Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Martina Blahušiaková

Martina Blahušiaková

Kreativita je moja vášeň, komunikácia je moja sila, spoznávanie je moja radosť. Mojim cieľom je, aby ľudia čítali pútavé a hodnotné články. Preto sa snažím vždy dôkladne zisťovať fakty, využívať svoju fantáziu a štýl a prispôsobovať sa potrebám čitateľov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Ako si môže konateľ alebo spoločník vyberať peniaze zo spoločnosti s ručením obmedzeným?

Ako si môže konateľ alebo spoločník vyberať peniaze zo spoločnosti s ručením obmedzeným?

29. septembra 2023

Najbežnejšími možnosťami ako vybrať peniaze z firmy, sú vyplatenie si dividend, zamestnanie sa vo vlastnej firme, zmluva o výkone funkcie konateľa, výber do pokladne alebo pôžička spoločníkovi. Aké sú ich špecifiká a rozdiely?

žena sediaca za počítačom a prezerajúca blok

Spoločník nemôže vyberať peniaze z účtu spoločnosti na súkromnú spotrebu

Vybrať si peniaze z firmy tak, že spoločník príde do banky a vytiahne peniaze na súkromnú spotrebu z firemného účtu, zákon neumožňuje. Finančné prostriedky totiž patria spoločnosti, nie konateľovi a môžu byť použité iba pre potreby spojené s podnikaním spoločnosti. Riešenia však existujú.

  1. možnosť ako vyberať peniaze z s.r.o. – vyplatenie podielu na zisku (vyplatenie dividend)

  Dividendypodiely na zisku a spoločnosť ich rozdelí medzi spoločníkov po zdanení, teda po ukončení účtovného obdobia a zostavení účtovnej závierky. Podliehajú sadzbe dane 7% (tzv. zrážková daň). Platí ju spoločnosť a spoločník dostane na účet čistý zdanený príjem.

  Frekvencia výplaty dividend ani ich maximálna suma nie je stanovená. Preddavky na podiely na zisku nie je možné vyplácať.

  2. možnosť ako vyberať peniaze z s.r.o. – zamestnanie sa vo vlastnej firme

  Zamestnanie sa vo vlastnej firme je asi najbežnejším spôsobom ako si vybrať peniaze z firmy. Klasický pracovnoprávny vzťah upravuje Zákonník práce. To, aký úväzok si zvolíte, či už plný, skrátený alebo čiastočný, je len na vás. Dôležité je však brať na zreteľ ustanovenia o minimálnej mzde, prihlásiť sa do príslušných inštitúcií ako Sociálna poisťovňa (deň pred vznikom pracovného pomeru) a zdravotná poisťovňa (do 7 dní).

  Samozrejme, vzniká nárok aj na zamestnanecké výhody ako dovolenka, nemocenské, nárok na materskú dovolenku alebo príspevok na stravovanie. Je možné využiť nezdaniteľnú časť základu dane, ale aj daňový bonus na dieťa.

  Mzda musí byť vyplácaná pravidelne každý mesiac.  

  Minimálne zdravotné poistné

  Podľa zákona o zdravotnom poistení sa od 1. januára 2023 uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Pre rok 2023 je to suma 23,81 € a táto suma je odvodená od výšky životného minima.

  Ak platí, že suma mesačného životného minima je 234,42 eur (stav k januáru 2023) potom pri stanovení minimálneho preddavku je nutné určiť, akú výšku by mal preddavok od (fiktívneho) zamestnanca s mzdou 234,42 eur (vrátane 10% odvodu zamestnávateľa).

  Odvod zamestnanca predstavuje: 234,42 € x 4% = 9,3768 €. Po zaokrúhlení v zmysle § 16 ods. 1 je to 9,37 €.

  Odvod zamestnávateľa predstavuje: 234,42 € x 10% = 23,442 €. Po zaokrúhlení v zmysle § 16 ods. 1 je to 23,44 €. Minimálny preddavok na poistné je súčet týchto preddavkov, teda 9,37 € + 23,44 € = 32,81 €.

  3. možnosť ako vyberať peniaze z s.r.o. – cez zmluvu o výkone funkcie konateľa

  Peniaze sa dajú zo spoločnosti vybrať aj cez zmluvu o výkone funkcie konateľa. Zo zmluvy vyplývajú práva a povinnosti konateľa a na rozdiel od pracovnoprávneho vzťahu, sú upravené Obchodným zákonníkom. Ide totiž o obchodno-záväzkový vzťah. Zmluva o funkcii konateľa musí mať písomnú formu, môže sa v nej nachádzať spôsob, výška a periodicita odmeny.

  Rovnako ako v prípade zamestnaneckého vzťahu, je dôležité prihlásiť sa do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne a mesačne posielať výkazy. Čo sa týka odmeny konateľa nie je potrebná evidencia pracovného času, poskytovanie dovolenky, príspevku na stravovanie alebo tvorba sociálneho fondu.

  4. možnosť ako vyberať peniaze z s.r.o. – výber hotovosti do pokladne

  Pri vyberaní peňazí z firemného účtu do pokladne je najdôležitejšie si uvedomiť dôležitú vec. Výbery zvyšujú účtovný stav pokladne a v prípade kontroly daňovým úradom je potrebné preukázať, že sa daná hotovosť vo firme aj skutočne nachádza.

  Z právnych predpisov vyplýva, že je povinnosťou viesť evidenciu o výberoch do pokladne, kde je vyznačený dátum, suma, účel a podpis konateľa. Takéto výbery sa evidujú v pokladničnej knihe.

