Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Výpis z obchodného registra – ako ho získať a kedy je možné ho použiť na právne úkony

Výpis z obchodného registra – ako ho získať a kedy je možné ho použiť na právne úkony

09. júla 2021

Asi každý podnikateľ sa už stretol so situáciou, že musel predložiť výpis z obchodného registra na právne úkony. Prečo na právne úkony nestačí výpis z www.orsr.sk, ktorý je dostupný online? Pri akých úkonoch je výpis potrebný, aké sú poplatky za výpis a ako ho získať sa dozviete v článku.

Budova State Savings Bank v Melbourne v roku 1984

Obchodný register ako verejný zoznam

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb. Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Čo je to výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je úradná listina, ktorá ma verejný charakter a obsahuje údaje platné ku dňu, ku ktorému sa zápis vyhotovuje.

Výpis z obchodného registra môžeme považovať za „výstup“ údajov z obchodného registra. To znamená, že o konkrétnej obchodnej spoločnosti, družstve, štátnom podniku alebo inej právnickej osobe, ktorá je v ňom zapísaná sú dostupné všetky základné, pravdivé a aktuálne údaje v jednom oficiálnom dokumente. Tento dokument môže byť potrebný pre obchodný a právny styk.

Registrový súd je povinný zabezpečiť zhodu zápisov v obchodnom registri s výpismi z obchodného registra. Výpis z obchodného registra nevydáva len registrový súd, ale aj iné subjekty, ktoré sú na to oprávnené. Jeden výpis môže obsahovať aj viac strán. Počet strán výpisu závisí od tej-ktorej spoločnosti, spravidla nie je kratší ako dve strany.

Výpis z obchodného registra obsahuje najmä tieto údaje:

 • Identifikačné číslo
 • Názov a sídlo subjektu
 • Právnu formu
 • Predmet činnosti (podnikania)
 • Označenie štatutárneho orgánu – konateľa, jeho osobné údaje a spôsob jeho konania v mene spoločnosti
 • Deň zápisu do Obchodného registra
 • Údaj či je spoločnosť v likvidácii a označenie osoby, ktorá vykonáva likvidáciu
 • Označenie prokuristu, s uvedením dňa kedy bol do funkcie ustanovený, spôsob jeho konania
 • Pri s.r.o. je údajom označenie výšky základného imania, výška vkladu každého spoločníka a rozsah jeho splatenia. Mená a bydliská spoločníkov spoločnosti, prípadne mená a priezviská členov dozornej rady
 • Pri a.s. je údajom výška základného imania, počet akcií, ich menovitá hodnota, druh akcie a jej podoba a tiež mená a priezviská členov dozornej rady
 • Pri k.s. označenie komplementára a komanditistu, výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, označenie spoločníkov
 • Pri v.o.s. označenie spoločníkov menom, priezviskom a bydliskom

Výpis môže obsahovať aj ďalšie špecifické údaje, ktoré upravujú osobitné právne predpisy.

Kedy je potrebný výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je potrebný na oficiálne overenie aktuálnych údajov o spoločnosti. Slúži predovšetkým pri použití na právne úkony. Výpis z obchodného registra potvrdzuje osobu štatutárneho orgánu, že daná osoba má oprávnenie konať v jej mene.

Výpis z obchodného registra požadujú banky pri otváraní bankových účtov, alebo pri poskytovaní úverov. Platným výpisom, ktorý je použiteľný na právne úkony, spoločnosť preukáže, že reálne aj existuje a banka môže tejto spoločnosti otvoriť bankový účet. Pri poskytovaní dotácií sa môže zisťovať, či spoločnosť nie je v likvidácii, alebo ho môže požadovať napríklad aj daňový úrad, zdravotná či sociálna poisťovňa.

Rozlišujeme dve formy výpisov z obchodného registra

Rozlišujeme Informatívny výpis z www.orsr.sk a Oficiálny výpis použiteľný na právne úkony. Základný rozdiel spočíva v použiteľnosti na právne úkony. Informatívny výpis nie je možný použiť na právne úkony, oficiálny áno.

