S nami budete podnikať

logo efektívnejšie

ZÁPIS IDENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV DO ORSR LEN ZA 29 €

Vyriešte povinnosť zápisu rodného čísla rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu
🏠 Domov > ZÁPIS IDENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV DO ORSR

Stačí podpísať splnomocnenie

Šetríme Vašu energiu a čas

Platba až po zápise

Cena za zápis – 29 € s DPH

Postup je veľmi jednoduchý!

Stačí vyplniť objednávkový formulár a o všetko ostatné sa postaráme. Pripravíme splnomocnenie a podáme návrh na zápis do ORSR.

Cena 29 € je konečná

Platba

Po úspešnom zápise údajov do ORSR

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Koho sa týka táto zákonná povinnosť?

Táto zákonná povinnosť sa týka spoločností, ktoré nemajú doplnené identifikačné údaje v ORSR.

Skontrolujte si Vašu spoločnosť vyplnením IČO nižšie.

u

Do kedy je potrebné splniť si túto zákonnú povinnosť?

Zápis údajov je potrebné vykonať do 30. septembra 2022.

Ak si spoločnosť danú povinnosť nesplní do 30.9.2022, hrozí jej pokuta 3 310 €.

R

Platba až po zápise do ORSR - nič neriskujete

Za naše služby nepožadujeme platbu vopred, zaplatíte nám až po úspešnom zápise do ORSR.

Je to podľa nás fér, pýtať si peniaze až ked úspešne spravíme svoju prácu.

Ako je možné, že vieme zapísať chýbajúce údaje za tak skvelú cenu?

  • Informačný systém, ktorý robí prácu pri zápise identifikačných údajov za nás
  • Automatizované generovanie splnomocnenia a formulárov na ORSR
  • Vyladený proces podaní na Obchodný register vďaka skúsenostiam

Máte otázky ohľadom zápisu identifikačných údajov do Obchodného registra?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.
Zavolajte nám +421 903 276 531 alebo napíšte email na info@efektivnejsie.sk

Aktualizácia 5. augusta 2022

Spoločnosti, ktorým nebolo možné automatizovaným doplnením identifikačných údajov, na základe stotožnenia oproti Registru fyzických osôb, doplniť všetky požadované údaje, musia zabezpečiť zápis údajov (rodného čísla, IČO) sami.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov najneskôr však do 30. septembra 2022.

Prečo vznikla zákonná povinnosť doplnenia identifikačných údajov?

1. októbra 2020 pribudli v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, v časti Zapisované údaje časti vyznačené boldom nižšie:

Zapisované údaje pri spoločnosti s ručením obmedzeným

  1. mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú pridelené, spoločníkov fyzických osôb,
  2. obchodné mená alebo názvy, sídla a identifikačné čísla, ak sú pridelené, spoločníkov právnických osôb,

Do 1.10.2020 sa pri spoločníkoch neuvádzalo rodné číslo, resp. neuvádzalo sa IČO pri spoločnostiach.

Dôvod doplnenia rodného čísla – jednoznačná identifikácia osôb

Jednoznačná identifikácie osôb je možná len vďaka rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby.

Ako zistím, či mám splnenú povinnosť doplnenia rodného čísla v Obchodnom registri?

Na overenie, či pri spoločníkoch vo Vašej spoločnosti prebehlo automatizované doplnenie údajov, je potrebné vyhľadať Vašu spoločnosť v Obchodnom registri www.orsr.sk a skontrolovať všetkých spoločníkov, či je pri ich mene zelený piktogram „OK“. Ak máte pri spoločníkovi červené písmeno „X“, rodné číslo daného spoločníka nebolo doplnené a je potrebné vykonať jeho zápis. doplnené a nedoplnené údaje rodného čísla

Ak je spoločníkom iná spoločnosť, dopĺňa sa IČO spoločnosti

Jednoznačným identifikátorom v prípade, ak je spoločníkom iná spoločnosť, je IČO. V prípade, ak v Obchodnom registri svieti červené „X“ pri spoločníkovi, ktorou je iná obchodná spoločnosť, je potrebné doplniť IČO daného subjektu.