  Predpokladá sa, že výber peňazí do pokladne má pokrývať drobné výdavky spojené s podnikaním. Hovoríme napríklad o tankovaní, nákladoch na pracovnú cestu, nákupe kancelárskych potrieb, úhrady za upratovanie a podobne. Výber do pokladne sa nepovažuje za príjem, preto nevzniká povinnosť platiť daň z príjmov.

  Hoci neexistuje právna úprava, ktorá by pojednávala o frekvencii, či výške výberov, časté a veľké výbery môžu byť podozrivé pre finančnú správu. Mohli by byť považované za skryté vyplácanie príjmov konateľov alebo spoločníkov.

  Výbery do pokladnice nie sú dobrý nápad, pokiaľ sa tam peniaze v skutočnosti nenachádzajú. Zvyšujú tak účtovný stav a ten nezodpovedá skutočnému stavu hotovosti.

  5. možnosť ako použiť peniaze z s.r.o. – poskytnutie pôžičky spoločníkovi

  Ak si vyberáte peniaze z firmy formou pôžičky, platí dôležitá zásada: nie je možné robiť ich v hotovosti, musia byť realizované prostredníctvom bankového účtu a na základe zmluvy. Spoločníkovi vznikajú práva a povinnosti: právo použiť ju na svoje potreby a povinnosť vrátiť ju podľa dojednaných podmienok a uhradiť úrok z pôžičky. Táto možnosť sa využíva príležitostne.

  Ktorá z možností výberu peňazí z s.r.o. je “tá pravá”?

  Každá možnosť výberu peňazí z firmy má svoje výhody a vyplývajú z nich rôzne povinnosti, v praxi sa preto často používa ich kombinácia.

  Vyberanie peňazí zo spoločnosti s.r.o. a zo živnosti

  Téme vyberania peňazí zo spoločnosti sa venujeme aj v našom článku Porovnanie živnosti a spoločnosti s.r.o. V porovnaní so spoločnosťou s.r.o. má živnosť v tomto ohľade veľkú výhodu. Všetky príjmy živnostníka z podnikania sú automaticky aj jeho osobnými príjmami. Ak mu teda niekto zaplatí faktúru, vie tieto peniaze okamžite použiť na súkromné účely.

  Autor článku:

  kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
  Martina Blahušiaková

  zakladateľ efektívnejšie.sk

  Kreativita je moja vášeň, komunikácia je moja sila, spoznávanie je moja radosť. Mojim cieľom je, aby ľudia čítali pútavé a hodnotné články. Preto sa snažím vždy dôkladne zisťovať fakty, využívať svoju fantáziu a štýl a prispôsobovať sa potrebám čitateľov.

  Zdieľať článok:

  Zdieľať článok:

  Otázky a odpovede k výberu peňazí zo spoločnosti s.r.o.

  Aké sú možnosti výberu peňazí zo s. r. o.?

  Možnosťami výberu peňazí zo spoločnosti s.r.o. sú vyplatenie si dividend, zamestnanie sa vo vlastnej firme, zmluva o výkone funkcie konateľa, výber do pokladne alebo pôžička spoločníkovi.

  Je možné vybrať peniaze zo spoločnosti s.r.o. vyplatením dividend?

  Áno, je to možné.

  Je možné vybrať peniaze zo spoločnosti s.r.o. zamestnaním sa vo vlastnej firme?

  Áno, je to možné.

  Je možné vybrať peniaze zo spoločnosti s.r.o. pomocou zmluvy o výkone funkcie konateľa?

  Áno, je to možné.

  Je možné vybrať peniaze zo spoločnosti s.r.o. pôžičkou spoločníkovi?

  Pôžičku spoločníkovi je možné poskytnúť, ale nejde úplne o formu výberu peňazí zo spoločnosti.

  Je možné vybrať peniaze zo spoločnosti s.r.o. výberom do pokladne?

  Nejde úplne o formu výberu peňazí zo spoločnosti, peniaze v pokladni sú stále majetkom spoločnosti.

  Môže spoločník vybrať peniaze zo spoločnosti s ručením obmedzeným na súkromné účely?

  Nie, zákon to neumožňuje. Financie patria spoločnosti.

  Aká daň sa platí pri vyberaní peňazí z s.r.o. cez dividendy?

  Je nutné zaplatiť zrážkovú daň 7%.

  Čo sú dividendy?

  Dividendy sú podiely na zisku a spoločnosť ich rozdelí medzi spoločníkov po zdanení.

  Ako často si môže spoločník vyberať peniaze z firmy formou dividend?

  Frekvencia výplaty dividend ani ich maximálna suma nie je stanovená.

  Je možné zamestnať sa vo vlastnej s. r. o. a tak si vyberať peniaze zo spoločnosti?

  Áno, je možné zamestnať sa na plný, skrátený alebo čiastočný úväzok.

  Môže byť spoločníkovi s. r. o. poskytnutá pôžička v hotovosti?

  Nie je možné poskytnúť ju v hotovosti, musí byť realizovaná prostredníctvom bankového účtu a na základe zmluvy.

  Vzniká povinnosť platiť daň z príjmov pri výbere peňazí do pokladne v s. r. o.?

  Nie, výber do pokladne sa nepovažuje za príjem, preto nevzniká povinnosť platiť daň z príjmov.

  Aká je nevýhoda pri výberoch peňazí do pokladne?

  Výbery zvyšujú účtovný stav pokladne a v prípade kontroly daňovým úradom je potrebné preukázať, že sa daná hotovosť vo firme aj skutočne nachádza.

  Súvisiace články

  Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

  Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

  Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti, ktoré sú späté so vznikom nového subjektu. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.