Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > GDPR > Nový zákon o elektronických komunikáciách výrazne zmení cookies lišty na webstránkach

Nový zákon o elektronických komunikáciách výrazne zmení cookies lišty na webstránkach

23. decembra 2021

Nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý bude účinný od 1. februára 2022, výrazne zmení pravidlá pre ochranu osobných údajov pri cookies. Bez vyjadrenia súhlasu bude možné spracúvať len nevyhnutné cookies, na ostatné cookies (napr. marketingové a analytické cookies), bude potrebné získanie súhlasu návštevníka webstránky.

Veľká väčšina webstránok na Slovensku bude musieť zmeniť svoju cookies lištu, aby si splnili legislatívne požiadavky vyplývajúce z GDPR a zákona o elektronických komunikáciách.

ruky pisuce na pocitaci a vedla je polozena kava a cookies

Do 1. 2. 2022 postačuje ako súhlas so spracovaním cookies nastavenie webového prehliadača

Cookies sú v aktuálnom zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách riešené § 55 odsek 5 tohto zákona nasledovne:

„Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

Na spracovanie akýchkoľvek cookies je teda aj aktuálne potrebný súhlas. Kľúčové ale je, že za súhlas sa podľa znenia zákona do konca januára 2022 považuje aj nastavenie webového prehliadača. Toto znenie umožňovalo, že si webstránky nemuseli pýtať súhlas na spracovanie cookies, ale postačoval oznam o spracovaní cookies a tlačidlo „Rozumiem“.

Vypustenie jednej vety zo zákona spôsobí, že si webstránky budú musieť pýtať súhlas na určité druhy cookies

V novom zákone bude formulácia o akceptovaní nastavení webového prehliadača ako súhlasu so spracovaním osobných údajov absentovať a to spôsobí, že si webstránky budú musieť pýtať na spracovanie určitých cookies súhlas.

V novom zákone č. 452/2021 o elektronických komunikáciách, ktorý nahradí pôvodný zákon č. 351/2011 Z.z. bude formulácia ku cookies nasledovná (v § 109 odsek (8) nového zákona o elektronických komunikáciách):

„(8) Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

Absentuje časť:za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“.

Prevádzkovateľom webových stránok už teda nebude postačovať splniť si informačnú povinnosť podľa GDPR, ale budú musieť od návštevníka získať súhlas na spracúvanie cookies.

Máme riešenie cookies lišty s možnosťou FREE licencie!

Prečo bude kľúčová veta o akceptovaní nastavenia webového prehliadača ako formy súhlasu zo zákona vypustená?

Dôvod, prečo musela byť formulácia ohľadom cookies v zákone o elektronických komunikáciách pozmenená, je transformácia ePrivacy smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES.

Smernica obsahuje nasledovnú formuláciu v článku 5 odsek 3:

Členské štáty zabezpečia, aby bolo používanie elektronických komunikačných sietí na ukladanie informácií alebo na získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení účastníka alebo užívateľa povolené len pod podmienkou, že príslušný účastník alebo užívateľ má k dispozícii jasné a jednoznačné informácie v súlade so smernicou 95/46/ES, medzi iným aj o účele spracovania, a má možnosť odmietnuť také spracovanie údajov osobou zodpovednou za spracovanie. To nebráni akémukoľvek technickému uloženiu alebo prístupu na účely výkonu alebo uľahčenia prenosu správy v elektronickej komunikačnej sieti alebo, ak je to nevyhnutne potrebné, na zabezpečenie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje účastník alebo užívateľ.

Akceptácia nastavenia webového prehliadača sa nespomína ako akceptovaná forma súhlasu a v prípade, že by bola v slovenskom zákone o elektronických komunikáciách táto formulácia ponechaná, mohlo byť to byť vnímané ako nesprávne transformovanie jednotnej právnej politiky Európskej Únie.

Niektoré webstránky postupujú už teraz podľa legislatívy, ktorá bude účinná od 1.2.2022

Určite ste si všimli, že v poslednej dobe na Vás pri návšteve určitých webstránok „vyskakujú“ veľké cookies bannery, ktoré majú za účel získať súhlas so spracovaním cookies na analytické a marketingové účely. Tieto spoločnosti sa už vopred pripravili na nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudne účinnosť 1. februára 2022.

Treba ale podotknúť, že veľký banner automaticky nezabezpečuje získanie súhlasu v súlade s GDPR a ja osobne som si všimol, že nie všetky bannery spĺňajú požiadavky GDPR.

Na nevyhnutné cookies nebude potrebné získať súhlas

Dobrou správou je, že súhlas nebude potrebný na všetky druhy cookies a webstránkam, ktoré budú používať len cookies, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky a poskytnutie funkcionalít užívateľovi bude aj naďalej postačovať splnenie informačnej povinnosti a súhlas získavať nemusia.

„Záchranou“ je nasledovná veta v zákone (podstatná časť je označená bold):

To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

Ak sa teda cookies ukladajú za účelom funkcionality na webstránke, teda sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky a jej funkcionalitu pre užívateľov, súhlas nie je potrebné získať.

Aby prevádzkovateľ webstránky vedel určiť, či má podľa zákona povinnosť získavať súhlasy od návštevníkov webstránky na cookies, je potrebné vedieť, ktoré cookies na jeho webstránke sú nevyhnutné a ktoré nie sú.

A na základe toho upraviť svoju cookies lištu na webstránke.

Ako sa pripraviť na zmenu legislatívy ohľadom cookies?

Podnikatelia budú musieť upraviť svoje webstránky, aby zabezpečili súlad so zákonom. Prispôsobenie sa zmene legislatívy cookies môžeme rozčleniť na štyri fázy.

1. Zanalyzovanie, aké druhy cookies webstránka spracúva

Analýza druhov cookies je najdôležitejšou časťou procesu, keďže podľa jej výsledkov bude podnikateľ vedieť či je potrebné a akým štýlom zmeniť svoj cookies banner.

Analýza rozčlení použité cookies na nevyhnutné, analytické a marketingové.

2. Zodpovedanie si otázky, či je potrebné, aby daná webstránka získavala súhlas so spracovaním cookies a mala na webstránke cookies banner

Na danú otázku bude možné odpovedať na základe analýzy druhov cookies. V prípade, že webstránka spracúva len nevyhnutné cookies, súhlas nemusí získavať. Ak spracúva aj analytické a marketingové, súhlas bude musieť od 1.2.2022 získavať prostredníctvom cookies banneru.

Ak webstránka spracúva aj analytické cookies, v tomto kroku je vhodné zhodnotiť do akej miery je využitie analytických nástrojov pre ňu kľúčové. V prípade, že prestane dané cookies spracúvať, dostáva sa opäť do bezúhlasového (a bez bannerového) režimu. Sú tiež aj analytické nástroje, ktoré vedia poskytnúť (určité obmedzené, ale aj tak prínosné) štatistické údaje bez použitia cookies.

3. Implementácia správneho technického riešenia cookies banneru

Na základe rozhodnutia v druhom kroku prevádzkovateľ webstránky vie, či a aký cookies banner musí na webstránku umiestniť. V tomto kroku by mal vykonať implementáciu daného rozhodnutia. Buď dať cookies banner preč, alebo implementovať taký, ktorý bude technicky a podľa zákona získavať súhlasy so spracovaním cookies.

4. Splnenie si informačnej povinnosti podľa GDPR

Bez ohľadu na to, či cookies banner webstránka použije, alebo nie, je potrebné si splniť informačnú povinnosť ohľadom cookies. Informačná povinnosť podľa GDPR je informovanie dotknutej osoby o informáciách podľa článku 13 GDPR.

efektívnejšie.sk vždy hľadá to najefektívnejšie riešenie pre podnikateľov

Našim cieľom je pomôcť firmám a živnostníkom efektívne podnikať. Hľadáme preto vždy najefektívnejšie (a čo možno najlacnejšie) možné riešenie legislatívnych zmien a byrokratických povinností.

