Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Legislatíva > Kód SK NACE – na čo slúži, ako zistiť SK NACE podľa IČO a aký je postup na zmenu SK NACE

Kód SK NACE – na čo slúži, ako zistiť SK NACE podľa IČO a aký je postup na zmenu SK NACE

16. júla 2021

Kód SK NACE slúži na štatistické účely. SK NACE podnikateľa je hlavná, resp. prevažujúca činnosť daného podnikateľa. Zoznam kategórií SK NACE si netreba zamieňať s predmetmi podnikania, na ktoré sa používa zoznam voľných, viazaných a remeselných živností.

Graf rozdelenie pracujúcich podľa SK NACE

Čo je SK NACE a na čo slúži

SK NACE – Štatistická klasifikácia ekonomických činností, je kategorizovanie rovnorodých činností ekonomických subjektov. To znamená, že ekonomické subjekty sú roztriedené do kategórií podľa hlavnej činnosti, ktorej sa venujú. Na základe tejto kategorizácie sa tvoria ekonomické štatistické údaje o pracujúcich, údaje o vstupoch a výstupoch, tvorbe kapitálu alebo údaje o finančných transakciách jednotlivých kategórií subjektov. Vďaka SK NACE je možné lepšie zhodnotiť vývoj ekonomiky na Slovensku.

SK NACE a zoznam kategórie činnosti upravuje Vyhláška 306/2007 Z. z. Pred SK NACE, v rokoch 1991 až 2006, sa u nás používala Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ). Kategorizácia NACE je v celej EÚ zavedená na základe nariadenia EP č. 1893/2006.

Majitelia webstránok pozor – zmena legislatívy ohľadom cookies!

Kódy SK NACE

Kód SK NACE je zložený z piatich číslic. Niekedy sú číslice v kóde SK NACE len štyri, keďže sa prvá nula neuvádza. Jednotlivé číslice v kóde SK NACE označujú divíziu (2 číslice), skupinu (1 číslica), triedu (1 číslica) a podtriedu (1 číslica) danej činnosti.

Príklad kódu SK NACE

Napríklad „Pestovanie ryže“ má kód SK NACE 01120

01 – divízia

1 – skupina

2 – trieda

0 – podtrieda

Sekcie SK NACE sú označené písmenami

Všetky kódy SK NACE sú ešte rozdelené do sekcií od A po U.

 • A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
 • B – Ťažba a dobývanie
 • C – Priemyselná výroba
 • D – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
 • E – Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
 • F – Stavebníctvo
 • G – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
 • H – Doprava a skladovanie
 • I – Ubytovacie a stravovacie služby
 • J – Informácie a komunikácia
 • K – Finančné a poisťovacie činnosti
 • L – Činnosti v oblasti nehnuteľností
 • M – Odborné, vedecké a technické činnosti
 • N – Administratívne a podporné služby
 • – Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
 • P – Vzdelávanie
 • Q – Zdravotníctvo a sociálna pomoc
 • R – Umenie, zábava a rekreácia
 • S – Ostatné činnosti
 • T – Činnosti domácností ako zamestnávateľov
 • U – Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

Ako zistím SK NACE podľa IČO

SK NACE podľa IČO je možné zistiť viacerými spôsobmi. Oficiálnym zdrojom na zistenie SK NACE je register právnických osôb štatistického úradu. SK NACE sa dá zistiť aj prostredníctvom portálu finstat.sk. Oproti štatistickému úradu je výhodou portálu finstat.sk, že uvádza SK NACE z dvoch zdrojov. Aj zo štatistického úradu, aj z účtovnej závierky danej organizácie.