Informatívny výpis z www.orsr.sk

Informatívny výpis z obchodného registra, ako už z názvu vyplýva, slúži na informovanie, že daná spoločnosť je v obchodnom registri zapísaná, má takéto identifikačné číslo, sídlo na určitej adrese, takýchto konateľov a spoločníkov, je alebo nie je v likvidácii alebo konkurze.

Informatívny výpis z obchodného registra sa používa vtedy, ak sa zákonom alebo zmluvnými stranami nevyžaduje oficiálny výpis. Informácie tohto druhu môžu poslúžiť najmä na rýchlu kontrolu údajov v zmluvách so spoločnosťou, ktorá zmluvu uzatvára, najmä názvu spoločnosti, sídla alebo identifikačného čísla. Prípadne si potenciálni obchodní partneri vedia rýchlo overiť, kto je oprávnený za spoločnosť konať, alebo či nie je spoločnosť v likvidácii. Ak za spoločnosť koná iná osoba ako konateľ spoločnosti, mala by mať osobitné splnomocnenie konať za spoločnosť v danej veci.

Za informatívny výpis sa neplatí a je dostupný okamžite zadaním vybraných údajov o spoločnosti na webovej stránke Obchodného registra. Pri každom takomto Výpise sa uvádza, že: „Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !“. Je teda potrebné rátať s tým, že údaje nemusia byť aktuálne a zároveň že tento druh výpisu nie je možné použiť v situácii, kde druhá strana požaduje výpis z obchodného registra na právne účely.

Nevýhodou informatívneho výpisu okrem nepoužiteľnosti na právne úkony je aj to, že údaje v ňom uvedené, nemusia zodpovedať skutočnému právnemu stavu. Zmeny vykonané v obchodnej spoločnosti registrový súd síce spracuje, ale údaje ktoré putujú do databázy môžu meškať. Registrový súd je však povinný zabezpečiť zhodu zápisov v obchodnom registri s výpismi z obchodného registra. Preto sa databázy aktualizujú spravidla každý pracovný deň, čo znamená, že vykonané zmeny v piatok budú na internetovej databáze dostupné možno až v pondelok.

Oficiálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony

Oficiálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony je úradný doklad, ktorý je právne záväzný a akceptovateľný u subjektu, ktorý ho vyžaduje. Keďže je záväzný, s jeho údajmi možno ďalej pracovať. V prípade výpisu vydaného na mieste oprávnenou osobou, budú nové údaje dostupné a použiteľné na právne úkony momentom odovzdania výpisu.

Kde a ako získať oficiálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony

Veľký počet žiadostí o výpis z obchodného registra znamenal administratívnu záťaž pre Okresné súdy na Slovensku, preto túto službu začali poskytovať aj iné subjekty.

O výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony môžete požiadať:

 • Elektronicky cez slovensko.sk
 • Osobne na pobočke Slovenskej Pošty
 • Osobne u notára
 • Osobne na Obchodnom registri

Výpis elektronicky cez www.slovensko.sk – zadarmo

Výpis z obchodného registra na právne účely v elektronickom styku je možné získať podaním elektronickej žiadosti prostredníctvom Ústredného portálu pre verejnú správu www.slovensko.sk. Výhodou elektronického výpisu je, že sa poskytuje bezplatne. Nevýhodou môže byť potreba občianskeho preukazu s čipom, čítačky čipových kariet a aplikácie eID klient, potrebnej na prihlásenia na Slovensko.sk. Tento spôsob sa oplatí najviac takým subjektom, ktoré elektronické služby využívajú pravidelne a sú zbehlé v práci na portáli Slovensko.sk.

Na získanie elektronického výpisu je potrebné postupovať podľa návodu pre žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe.

Výpis osobne na pobočke Slovenskej Pošty – 4,5 €

Asi najdostupnejším a najčastejšie využívaným miestom na osobné získanie výpisu z obchodného registra na právne úkony sú pobočky Slovenskej pošty. Výpis sa dá na počkanie získať za poplatok 4,50 €. Na vyhľadanie pošty vo Vašom okolí spolu s otváracími hodinami je dostupný zoznam pobočiek Slovenskej pošty.