Ak je spoločníkom osoba, ktorá nemá na Slovensku pridelené rodné číslo, dopĺňa sa iný identifikačný údaj

Ak je spoločníkom osoba, väčšinou cudzinec, ktorá nemá na Slovensku pridelené rodné číslo, je potrebné do Obchodného registra doplniť iný identifikačný údaj. Tým môže byť preukaz totožnosti, cestovný doklad, doklad o pobyte cudzinca, alebo iný identifikačný údaj.

Údaje môžu chýbať aj konateľom

Chýbajúce údaje sa vyskytujú hlavne pri spoločníkoch. Môžu ale chýbať aj pri konateľoch. Ide väčšinou o konateľov zahraničné osoby. V takom prípade je potrebné doplniť identifikačný údaj konateľa.

Čo robiť, ak údaje v mojej spoločnosti neboli doplnené?

Ak údaje spoločníka vo Vašej spoločnosti neboli doplnené, teda je pri jeho mene červené písmeno „X“, je potrebné údaje doplniť do 30.9.2022, podaním návrhu na zápis do Obchodného registra.

Radi pre Vás tento zápis zabezpečíme!

Prečo pri niektorých spoločníkoch nie je rodné číslo doplnené ?

Rodné čísla neboli doplnené automatizovane pri tých osobách, ktorých údaje neboli dostatočné a jednoznačné na ich identifikáciu. Tieto osoby neboli stotožnené oproti registru fyzických osôb. To môže byť napríklad z dôvodu, že je v Obchodnom registri neaktuálna adresa trvalého pobytu. Údaje ale nenačíta automaticky žiaľ aj v tom prípade, ak je adresa v inom ako oficiálnom tvare (napr. ulica Ľ. Podjavorinskej, namiesto ulica Ľudmily Podjavorinskej).

Prečo je pri spoločníkoch červené „X“ a pri konateľoch zelené „OK“?

Do 30.9.2020 nebol identifikačný údaj (rodné číslo / IČO ) pri osobách spoločníkov povinný a teda ho spoločnosti do ORSR nezapisovali. Identifikačný údaj konateľov ale bol vždy povinným údajom, takže ho spoločnosti museli pri menovaní konateľa do ORSR zapísať. Z tohto dôvodu je pri spoločníkoch informácia, že „Osoba NEMÁ zapísané všetky požadované údaje“ a pri konateľoch informácia, že „Osoba MÁ zapísané všetky požadované údaje“. Výpis z orsr

Z akého dôvodu sa ustanovila táto zákonná povinnosť?

Daná zákonná povinnosť má za účel jednoznačnú identifikáciu osôb v spoločnostiach, ktorá je možná len prostredníctvom rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby.

Podľa hovorcu ministerstva spravodlivosti Peter Bubla, ,,Doplnenie rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby je dôležité pre jednoznačnú identifikáciu osoby v informačnom systéme a je potrebné práve pre možnosť preberania relevantných údajov o danej osobe z iných informačných systémov verejnej správy,“.

Koho sa týka a koho sa netýka daná povinnosť?

Kľúčovým je dátum založenia spoločnosti, či nastal pred alebo po 30.9.2020.

Spoločnosti založené po 30.9.2020

Spoločnosti, ktoré boli založené po 30.9.2020 majú danú povinnosť splnenú, keďže od 1.10.2020 sú tieto údaje povinnou súčasťou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Spoločnosti založené pred 1.10.2020

Pred 30.9.2020 bolo síce možné zapísať pri vzniku spoločnosti rodné číslo konateľa, formulár ale nedovoľoval zapísať rodné číslo spoločníka. Všetky spoločnosti, ktoré vznikli pred 1.10.2020, si teda danú povinnosť musia dodatočne splniť a rodné číslo doplniť.

Do kedy je potrebné splniť si túto zákonnú povinnosť?

Aktuálne je stanovený termín 30.9.2022

V zákone sa hovorí o dvoch termínoch. Pôvodný termín 30.9.2021 bol posunutý na 30.9.2022, avšak po 30.9.2021 nebude možné zapísať iné zmeny v spoločnosti bez doplnenia rodného čísla. Toto obmedzenie nevnímame ako reálne obmedzenie, pretože spoločnosť s.r.o. môže rodné číslo doplniť súčasne so zápisom iných zmien do obchodného registra a tak „zabiť dve muchy jednou ranou“.

