Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Ing. Vladimíra Kubinová

Ing. Vladimíra Kubinová

V efektívnejšie.sk mám na starosti služby zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, zmeny v s.r.o. , založenie s.r.o. a služby k živnostiam.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Ste zapísaný v zozname hospodárskych subjektov? Nezabudnite na povinnosť oznámenia zmeny údajov

Ste zapísaný v zozname hospodárskych subjektov? Nezabudnite na povinnosť oznámenia zmeny údajov

10. marca 2023

Ak je subjekt zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS), je potrebné mať na pamäti, že subjekt má povinnosť oznámiť UVO do 30 dní zmeny v spoločnosti, ak k nim dôjde.

počítač na stole a ruky ukazujúce na papier

Subjekty zapísané v zozname hospodárskych subjektov sú povinné oznámiť zmenu údajov

Subjekty zapísané v zozname hospodárskych subjektovpovinné do 30 dní oznámiť zmenu údajov, ktorá nastane počas platnosti ich zápisu v zozname hospodárskych subjektov v prípade, ak sa menia nasledovné údaje:

 • obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
 • adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
 • predmet podnikania/činnosti,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt, teda napr. zmena konateľov
 • spôsob konania,

Nenahlasuje sa napr. zmena spoločníkov spoločnosti alebo zmena občianskeho preukazu.

Z

Potrebujete oznámiť zmenu údajov?

Ak ste v spoločnosti vykonali zmeny a potrebujete ich oznámiť ÚVO, vyriešime to za Vás!

Cena za službu je 79 € s DPH (vrátane poplatku 12,5 €)

Zavolajte nám +421 911 988 531 alebo napíšte email na objednavky@efektivnejsie.sk

Zmenu je potrebné oznámiť ÚVO do 30 dní, inak hrozí pokuta 500 €

Zmenu je potrebné oznámiť úradu do 30 dní odo dňa vykonania zmeny údajov prostredníctvom formulára pre oznámenie zmeny údajov. Zmenu údajov je možné ohlásiť v listinnej podobe, kedy sa hradí správny poplatok vo výške 25 €, alebo elektronicky a poplatok je vo výške 12,5 €.

Podľa zákona, úrad môže uložiť pokutu až do výšky 500 € hospodárskemu subjektu, ktorý si nesplní povinnosť oznámenia zmeny údajov podľa § 156 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Záujemca musí podmienky na účasť vo verejnom obstarávaní spĺňať aj keď je zapísaný v ZHS

Zápis do ZHS (zoznamu hospodárskych subjektov) síce preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní na tri roky a splnenie podmienok nie je potrebné preukazovať pri každom verejnom obstarávaní, to ale neznamená, že subjekt zapísaný v ZHS nemusí podmienky počas celej doby zápisu spĺňať. Práve naopak. Musí si dávať pozor, aby aj napriek zápisu spĺňal požiadavky na účasť vo verejnom obstarávaní.

Ide o nasledovné podmienky:

 • bezúhonnosť štatutárnych orgánov spoločnosti
 • žiadne nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej alebo zdravotnej poisťovni
 • na majetok spoločnosti nebol vyhlásený konkurz
 • spoločnosť nie je v reštrukturalizácii alebo likvidácii
 • spoločnosť je oprávnená dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
 • spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca sa nemôže zúčastniť verejného obstarávania, ak nespĺňa zákonom stanovené podmienky. A to aj keby bol zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. Zápis v ZHS len uľahčuje preukazovanie splnenia podmienok, nenahrádza ale povinnosť podmienky spĺňať.

V prípade, že úrad pre verejné obstarávanie zistí, že subjekt podmienky stanovené zákonom nespĺňa, môže subjekt zo zoznamu hospodárskych subjektov vyčiarknuť. Ak by bol subjekt vyčiarknutý zo zoznamu hospodárskych subjektov, opätovne je možné firmu zapísať do tohto zoznamu až potom, ako zanikne dôvod, pre ktorý bola vyčiarknutá.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Ing. Vladimíra Kubinová

zakladateľ efektívnejšie.sk

V efektívnejšie.sk mám na starosti služby zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, zmeny v s.r.o. , založenie s.r.o. a služby k živnostiam.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Potrebujete k téme oznamovania zmien subjektov zapísaných v ZHS viac informácií?

Autor článku: Ing. Vladimíra Kubinová, +421 911 988 531, objednavky@efektivnejsie.sk

Súvisiace články

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti, ktoré sú späté so vznikom nového subjektu. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.