Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Spoločenská zmluva spoločnosti s.r.o. – čo musí obsahovať a vzor spoločenskej zmluvy

Spoločenská zmluva spoločnosti s.r.o. – čo musí obsahovať a vzor spoločenskej zmluvy

06. augusta 2021

Spoločenská zmluva je nevyhnutným dokumentom pri zakladaní spoločnosti s.r.o.. Aké sú jej podstatné náležitosti a aký je rozdiel medzi spoločenskou zmluvou a zakladateľkou listinou? K dispozícii dávame aj vzor spoločenskej zmluvy.

človek si listuje spoločenskú zmluvu

Čo je to spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva je základným dokumentom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú zakladá viac ako jeden zakladateľ. Sú v nej uvedené všetky podstatné náležitosti o spoločnosti s.r.o. ako napríklad obchodný názov, sídlo, vlastnícke pomery, štatutárne orgány a ich konanie, predmety podnikania a iné podstatné údaje. Spoločenská zmluva je povinnou súčasťou pri podaní návrhu na zápis spoločnosti s.r.o. do obchodného registra.

Rozdiel medzi spoločenskou zmluvou a zakladateľskou listinou

Obsahová stránka spoločenskej zmluvy a zakladateľskej listiny je rovnaká, rozdiel je len v počte zakladateľov/spoločníkov. Ak má spoločnosť dvoch a viac zakladateľov, hovoríme o spoločenskej zmluve. V prípade ak spoločnosť zakladá len jeden zakladateľ, vtedy ide o zakladateľskú listinu.

Podstatné sú pojmy „listina“ a „zmluva“. Zakladateľská listina je jednostranný právny úkon a jedna strana nemôže sama so sebou uzatvoriť zmluvu. Preto sa použije pojem „listina“. Spoločenská zmluva je dvojstranný alebo viacstranný právny úkon, preto je správne použiť pojem „zmluva“.

Povinné náležitosti spoločenskej zmluvy

Obchodný zákonník stanovuje povinné (obligatórne) náležitosti spoločenskej zmluvy. Tieto musí zmluva bezpodmienečne obsahovať a v prípade absencie niektorého z povinných údajov, by registrový súd odmietol návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Spoločenská zmluva musí podľa § 110 odsek 1 Obchodného zákonníka obsahovať:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,

c) predmet podnikania (činnosti),

d) výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,

e) mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

f) mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

g) určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1,

h) výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,

i) výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,

j) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,

k) ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

Obchodné meno spoločnosti

Je potrebné, aby bolo súčasťou spoločenskej zmluvy obchodné menu spoločnosti. Pri obchodnom mene je dôležité, že obchodné meno nesmie byť zhodné, ani zameniteľné, s už existujúcim obchodným menom inej právnickej osoby. Obchodné meno sa v spoločenskej zmluve uvádza s dodatkom obsahujúcim skratku právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným „s.r.o.“, alebo „spol. s r.o.“

Sídlo spoločnosti

Aj sídlo spoločnosti je povinnou náležitosťou spoločenskej zmluvy. Je to adresa na ktorej firma oficiálne sídli, má tam menovku a poštovú schránku. Obchodný zákonník definuje sídlo spoločnosti ako adresu, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri.

Sídlo sa v spoločenskej zmluve uvádza vo forme úplnej a plnej adresy obsahujúcej názov obce, poštové smerovacie číslo, názov ulice alebo iného verejného priestranstva, orientačné číslo (prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice). Sídlom môže byť len skolaudovaná nehnuteľnosť so súpisným číslom. V poslednej dobe sa využíva aj tzv. virtuálne sídlo.

Určenie spoločníkov spoločnosti, výška ich vkladu a výška základného imania

V spoločenskej zmluve je uvedená aj výška základného imania a výška vkladov jednotlivých spoločníkov. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 €. Hodnota vkladu (obchodného podielu) spoločníka musí byť aspoň 750 €. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Predmet podnikania spoločnosti

Spoločnosť má ako predmety podnikania neobmedzený počet voľných, viazaných alebo remeselných živností a tieto sú uvedené v spoločenskej zmluve. Je vhodné vychádzať z odporúčaného zoznamu voľných živností, predíde sa tak potenciálnym odmietnutiam zo strany živnostenského úradu pri udeľovaní živnostenského oprávnenia pre spoločnosť.

Určenie konateľov spoločnosti

V spoločenskej zmluve sa uvedú všetci konatelia spoločnosti. Pojmy konateľ a spoločník sú častokrát považované za synonymum a mnohí považujú za automatické, že spoločník a konateľ spoločnosti, musí byť tá istá osoba. Nie je tomu ale vždy tak. V praxi sa vyskytujú aj prípady, že konateľ spoločnosti nie je jej spoločníkom a naopak. Počet konateľov spoločnosti nie je obmedzený, na rozdiel od počtu spoločníkov, ktorých môže byť maximálne 50.

V skratke, konateľ je štatutárnym orgánom a koná v mene spoločnosti. Spoločník má majetkovú účasť, má nárok na zisk a rozhoduje o spoločnosti.

Spôsob konania konateľov

Aj spôsob konania konateľov musí byť uvedený v spoločenskej zmluve. Prax pozná dva štandardné spôsoby konania konateľov – samostatne a spoločne. Pri viacerých konateľoch má spoločnosť na výber, či bude konať každý samostatne, alebo sa pri konaní v mene spoločnosti bude vždy vyžadovať podpis oboch konateľov, tzv. „konanie spoločne“.

Niektoré spoločnosti majú v spôsobe konania konateľov uvedené obmedzenie konania, napr. nad určitú sumu. Je dôležité podotknúť, že takéto obmedzenie konania je voči tretím osobám neúčinné a podľa novely zákona o obchodnom registri majú spoločnosti do 31.9.2021 povinnosť takéto obmedzenie z obchodného registra odstrániť.

Príklad na obmedzenie konania a jeho neúčinnosť voči tretím osobám

Konateľ má obmedzenie konania nad 10 000 €. Ako konateľ podpíše zmluvu o úvere vo výške 50 000 €. Táto zmluva je z dôvodu neúčinnosti obmedzenia konania platná a účinná, aj napriek tomu, že má konateľ obmedzené konanie nad 10 000 €.

Určenie správcu vkladov

Ďalšou osobou, ktorú je potrebné uviesť v spoločenskej zmluve, je správca vkladov. Časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve, tzv. správca vkladov.

Spomenieme, že základné imanie nie je potrebné od roku 2016 vkladať na účet do banky, ale ako preukázanie splatenia vkladov postačí vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania.

Výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti

V spoločenskej zmluve musí byť jednoznačne uvedené, či spoločnosť poskytla alebo neposkytla výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť. Štandardne sa tieto výhody neposkytujú a tak sa v spoločenskej zmluve uvedie nasledovné znenie:

„Spoločnosť neposkytuje žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.“

Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti

V spoločenskej zmluve je povinnosťou uviesť predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti. Uvádza sa len odhadovaná suma, štandardne 500 € a táto suma je len symbolická, nakoľko v účtovníctve sa zaúčtujú až reálne náklady na založenie spoločnosti. Keďže sú ale povinnou náležitosťou spoločenskej zmluvy, je nutné ich uviesť.

Výška rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku

Rezervný fond sa štandardne vytvára až z prvého zisku, ktorý spoločnosť dosiahla, takže sa rezervný fond v spoločenskej zmluve uviesť nemusí. Povinným údajom by sa rezervný fond stal len v prípade jeho vytvorenia už pri vzniku spoločnosti.