Vyhľadanie SK NACE pomocou registra právnických osôb štatistického úradu

Štatistický úrad vedie register právnických osôb a v registri je okrem iných údajov uvedené aj SK NACE subjektu. SK NACE vyhľadáte cez štatistický úrad pomocou týchto troch krokov:

1. Choďte na webstránku registra právnických osôb rpo.statistics.sk a kliknite na „Pokračovať bez prihlásenia“ (Registrácia ani prihlásenie nie je nutné)

zadanie rpo.statistics.sk do prehliadača a kliknutie na pokračujte bez prihlásenia

 

2. Zadajte IČO alebo meno právnickej osoby a kliknite „Vyhľadať“

zadanie ICO alebo názov subjektu a kliknutie na Vyhľadať

 

3. V údajoch o spoločnosti je v dolnej časti uvedená „Hlavná ekonomická činnosť“, čo je označenie SK NACE.

SK NACE hlavná ekonomická činnosť

Vyhľadanie SK NACE pomocou webstránky finstat.sk

Na webstránke www.finstat.sk sú dostupné finančné a právne dáta o firmách na jednom mieste. Okrem základných informáciách o spoločnostiach, tržbách a zisku/strate je dostupná aj informácia o SK NACE. Finstat.sk uvádza SK NACE z dvoch zdrojov. Prvým zdrojom je štatistický úrad a druhým zdrojov účtovné závierky danej spoločnosti. Sú situácie, keď sa SK NACE z týchto dvoch zdrojov líši. Oficiálne je SK NACE štatistického úradu. SK NACE vyhľadáte vo www.finstat.sk pomocou týchto troch krokov:

1. Choďte na webstránku finstat.sk, zadajte IČO alebo meno subjektu a kliknite „Vyhľadať“

zadanie finstat.sk do prehliadača a vyhľadanie ICO subjektu

 

2. V údajoch o spoločnosti je SK NACE uvedené približne v strede webstránky.

Zobrazenie SK NACE po vyhľadaní subjektu na www.finstat.sk

Ako zmeniť SK NACE na štatistickom úrade

Zmena SK NACE sa vykonáva na základe žiadosti štatistickému úradu. Formuláre žiadostí pre právnickú osobu a pre fyzickú osobu – podnikateľa, sú dostupné na stránke Formuláre žiadosti štatistického úradu. Vyplnený formulár je potrebné doručiť poštou alebo osobne na podateľni Štatistický úrad Slovenskej republiky, Oddelenie správy registra právnických osôb a podnikateľov (RPO), Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45.

Postup ako zmeniť SK NACE:

 1. Vyplniť formulár žiadosti štatistického úradu
 2. Doručiť vyplnený formulár poštou alebo osobne na podateľni Štatistický úrad Slovenskej republiky

SK NACE Rev. 2

Aktuálne znenie štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je druhou revíziou pôvodného zoznamu a aktuálna verzia bola vydaná v roku 2007 na základe vyššie spomenutej vyhlášky 306/2007 Z. z.

SK NACE do daňového priznania

Daňový úrad upozorňuje daňové subjekty, aby pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov PO a vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov FO typ B nezabúdali vypĺňať položky SK-NACE obsahujúce registračné údaje o ekonomických subjektoch, slúžiace na účely štátnej štatistiky.

Daňovník uvádza hlavnú, resp. prevažujúcu činnosť a prislúchajúci kód SK NACE, z ktorej v zdaňovacom období dosiahol najvyšší príjem.

SK-NACE sa v daňovom priznaní uvádza:

 • v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby na riadku 04
 • v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B na riadku 03

Najvyhľadávanejšie kódy SK NACE na internete

Firmy častokrát nevedia aký je ich kód SK NACE a tak sa k nemu snažia dopátrať cez Google. Medzi najvyhľadávanejšie kódy patria stavebné práce, účtovníctvo, zváračské práce a kaderníctvo.

SK NACE pre stavebné práce

Kódov SK NACE pre stavebné práce je spolu 24 a sú od kódu 41100 s označením „Vypracovanie stavebných projektov“ po kód 43990 s označením „Ostatné špecializované stavebné práce i. n“

SK NACE pre vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva nájdete pod kódom SK NACE 69200 s označením „Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo“.

SK NACE pre zváračské práce

Kód SK NACE pre zváračské práce je skrytý pod kódom 25610 s označením „Opracovanie a povrchová úprava kovov“.

SK NACE pre kaderníctvo

Kaderníctvo nájdete pod kódom SK NACE 96020 s označením „Kadernícke a kozmetické služby“.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k článku

Čo je SK NACE?

