OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

🏠 Domov > Ochrana osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť MJSW, s.r.o., sídlo:  Wolkrova 41, 851 01 Bratislava, IČO:  46 949 712, telefonický kontakt +421 903 276 531, email: info@efektivnejsie.sk. Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Informácie o spracovaní cookies nájdete tu

Ako získavame osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov získavame prostredníctvom kontaktného formulára, emailu alebo telefonicky.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

1. Poskytnutie našich služieb zákazníkom

Právny základ – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

2. Vystavenie daňových dokladov zákazníkom

Právny základ – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

3. Posielanie marketingových informácií zákazníkom

Právny základ – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov. Oprávnený záujem je marketingová komunikácia.

Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Pri spracovaní osobných údajov dodržujeme minimalizáciu doby uchovávania. Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu trvania daného účelu, na ktorý boli spracované. Dobu spracovania pri právnom základe plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy určujú právne predpisy Slovenskej republiky.

Komu osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje môžu byť v prípade, ak to účel spracovania vyžaduje, poskytnuté tretím osobám. Príjemcami osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť, Slovenská pošta, Okresné úrady (odbor živnostenského podnikania), Okresné súdy (obchodný register), Google.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby poskytujeme na kontaktných údajoch uvedených v úvodných ustanoveniach.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf