malé logo efektivnejsie.sk

Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Legislatíva > Nová zákonná povinnosť spoločností zapísať rodné číslo do obchodného registra

Nová zákonná povinnosť spoločností zapísať rodné číslo do obchodného registra

09. júna 2021

AKTUALIZÁCIA 27. júna 2022: Ministerstvo spravodlivosti SR doplnilo do 31. 5. 2022. identifikačné údaje automatizovane tým spoločníkom, ktorých údaje boli dostatočné a jednoznačné na ich identifikáciu. Skontrolujte si na www.orsr.sk Vašu spoločnosť, či má doplnené údaje. Ak je všetko v poriadku, je pri mene spoločníkov zelené „OK“. Ak doplnenie neprebehlo, je pri mene spoločníkov červené písmeno „X“ a je potrebné, aby ste údaje doplnili.

muž drží dokumenty a nad hlavou ma grarfiku žiaroviek

Ako zistím, či mám splnenú povinnosť doplnenia rodného čísla v Obchodnom registri?

Na overenie, či pri spoločníkoch vo Vašej spoločnosti prebehlo automatizované doplnenie údajov, je potrebné vyhľadať Vašu spoločnosť v Obchodnom registri www.orsr.sk a skontrolovať všetkých spoločníkov, či je pri ich mene zelený piktogram „OK“. Ak máte pri spoločníkovi červené písmeno „X“, rodné číslo daného spoločníka nebolo doplnené a je potrebné vykonať jeho zápis.

Čo robiť, ak údaje v mojej spoločnosti neboli doplnené?

Ak údaje spoločníka vo Vašej spoločnosti neboli doplnené, teda je pri jeho mene červené písmeno „X“, je potrebné údaje doplniť do 30.9.2022, podaním návrhu na zápis do Obchodného registra. Ak dopĺňate len rodné číslo, zápis je bez súdneho poplatku.

Z

Rodné číslo Vám doplníme za 29 € s DPH

Postup objednávky:

Po KLIKNUTÍ SEM sa Vám uloží do počítača splnomocnenie. Je potrebné ho vyplniť, vytlačiť, podpísať, oskenovať a poslať emailom na info@efektivnejsie.sk. Splnomocnenie nie je potrebné overovať u notára. Spolu so splnomocnením nám prosím v emaili napíšte rodné čísla spoločníkov, ktorých chcete doplniť.

Cena za doplnenie rodného čísla je 29 € s DPH.

Platba sa realizuje až po zápise, nie vopred.

Máte otázky k povinnosti doplnenia rodného čísla?

Ak potrebujete k povinnosti zápisu rodného čísla viac informácií, alebo Vám nie je niečo jasné, s radosťou ma kontaktujte.

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Prečo pri niektorých spoločníkoch nie je rodné číslo doplnené ?

Rodné čísla neboli doplnené automatizovane pri tých osobách, ktorých údaje neboli dostatočné a jednoznačné na ich identifikáciu. Tieto osoby neboli stotožnené oproti registru fyzických osôb. To môže byť napríklad z dôvodu, že je v Obchodnom registri neaktuálna adresa trvalého pobytu. Údaje ale nenačíta automaticky žiaľ aj v tom prípade, ak je adresa v inom ako oficiálnom tvare (napr. ulica Ľ. Podjavorinskej, namiesto ulica Ľudmily Podjavorinskej).

Prečo je pri spoločníkoch červené „X“ a pri konateľoch zelené „OK“?

Do 30.9.2020 nebol identifikačný údaj (rodné číslo / IČO ) pri osobách spoločníkov povinný a teda ho spoločnosti do ORSR nezapisovali. Identifikačný údaj konateľov ale bol vždy povinným údajom, takže ho spoločnosti museli pri menovaní konateľa do ORSR zapísať. Z tohto dôvodu je pri spoločníkoch informácia, že „Osoba NEMÁ zapísané všetky požadované údaje“ a pri konateľoch informácia, že „Osoba MÁ zapísané všetky požadované údaje“.

Z akého dôvodu sa ustanovila táto zákonná povinnosť?

Daná zákonná povinnosť má za účel jednoznačnú identifikáciu osôb v spoločnostiach, ktorá je možná len prostredníctvom rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby.

Podľa hovorcu ministerstva spravodlivosti Peter Bubla, ,,Doplnenie rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby je dôležité pre jednoznačnú identifikáciu osoby v informačnom systéme a je potrebné práve pre možnosť preberania relevantných údajov o danej osobe z iných informačných systémov verejnej správy,“.

Z

Služba doplnenia rodného čísla (29 € s DPH)

Po KLIKNUTÍ SEM sa Vám uloží do počítača splnomocnenie. Je potrebné ho vyplniť, vytlačiť, podpísať, oskenovať a poslať emailom na info@efektivnejsie.sk. Splnomocnenie nie je potrebné overovať u notára. Spolu so splnomocnením nám prosím v emaili napíšte rodné čísla spoločníkov, ktorých chcete doplniť.

Cena za doplnenie rodného čísla je 29 € s DPH.

Služba zmeny trvalého pobytu (79 € s DPH)

Súčasťou zápisu zmeny trvalého pobytu je aj zápis rodného čísla.

Po KLIKNUTÍ SEM sa Vám uloží do počítača splnomocnenie. Je potrebné ho vyplniť, vytlačiť, podpísať, oskenovať a poslať emailom na info@efektivnejsie.sk spolu s kópiou občianskeho preukazu spoločníkov, ktorých trvalý pobyt sa mení. Splnomocnenie nie je potrebné overovať u notára.

Cena za zmenu trvalého je 79 € s DPH (už zahŕňa súdny poplatok 33 €)

Koho sa týka a koho sa netýka daná povinnosť?

Kľúčovým je dátum založenia spoločnosti, či nastal pred alebo po 30.9.2020.

Spoločnosti založené po 30.9.2020

Spoločnosti, ktoré boli založené po 30.9.2020 majú danú povinnosť splnenú, keďže od 1.10.2020 sú tieto údaje povinnou súčasťou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Spoločnosti založené pred 1.10.2020

Pred 30.9.2020 bolo síce možné zapísať pri vzniku spoločnosti rodné číslo konateľa, formulár ale nedovoľoval zapísať rodné číslo spoločníka. Všetky spoločnosti, ktoré vznikli pred 1.10.2020, si teda danú povinnosť musia dodatočne splniť a rodné číslo doplniť.

Do kedy je potrebné splniť si túto zákonnú povinnosť?

Aktuálne je stanovený termín 30.9.2022

V zákone sa hovorí o dvoch termínoch. Pôvodný termín 30.9.2021 bol posunutý na 30.9.2022, avšak po 30.9.2021 nebude možné zapísať iné zmeny v spoločnosti bez doplnenia rodného čísla. Toto obmedzenie nevnímame ako reálne obmedzenie, pretože spoločnosť s.r.o. môže rodné číslo doplniť súčasne so zápisom iných zmien do obchodného registra a tak „zabiť dve muchy jednou ranou“.

Je ale potrebné spomenúť, že ak si spoločnosť danú povinnosť nesplní do 30.9.2022, hrozí jej pokuta 3 310 €.

Novela zákona o obchodnom registri účinná od 1.12.2021 povinnosť výrazne zmenila

Novela zákona o obchodnom registri nadobudla účinnosť 1.12.2021 a vďaka nej budú údaje automaticky doplnené Ministerstvom vnútra, ak bude pri spoločnosti možné logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri.

V novele sa tiež píše:

„O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné pre danú vykonať.“

Ak spoločnosť toto oznámenie neobdrží, keďže automatické doplnenie údajov v jej prípade nebolo možné, musí si povinnosť splniť sama.

Je potrebné zapísať do ORSR aj číslo občianskeho preukazu alebo pasu?

Povinnosť zapísať do ORSR číslo občianskeho preukazu alebo pasu majú len osoby, ktoré nemajú pridelené rodné číslo. Ide teda o cudzincov, ktorý nemajú na Slovensku trvalý pobyt. Občania Slovenskej republiky povinnosť zapísať číslo OP resp. pasu nemajú.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak potrebujete k téme povinnosti zápisu rodného čísla viac informácií, s radosťou ma kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k zápisu rodného čísla do obchodného registra

Ako zistím, či mám splnenú povinnosť doplnenia rodného čísla v Obchodnom registri?

Na overenie, či pri spoločníkoch vo Vašej spoločnosti prebehlo automatizované doplnenie, je potrebné vyhľadať Vašu spoločnosť v Obchodnom registri www.orsr.sk skontrolovať všetkých spoločníkov, či je pri ich mene zelený piktogram „OK“. Ak máte pri spoločníkovi červené písmeno „X“, rodné číslo daného spoločníka nebolo doplnené.

Prečo pri niektorých spoločníkoch nie je rodné číslo doplnené?

Rodné čísla neboli doplnené automatizovane pri tých osobách, ktorých údaje neboli dostatočné a jednoznačné na ich identifikáciu. Tieto osoby neboli stotožnené oproti registru fyzických osôb. To môže byť napríklad z dôvodu, že je v Obchodnom registri neaktuálna adresa trvalého pobytu. Alebo na registrovom súde prebieha konanie vo vzťahu k zapísanej osobe, ktorej údaje by sa mali automatizovane stotožniť.

Čo robiť, ak údaje v mojej spoločnosti neboli doplnené?

Ak údaje spoločníka vo Vašej spoločnosti neboli doplnené, teda je pri jeho mene červené písmeno „X“, je potrebné údaje doplniť do 30.9.2022, podaním návrhu na zápis do Obchodného registra. Ak dopĺňate len rodné číslo, zápis je bez súdneho poplatku, ak je ale napr. potrebné zmeniť trvalý pobyt daného spoločníka, je potrebné zaplatiť súdny poplatok 33 €.

Prečo sa ustanovila zákonná povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Daná zákonná povinnosť má za účel jednoznačnú identifikáciu osôb v spoločnostiach, ktorá je možná len prostredníctvom rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby.

Koho sa týka povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Týka sa spoločnosti, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri a boli založené pred 1.10.2020.

Koho sa netýka povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Netýka sa spoločností, ktoré boli založené po 1.10.2020.

Do kedy je potrebné splniť si zákonnú povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

V zákone sa hovorí o dvoch termínoch. Pôvodný termín 30.9.2021 bol posunutý na 30.9.2022, avšak po 30.9.2021 nebude možné zapísať iné zmeny v spoločnosti bez doplnenia rodného čísla.

Je potrebné zapísať do ORSR aj číslo občianskeho preukazu alebo pasu?

Povinnosť zapísať do ORSR číslo občianskeho preukazu alebo pasu majú len osoby, ktoré nemajú pridelené rodné číslo. Ide teda o cudzincov, ktorý nemajú na Slovensku trvalý pobyt. Občania Slovenskej republiky povinnosť zapísať číslo OP resp. pasu nemajú.

Súvisiace články