SK NACE je kategorizovanie rovnorodých činností ekonomických subjektov. To znamená, že ekonomické subjekty sú roztriedené do kategórií podľa hlavnej činnosti, ktorej sa venujú.

Ako zistím SK NACE podľa IČO?

SK NACE podľa IČO je možné zistiť dvomi spôsobmi. Oficiálnym zdrojom na zistenie SK NACE je register právnických osôb štatistického úradu – rpo.statistics.sk. SK NACE sa dá zistiť aj prostredníctvom portálu www.finstat.sk.

Ako zistím SK NACE podľa názvu spoločnosti?

SK NACE podľa názvu spoločnosti je možné zistiť dvomi spôsobmi. Oficiálnym zdrojom na zistenie SK NACE je register právnických osôb štatistického úradu – rpo.statistics.sk. SK NACE sa dá zistiť aj prostredníctvom portálu www.finstat.sk.

Uvádza sa SK NACE v daňovom priznaní?

Áno, SK NACE sa uvádza do daňového priznania k dani z príjmov PO a vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov FO typ B.

Dá sa zmeniť SK NACE?

Áno, SK NACE je možné zmeniť na štatistickom úrade.

Ako je možné zmeniť SK NACE?

Zmena SK NACE sa vykonáva na základe žiadosti štatistickému úradu. Formuláre žiadostí pre právnickú osobu a pre fyzickú osobu – podnikateľa, sú dostupné na stránke štatistického úradu Formuláre žiadosti. Vyplnený formulár je potrebné doručiť písomne poštou alebo osobne na podateľni Štatistický úrad Slovenskej republiky, Oddelenie správy registra právnických osôb a podnikateľov (RPO), Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45.

Na čo slúži SK NACE?

Na základe SK NACE sa tvoria ekonomické štatistické údaje pracujúcich, o vstupoch a výstupoch, tvorbe kapitálu alebo o finančných transakciách jednotlivých kategórií subjektov. Vďaka SK NACE je možné lepšie zhodnotiť vývoj ekonomiky na Slovensku.

Aký slovenský zákon upravuje SK NACE?

SK NACE a zoznam kategórií činnosti upravuje Vyhláška 306/2007 Z. z.

Je SK NACE to isté ako OKEČ?

OKEČ (Odvetvová klasifikácia ekonomických činností) je predchodcom SK NACE, fungovala do roku 1991.

Je kategorizácia NACE totožná pre celú Európsku Úniu?

Áno, kategorizácia NACE je v celej EÚ zavedená na základe nariadenia EP č. 1893/2006.

Čo znamenajú kódy SK NACE?

Kód SK NACE je zložený z piatich číslic. Niekedy sú číslice v kóde SK NACE len štyri, keďže sa prvá „0“ neuvádza. Jednotlivé číslice označujú sekciu, skupinu, triedu a podtriedu danej činnosti.

Čo sú sekcie SK NACE?

Všetky kódy SK NACE sú rozdelené do sekcií od A po U.

Čo je to SK NACE Rev. 2?

SK NACE Rev. 2 je druhá a aktuálna revízia pôvodného zoznamu SK NACE z roku 2007.

Kde nájdem kompletný zoznam kódov SK NACE?

Aké je SK NACE pre stavebné práce?

Kódov SK NACE pre stavebné práce je spolu 24 a sú od kódu 41100 s označením „Vypracovanie stavebných projektov“ po kód 43990 s označením „Ostatné špecializované stavebné práce i. n“

Aké je SK NACE pre vedenie účtovníctva?

Vedenie účtovníctva nájdete pod kódom SK NACE 69200 s označením „Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo“.

Aké je SK NACE pre zváračské práce?

Kód SK NACE pre zváračské práce je skrytý pod kódom 25610 s označením „Opracovanie a povrchová úprava kovov“.

Aké je SK NACE pre kaderníctvo?

Kaderníctvo nájdete pod kódom SK NACE 96020 s označením „Kadernícke a kozmetické služby“.

Súvisiace články