spíše notársku zápisnicu o založení spoločnosti. Na účely registrácie notár v súlade s registračnou žiadosťou vyplní a odošle do Centrálneho informačného systému súdnictva sprievodný elektronický formulár a zoznam príloh. Na ďalší deň je nová spoločnosť zaregistrovaná a je možné ju vyhľadať v www.orsr.sk.

  Aký je rozdiel v založení spoločnosti s.r.o. notárom a cez Okresný súd (Obchodný register)?

  Hlavný rozdiel je v čase. Založenie spoločnosti s.r.o. prostredníctvom Okresného súdu nie je okamžité a trvá dlhšie. Zákonná lehota je síce 2 pracovné dni, táto ale hlavne na bratislavskom súde nebýva dodržaná a tak sa niekedy na založenie novej spoločnosti s.r.o. čaká aj niekoľko dní, niekedy aj týždňov.

  Koľko stojí zápis novej spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra notárom?

  Zápis novej spoločnosti notárom stojí 150 € bez DPH. Súdny poplatok sa ale neplatí. Z pohľadu poplatkov je teda založenie notárom veľmi podobné ako cez Okresný súd, poplatok je navýšený len o DPH, teda o cca 30 €.

  Aké podmienky treba spĺňať pri registrácii novej spoločnosti notárom?

  Pri registrácia novej spoločnosti notárom treba spĺňať v princípe rovnaké podmienky ako pri registrácii Okresným súdom. Notár pri zápise overuje, či sú splnené všetky podmienky na zápis novej spoločnosti do obchodného registra.

  Je možné prostredníctvom notára vykonať aj zápis zmeny údajov v Obchodnom registri?

  Zmeny sa budú môcť prostredníctvom notárov vykonávať až od roku 2025.

  Súvisiace články

  Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

  Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

  Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti, ktoré sú späté so vznikom nového subjektu. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.