Tak ako sa nám ho podarilo nájsť v roku 2018, keď sme vyše 1 300 spoločnostiam pomohli vyriešiť GDPR vzorovou dokumentáciou za 139 € a v roku 2019 sme vyše 2 700 spoločnostiam pomohli vyriešiť zápis KUV do ORSR za 39 €.

Skvelé je, že od roku 2021 sa naša spoločnosť venuje aj tvorbe webstránok, takže môžeme zúročiť naše vedomosti z GDPR a tvorby webstránok, aby bolo riešenie cookies v súlade so zákonom, technicky funkčné a zároveň vhodné z marketingového hľadiska.

Pripravujeme články ku cookies a rady ako sa môžu podnikatelia prispôsobiť tejto legislatívnej zmene

Tento článok je prvý zo série k tejto problematike cookies a zmene zákona o elektronických komunikáciách.

K problematike cookies sme pripravili aj iné články:

  Autor článku:

  kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
  Mgr. Martin Jurkovič

  zakladateľ efektívnejšie.sk

  Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

  Zdieľať článok:

  Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

  Otázky a odpovede k článku o cookies

  Od kedy je účinný nový zákon o elektronických komunikáciách?

  Nový zákon o elektronických komunikáciách bude účinný od 1. februára 2022.

  Bude zákon o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. novelizovaný?

  Nie, ide o úplne nové znenie zákona pod číslom 452/2021 Z. z.

  Aký dopad bude mať nový zákon o elektronických komunikáciách na podnikateľské prostredie?

  Veľká väčšina webstránok na Slovensku bude musieť zmeniť svoju cookies lištu, aby splnili nové legislatívne požiadavky.

  Prečo do 1. februára 2022 nemuseli webstránky získavať súhlas na spracúvanie cookies?

  Pretože v zákone bola formulácia „za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu“.

  Prečo budú musieť webstránky od 1. februára 2022 získavať súhlas na spracúvanie cookies?

  Pretože zo zákona vypadne formulácia „za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu“.

  Prečo bude kľúčová veta o akceptovaní nastavenia webového prehliadača ako formy súhlasu z nového zákona vypustená?

  Veta o akceptovaní bude zo zákona vypustená kvôli transformácii ePrivacy smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, ktorá takúto formu súhlasu neumožňuje.

  Bude potrebné získať súhlas sa spracovanie všetkých druhov cookies?

  Nie, na nevyhnutné cookies nebude potrebné získať súhlas.

  Prečo nebude potrebné získať súhlas na nevyhnutné cookies?

  Umožňuje to nasledovná formulácia zákona „To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

  Ako sa pripraviť na zmenu legislatívy ohľadom cookies?

  V prvom rade je potrebné zistiť, aké druhy cookies webstránka spracúva. Od toho sa odvíja, či má webstránka povinnosť získavať súhlasy na spracovanie cookies. Ďalej je veľmi podstatná informačná povinnosť podľa GDPR.

  Súvisiace články

  Prečo je Cookiebot najlepším riešením cookies lišty

  Prečo je Cookiebot najlepším riešením cookies lišty

  Cookiebot je riešenie cookies lišty, ktoré používa viac ako 500 000 webstránok. Poskytuje technicky správne riešenie cookies lišty z pohľadu GDPR. Veľkou výhodou je možnosť FREE licencie do 50 podstránok a jednoduchá inštalácia cez script alebo plugin.

  Informačná povinnosť GDPR pri cookies

  Informačná povinnosť GDPR pri cookies

  V súlade so zásadou transparentnosti je potrebné pri cookies splniť si informačnú povinnosť v rozsahu ako ju definuje článok 13 GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.