Je ale potrebné spomenúť, že ak si spoločnosť danú povinnosť nesplní do 30.9.2022, hrozí jej pokuta 3 310 €.

Novela zákona o obchodnom registri účinná od 1.12.2021 povinnosť výrazne zmenila

Novela zákona o obchodnom registri nadobudla účinnosť 1.12.2021 a vďaka nej budú údaje automaticky doplnené Ministerstvom vnútra, ak bude pri spoločnosti možné logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri.

V novele sa tiež píše:

„O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné pre danú vykonať.“

Ak spoločnosť toto oznámenie neobdrží, keďže automatické doplnenie údajov v jej prípade nebolo možné, musí si povinnosť splniť sama.

Je potrebné zapísať do ORSR aj číslo občianskeho preukazu alebo pasu?

Povinnosť zapísať do ORSR číslo občianskeho preukazu alebo pasu majú len osoby, ktoré nemajú pridelené rodné číslo. Ide teda o cudzincov, ktorý nemajú na Slovensku trvalý pobyt. Občania Slovenskej republiky povinnosť zapísať číslo OP resp. pasu nemajú.

Otázky a odpovede k zápisu rodného čísla do obchodného registra

Ako zistím, či mám splnenú povinnosť doplnenia rodného čísla v Obchodnom registri?

Na overenie, či pri spoločníkoch vo Vašej spoločnosti prebehlo automatizované doplnenie, je potrebné vyhľadať Vašu spoločnosť v Obchodnom registri www.orsr.sk skontrolovať všetkých spoločníkov, či je pri ich mene zelený piktogram „OK“. Ak máte pri spoločníkovi červené písmeno „X“, rodné číslo daného spoločníka nebolo doplnené.

Prečo pri niektorých spoločníkoch nie je rodné číslo doplnené?

Rodné čísla neboli doplnené automatizovane pri tých osobách, ktorých údaje neboli dostatočné a jednoznačné na ich identifikáciu. Tieto osoby neboli stotožnené oproti registru fyzických osôb. To môže byť napríklad z dôvodu, že je v Obchodnom registri neaktuálna adresa trvalého pobytu. Alebo na registrovom súde prebieha konanie vo vzťahu k zapísanej osobe, ktorej údaje by sa mali automatizovane stotožniť.

Čo robiť, ak údaje v mojej spoločnosti neboli doplnené?

Ak údaje spoločníka vo Vašej spoločnosti neboli doplnené, teda je pri jeho mene červené písmeno „X“, je potrebné údaje doplniť do 30.9.2022, podaním návrhu na zápis do Obchodného registra. Ak dopĺňate len rodné číslo, zápis je bez súdneho poplatku, ak je ale napr. potrebné zmeniť trvalý pobyt daného spoločníka, je potrebné zaplatiť súdny poplatok 33 €.

Prečo sa ustanovila zákonná povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Daná zákonná povinnosť má za účel jednoznačnú identifikáciu osôb v spoločnostiach, ktorá je možná len prostredníctvom rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby.

Koho sa týka povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Týka sa spoločnosti, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri a boli založené pred 1.10.2020.

Koho sa netýka povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Netýka sa spoločností, ktoré boli založené po 1.10.2020.

Do kedy je potrebné splniť si zákonnú povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

V zákone sa hovorí o dvoch termínoch. Pôvodný termín 30.9.2021 bol posunutý na 30.9.2022, avšak po 30.9.2021 nebude možné zapísať iné zmeny v spoločnosti bez doplnenia rodného čísla.

Je potrebné zapísať do ORSR aj číslo občianskeho preukazu alebo pasu?

Povinnosť zapísať do ORSR číslo občianskeho preukazu alebo pasu majú len osoby, ktoré nemajú pridelené rodné číslo. Ide teda o cudzincov, ktorý nemajú na Slovensku trvalý pobyt. Občania Slovenskej republiky povinnosť zapísať číslo OP resp. pasu nemajú.