Výpis osobne u notára – 1,33 € za každú stranu výpisu

Výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony je možné získať u ktoréhokoľvek notára na Slovensku. Treba počítať s cenou 1,33 € za každú stranu výpisu, ktorú notár osobitne overuje. Pripočítava sa 0,7 € za prevádzkovanie informačného systému, z ktorého sa výpis vyhotovuje a DPH. Trojstranový výpis teda stojí 5,63 €, štvorstranový 7,22 €.

Výpis osobne na Obchodnom registri – poplatok 6,5 €

Pre vydanie výpisu na Obchodnom registri budete potrebovať občiansky preukaz a uhradiť súdny poplatok v sume 6,50 €. Súdny poplatok je jednorazový a bez ohľadu na počet strán výpisu. Daný subjekt je vedený Obchodným registrom Okresného súdu v kraji, kde má sídlo, takže na Obchodnom registri registrového súdu môžete žiadať len výpis o subjekte, ktorý je v registri tohto súdu zapísaný.

Obchodných registrov vedených Okresnými súdmi je osem podľa počtu krajov v SR: Bratislava I., Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice I.

Kto je oprávnený vyžiadať si výpis z obchodného registra

V zásade platí, že o výpis môže požiadať ktokoľvek a bude mu poskytnutý. Obchodný register je verejný register a zákon dovoľuje sprístupniť údaje v ňom uvedené komukoľvek bez toho, aby prejavil osobitný právny záujem na jeho vydaní. Jedinou podmienkou vydania výpisu resp. sprístupnenia údajov je zaplatenie poplatku.

Kedy a komu sa výpis z obchodného registra vydáva zadarmo a bez podania žiadosti

Registrový súd zadarmo odošle alebo vydá navrhovateľovi originál výpisu z obchodného registra po zápise novej spoločnosti do obchodného registra alebo po zápise navrhovaných údajov do obchodného registra (napr. zmena sídla, spoločníkov).

Pri výmaze spoločnosti sa výpis nevydáva. Súd vydáva žiadateľovi namiesto výpisu potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri nie je.

Čo robiť v situácii, keď potrebujem výpis z obchodného registra použiť pred orgánmi cudzieho štátu

V tomto prípade je potrebné výpis opatriť apostilom alebo ho „superlegalizovať“. Apostil je v podstate jednostranová doložka listiny. Vydáva ho Krajský súd pre listiny vydané okresným súdom alebo notárom. Apostil sa vyžaduje v prípade použitia v krajinách, ktoré pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 alebo aj  „Haagskemu dohovoru o Apostile“. V ostatných krajinách sa vyžaduje tvz. superlegalizácia listín. Pre opatrenie listiny apostilom potrebujete predložiť žiadosť, originál listiny a zaplatiť správny poplatok. Na krajskom súde stojí vydanie apostilu 10 €.

Postup osvedčenia je nasledovný:

 1. Súd vydá žiadateľovi výpis z obchodného registra
 2. Krajský súd na požiadanie osvedčí výpis apostilom
 3. Výpis s apostilom preloží súdny prekladateľ do jazyka krajiny, v ktorej sa má použiť
 4. Krajský súd osvedčí preklad výpisu apostilom

Overovanie listiny je v tomto štádiu hotové a výpis možno použiť na právne úkony v zahraničí. V Slovenskej republike zatiaľ neexistuje možnosť vydať elektronický apostil. Zavedenie tejto služby nemožno v budúcnosti vylúčiť, ale momentálne zavedená nie je.

Superlegalizácia je proces, ktorý je obdobný ako v prípade apostilu a uplatňuje sa pre prípad použitia listiny v krajine, ktorá nie je súčasťou Haagskeho dohovoru o Apostile. Zabezpečuje ho Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Úplný zoznam krajín, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru o Apostile si môžete pozrieť na stránke Ministerstva zahraničných, časť doklady vydané v SR na použitie v cudzine.