Aj napriek absencii povinnosti rezervný fond uvádzať, v praxi sa v spoločenskej zmluve uvádzajú ustanovenia § 124 odsek 1 Obchodného zákonníka, napr. v nasledovnom znení:

„Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej ročnej účtovnej závierke, za rok v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého zisku. Tento fond sa bude každoročne dopĺňať 5% z čistého zisku vykázaného v riadnej ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10% základného imania.“

Určenie dozornej rady spoločnosti, pokiaľ sa zriaďuje

Určenie dozornej rady nie je zákonom vyžadované a v praxi sa využíva len vo veľkých spoločnostiach. Povinným údajom v spoločenskej zmluve by sa určenie dozornej rady stalo len v prípade jej určenia.

Čo je možné upraviť v spoločenskej zmluve?

Zákon dáva možnosť upraviť niektoré náležitosti spoločenskej zmluvy. Pokiaľ tieto náležitosti nie sú v spoločenskej zmluve upravené, postupuje sa v týchto otázkach podľa Obchodného zákonníka.

Aké náležitosti je teda možné v spoločenskej zmluve upraviť?

Stanovy spoločnosti

Spoločenská zmluva môže stanoviť vydanie stanov spoločnosti. ktoré môžu upraviť napríklad výšku dopĺňania rezervného fondu, zákaz konkurencie konateľov alebo práva spoločníkov týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti.

Prevod obchodného podielu na inú osobu

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Úhrada strát spoločnosti

Spoločenská zmluva môže určiť, že valné zhromaždenie je oprávnené uložiť spoločníkovi povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania podľa výšky svojho vkladu.

Iné povinné dokumenty okrem spoločenskej zmluvy potrebné k založeniu spoločnosti

Okrem spoločenskej zmluvy je na založenie spoločnosti s.r.o. potrebné priložiť aj iné dokumenty. Ide o vyhlásenie správcu vkladu, podpisové vzory konateľov, vyhlásenie ohľadom súhlasu správcu dane, poprípade splnomocnenie.

Postup založenia spoločnosti s.r.o.

Po príprave spoločenskej zmluvy a ostatných potrebných zakladateľských dokumentov je nevyhnutným krokom k založeniu spoločnosti s.r.o. získanie živnostenského oprávnenia pre danú spoločnosť. Následne sa podá návrh na zápis spoločnosti s.r.o. do obchodného registra na príslušný Okresný súd a zaplatí súdny poplatok 150 €. Vyšší súdny úradník by mal rozhodnúť o zápise spoločnosti do 2 pracovných dní, táto lehota je však málokedy dodržaná, obzvlášť Okresným súdom Bratislava I.

Vzor spoločenskej zmluvy spoločnosti s.r.o.

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti je ………………………..

2. Sídlo spoločnosti

Sídlo spoločnosti je ………………………..………………………

3. Výška základného imania spoločnosti

Základné imanie spoločnosti predstavuje suma …………..,- EUR

4. Spoločníci a ich výška vkladu

 1. ……………………….………………………, r.č. ……………….., dát. nar. ……………….. – výška vkladu: ………………..,- EUR, z toho splatené: ………………..,- EUR.
 2. ……………………..………………………, r.č. ……………….., dát. nar. ……………….. – výška vkladu: ………………..,- EUR, z toho splatené: ………………..,- EUR.

5. Správca vkladu

Správcom vkladu je ……………………….………………………, r.č. ……………….., dát. nar. ………………..

6. Predmet podnikania spoločnosti

Spoločnosť bude mať nasledovné predmety podnikania:

 1. …………………………
 2. …………………………
 3. …………………………
 4. …………………………
 5. …………………………
 6. …………………………

V prípade, ak bude osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané príslušným živnostenským úradom obsahovať iné slovné vymedzenie predmetu podnikania ako je uvedené v tomto bode spoločenskej listiny, považuje sa za predmet podnikania spoločnosti jeho vymedzenie podľa vydaného osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

7. Orgány spoločnosti

 1. Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie spoločnosti sa má uskutočniť najmenej jedenkrát ročne.

 1. Konatelia

Prví konatelia spoločnosti sú:

 1. ……………………….……………………, r.č. ……………….., dát. nar. ………………..
 2. ……………………..………………………, r.č. ……………….., dát. nar. ………………..

