Obchodné podmienky

🏠 Domov > Obchodné podmienky
  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Prevádzkovateľom je spoločnosť efektívnejšie.sk s. r. o., sídlo: Wolkrova 41, 851 01 Bratislava, IČO: 46 949 712, DIČ: 2023701647, bankové spojenie Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2401383953/8330. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 87139/B. Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.

1.2. Orgánom dozoru a dohľadu je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.

1.3 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou efektívnejšie.sk s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si telefonicky, elektronicky, alebo inak objednala službu zápis identifikačných údajov do Obchodného registra (ďalej len „kupujúci“).

 

  1. PREDMET SLUŽBY A KÚPNA CENA

2.1. Predmet služby sú administratívne služby a podnikateľské poradenstvo týkajúce sa zápisu identifikačných údajov kupujúceho do Obchodného registra Slovenskej Republiky (ďalej len „ORSR“), resp. zápisu iných zmien v spoločnosti kupujúceho do ORSR.

2.2. Predmetom služby nie je poskytovanie právnych služieb.

2.3. Kúpna cena za zápis identifikačných údajov kupujúceho do ORSR je 29 € s DPH, bez ohľadu na počet osôb, ktorým sú identifikačné údaje zapisované.

2.4. Kúpna cena za zápis zmeny trvalého pobytu, mena alebo iných údajov osôb v spoločnosti je 79 € s DPH (vrátane súdneho poplatku 33€).

 

  1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci zabezpečí po dodaní podkladov definovaných v bode 4.3. týchto VOP zabezpečiť pre kupujúceho zápis identifikačných údajov kupujúceho do ORSR do 48 hodín. Zabezpečením zápisu sa rozumie podanie návrhu na zápis do ORSR. Do týchto 2 dní sa nezapočítava víkend.

3.2. Predávajúci je oprávnený čas podania návrhu na zápis do ORSR predĺžiť, ak sa vyskytnú oprávnené dôvody (napr. technické problémy elektronického podania na stránke Slovensko.sk).

 

  1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami.

4.2. Objednaním kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

4.3. Na zápis identifikačných údajov do ORSR je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu nasledovné údaje, dokumenty a informácie, bez ktorých nie je možné vykonať zápis do ORSR:

  1. Poskytnúť predávajúcemu nasledovné údaje: Údaje o spoločnosti (Obchodné meno, IČO, sídlo), osobné údaje o zapisovaných spoločníkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (iného pobytu), rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), štátna príslušnosť)
  2. Poskytnúť predávajúcemu splnomocnenie na zápis do ORSR

4.4. Kupujúci je povinný zaplatiť za službu bankovým prevodom na účet predávajúceho.

4.5. Kupujúci má právo objednávku stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek až do momentu dodania podkladov podľa bodu 4.3, kedy sa objednávka stáva záväznou.