Ako ovplyvní prebiehajúce konanie ohľadom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti výpis z obchodného registra?

Predstavte si situáciu, že valné zhromaždenie rozhodne o odvolaní konateľa ku dňu konania valného zhromaždenia. Spoločnosť v daný deň podá na Okresný súd návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri, aby bol odvolaný konateľ vymazaný z Obchodného registra ako konateľ danej spoločnosti. Zápis ale trvá niekoľko dní a hneď na druhý deň ide odvolaný konateľ na pobočku Slovenskej pošty a vyžiada si výpis z obchodného registra na právne účely. Zápis odvolania konateľa má len deklaratórny účinok, to znamená, že zánik funkcie konateľa je účinný ku dňu odvolania uvedenom v zápisnici z valného zhromaždenia. Aj napriek tomu, že odvolaný konateľ už reálne nie je konateľom spoločnosti, stále bude vo výpise z obchodného registra figurovať ako konateľ spoločnosti a iné subjekty môžu byť uvedené do omylu, ak sa bude pokúšať konať v mene spoločnosti.

Tento právny stav predstavuje potenciálny problém a slovenská legislatíva na neho zatiaľ nemyslí.

Problém nastáva aj pri menovaní konateľa. Menovanie konateľa je taktiež účinné ku dňu uvedenom v zápisnici z valného zhromaždenia. Ak by ale takýto čerstvo menovaný konateľ skúsil konať za spoločnosť ešte pred zápisom jeho osoby ako konateľa spoločnosti, pravdepodobne nepochodí ani s úradne osvedčenou zápisnicou z valného zhromaždenia. Napríklad banky požadujú zápis nového konateľa v obchodnom registri a zo zápisnicou z valného zhromaždenia sa neuspokoja.

Záver

Nutnosť disponovať výpisom z obchodného registra na právne účely sa pre nás v efektívnejšie.sk javí ako zbytočná administratívna záťaž. Okresné súdy by mali zabezpečiť online aktualizáciu údajov a tieto by mali byť online dostupné na www.orsr.sk. Vzhľadom na nereflektovanie prebiehajúceho konania o zápise zmeny je totiž aktuálnosť údajov tak či tak otázna.

Hovorí sa o reforme Obchodného registra, takže sa zmeny v systéme dajú očakávať. Budeme dúfať, že budú dané zmeny pre podnikateľov osožné a znížia ich byrokratickú záťaž.

Založenie spoločnosti s.r.o.

169 €

vrátane poplatku

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k článku

Je výpis z obchodného registra dostupný na www.orsr.sk použiteľný na právne účely?

Nie, na právne účely sú použiteľné výpisy z pobočiek Slovenskej pošty, u notára a na Obchodnom registri vedenom Okresnými súdmi.

Je elektronický výpis z obchodného registra zo Slovensko.sk použiteľný na právne účely?

Áno, ale len na použite v elektronickom styku. To znamená, že ho nie je možné vytlačiť a použiť napríklad v banke.

Môže o výpis z obchodného registra požiadať len konateľ spoločnosti?

Nie, o výpis môže požiadať akákoľvek osoba. Jedinou podmienkou je zaplatenie poplatku.

Obsahuje výpis z obchodného registra rodné číslo a dátum narodenia spoločníkov a konateľov?

Nie, tieto údaje vo výpise dostupné nie sú.

Obsahuje výpis z obchodného registra konečných užívateľov výhod?

Nie, tieto údaje o konečných užívateľoch výhod sú dostupné v registri právnických osôb vedenom Štatistickým úradom.

Môžem apostil zabezpečiť aj inak ako na Krajskom súde?

Nie, pretože overenie, že listinu vydala konkrétna verejná inštitúcia spadá do jej kompetencie, prípadne jej nadriadenému orgánu. Napríklad listiny vydané okresným súdom osvedčuje krajský súd, ale listiny vydané krajským súdom osvedčuje už Ministerstvo spravodlivosti SR.

Súvisiace články

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti, ktoré sú späté so vznikom nového subjektu. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.