Dňom vzniku funkcie prvých konateľov je deň zápisu spoločnosti do obchodného registra.

Konanie menom spoločnosti – Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

8. Prevod obchodného podielu

Spoločník spoločnosti je oprávnený previesť svoj obchodný podiel, resp. jeho časť na tretie osoby. K prevodu obchodného podielu, deleniu a prevodu jeho časti je vždy nevyhnutný jednomyseľný súhlas valného zhromaždenia; to neplatí, ak má spoločnosť len jediného spoločníka.

9. Rezervný fond

Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej ročnej účtovnej závierke, za rok v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5 % (slovom päť percent) z čistého zisku. Tento fond sa bude každoročne dopĺňať 5% (slovom piatimi percentami) z čistého zisku vykázaného v riadnej ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10% (slovom desiatich percent) základného imania. Prostriedky rezervného fondu možno použiť v rozsahu, v ktorom sa podľa zákona vytvárajú povinne, iba na krytie strát spoločnosti. O jeho použití rozhoduje konateľ.

10. Náklady na založenie spoločnosti

Predpokladané náklady spoločnosti, súvisiace s jej založením a vznikom, dosiahnu sumu do 500,- EUR.

11. Výhody poskytované zakladateľom alebo osobám podieľajúcim sa na nadobudnutí oprávnenia na činnosť spoločnosti

Spoločnosť neposkytuje žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.

12. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Právne pomery spoločnosti sa riadia právom Slovenskej republiky. Ak nie sú v tejto spoločenskej zmluve upravené niektoré právne pomery, uplatnia sa vo vzťahu k nim príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 

V …………………………………, dňa ……………………….

                                                      …………………………………………………….
(meno priezvisko)
úradne osvedčený podpis

V …………………………………, dňa ……………………….

                                                      …………………………………………………….
(meno priezvisko)
úradne osvedčený podpis

Zhrnutie – spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva je základným dokumentom spoločnosti a má svoje predpísané náležitosti. Spoločenskú zmluvu upravuje § 110 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník tiež upravuje aké náležitosti je možné upraviť v rámci spoločenskej zmluvy. Spoločenskú zmluvu si zakladajúci spoločníci môžu pripraviť sami, alebo môžu použiť náš vzor spoločenskej zmluvy. Predíde sa tým možným odmietnutiam zo strany registrového súdu a zdržaniam pri zápise novej spoločnosti.

Založenie spoločnosti s.r.o.

169 €

vrátane poplatku

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k spoločenskej zmluve

Je potrebné podpisy na spoločenskej zmluve spoločnosti s.r.o. úradne overiť?

Áno. Podľa § 57 odsek (1) Obchodného zákonníka musí byť pravosť podpisov zakladateľov úradne overená.

Je možné úradné overenie podpisov zakladateľov na spoločenskej zmluve spoločnosti s.r.o. nahradiť elektronickým podpisom?

Áno, dokument je ale potrebné overiť elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.

Je možné na vytvorenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s.r.o. použiť vzor spoločenskej zmluvy, ktorý je dostupný na internete?

Využitie vzorového dokumentu vie ušetriť čas. Je ale dobré, si overiť či daný vzor obsahuje všetky potrebné náležitosti, ako sú uvedené v § 110 odsek 1 obchodného zákonníka.

Aký má dôsledok neuvedenie všetkých povinných náležitostí spoločenskej zmluve spoločnosti s.r.o.?

Vyšší súdny úradník odmietne návrh na zápis spoločnosti, ak v spoločenskej zmluve nie sú uvedené všetky náležitosti ustanovené zákonom.

Aký je rozdiel medzi zakladateľskou listinou a spoločenskou zmluvou v spoločnosti s.r.o.?

Obsahovo (povinnými náležitosťami) ide o rovnaký dokument. Zakladateľská listina sa použije ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, spoločenská zmluva sa použije v prípade ak spoločnosť s.r.o. zakladajú dvaja a viac spoločníci.

Súvisiace články

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti, ktoré sú späté so vznikom nového subjektu. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.